Regulamin wanny z hydromasażem

Stołeczne Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA
Jednostka budżetowa m.st. Warszawy
 
INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z WANNY Z HYDROMASAŻEM
 
 1. Wanna z hydromasażem jest częścią wyposażenia pływalni krytej.
 2. Każda osoba korzystająca z wanny z hydromasażem ma obowiązek zapoznania się z Instrukcją oraz tablicami informacyjnymi.
 3. Wanna z hydromasażem dostępna jest dla wszystkich użytkowników pływalni z wyjątkiem:
 • dzieci do lat 13, z zastrzeżeniem pkt 5 poniżej,
 • uczestników grup zorganizowanych bez obecności  opiekuna.
 1. Osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi i gastrycznymi  powinny korzystać z wanny z hydromasażem ze szczególną ostrożnością i po konsultacji lekarskiej. 
 2. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z wanny z hydromasażem wyłącznie pod opieką i nadzorem osoby dorosłej,  która wykupiła bilet. 
 3. Podczas wchodzenia do wanny z hydromasażem należy zachować szczególną ostrożność.
 4. Pierwszeństwo w komunikacji ma osoba wychodząca z wanny z hydromasażem.
 5. W wannie z hydromasażem może jednorazowo przebywać maksymalnie 6 osób.
 6. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z wanny z hydromasażem i pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
 • wchodzenia i wychodzenia z wanny z hydromasażem w inny sposób niż poprzez schodki,
 • użytkowania wanny z hydromasażem, gdy jest wyłączona instalacja napowietrzająca,
 • użytkowania wanny z hydromasażem w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób,
 • wpychania osób do wnętrza wanny z hydromasażem,
 • wnoszenia do wanny z hydromasażem jakichkolwiek przedmiotów,
 • przebywania w wannie z hydromasażem w pozycji stojącej,
 • zanurzania głowy i twarzy,
 • korzystania z wanny z hydromasażem bez założonego na głowie czepka pływackiego, 
 • wylewania wody z wanny z hydromasażem,
 • siadania na obrzeżu niecki wanny z hydromasażem
 1. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszej instrukcji pełnią ratownicy i pracownicy pływalni. Wszystkie osoby korzystające z wanny z hydromasażem są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń. 
 2. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem Instrukcji wanny z hydromasażem wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.

Pliki do pobrania: