Zasady korzystania z obiektu w okresie koronawirusa

Zgodnie z rozporządzeniem rady ministrów z dnia 11 marca 2021 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia ograniczeń i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

 • Klienci będących Członkami Kadr Narodowych Polskich Związków Sportowych są uprawnieni do treningu sportowego na pływalni krytej i siłowni Ośrodka Inflancka przy zachowaniu reżimu sanitarnego.
 • Działalność Ośrodka Inflancka na rzecz Klientów Indywidualnych zostaje zawieszona.
 • Wszyscy Klienci  przybywający do Ośrodka Inflancka powinni zapoznać się z regulaminami, wytycznymi ogólnymi oraz wytycznymi do korzystania z pływalni krytej oraz siłowni w stanie epidemii.
 • W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, Klient nie będzie wpuszczony na teren Ośrodka Inflancka.
 • Wszyscy Klienci korzystający z Ośrodka zobowiązani są do informowania personelu o wszelkich okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne.
 • Rekomendujemy płatność kartą płatniczą.
 • Klientów przebywający na terenie Ośrodka sportowego obowiązuje zmiana obuwia.
 • Klienci przebywający na siłowni mają obowiązek posiadania własnego dużego ręcznika.
 • Klientów przebywających na terenie Ośrodka obowiązuje dezynfekcja rąk i własnego sprzętu.
 • Płyn dezynfekujący znajduje się przy kasie/recepcji oraz przy wejściu do Ośrodka.
 • Rekomenduje się, aby Klienci dodatkowo byli zaopatrzeni w osobiste płyny do dezynfekcji i chusteczki do dezynfekcji.
 • Członkowie kadr narodowych korzystający z siłowni są zobligowani do każdorazowej dezynfekcji sprzętu sportowego. 
 • Wszyscy Klienci przybywający na teren Ośrodka Inflancka i przebywający w pomieszczeniach wspólnych takich jak hol Ośrodka, kasa/recepcja, szatnia, mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maski.
 • Powyższy obowiązek dotyczy m.in. Wszystkich Klientów:
  • wchodzących do budynku głównego Ośrodka,
  • oczekujących w kolejce do kasy/recepcji,
  • przebywający w przedsionku i holu Ośrodka,
  • wchodzących do szatni,
  • wychodzących z szatni,
  • wychodzących z szatni, kierujących się do siłowni,
  • wychodzących z siłowni, kierujących się do szatni.
 • Obowiązek ten nie dotyczy Klientów trenujących na siłowni i na pływalni.
 • Zarządca Ośrodka nie udostępnia na potrzeby osób przebywających na terenie obiektu:
 • masek,
 • rękawiczek jednorazowych,
 • worków depozytowych i reklamówek na obuwie,
 • ręczników.
 • Obowiązuje zakaz wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów do Ośrodka niezwiązanych zwyczajowo z uprawianą w trakcie zajęć dyscypliną oraz wszelkich rzeczy związanych z nawadnianiem, odżywianiem i suplementacją.
 • Obowiązuje zakaz wnoszenia toreb i plecaków na pływalnię, siłownię.
 • Torby i plecaki muszą zostać zdeponowane w szatni.
 • Klienci przebywający w Ośrodku zobowiązani są do zachowania przynajmniej
  1,5 m dystansu społecznego.
 • Zasada zachowania dystansu społecznego obowiązuje m.in.:
  • w kolejce do kasy/recepcji Ośrodka Inflancka,
  • w budynkach i pomieszczeniach Ośrodka,
  • na siłowni, pływalni krytej, sali fitness, w kompleksie saun
  • w kolejce do zjeżdżalni na pływalni krytej.
 • W holu przed kasą może przebywać do 10 osób (strefa bezpłatna).
 • Personel Ośrodka będzie weryfikował przestrzeganie zasad i regulaminów obowiązujących w Ośrodku Inflancka.
 • Należy bezwzględnie przestrzegać komunikatów personelu w zakresie poruszania się po Ośrodku Inflancka!
   
 • Zasady poruszania się po Ośrodku Inflancka:
  • regulowane są przez oznaczenia graficzne,
  • pierwszeństwo zawsze ma Klient wychodzący,
  • z pomieszczenia, holu, korytarza, szatni, natrysku, toalety, strefy mokrej, siłowni, pływalni,
 • Klient wchodzący do pomieszczenia ma obowiązek umożliwić osobie opuszczającej pomieszczenie swobodne wyjście z zachowaniem przynajmniej dystansu 1,5 m,
 • poruszamy się zgodnie z wytyczonymi ciągami komunikacyjnymi, strefami i w kierunkach wskazanych przez oznaczenia,
 • obowiązuje zakaz gromadzenia się i blokowania wyznaczonych wejść, ciągów komunikacyjnych i stref.
 • Zasady zachowania się przy kasie/recepcji Ośrodka:
  • bezpośrednio przy kasie/recepcji może przebywać, nie więcej niż 1 Klient, 
  • w holu prowadzącym do kasy/recepcji ośrodka, w kolejce może przebywać, nie więcej niż 5 Klientów z zachowaniem równomiernego dystansu społecznego przynajmniej 1,5 m,
  • zaleca się zachowanie dystansu  1 m od kasy/recepcji,
  • zaleca się płatność kartą,
  • czas przebywania przy kasie należy ograniczyć do minimum.
    
 • Zasady zachowania się w szatni:
  • bezpośrednio przed wejściem do szatni może znajdować się 1 Klient,
  • po przebraniu się i umieszczeniu rzeczy w szafce niezwłocznie należy opuścić szatnie,
  • czas przebywania  w szatni należy ograniczyć do minimum,
  • pierwszeństwo w przemieszczaniu się ma Klient wychodzący z szatni.
 • Zasady zachowania się pod natryskami:
  • obowiązuje zasada zachowania przynajmniej 1,5 m dystansu społecznego oraz równomierne rozmieszczenie osób kąpiących,
  • czas przebywania pod natryskiem należy ograniczyć do niezbędnego minimum,
  • pierwszeństwo w przemieszczaniu się ma osoba kończąca kąpiel.
  • z użytkowania wyłączono część ławek i krzesełek, suszarek oraz natrysków znajdujących się na terenie Ośrodka (utrzymujemy dystans społeczny!).

ZASADY KORZYSTANIA Z OŚRODKA PODCZAS EPIDEMII

 • Klienci nieprzestrzegający zasad określonych w niniejszym dokumencie, regulaminie korzystania z danego obiektu sportowego, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z Ośrodka sportowego.
 • W przypadku niezastosowania się do nakazu, o którym mowa w poprzednim punkcie – personel jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia incydentu policji.
 • Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia obiektu sportowego osobie niestosującej się do zasad.
 • Korzystający z obiektów, którzy nie przestrzegają powyższych zasad, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i  Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z Ośrodka Inflancka.

WSSE w Warszawie tel. 22 620 37 19 wew. 500; 502 171 171

Infolinia NFZ (Telefoniczna Informacja Pacjenta) tel. 800 190 590

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna tel. 606 108 040

 • Pozostałe zasady korzystania z Ośrodka, pływalni krytej i siłowni określa regulamin Ośrodka Inflancka SCS AW oraz regulaminy: szatni, pływalni krytej i siłowni.
 • Odpowiedzi na pytania Klientów tel. 22 16 27 350.

Pliki do pobrania: