Regulamin korzystania z kolejki grawitacyjnej w Ośrodku Szczęśliwice

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOLEJKI GRAWITACYJNEJ DLA UCZESTNIKÓW AKCJI „LATO W MIEŚCIE 2017” 
W OŚRODKU SZCZĘŚLIWICE

 1. Organizator: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.
 2. Czas trwania akcji: od 26 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. w dni powszednie (od poniedziałku do piątku), w godzinach: od 10.00 do 13.00. 
 3. Cel akcji: popularyzacja sportu i rekreacji, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, zapobieganie problemom uzależnień.
 4. Zasady dla uczestników indywidualnych (dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu m. st. Warszawy): 
  • Warunkiem otrzymania bezpłatnego wstępu jest okazanie ważnej legitymacji szkolnej.
  • Osoby indywidualne nie są objęte wcześniejszymi zapisami i mogą odebrać bezpłatny bilet w każdym momencie trwania akcji.
  • Bilet wstępu nie obejmuje zajęć indywidualnych i opieki podczas trwania akcji.
  • Przed wejściem na zajęcia uczestnik zajęć indywidualnych obowiązany jest do okazania w recepcji legitymacji szkolnej oraz pozostawienia oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego -  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych w wodzie. Oświadczenie ważne jest na cały okres trwania akcji „Lato w Mieście 2017”.
 5. Zasady dla uczestników grupowych (dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu m. st. Warszawy): 
  • Warunkiem uczestnictwa grupy w zajęciach jest wcześniejsza rezerwacja terminu pod numer tel. 22 16 27 306,
  • Grupa zorganizowana powinna liczyć minimum 10 osób,
  • Grupa musi znajdować się pod opieką wychowawcy lub opiekuna,
  • Grupa musi być wpisana w harmonogram zajęć Akcji „Lato w mieście 2017”,
  • Grupa wpisana w harmonogram akcji ma prawo do bezpłatnego skorzystania ze kolejki grawitacyjnej firmy Wiegand. 
  • Opiekun grupy zorganizowanej ma obowiązek pozostawienia w recepcji Ośrodka przed rozpoczęciem zajęć imiennej listy uczestników zajęć wraz z danymi imiennymi opiekunów.
  • Opiekun grupy składa pisemne oświadczenie, że do uczestnictwa w zajęciach dopuszczane są wyłącznie osoby posiadające oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub które złożyły podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach.
  • Opiekun zobowiązany jest do zapoznania grupy z regulaminem obiektu i urządzeń.
  • Opiekunowie grup mogą bezpłatnie wykonać wjazd/zjazd w ramach pomocy swoim podopiecznym podczas korzystania przez nich z urządzeń. Liczba osób uprawnionych do bezpłatnego skorzystania zależna jest od wielkości grupy:
   1. gdy grupa liczy 10 osób – jeden opiekun,
   2. gdy grupa liczy od 11 do 20 osób – dwóch opiekunów,
   3. gdy grupa liczy od 21 do 30 osób – trzech opiekunów,
   4. gdy grupa liczy powyżej 30 osób – czterech opiekunów.
 6. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Ośrodka Szczęśliwice oraz stosowania się do poleceń załogi obsługującej urządzenia.
 7. Za szkody wyrządzone w mieniu Ośrodka przez niepełnoletnich uczestników akcji „Lato  w Mieście” odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
 8. SCS AKTYWNA WARSZAWA nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki, bądź inne uszkodzenia wynikające z udziału w zajęciach osób chorych oraz za skutki owych wypadków przed, po i w czasie trwania akcji „Lato w Mieście 2017”.
 9. SCS AKTYWNA WARSZAWA nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy, bądź inne uszkodzenia oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w zajęciach, z dojazdami na i z zajęć akcji „Lato w Mieście 2017” włącznie, chyba że wynikają one z jego winy.
 10. Nieprzestrzeganie przepisów Regulaminu Akcji oraz Ośrodka i urządzeń przez uczestników, podczas akcji „Lato w Mieście 2017 ”, może skutkować usunięciem uczestnika z terenu Ośrodka, a także zakazem dalszego korzystania z tych zajęć do końca trwania akcji. Pracownicy SCS AKTYWNA WARSZAWA o każdej sytuacji niesubordynacji uczestnika, informują koordynatora akcji lub kierownika obiektu, który sporządza stosowną notatkę ze zdarzenia. Decyzję o dalszym uczestniczeniu lub zakazie  brania udziału w zajęciach podejmuje Dyrektor SCS AKTYWNA WARSZAWA.
 11. W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyduje Dyrektor Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.

Pliki do pobrania: