Regulamin korzystania z kortów tenisowych ziemnych

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KORTÓW TENISOWYCH ZIEMNYCH
Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
PODCZAS AKCJI „LATO W MIEŚCIE 2017”

  1. Organizator: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.
  2. Czas trwania akcji: od 26 czerwca 2017r. do 31 sierpnia 2017r. w dni powszednie 
    (od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 13.00). 
  3. Cel akcji: popularyzacja sportu i rekreacji, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie wakacji, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, zapobieganie problemom uzależnień.
  4. Uczestnicy:
    • indywidualni (dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z terenu m. st. Warszawy – wstęp na podstawie legitymacji szkolnej).
  5. W zajęciach na kortach tenisowych podczas akcji „Lato w Mieście 2017” mogą uczestniczyć uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, posiadający aktualną legitymację szkolną.
  6. Uczestników indywidualnych nie obowiązują zapisy, a o wejściu na zajęcia decyduje kolejność przyjścia na korty tenisowe.
  7. Przed wejściem na zajęcia uczestnik zajęć indywidualnych obowiązany jest do okazania w recepcji legitymacji szkolnej oraz pozostawienia oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego -  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych na kortach tenisowych. Oświadczenie ważne jest na cały okres trwania akcji „Lato w Mieście 2017”.
  8. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z regulaminem „Zespołu Kortów Tenisowych”.
  9. Uczestnicy indywidualni mają obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz  regulaminem „Zespołu Kortów Tenisowych”. 
  10. Uczestnicy indywidualni ćwiczą na terenie obiektu pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby.
  11. Opiekunowie uczestników indywidualnych wchodzą na korty bezpłatnie.
  12. Uczestnicy indywidualni mają obowiązek dokładnego zapoznania się z niniejszym regulaminem, z regulaminem „Zespołu Kortów Tenisowych” oraz bezwzględnego podporządkowania się wszystkim postanowieniom w nich zawartym.
  13. Uczestnicy indywidualni zobowiązani są do założenia właściwego obuwia sportowego do gry w tenisa.
  14. Uczestnicy indywidualni mają obowiązek podporządkowania się poleceniom instruktorów lub kierownika obiektu.
  15. Uczestnicy indywidualni mają obowiązek zgłoszenia każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania na terenie kortów tenisowych instruktorowi oraz kierownikowi.
  16. Za szkody wyrządzone w mieniu Ośrodka przez indywidualnych niepełnoletnich uczestników zajęć, odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
  17. SCS AKTYWNA WARSZAWA nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki, bądź inne uszkodzenia wynikające z udziału w zajęciach osób chorych oraz za skutki owych wypadków przed, po i w czasie trwania akcji „Lato w Mieście 2017”.
  18. SCS AKTYWNA WARSZAWA nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy, bądź inne uszkodzenia oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w zajęciach, z dojazdami na i z zajęć akcji „Lato w Mieście 2017”.
  19. W szatni nie należy pozostawiać rzeczy wartościowych. Przedmioty wartościowe należy zdeponować w depozycie.
  20. Nieprzestrzeganie przepisów Regulaminu przez uczestników zajęć, podczas akcji „Lato w Mieście 2017”, może skutkować usunięciem uczestnika z terenu obiektu, a także zakazem dalszego korzystania z tych zajęć do końca trwania akcji. Instruktor SCS AKTYWNA WARSZAWA o każdej sytuacji niesubordynacji uczestnika zajęć, informuje kierownika obiektu, który sporządza stosowną notatkę ze zdarzenia. Decyzję o dalszym uczestniczeniu lub zakazie  brania udziału w zajęciach podejmuje Dyrektor SCS AKTYWNA WARSZAWA. 
  21. W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyduje Dyrektor Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.


                    

Pliki do pobrania: