Regulamin korzystania z boisk

Regulamin korzystania z boisk

 

 1. Organizator: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.
 2. Czas trwania akcji: od 25 czerwca 2018r. do 31 sierpnia 2018r. w dni powszednie (od poniedziałku do piątku):  
  - Letnia Strefa Rekreacji na plaży miejskiej „Poniatówka” pod Mostem Poniatowskiego w godz. 9.00. – 13.00;
  - Ośrodek Polonia w godz. 9.00-15.00.
 3. Cel akcji: popularyzacja sportu i rekreacji, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie wakacji, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, zapobieganie problemom uzależnień.
 4.  Uczestnicy:
  – indywidualni (dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu m.st. Warszawy – wstęp na podstawie ważnej legitymacji szkolnej),
  - grupy zorganizowane w punktach dziennego pobytu w ramach akcji „Lato w Mieście 2018”(grupy od 10 osób wraz z opiekunami sprawującymi nadzór nad grupami na terenie Obiektów). W zajęciach prowadzonych na boiskach, w ramach grup zorganizowanych, podczas akcji „Lato w Mieście 2018” mogą uczestniczyć uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu m. st. Warszawy, posiadający ważną legitymację szkolną.
 5. Indywidualnie i samodzielnie z boisk w Strefie oraz w Ośrodku korzystać mogą uczniowie, którzy ukończyli 13 rok życia. W przypadku uczniów poniżej 13 roku życia korzystanie z boisk jest możliwe wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna, który ukończył 18 lat.
 6. Uczestników indywidualnych nie obowiązują zapisy, a o korzystaniu z boisk decyduje kolejność przyjścia.
 7. Wstęp dla uczestników indywidualnych jest bezpłatny. Przed wejściem  uczestnik zajęć indywidualnych zobowiązany jest do okazania w recepcji ważnej legitymacji szkolnej oraz pozostawienia własnoręcznie podpisanego, a w przypadku osób niepełnoletnich podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego, oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania i udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych na boiskach. Oświadczenie ważne jest na cały okres trwania akcji „Lato w Mieście 2018”.
 8. Uczestnicy indywidualni oraz ich opiekunowie mają obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz  odpowiednimi regulaminami obowiązującymi w Obiekcie.
 9. Uczestnictwo dla grup zorganizowanych jest bezpłatne.
  Wraz z grupą na teren Strefy i Ośrodka opiekunowie wchodzą bezpłatnie, w zależności od liczebności grupy:
  - grupa do 10 osób – jeden opiekun,
  - grupa od 11 do 20 osób – dwóch opiekunów,
  - grupa od 21 do 30 osób – trzech opiekunów,
  - grupa powyżej 30 osób – czterech opiekunów.
 10. Opiekun grupy ma obowiązek dokładnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz z odpowiednimi regulaminami obowiązującymi w Obiekcie i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartym.
 11. W czasie pobytu grupy na boisku opiekunowie są zobowiązani dopilnować, aby jej uczestnicy przestrzegali regulaminów, zachowywali się właściwie i nie niszczyli urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu.
 12. Grupa zorganizowana przebywa na terenie boiska pod stałym nadzorem opiekuna lub opiekunów grupy.
 13. Grupy zorganizowane bez opiekuna nie będą wpuszczone na boisko.
 14. Opiekun grupy zorganizowanej ma obowiązek pozostawienia w recepcji Ośrodka lub u instruktora Strefy przed rozpoczęciem zajęć imiennej listy uczestników zajęć wraz z danymi imiennymi opiekunów.
 15. Opiekun grupy składa pisemne oświadczenie, że do uczestnictwa w zajęciach dopuszczane są wyłącznie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych na boiskach lub które złożyły podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego, oświadczenie o braku przeciwwskazań do korzystania i udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych na boiskach. Oświadczenie ważne jest na cały okres trwania akcji „Lato w Mieście 2018”.
 16. SCS AKTYWNA WARSZAWA, jako Administrator danych, przetwarza pozyskane z list uczestników oraz oświadczeń dane uczestników i opiekunów wyłącznie w celu zorganizowania i przeprowadzenia zajęć na boiskach oraz umożliwienia korzystania z nich uczestnikom akcji „Lato w Mieście 2018 r.”. Dane są chronione z najwyższą starannością i nie są przekazywane żadnym odbiorcom.
 17. Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo na terenie Obiektu, w tym w szczególności:
  • na boisku,
  • w szatni,
  • pod natryskami,
  • w toaletach.
 18. Opiekunowie grup zorganizowanych zobowiązani są do przebywania razem z grupą oraz kontrolowania zachowanie uczestników.
 19. Opiekun w czasie zajęć grupy na boisku znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie grupy.
 20. Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności:
 • zapoznanie uczestników grupy z niniejszym Regulaminem oraz odpowiednimi regulaminami obowiązującymi w Obiekcie oraz zobowiązanie uczestników do ich przestrzegania;
 • pouczenie uczestników o obowiązku korzystania z sanitariatów w czasie całego pobytu na terenie obiektu;
 • nie pozostawianie bez opieki podopiecznych nieuczestniczących w zajęciach;
 • zgłoszenie instruktorowi lub Kierownikowi Ośrodka faktu wprowadzenia grupy do Obiektu w celu ustalenia zasad korzystania z boiska;
 • zarządzanie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego grupy przed rozpoczęciem pobytu na  boisku;
 • stałej kontroli zachowania uczestników grupy w czasie całego pobytu na terenie obiektu i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń przez podopiecznych;
 • po upływie wyznaczonego czasu pobytu zarządzanie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego grupy;
 • opiekun i członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się poleceniom instruktorów.
 1. Instruktor ma prawo i obowiązek zgłosić do opiekuna grupy zorganizowanej zastrzeżenia do zachowania uczestnika akcji, jeśli nie przestrzega on regulaminów obowiązujących na terenie danego Obiektu, używa słów powszechnie uznawanych za obelżywe, jak też zachowuje się agresywnie.
 2. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za zgłoszenie każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania grupy na terenie Obiektu instruktorowi oraz Kierownikowi Obiektu.
 3. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez grupę podczas jej przebywania lub w związku z jej przebywaniem na terenie Obiektu.
 4. Za szkody wyrządzone w imieniu Ośrodka lub osób trzecich przez indywidualnych niepełnoletnich uczestników odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
 5. SCS AKTYWNA WARSZAWA nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki, kontuzje, urazy bądź inne uszkodzenia ciała oraz koszty leczenia wynikające z korzystania z Obiektów, udziału w zajęciach lub dojazdów na i z zajęć oraz za skutki tych zdarzeń w czasie trwania i po akcji „Lato w Mieście 2018”.
 6. SCS AKTYWNA WARSZAWA nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody (w tym kradzieże, zaginiecie lub zgubienie rzeczy) powstałe w mieniu osób korzystających z Obiektu lub biorących udział w zajęciach. 
 7. Nieprzestrzeganie przepisów Regulaminu przez uczestników zajęć, podczas akcji „Lato w Mieście 2018”, może skutkować usunięciem uczestnika z terenu Ośrodka, a także zakazem dalszego korzystania z tych zajęć do końca trwania akcji. Instruktor SCS AKTYWNA WARSZAWA o każdej sytuacji niesubordynacji uczestnika zajęć, informuje Kierownika Obiektu, który sporządza stosowną notatkę ze zdarzenia. Decyzję o dalszym uczestniczeniu lub zakazie brania udziału w zajęciach podejmuje Dyrektor SCS AKTYWNA WARSZAWA.
 8. W sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem decyduje Dyrektor SCS AKTYWNA WARSZAWA.

Pliki do pobrania: