Regulamin korzystania z boisk

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISK
Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
PODCZAS AKCJI „LATO W MIEŚCIE 2016”

 1. Organizator: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
 2. Czas trwania akcji: od 26 czerwca 2017r. do 31 sierpnia 2017r. w dni powszednie (od poniedziałku do piątku),   
  • Ośrodek Moczydło w godz. 9.00-16.00 
  • Strefa Rekreacji Dzielnicy Wisła w godz. 9.30. – 13.30
  • Ośrodek Polonia w godz. 9.00-15.00
 3. Cel akcji: popularyzacja sportu i rekreacji, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie wakacji, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, zapobieganie problemom uzależnień.
 4. Uczestnicy:
  • W Ośrodku Moczydło - wyłącznie grupy zorganizowane w punktach dziennego pobytu w ramach akcji „Lato w Mieście”(grupy  od 10 osób wraz z opiekunami sprawującymi nadzór nad grupą na terenie ośrodka
  • Strefie Rekreacji Dzielnicy Wisła i w Ośrodku Polonia – uczestnicy indywidualni oraz grupy zorganizowane w punktach dziennego pobytu w ramach akcji „Lato w Mieście”(grupy  od 10 osób wraz z opiekunami sprawującymi nadzór nad grupą na terenie Strefy.
 5. Indywidualnie i samodzielnie z boisk w Strefie Rekreacji Dzielnicy Wisła oraz w Ośrodku Polonia korzystać mogą uczniowie, którzy ukończyli 13 rok życia. W przypadku uczniów poniżej 13 roku życia korzystanie  z boisk jest możliwe wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna, który ukończył 18 lat.
 6. Uczestników indywidualnych nie obowiązują zapisy, a o korzystaniu z boisk decyduje kolejność przyjścia.
 7. Wstęp do Strefy Rekreacji dla uczestników indywidualnych jest bezpłatny. Przed wejściem  uczestnik zajęć indywidualnych obowiązany jest do okazania w recepcji legitymacji szkolnej oraz pozostawienia oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego -  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych na boiskach. Oświadczenie ważne jest na cały okres trwania akcji „Lato w Mieście 2017”.
 8. Uczestnicy indywidualni oraz ich opiekunowie mają obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz regulaminem Strefy Rekreacji Dzielnicy Wisła.
 9. Uczestnictwo dla grup zorganizowanych jest bezpłatne.
  ​Wraz z grupą na teren ośrodka opiekunowie wchodzą bezpłatnie, w zależności od liczebności grupy:
  1. gdy grupa liczy 10 osób – jeden opiekun,
  2. gdy grupa liczy od 11 do 20 osób – dwóch opiekunów,
  3. gdy grupa liczy od 21 do 30 osób – trzech opiekunów,
  4. gdy grupa liczy powyżej 30 osób – czterech opiekunów.
 10. Opiekun grupy ma obowiązek dokładnego zapoznania się z niniejszym regulaminem, który obowiązuje łącznie z regulaminem boiska wielofunkcyjnego, boiska do siatkówki plażowej (Ośrodek Moczydło), regulaminem Strefy Rekreacji Dzielnicy Wisła, Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, regulaminem boisk w Ośrodku Polonia oraz regulaminem obiektów sportowych dla grup zorganizowanych korzystających z ośrodków Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WRSZAWA i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartym.
 11. W czasie pobytu grupy na boisku opiekunowie są zobowiązani dopilnować, aby jej uczestnicy przestrzegali regulaminów, zachowywali się właściwie i nie niszczyli urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu.
 12. Grupa zorganizowana przebywa na terenie boiska pod stałym nadzorem opiekuna lub opiekunów grupy.
 13. Grupy bez opiekuna nie będą wpuszczone na boisko.
 14. Opiekun grupy zorganizowanej ma obowiązek pozostawienia w recepcji ośrodka przed rozpoczęciem zajęć imiennej listy uczestników zajęć wraz z danymi imiennymi opiekunów.
 15. Opiekun grupy składa pisemne oświadczenie, że do uczestnictwa w zajęciach dopuszczane są wyłącznie osoby posiadające oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub które złożyły podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach.
 16. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, jako Administrator danych, przetwarza pozyskane z list uczestników zajęć dane wyłącznie w celu zorganizowania i przeprowadzenia zajęć na pływalni. Dane są chronione z najwyższą starannością i nie są przekazywane żadnym odbiorcom.
 17. Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo również w pomieszczeniach:
  • szatni,
  • natryskach,
  • toaletach.
 18. Opiekunowie grup, zobowiązani są do przebywania razem z grupą oraz kontrolowania zachowanie uczestników.
 19. Opiekun w czasie zajęć grupy na boisku znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie grupy.
 20. Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności:
  1. zapoznanie uczestników grupy z niniejszym regulaminem, regulaminem boiska wielofunkcyjnego, boiska do siatkówki plażowej (Ośrodek Moczydło), regulaminem Strefy Rekreacji Dzielnicy Wisła, regulaminem boisk w Ośrodku Polonia, Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA oraz regulaminem obiektów sportowych dla grup zorganizowanych korzystających z ośrodków Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WRSZAWA;
  2. oraz zobowiązanie uczestników do ich przestrzegania oraz pouczenie o obowiązku korzystania z sanitariatów w czasie całego pobytu na terenie obiektu;
  3. nie pozostawiania bez opieki podopiecznych nie uczestniczących w zajęciach;
  4. zgłoszenie instruktorowi  faktu wprowadzenia grupy do ośrodka, w celu ustalenia zasad korzystania z boiska;
  5. zarządzanie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego grupy;
  6. ustawicznej kontroli zachowania uczestników grupy w czasie całego pobytu na terenie obiektu i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń przez podopiecznych;
  7. po upływie wyznaczonego czasu pobytu zarządzanie zbiórki, sprawdzenie stanu liczebnego grupy;
  8. opiekun i członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się poleceniom instruktorów;
 21. Instruktor ma prawo i obowiązek zgłosić do opiekuna grupy zorganizowanej zastrzeżenia do zachowania uczestnika akcji, jeśli nie przestrzega on regulaminów obowiązujących na terenie obiektu , używa słów powszechnie uznawanych za obelżywe, jak też zachowuje się agresywnie.
 22. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za zgłoszenie każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania grupy na terenie obiektu instruktorowi oraz kierownikowi obiektu.
 23. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez grupę podczas jej przebywania na terenie obiektu.
 24. SCS AKTYWNA WARSZAWA nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki, bądź inne uszkodzenia wynikające z udziału w zajęciach osób chorych oraz za skutki owych wypadków przed, po i w czasie trwania akcji „Lato w Mieście 2017”.
 25. SCS AKTYWNA WARSZAWA nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy, bądź inne uszkodzenia oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w zajęciach,  dojazdów na i z zajęć akcji „Lato w Mieście 2017”.
 26. W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyduje Dyrektor SCS AKTYWNA WARSZAWA

 

                        

Pliki do pobrania: