Regulamin korzystania z pływalni krytych

Regulamin korzystania z pływalni krytych

 

 1. Organizator: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.
 2. Czas trwania akcji: w dni powszednie (od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15 .00):
  -  w Ośrodku Namysłowska od 25 czerwca do 10 sierpnia 2018r.

  - w Ośrodku Rozbrat-Jutrzenka od 25 czerwca do 10 sierpnia 2018r. oraz od 27 sierpnia do 31 sierpnia 2018r.
  - w Ośrodku Grzybowska od 25 czerwca do 27 lipca 2018 r. oraz od 16 sierpnia do 31 sierpnia 2018 r
  - w Ośrodku Polonia od 25 czerwca do 06 lipca 2018r. oraz od 23 lipca do 31 sierpnia 2018r.
  -  w Ośrodku Inflancka od 25 czerwca do 20 lipca 2018r. oraz od 17 sierpnia do 31 sierpnia 2018 r.
 3. Cel akcji: popularyzacja sportu i rekreacji, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie wakacji, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, zapobieganie problemom uzależnień.
 4.  Uczestnicy:
  - indywidualni (dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu m. st. Warszawy – wstęp na podstawie  ważnej legitymacji szkolnej);
  - grupy zorganizowane w punktach dziennego pobytu w ramach akcji „Lato w Mieście 2018” (grupy od 10 osób wraz z opiekunami sprawującymi nadzór nad grupami na terenie Ośrodków). W zajęciach na pływalni krytej, w ramach grup zorganizowanych, podczas akcji „Lato w Mieście 2018” mogą uczestniczyć uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu m. st. Warszawy, posiadający ważną legitymację szkolną.
 5. Samodzielnie uczestniczyć w zajęciach w wodzie mogą uczniowie, którzy ukończyli 7 rok życia. W przypadku uczniów sześcioletnich wejście do wody jest możliwe wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna, który ukończył 18 lat.
 6. Uczestników indywidualnych nie obowiązują zapisy, a o wejściu na zajęcia decyduje kolejność przyjścia na pływalnię.
 7. Przed wejściem na zajęcia uczestnik zajęć indywidualnych obowiązany jest do okazania w recepcji ważnej legitymacji szkolnej oraz pozostawienia własnoręcznie podpisanego, a w przypadku osób niepełnoletnich podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego, oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych w wodzie. Oświadczenie ważne jest na cały okres trwania akcji „Lato w Mieście 2018”.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje łącznie z regulaminami obowiązującymi na danej pływalni.
 9. Uczestnicy indywidualni mają obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz odpowiednimi regulaminami obowiązującymi na danej pływalni.
 10. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół co najmniej 10 osób kąpiących się lub uprawiających ćwiczenia w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby, będący pod nadzorem opiekuna.
 11. Grupa zorganizowana przebywa na terenie pływalni pod stałym nadzorem opiekuna lub opiekunów grupy.
 12. Wraz z grupą na teren pływalni opiekunowie wchodzą bezpłatnie w zależności od liczebności grupy:
  - grupa do 10 osób – jeden opiekun,
  - grupa od 11 do 20 osób – dwóch opiekunów,
  - grupa od 21 do 30 osób – trzech opiekunów,
  - grupa powyżej 30 osób – czterech opiekunów.
 13. Grupy bez opiekuna nie będą wpuszczone na pływalnię.
 14. Grupy zorganizowane uczestniczą w zajęciach na podstawie wcześniejszej rezerwacji.
 15. Na wyznaczone zajęcia grupa zorganizowania wraz z opiekunem zgłasza się co najmniej na 15 min. przed uzgodnionym terminem rozpoczęcia zajęć.
 16. Opiekun grupy zorganizowanej ma obowiązek pozostawienia w recepcji pływalni przed rozpoczęciem zajęć imiennej listy uczestników zajęć wraz z danymi imiennymi opiekunów.
 17. Opiekun grupy składa pisemne oświadczenie, że do uczestnictwa w zajęciach dopuszczane są wyłącznie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych na pływalni lub osoby które złożyły podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego, oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do korzystania i udziału w zajęciach.
 18. SCS AKTYWNA WARSZAWA, jako Administrator danych, przetwarza pozyskane z list i oświadczeń dane uczestników i opiekunów wyłącznie w celu zorganizowania i przeprowadzenia zajęć na pływalni i umożliwienia uczestnikom korzystania z pływalni w ramach akcji „Lato w Mieście 2018". Dane są chronione z najwyższą starannością i nie są przekazywane żadnym odbiorcom.
 19. Opiekun grupy ma obowiązek dokładnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem i innymi regulaminami obowiązującymi na danej pływalni i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartym.
 20. Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo na terenie Obiektu, w tym:
 • pływalni,
 • szatni,
 • natrysków i toalet.
 1. W czasie pobytu grupy na pływalni opiekunowie są zobowiązani dopilnować, aby jej uczestnicy przestrzegali regulaminów, zachowywali się regulaminowo i nie niszczyli urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie Obiektu.
 2. Opiekunowie grup, zobowiązani są do zmiany obuwia i przez cały czas pobytu grupy w Ośrodku przebywania razem z grupą oraz kontrolowania zachowania uczestników.
 3. Opiekun w czasie zajęć grupy w wodzie znajduje się na płycie basenowej w bezpośrednim sąsiedztwie grupy.
 4. Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności:
 5. zapoznanie uczestników grupy z niniejszym Regulaminem i regulaminami obowiązującymi na danej pływalni oraz zobowiązanie uczestników do ich przestrzegania;
 6.  pouczenie uczestników grupy o obowiązku korzystania z sanitariatów w czasie całego pobytu w Ośrodku;
 7. dopilnowanie by wszyscy podopieczni pozostawili w szatni okrycia zewnętrzne oraz obuwie i założyli klapki basenowe;
 8. nie pozostawianie bez opieki podopiecznych nieuczestniczących w zajęciach;
 9. zgłoszenie ratownikowi lub Kierownikowi Ośrodka faktu wprowadzenia grupy do Obiektu w celu ustalenia zasad korzystania z pływalni;
 10. zarządzanie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego grupy przed rozpoczęciem zajęć;
 11. stała kontrola zachowania uczestników grupy w czasie całego pobytu w Ośrodku i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń przez podopiecznych;
 12. po upływie wyznaczonego czasu pobytu zarządzanie zbiórki, sprawdzenie stanu liczebnego grupy;
 13. opiekun i członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się poleceniom ratowników.
 14. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za zgłoszenie każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania grupy na terenie pływalni ratownikowi oraz Kierownikowi Ośrodka.
 15. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez grupę podczas jej przebywania lub w związku z jej przebywaniem na terenie Ośrodka.
 16. Za szkody wyrządzone w mieniu Ośrodka lub osób trzecich przez indywidualnych niepełnoletnich uczestników  odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
 17. SCS AKTYWNA WARSZAWA nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki, kontuzje, urazy bądź inne uszkodzenia ciała oraz koszty leczenia wynikające z korzystania z Obiektów, udziału w zajęciach lub dojazdów do i z zajęć w ramach akcji oraz za skutki tych zdarzeń  w czasie trwania i po akcji „Lato w Mieście 2018”.
 18. SCS AKTYWNA WARSZAWA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody (w tym kradzieże, zaginięcie lub zgubienie rzeczy) powstałe w mieniu osób korzystających z Obiektów lub biorących udział w zajęciach w ramach akcji „Lato w Mieście 2018”.
 19. W szatni nie należy pozostawiać rzeczy wartościowych. Przedmioty wartościowe należy zdeponować w depozycie.
 20. Nieprzestrzeganie przepisów Regulaminu przez uczestników zajęć, podczas akcji „Lato w Mieście 2018”, może skutkować usunięciem uczestnika z terenu pływalni, a także zakazem dalszego korzystania z tych zajęć do końca trwania akcji. Instruktor SCS AKTYWNA WARSZAWA o każdej sytuacji niesubordynacji uczestnika zajęć, informuje Kierownika Obiektu, który sporządza stosowną notatkę ze zdarzenia. Decyzję o dalszym uczestniczeniu lub zakazie  brania udziału w zajęciach podejmuje Dyrektor SCS AKTYWNA WARSZAWA.
 21. W sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem decyduje Dyrektor SCS AKTYWNA WARSZAWA.

Pliki do pobrania: