Regulamin

Zarządzenie Nr  74 /2017
Dyrektora Stołecznego Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA
z dnia 12.06.2017 r.

w sprawie ustalenia Regulaminów dla uczestników programu „Lato w Mieście 2017” w Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA

Na podstawie §9 pkt 5 Statutu Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się Regulaminy dla uczestników programu „Lato w Mieście 2017” w Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w brzmieniu określonym w Załącznikach do niniejszego Zarządzenia:

  1. Regulamin korzystania z pływalni krytych – Załącznik Nr 1
  2. Regulamin korzystania z pływalni letnich -   Załącznik Nr 2
  3. Regulamin korzystania z sal gimnastycznych i hal sportowych - Załącznik Nr 3
  4. Regulamin korzystania z kortów tenisowych ziemnych - Załącznik Nr 4
  5. Regulamin korzystania z toru rolkarskiego - Załącznik Nr 5
  6. Regulamin korzystania z boisk – Załącznik Nr 6
  7. Regulamin korzystania z kolejki grawitacyjnej w Ośrodku Szczęśliwice  – Załącznik Nr 7
  8. Regulamin korzystania ze skateparku w Ośrodku Jutrzenka – Załącznik Nr 8

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom Ośrodków Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Dyrektora.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 czerwca 2017 r. 

Pliki do pobrania: