Zasady korzystania z obiektu w okresie koronawirusa

Klienci przybywający do Ośrodka Inflancka powinni zapoznać się z wytycznymi ogólnymi oraz wytycznymi do korzystania z pływalni krytej oraz siłowni

Od poniedziałku 28 grudnia obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 r. z późn. zm., zgodnie z którym do 17 stycznia 2021 r. obowiązują nowe regulacje w obszarze sportu w ramach walki z koronawirusem.

Nowe rozporządzenie Rady Ministrów wprowadziło następujące obostrzenia:

Zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu:

 1. basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitnessz wyłączeniem podmiotów:
   
  1. działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,
    
  2. dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych.

Prowadzenie działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w PKD w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne:

 • wyłącznie w przypadku sportu zawodowego lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
   
 • bez udziału publiczności.

W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, Klient nie będzie wpuszczony na teren Ośrodka Inflancka.

Klienci korzystający z Ośrodka zobowiązani są do informowania personelu o wszelkich okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne.

Rekomendujemy płatność kartą płatniczą!

Rekomenduje się, aby Klienci przychodzili na Ośrodek sportowy przebrani w strój sportowy.

Klientów przebywający na terenie Ośrodka sportowego obowiązuje zmiana obuwia.

Klienci przebywający na siłowni mają obowiązek posiadania własnego dużego ręcznika.

Klientów przebywających na terenie Ośrodka obowiązuje dezynfekcja rąk i własnego sprzętu.

Płyn dezynfekujący znajduje się przy kasie/recepcji oraz przy wejściu do Ośrodka.

Rekomenduje się, aby Klienci dodatkowo byli zaopatrzeni w osobiste płyny do dezynfekcji i chusteczki do dezynfekcji.

Wszyscy Klienci przybywający na teren Ośrodka Inflancka i przebywający w pomieszczeniach wspólnych takich jak hol Ośrodka, kasa/recepcja, szatnia, mają obowiązek zakrywania ust i nosa w szczególności przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy.

Powyższy obowiązek dotyczy m.in. Klientów:

 • wchodzących do budynku głównego Ośrodka,
 • oczekujących w kolejce do kasy/recepcji,
 • przebywający w przedsionku i holu Ośrodka,
 • wchodzących do szatni,
 • wychodzących z szatni,
 • wychodzących z szatni, kierujących się do siłowni,
 • wychodzących z siłowni, kierujących się do szatni.
 • obowiązek ten nie dotyczy Klientów trenujących na siłowni i na pływalni,
 • zarządca Ośrodka nie udostępnia na potrzeby osób przebywających na terenie obiektu:
 • masek, maseczek, przyłbic, odzieży ochronnej lub innych środków ochrony osobistej
 • rękawiczek jednorazowych,
 • worków depozytowych i reklamówek na obuwie,
 • ręczników.

Obowiązuje zakaz wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów do Ośrodka niezwiązanych zwyczajowo z uprawianą w trakcie zajęć dyscypliną oraz wszelkich rzeczy związanych z nawadnianiem, odżywianiem i suplementacją.

Obowiązuje zakaz wnoszenia toreb i plecaków na pływalnię, siłownię, salę fitness. Torby i plecaki muszą zdeponowane w szatni.

Klienci przebywający w Ośrodku zobowiązani są do zachowania przynajmniej 1,5 m dystansu społecznego. Zasada nie dotyczy rodzin. Zasada zachowania dystansu społecznego obowiązuje m.in..:

 • w kolejce do kasy/recepcji Ośrodka Inflancka,
 • w budynkach i pomieszczeniach Ośrodka,
 • na siłowni, pływalni krytej, sali fitness,
 • w kolejce do zjeżdżalni na pływalni krytej.

Klientom z grup wysokiego ryzyka (w wieku powyżej 60 r. ż. lub cierpiącym na choroby przewlekłe, osobom otyłym), rekomenduje się rozważenie decyzji o korzystaniu z ćwiczeń w godzinach najmniej popularnych, bez obecności innych osób, albo zaniechaniu korzystania z obiektu do czasu ustania zagrożenia epidemicznego.

Personel Ośrodka będzie weryfikował przestrzeganie zasad zachowania się i poruszania.

Zasady poruszania się po Ośrodku Inflancka:

 • regulowane są przez oznaczenia graficzne,
 • pierwszeństwo zawsze ma Klient wychodzący, z pomieszczenia, holu, korytarza, szatni, natrysku, toalety, strefy mokrej, siłowni, pływalni, sali fitness,
 • Klient wchodzący do pomieszczenia ma obowiązek umożliwić osobie opuszczającej pomieszczenie swobodne wyjście z zachowaniem przynajmniej dystansu 1,5 m,
 • poruszamy się zgodnie z wytyczonymi ciągami komunikacyjnymi, strefami i w kierunkach wskazanych przez oznaczenia,
 • obowiązuje zakaz gromadzenia się i blokowania wyznaczonych wejść, ciągów komunikacyjnych i stref.

Należy bezwzględnie przestrzegać komunikatów personelu w zakresie poruszania się po Ośrodku Inflancka!

Odpowiedzi na pytania klientów tylko drogą telefoniczną 22-16-27-350.

Zasady zachowania się przy kasie/recepcji Ośrodka:

 • bezpośrednio przy kasie/recepcji może przebywać, nie więcej niż 1 Klient, 
 • w holu prowadzącym do kasy/recepcji ośrodka, w kolejce może przebywać, nie więcej niż 5 Klientów z zachowaniem równomiernego dystansu społecznego przynajmniej 1,5 m,
 • zaleca się zachowanie dystansu  1 m od kasy/recepcji,
 • zaleca się płatność kartą,
 • czas przebywania przy kasie należy ograniczyć do minimum.

Zasady zachowania się w szatni:

 • bezpośrednio przed wejściem do szatni może znajdować się 1 Klient,
 • zaleca się, aby Klienci przychodzili na Ośrodek sportowy przebrani w strój sportowy,
 • po przebraniu się i umieszczeniu rzeczy w szafce niezwłocznie należy opuścić szatnie,
 • czas przebywania  w szatni należy ograniczyć do minimum,
 • pierwszeństwo w przemieszczaniu się ma Klient wychodzący z szatni.

Zasady zachowania się pod natryskami:

 • obowiązuje zasada zachowania przynajmniej 1,5 m dystansu społecznego oraz równomierne rozmieszczenie osób kąpiących,
 • czas przebywania pod natryskiem należy ograniczyć do niezbędnego minimum,
 • pierwszeństwo w przemieszczaniu się ma osoba kończąca kąpiel.

Z użytkowania wyłącza się ławki i krzesełka znajdujące się na terenie Ośrodka.

Klienci nieprzestrzegający zasad określonych w niniejszym dokumencie, regulaminie korzystania z danego obiektu sportowego, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z Ośrodka sportowego.

W przypadku niezastosowania się do nakazu, o którym mowa w poprzednim punkcie – personel jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia incydentu policji.

Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą  do odmowy kolejnego udostępnienia obiektu sportowego osobie niestosującej się do zasad.

Korzystający z obiektów, którzy nie przestrzegają powyższych zasad, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i  Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z ośrodka sportowego.

WSSE w Warszawie tel. 22 620 37 19 wew. 500; 502 171 171

Infolinia NFZ (Telefoniczna Informacja Pacjenta) tel. 800 190 590

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna tel. 606 108 040

Pozostałe zasady korzystania z pływalni krytej, siłowni i sali fitness określa regulamin siłowni i regulamin Ośrodka Inflancka Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA

Odpowiedzi na pytania Klientów indywidualnych tel. 22 16 27 350.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami korzystania z usług w Ośrodku Inflancka podczas epidemii koronawirusa:

 

 

Pliki do pobrania: