Regulamin korzystania z pływalni krytych

Załącznik nr 1  do Zarządzenia Nr 74 /2017
 Dyrektora stołecznego Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA z dnia 12.06. 2017r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁYWALNI KRYTEJ
Stołecznego Centrum sportu AKTYWNA WARSZAWA
PODCZAS AKCJI „LATO W MIEŚCIE 2017”

 1. Organizator: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.
  Czas trwania akcji: w dni powszednie (od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15 .00),  
  • w Ośrodku Namysłowska od 26 czerwca do 31 sierpnia 2017r.,
  • w Ośrodku Rozbrat od 26 czerwca do 28 lipca 2017r. oraz od 16 sierpnia do 31 sierpnia  2017r.
  • w Ośrodku Grzybowska od 26 czerwca 2017r. do 11 sierpnia 2017 r. oraz od 28 sierpnia do 31 sierpnia 2017 r.
  • w Ośrodku Polonia od 26 czerwca do 31 sierpnia 2017r., 
 2. Cel akcji: popularyzacja sportu i rekreacji, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie wakacji, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, zapobieganie problemom uzależnień.
 3. Uczestnicy:
  • indywidualni (dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z terenu m. st. Warszawy – wstęp na podstawie legitymacji szkolnej),
  • grupy zorganizowane w punktach dziennego pobytu w ramach akcji „Lato w Mieście” (grupy  od 10 osób wraz z opiekunami sprawującymi nadzór nad grupą na terenie Ośrodka).
   W zajęciach na pływalni podczas akcji „Lato w mieście 2017” mogą uczestniczyć; uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, posiadający aktualną legitymację szkolną.
 4. Samodzielnie uczestniczyć w zajęciach w wodzie mogą uczniowie, którzy ukończyli 7 rok życia. W przypadku uczniów sześcioletnich wejście do wody jest możliwe wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna, który ukończył 18 lat.
 5. Uczestników indywidualnych nie obowiązują zapisy, a o wejściu na zajęcia decyduje kolejność przyjścia na pływalnię.
 6. Przed wejściem na zajęcia uczestnik zajęć indywidualnych obowiązany jest do okazania w recepcji legitymacji szkolnej oraz pozostawienia oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego -  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych w wodzie. Oświadczenie ważne jest na cały okres trwania akcji „Lato w Mieście 2017”.
 7. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z regulaminem ogólnym korzystania z pływalni, regulaminem obiektów sportowych dla grup zorganizowanych korzystających z ośrodków Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WRSZAWA.
 8. Uczestnicy indywidualni mają obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem, regulaminem ogólnym korzystania z pływalni Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA.
 9. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół co najmniej 10 osób kąpiących się lub uprawiających ćwiczenia w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby będących pod nadzorem opiekuna. 
 10. Grupa zorganizowana przebywa na terenie pływalni pod stałym nadzorem opiekuna lub opiekunów grupy.
 11. Opiekunowie grup wchodzą na pływalnię bezpłatnie.
 12. Grupy bez opiekuna nie będą wpuszczone na pływalnię.
 13. Grupy zorganizowane uczestniczą w zajęciach na podstawie wcześniejszej rezerwacji.
 14. Na wyznaczone zajęcia grupa zorganizowania wraz z opiekunem zgłasza się co najmniej na 15 min. przed uzgodnionym terminem rozpoczęcia zajęć.
 15. Opiekun grupy zorganizowanej ma obowiązek pozostawienia w recepcji pływalni przed rozpoczęciem zajęć imiennej listy uczestników zajęć wraz z danymi imiennymi opiekunów.
 16. Opiekun grupy składa pisemne oświadczenie, że do uczestnictwa w zajęciach dopuszczane są wyłącznie osoby posiadające oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub które złożyły podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach.
 17. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, jako Administrator danych, przetwarza pozyskane z list uczestników zajęć dane wyłącznie w celu zorganizowania i przeprowadzenia zajęć na pływalni. Dane są chronione z najwyższą starannością i nie są przekazywane żadnym odbiorcom. 
 18. Opiekun grupy ma obowiązek dokładnego zapoznania się z niniejszym regulaminem, z regulaminem ogólnym korzystania z pływalni Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA oraz regulaminem obiektów sportowych dla grup zorganizowanych korzystających z ośrodków Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WRSZAWA i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartym.
 19. Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo również w pomieszczeniach:
  • szatni,
  • natryskach.
 20. W czasie pobytu grupy na pływalni opiekunowie są zobowiązani dopilnować, aby jej uczestnicy przestrzegali regulaminów, zachowywali się regulaminowo i nie niszczyli urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu.
 21. Opiekunowie grup, zobowiązani są do zmiany obuwia i przez cały czas pobytu grupy w hali basenowej przebywania razem z grupą oraz kontrolowania zachowanie uczestników.
 22. Opiekun w czasie zajęć grupy w wodzie znajduje się na hali basenowej w bezpośrednim sąsiedztwie grupy.
 23. Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności:
  1. zapoznanie uczestników grupy z niniejszym regulaminem, z regulaminem ogólnym korzystania z pływalni Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA oraz zobowiązanie uczestników do ich przestrzegania oraz pouczenie o obowiązku korzystania sanitariatów w czasie całego pobytu w hali basenowej;
  2. dopilnowanie by wszyscy podopieczni pozostawili w szatni okrycia zewnętrzne oraz obuwie i założyli klapki basenowe;
  3. nie pozostawiania bez opieki podopiecznych nie uczestniczących w zajęciach;
  4. zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej, w celu ustalenia zasad korzystania z kąpieli;
  5. zarządzanie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego grupy;
  6. ustawicznej kontroli zachowania uczestników grupy w czasie całego pobytu w hali basenowej i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń przez podopiecznych;
  7. po upływie wyznaczonego czasu pobytu zarządzanie zbiórki, sprawdzenie stanu liczebnego grupy;
  8. opiekun i członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się poleceniom ratowników;
 24. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za zgłoszenie każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania grupy na terenie pływalni ratownikowi oraz kierownikowi Ośrodka.
 25. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez grupę podczas jej przebywania lub w związku z jej przebywaniem na terenie pływalni.
 26. Za szkody wyrządzone w mieniu Ośrodka przez indywidualnych niepełnoletnich uczestników zajęć, odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
 27. SCS AKTYWNA WARSZAWA nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki, bądź inne uszkodzenia wynikające z udziału w zajęciach osób chorych oraz za skutki owych wypadków przed, po i w czasie trwania akcji „Lato w Mieście 2017”.
 28. SCS AKTYWNA WARSZAWA nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy, bądź inne uszkodzenia oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w zajęciach, z dojazdami na i z zajęć akcji „Lato w Mieście 2017”.
 29. W szatni nie należy pozostawiać rzeczy wartościowych. Przedmioty wartościowe należy zdeponować w depozycie.
 30. Nieprzestrzeganie przepisów Regulaminu przez uczestników zajęć, podczas akcji „Lato w Mieście 2017”, może skutkować usunięciem uczestnika z terenu pływalni, a także zakazem dalszego korzystania z tych zajęć do końca trwania akcji. Instruktor SCS AKTYWNA WARSZAWA o każdej sytuacji niesubordynacji uczestnika zajęć, informuje kierownika obiektu, który sporządza stosowną notatkę ze zdarzenia. Decyzję o dalszym uczestniczeniu lub zakazie  brania udziału w zajęciach podejmuje Dyrektor SCS AKTYWNA WARSZAWA. 
 31. W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyduje Dyrektor SCS AKTYWNA WARSZAWA.

Pliki do pobrania: