Regulamin szatni i depozytów

Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Jednostka Budżetowa m.st. Warszawy

REGULAMIN SZATNI

 1. Szatnia obowiązuje wszystkie osoby korzystające z zajęć i usług oferowanych przez Ośrodek SCS AKTYWNA WARSZAWA (zwany dalej „Ośrodkiem”),  w tym również wszystkie grupy zorganizowane.
 2. Szatnia jest czynna w godzinach pracy Ośrodka. Usługa przechowywania jest bezpłatna.
 3. Szatnia zewnętrzna obsługiwana jest przez upoważnionego pracownika szatni. Zabrania się samodzielnego korzystania i wchodzenia na teren szatni.
 4. Ubranie wierzchnie oraz obuwie umieszczone w otrzymanej torbie foliowej należy pozostawić w szatni zewnętrznej. Zabrania się wchodzenia do strefy czystej (wewnętrznej) bez zmiany obuwia.
 5. Opłatę za torbę foliową należy wnieść w kasie/Recepcji Ośrodka przy zakupie usługi zgodnie z obowiązującym cennikiem Ośrodka.
 6. Dopuszcza się przechowywanie butów we własnych torbach (workach) foliowych.
 7. Przyjmowanie na przechowanie rzeczy dodatkowych takich jak torby, plecaki, kaski, rolki itp. jest możliwe tylko w przypadku posiadania przez szatnię wolnej powierzchni i możliwości na ich przechowanie. Wydanie rzeczy następuje na podstawie numerka oddzielnie na każdą rzecz.
 8. Garderobę osobistą należy pozostawić w szafkach ubraniowych znajdujących się w strefie czystej. Kluczyki do szafek ubraniowych wydaje pracownik recepcji lub szatni.
 9. Dodatki odzieżowe m.in. szaliki, czapki, rękawiczki należy starannie schować aby zabezpieczyć je przed przemieszczeniem i wypadaniem z okrycia.
 10. Na jednym wieszaku może wisieć tylko jedna sztuka odzieży. Okrycie przekazane do szatni powinno posiadać możliwość bezpiecznego zawieszenia na wieszaku.
 11. Rzeczy wartościowe należy pozostawić w depozycie zgodnie z Regulaminem schowków depozytowych. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni bądź szafkach ubraniowych.
 12. Ubranie i obuwie pozostawione w szatni wydawane jest wyłącznie na    podstawie  numerka otrzymanego przy oddawaniu rzeczy do szatni.
 13. W przypadku zagubienia numerka szatniowego bądź zagubienia kluczyka do szafki z rzeczami osobistymi odzież wydawana jest na podstawie szczegółowego opisu oraz po przedstawieniu dokumentu tożsamości i sporządzeniu przez pracownika SCS AKTYWNA WARSZAWA Protokołu wydania rzeczy z szafki (zał. nr 1 do Regulaminu). Za zagubiony numerek/klucz do szafki pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującym Cennikiem Ośrodka.
 14. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za wydanie rzeczy Klientowi na podstawie numerka. Pracownik szatni nie jest zobowiązany do potwierdzania zgodności tożsamości osób otrzymujących numerek i zwracających go.
 15. Opiekunowie grup zorganizowanych zobowiązani są do pomocy wychowankom w przebraniu się oraz przygotowaniu okryć i butów do przechowywania w szatni. Opiekunowie upoważnieni są do pobrania z szatni kluczy do szafek znajdujących się w strefie czystej.
 16. Wszelkie zabezpieczenia pobierane przez szatnię/wypożyczalnię określane są pod postacią kaucji zgodnie z obowiązującym Cennikiem Ośrodka. Pozostawianie jakichkolwiek dokumentów przez klienta w szatni/wypożyczalni jako zabezpieczenia jest niezgodne z przepisami prawa oraz procedurami obowiązującymi w SCS AKTYWNA WARSZAWA.
 17. Pozyskane dane osobowe, o których mowa w Zał. nr 1 do Regulaminu podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016 poz. 922 ze zm.), rozporządzeń wykonawczych, a od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego RODO (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) wraz z aktami prawa wydanymi na jego podstawie.
 18. Administratorem Danych, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jak też RODO, jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa reprezentowane przez Dyrektora, co nie zwalnia Kierownika Ośrodka z odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych.

REGULAMIN SCHOWKÓW DEPOZYTOWYCH

 1. Wszelkie rzeczy wartościowe w tym biżuteria, pieniądze, papiery wartościowe, laptopy, telefony komórkowe, odtwarzacze plików audio i video, aparaty fotograficzne, kamery oraz dokumenty i przedmioty umożliwiające korzystanie         z przedmiotów materialnych o dużej wartości np. kluczyki do samochodu, klucze do mieszkania na czas korzystania z Ośrodka SCS AKTYWNA WARSZAWA (zwanego dalej także „Ośrodkiem”) należy pozostawić na przechowanie  w schowkach depozytowych (zwanych dalej także „skrytkami”) znajdujących się na terenie Ośrodka. Ilość schowków depozytowych jest ograniczona.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe, o których mowa w punkcie 1 pozostawione w odzieży oddanej do szatni wierzchniej bądź szafkach ubraniowych przeznaczonych na odzież osobistą.
 3. Klucz do schowka depozytowego klientowi Ośrodka (zwanemu dalej także „użytkownikiem”) wydaje pracownik recepcji bądź pracownik szatni wpisując numer klucza oraz godzinę wydania do Rejestru wydawanych/zwracanych kluczy do schowków depozytowych (zał. Nr 1 do Regulaminu).
 4. W przypadku schowków depozytowych z mechanizmem zamka na żeton lub na monetę zamknięcie skrytki i pobranie kluczyka wykonuje użytkownik Ośrodka samodzielnie.
 5. Skrytki są objęte monitoringiem bądź są pod stałym nadzorem fizycznym pracownika recepcji/szatni.
 6. Po opróżnieniu schowka depozytowego klient zwraca kluczyk do szatni/recepcji gdzie zwrot i godzina zwrotu są odnotowywane przez pracownika szatni/recepcji w Rejestrze wydawanych/zwracanych kluczy do schowków depozytowych. W przypadku skrytek z mechanizmem zamka na żeton lub na monetę klient pozostawia klucz w zamku skrytki.
 7. Zabrania się przechowywania w schowkach depozytowych rzeczy innych niż wymienione w punkcie 1 szczególnie przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla użytkowników Ośrodka bądź mogących trwale uszkodzić schowki depozytowe.
 8. W przypadku zagubienia kluczyka schowek depozytowy zostaje komisyjnie otwarty przez upoważnionego pracownika recepcji/szatni w asyście dodatkowego pracownika Ośrodka. Rzeczy przechowywane w schowku depozytowym mogą być wydane jedynie osobie, która pozostawiła w nim rzeczy. Identyfikacja następuje na podstawie nagrania z monitoringu, dokładnego opisania rzeczy pozostawionych w skrytce oraz po przedstawieniu dokumentu tożsamości i podaniu danych teleadresowych przez właściciela do uwidocznienia         w Protokole komisyjnego otwarcia schowka depozytowego (zał. Nr 2 do Regulaminu). Ewentualne koszty związane z awaryjnym otwarciem skrytki pokrywa użytkownik w oparciu o obowiązujący cennik Ośrodka.

Pliki do pobrania: