Zasady korzystania z obiektu w okresie koronawirusa

Zgodnie z rozporządzeniem rady ministrów z dnia 4 czerwca 2021 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia ograniczeń i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:
 
Działalność na rzecz Klientów Indywidualnych i Grup Zorganizowanych jest prowadzona 
w reżimie sanitarnym zgodnie z harmonogramami poszczególnych obiektów w godzinach: 
o poniedziałek – piątek 6.00 – 22.00
o sobota – niedziela 6.30 – 18.00 
Obiekty sportowe i rekreacyjne Ośrodka Inflancka dostępne dla Klientów: 
o pływalnia kryta,
o siłownia, 
o kompleks saun,
o baseny letnie.
Na potrzeby wszystkich klientów udostępniono parking od strony wejścia głównego Ośrodka.
Harmonogramy, regulaminy i wytyczne do korzystania z obiektów w stanie epidemii dostępne są na: 
o stronie internetowej www.aktywnawarszawa.pl,
o w gablotach przy wejściu głównym do Ośrodka,
o w poszczególnych obiektach sportowych i rekreacyjnych.
Klienci przybywający do Ośrodka mają obowiązek zapoznać się i przestrzegać:
o regulaminów Ośrodka i poszczególnych obiektów,
o wytycznych dotyczących korzystania z Ośrodka i obiektów w stanie epidemii,
o harmonogramów obiektów. 
Na terenie Ośrodka Inflancka obowiązuje limit 50% maksymalnego obłożenia, 
do którego nie wliczamy osób zaszczepionych.
Chcesz wejść poza limitem? Okaż kod QR lub zaświadczenie o zaszczepieniu.
W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, Klient nie będzie wpuszczony na teren Ośrodka Inflancka.
Klienci korzystający z Ośrodka zobowiązani są do informowania personelu o wszelkich okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne.
Rekomendujemy płatność kartą płatniczą!
Przed kasą w holu budynku głównego może przebywać do 10 osób (strefa bezpłatna).
Przed kasą w holu kompleksu saun może przybywać 5 osób (strefa bezpłatna). 
Klienci przybywający i przebywający na terenie Ośrodka mają obowiązek:
o zakrywania ust i nosa za pomocą maski,
o dezynfekcji rąk,  płyn do dezynfekcji rąk znajduje się przy wejściach
do Ośrodka, recepcjach/kasach, bramofurtach, 
o dezynfekcji własnego sprzętu sportowego,
o dezynfekcji sprzętu sportowego udostępnionego przez Ośrodek:
m.in. urządzeń cardio, maszyn siłowych, wolnych ciężarów, maty sportowych
o zmiany obuwia w szatni samoobsługowej 
i posiadania własnego worka na obuwie,
o zdeponowania okrycia wierzchniego i butów w szatni samoobsługowej, 
o zdeponowania w przebieralni damskiej/męskiej toreb i plecaków 
(z wyjątkiem basenów letnich)
o zachowanie przynajmniej 1,5 m dystansu społecznego, 
 
Rekomendujemy szczególną dbałość o higienę rąk!
Zaleca się:
o aby Klienci dodatkowo byli zaopatrzeni w osobiste płyny do dezynfekcji i chusteczki do dezynfekcji,
o korzystanie z suszarek basenowych w jednorazowych rękawiczkach ochronnych.  
Wszyscy Klienci przybywający w pomieszczeniach wspólnych Ośrodka (budynkach i pawilonach) niezwiązanych z wykonywaniem aktywności fizycznej i rekreacją - takich jak  hole, okolice kasy/recepcji, szatnia samoobsługowa, pomieszczenia pawilonów letnich mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maski.
Powyższy obowiązek dotyczy m.in. Wszystkich Klientów:
o wchodzących do budynku głównego Ośrodka,
o wchodzących do budynku Kompleksu Saun,
o wchodzących do pawilonów Basenów Letnich,
o oczekujących w kolejkach do kas/recepcji, bramofurt,
o przebywający w przedsionkach i holach, 
o wchodzących, przebywających i wychodzących z szatni samoobsługowej,
o wychodzących z przebieralni damskiej/męskiej do holu głównego,
o wychodzących z przebieralni, kierujących się do siłowni,
o wychodzących z siłowni, kierujących się do szatni samoobsługowej 
lub przebieralni. 
Powyższy obowiązek nie dotyczy Klientów przebywających bezpośrednio na obiektach sportowych i rekreacyjnych w strefach wykonywania aktywności fizycznej lub rekreacji tj.:
na pływalni krytej, w siłowni, w strefie mokrej kompleksu saun oraz na basenach letnich.
Klienci przebywający na terenie Ośrodka zobowiązani są do zachowania przynajmniej 
1,5 m dystansu społecznego. 
Zasada zachowania dystansu społecznego obowiązuje m.in.: 
o w kolejce do kasy/recepcji Ośrodka,
o w budynkach i pomieszczeniach Ośrodka,
o w otoczeniu szatni, przebieralni, toalet, natrysków, 
o na siłowni, pływalni krytej, kompleksie saun, basenach letnich,
o w kolejkach do zjeżdżalni wodnych. 
Wyjątek od powyższej zasady stanowią osoby wspólnie zamieszkujące gospodarstwa domowe.
Zarządca Ośrodka nie udostępnia na potrzeby osób przebywających na terenie obiektu:
o masek, 
o rękawiczek jednorazowych, 
o worków depozytowych i reklamówek na obuwie, 
o ręczników.
Obowiązuje zakaz wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów do Ośrodka niezwiązanych zwyczajowo z uprawianą w trakcie zajęć dyscypliną.
Obowiązuje zakaz wnoszenia toreb i plecaków na pływalnię, siłownię i do strefy mokrej kompleksu saun.
Torby i plecaki muszą zostać zdeponowane w szatni samoobsługowej lub przebieralni. Wyjątek stanowią baseny letnie.
Wybrane stanowiska prysznicowe, niektóre suszarki basenowe, łącznik basenowy poprzeczny,  zostają wyłączone z użytkowania do odwołania.
Część ławek i miejsc siedzących zostaje wyjęta z użytkowania. 
Z ławki/miejsca siedzącego może skorzystać tylko 1 osoba. 
Zasady poruszania się po Ośrodku Inflancka:
o regulowane są przez oznaczenia graficzne,
o pierwszeństwo zawsze ma Klient wychodzący z pomieszczenia, holu, korytarza, szatni, natrysku, toalety, strefy mokrej, siłowni, pływalni, 
o Klient wchodzący do pomieszczenia ma obowiązek umożliwić osobie opuszczającej pomieszczenie swobodne wyjście z zachowaniem przynajmniej dystansu 1,5 m, 
o poruszamy się zgodnie z wytyczonymi ciągami komunikacyjnymi, strefami 
i w kierunkach wskazanych przez oznaczenia, 
o obowiązuje zakaz gromadzenia się i blokowania wyznaczonych wejść, 
ciągów komunikacyjnych i stref.
Zasady zachowania się przy kasie/recepcji Ośrodka:
o bezpośrednio przy kasie/recepcji może przebywać, nie więcej niż 1 Klient,  
o w holu prowadzącym do kasy/recepcji Ośrodka, w kolejce może przebywać,
nie więcej niż 10 Klientów z zachowaniem równomiernego dystansu społecznego przynajmniej 1,5 m,
o w holu prowadzącym do kasy/recepcji kompleksu Saun, w kolejce może przebywać, nie więcej niż 5 Klientów z zachowaniem równomiernego dystansu społecznego przynajmniej 1,5 m
o zaleca się zachowanie dystansu 1 m od kasy/recepcji, 
o zaleca się płatność kartą, 
o w przypadku basenów letnich zaleca się płatności internetowe,
o czas przebywania przy kasie należy ograniczyć do minimum.
Zasady zachowania się w szatni samoobsługowej (obuwie i okrycia wierzchnie):
o w szatni samoobsługowej (ogólnej)  usta i nos muszą być zasłonięte maską,
o bezpośrednio przed wejściem do szatni samoobsługowej może znajdować
się 1 Klient,
o nie można blokować wejścia, ani ciągu komunikacyjnego prowadzącego do szatni,
o po przebraniu się i umieszczeniu rzeczy na wieszaku i/lub ich zdeponowaniu
w szafce niezwłocznie należy opuścić szatnie,
o w szatni należy zdeponować obuwie i okrycie wierzchnie,
o czas przebywania w szatni należy ograniczyć do minimum,
o pierwszeństwo w przemieszczaniu się ma Klient wychodzący z szatni.
Zasady zachowania się w przebieralni damskiej/męskiej:
o bezpośrednio przed wejściem do przebieralni może znajdować się 1 Klient,
o po przebraniu się i umieszczeniu rzeczy w szafce niezwłocznie należy
opuścić przebieralnie,
o w przebieralni należy zdeponować torby i plecaki,
o czas przebywania  w przebieralni należy ograniczyć do minimum,
o pierwszeństwo w przemieszczaniu się ma Klient wychodzący z przebieralni.
Zasady zachowania się pod natryskami:
o obowiązuje zasada zachowania przynajmniej 1,5 m dystansu społecznego 
oraz równomierne rozmieszczenie osób kąpiących,
o czas przebywania pod natryskiem należy ograniczyć do niezbędnego minimum,
o pierwszeństwo w przemieszczaniu się ma osoba kończąca kąpiel.
o wybrane stanowiska prysznicowe, niektóre suszarki basenowe, łącznik basenowy poprzeczny,  zostają wyłączone z użytkowania do odwołania.
Należy ograniczyć do niezbędnego minimum czas spędzany w szatni samoobsługowej, przebieralni i pod natryskami.
Klienci po zakończeniu korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia strefy płatnej w celu uniknięcia niepotrzebnego gromadzenia się osób.
Uczestnicy nieprzestrzegający zasad określonych w niniejszym dokumencie, regulaminie korzystania z danego obiektu sportowego, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z obiektu sportowego.
W przypadku niezastosowania się do nakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim – personel jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia incydentu policji.
Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia obiektu sportowego osobie niestosującej się do zasad.
Korzystający z obiektów, którzy nie przestrzegają powyższych zasad, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu 
z Ośrodka sportowego bez prawa do zwrotu za niewykorzystaną usługę. 
o WSSE w Warszawie tel. 22 620 37 19 wew. 500; 502 171 171
o Infolinia NFZ (Telefoniczna Informacja Pacjenta) tel. 800 190 590,
o Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna tel. 606 108 040.
Pozostałe zasady korzystania z Ośrodka określają regulaminy oraz wytyczne Ośrodka
i poszczególnych jego obiektów m.in. szatni samoobsługowej, pływalni krytej, siłowni, sali fitness, kompleksu saun, basenów letnich.  
Odpowiedzi na pytania Klientów tel. 22 16 27 350

Pliki do pobrania: