Regulamin wanny z hydromasażem

Stołeczne Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA
Samorządowy Zakład Budżetowy m.st. Warszawy

REGULAMIN WANNY Z HYDROMASAŻEM

 1. Wanna z hydromasażem jest integralną częścią pływalni i przy korzystaniu z niej obowiązują przepisy regulaminu ogólnego i regulaminu pływalni oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
 2. Każda osoba korzystająca z wanny z hydromasażem ma obowiązek zapoznania się z regulaminem oraz tablicami informacyjnymi.
 3. Korzystanie z wanny z hydromasażem odbywa się na własne ryzyko użytkownika. 
 4. Wanna z hydromasażem dostępna jest dla wszystkich użytkowników pływalni z wyjątkiem:
  • dzieci do lat 7 bez obecności rodzica lub opiekuna prawnego,
  • uczestników grup zorganizowanych bez obecności  opiekuna.
 5. Osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi i gastrycznymi  powinny korzystać z wanny z hydromasażem ze szczególną ostrożnością i po konsultacji lekarskiej. 
 6. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z wanny z hydromasażem wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów. 
 7. Podczas wchodzenia do wanny z hydromasażem należy zachować szczególną ostrożność.
 8. Pierwszeństwo w komunikacji ma osoba wychodząca z wanny z hydromasażem.
 9. W wannie z hydromasażem może jednorazowo przebywać maksymalnie 6 osób.
 10. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z wanny z hydromasażem i pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
  • wchodzenia i wychodzenia z wanny z hydromasażem w inny sposób niż poprzez schodki,
  • użytkowania wanny z hydromasażem, gdy jest wyłączona instalacja napowietrzająca,
  • użytkowania wanny z hydromasażem w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób,
  • wpychania osób do wnętrza wanny z hydromasażem,
  • wnoszenia do wanny z hydromasażem jakichkolwiek przedmiotów,
  • przebywania w wannie z hydromasażem w pozycji stojącej,
  • zanurzania głowy i twarzy,
  • korzystania z wanny z hydromasażem bez założonego na głowie czepka pływackiego, 
  • wylewania wody z wanny z hydromasażem,
  • siadania na obrzeżu niecki wanny z hydromasażem
 11. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy pływalni. Wszystkie osoby korzystające z wanny z hydromasażem są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń. 
 12. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu wanny z hydromasażem wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 13. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z wanny z hydromasażem, a także z terenu pływalni.

Pliki do pobrania: