Oświadczenie opiekunów prawnych

Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA   www.aktywnawarszawa.waw.pl
Ośrodek …………………..Warszawa, ul. …………………………

………………………………………………………………………

(Imię i nazwisko opiekuna prawnego)

……………………………………………………………………………………….

(Adres zamieszkania i nr tel. kontaktowego)

………………………………………………………………………………………

(Nazwa i numer dowodu tożsamości)

OŚWIADCZENIE

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą: ul. Rozbrat 26  00-429 Warszawa  w celu umożliwienia uczestnictwa w zajęciach w ramach akcji LATO W MIEŚCIE ogranizowanych przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.
 2. Wyrażam zgodę na użycie wizerunku mojego dziecka w celu promocji SCS AW, wizerunek będzie zamieszczany na stronach internetowych SCS AKTYWNA WARSZAWA.
 3. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 4. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Warszawa, dnia …………… 2018 r.                                                                ………………………………….

                                                                                                                        (podpis osoby udzielającej zgody)

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA ul. Rozbrat 26 00-429 Warszawa, reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: odo@aktywnawarszawa.waw.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA , na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 7. Posiada Pani/Pan  prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu  podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia akcji LATO W MIEŚCIE 2018.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki do pobrania: