Regulamin korzystania z kortów tenisowych ziemnych

Regulamin korzystania z kortów tenisowych ziemnych

 

 1. Organizator: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.
 2. Czas trwania akcji: od 25 czerwca 2018r. do 31 sierpnia 2018r. w dni powszednie (od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 13.00) w Ośrodku Solec.
 3. Cel akcji: popularyzacja sportu i rekreacji, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie wakacji, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, zapobieganie problemom uzależnień.
 4. Uczestnicy:
 5. - indywidualni (dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu m. st. Warszawy – wstęp na podstawie ważnej legitymacji szkolnej).
 6. Uczestników indywidualnych nie obowiązują zapisy, a o wejściu na zajęcia decyduje kolejność przyjścia na korty tenisowe.
 7. Przed wejściem na zajęcia uczestnik zajęć indywidualnych obowiązany jest do okazania w recepcji legitymacji szkolnej oraz pozostawienia własnoręcznie podpisanego, a w przypadku osób niepełnoletnich, podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego, oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych na kortach tenisowych. Oświadczenie ważne jest na cały okres trwania akcji „Lato w Mieście 2018”.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje łącznie z Regulaminem „Kortów Tenisowych”.
 9. Uczestnicy indywidualni ćwiczą na terenie obiektu pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby.
 10. Opiekunowie uczestników indywidualnych wchodzą na korty bezpłatnie.
 11. Uczestnicy indywidualni mają obowiązek dokładnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem, z Regulaminem „Kortów Tenisowych” oraz bezwzględnego podporządkowania się wszystkim postanowieniom w nich zawartym.
 12. Uczestnicy indywidualni zobowiązani są do założenia właściwego obuwia sportowego do gry w tenisa.
 13. Uczestnicy indywidualni mają obowiązek podporządkowania się poleceniom instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby oraz Kierownika Obiektu.
 14. Uczestnicy indywidualni mają obowiązek zgłoszenia każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania na terenie kortów tenisowych osobom, o których mowa w pkt. 13 oraz Kierownikowi Obiektu.
 15. Za  wyrządzone w mieniu Ośrodka lub osób trzecich przez indywidualnych niepełnoletnich uczestników akcji „Lato w Mieście 2018” odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
 16. SCS AKTYWNA WARSZAWA nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki, kontuzje, urazy bądź inne uszkodzenia ciała oraz koszty leczenia wynikające z korzystania z obiektu, udziału w zajęciach lub dojazdu do i z obiektu oraz za skutki tych zdarzeń w czasie trwania i po akcji „Lato w Mieście 2018”.
 17. SCS AKTYWNA WARSZAWA nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody (w tym kradzieże, zaginięcie lub zgubienie rzeczy) powstałe w mieniu osób korzystających z Obiektu lub biorących udział w zajęciach.
 18. W szatni nie należy pozostawiać rzeczy wartościowych. Przedmioty wartościowe należy zdeponować w depozycie.
 19. Nieprzestrzeganie przepisów Regulaminu przez uczestników zajęć, podczas akcji „Lato w Mieście 2018”, może skutkować usunięciem uczestnika z terenu obiektu, a także zakazem dalszego korzystania z tych zajęć do końca trwania akcji. Instruktor SCS AKTYWNA WARSZAWA o każdej sytuacji niesubordynacji uczestnika zajęć, informuje Kierownika Obiektu, który sporządza stosowną notatkę ze zdarzenia. Decyzję o dalszym uczestniczeniu lub zakazie brania udziału w zajęciach podejmuje Dyrektor SCS AKTYWNA WARSZAWA.
 20. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, jako Administrator danych, przetwarza pozyskane z list uczestników oraz oświadczeń dane uczestników i opiekunów wyłącznie w celu zorganizowania i przeprowadzenia zajęć na pływalni oraz  umożliwienia korzystania z niej w ramach akcji „Lato w Mieście 2018’. Dane są chronione z najwyższą starannością i nie są przekazywane żadnym odbiorcom.
 21. W sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem decyduje Dyrektor SCS AKTYWNA WARSZAWA.

Pliki do pobrania: