Regulamin sali gimnastycznej

Stołeczne Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA
Samorządowy Zakład Budżetowy m.st. Warszawy

REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ

 1. Sala gimnastyczna czynna jest codziennie w trakcie godzin pracy Ośrodka, dokładne godziny podane są na tablicy ogłoszeń.
 2. Powierzchnia użytkowa sali wynosi 100 m2 i może z niej korzystać jednocześnie do 20 osób ćwiczących.
 3. Wstęp na salę gimnastyczną mają jedynie osoby, które posiadają ważny bilet, karnet lub będące uczestnikami grupy, która nabyła prawo do przebywania na jej terenie.
 4. Na terenie sali gimnastycznej obowiązuje Elektroniczny System Obsługi Klienta. Wstęp na salę gimnastyczną możliwy jest po aktywacji transpondera na czytniku zlokalizowanym przy wejściu.
 5. Na sali gimnastycznej wymagany jest strój sportowy oraz obuwie przeznaczone do ćwiczeń m.in. z miękką podeszwą, nie pozostawiającą zabrudzeń i rys. Zabrania się wchodzenia do szatni i na salę gimnastyczną w obuwiu przeznaczonym do użytku zewnętrznego.
 6. Instruktor ma prawo odmówić wstępu na salę gimnastyczną osobom bez odpowiedniego stroju sportowego.
 7. Za pozostawione na sali gimnastycznej rzeczy SCS AW nie odpowiada. Wszystkie rzeczy osobiste powinny być pozostawione w szatni lub przebieralni.
 8. Punkt udzielania pierwszej pomocy znajduje się na płycie pływalni (stanowisko ratownicze).
 9. Zajęcia na sali gimnastycznej mogą odbywać się wyłącznie pod opieką instruktora. Za bezpieczeństwo osób korzystających z sali gimnastycznej odpowiedzialni są instruktorzy. Instruktor ma prawo przerwać ćwiczenia, jeśli stan zdrowia osoby ćwiczącej nie pozwala na ich kontynuowanie. Instruktor ma prawo kontrolować trening osób, które przystępują do ćwiczeń.
 10. Korzystający z sali gimnastycznej zobowiązani są do konsultacji lekarskiej, celem stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczestnictwa na zajęciach o wzmocnionym wysiłku fizyczny. Korzystanie z nich w czasie treningu odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność ćwiczącego.
 11. W czasie zajęć na sali gimnastycznej należy:
  • w przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia - poinformować o tym instruktora,
  • przed rozpoczęciem ćwiczeń sprawdzić stan sprzętu, który będzie wykorzystywany podczas ćwiczeń – wszelkie usterki, uszkodzenia sprzętu należy niezwłocznie zgłosić instruktorowi,
  • wykonywać ćwiczenia po wstępnym instruktarzu przeprowadzonym przez instruktora,
  • korzystać ze sprzętu zgodnie z instruktażem i jego przeznaczeniem w sposób nie zagrażający życiu i zdrowiu innych korzystających,
  • po zakończeniu ćwiczeń odłożyć sprzęt we właściwe miejsce,
  • przestrzegać zasad higieny osobistej,
  • bezwzględnie przestrzegać poleceń instruktora oraz konsultować z nim wykonywane ćwiczenia,
  • w przypadku pogorszenia stanu samopoczucia natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić o tym instruktora,
  • zachować szczególną ostrożność podczas pobytu w przypadku posiadania okularów korekcyjnych lub szkieł kontaktowych,
  • o wszelkich nieprawidłowościach związanych z bezpieczeństwem i organizacją zajęć niezwłocznie informować instruktora,
  • konsultować z instruktorem wnoszenie i używanie sprzętu sportowego innego niż ten będący na wyposażeniu sali gimnastycznej.
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor SCS AW.

Zajęcia zorganizowane

 1. Wejście grupowe musi być wcześniej uzgodnione z Ośrodkiem i odbywa się na zasadach w nim określonych.
 2. Jeden instruktor może prowadzić zajęcia z grupą maksimum 20 osobową.
 3. Wejście na salę gimnastyczną grupy zorganizowanej powinno nastąpić 5 minut przed rozpoczęciem zajęć i zgodne z grafikiem zajęć na Sali gimnastycznej.
 4. Grupa zorganizowana przebywa na sali gimnastycznej pod nadzorem instruktora. Instruktor ma obowiązek sprawdzić stan liczebny uczestników zajęć.
 5. W przypadku wejścia grupy wraz z opiekunem zobowiązany jest on do stałej obecności przy grupie (wprowadzenia i wyprowadzenia grupy). W sytuacji takiej do obowiązków opiekun należy również:
  • zapoznanie uczestników grupy przed wejściem na salę gimnastyczną z panującymi na Ośrodku regulaminami,
  • załatwienie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem i wyjście grupowym (w tym pobrania i oddania kluczyków do szafek lub boksów dla członków grupy),
  • dopilnowanie umieszczenia rzeczy w szafkach, a po zakończeniu zajęć opróżnienia szafek oraz zabranie wszystkich rzeczy osobistych,
  • po upływie wyznaczonego na zajęcia czasu, zarządzenie zbiórki i wprowadzenia grupy na salę gimnastyczną z pomieszczeń natryskowych, jak również wyprowadzenia grupy z natrysków i przebieralni do holu głównego Ośrodka po zakończeniu zajęć,
  • zgłoszenie instruktorowi faktu wprowadzenia grupy oraz jeśli zachodzi taka konieczność przekazanie grupy instruktorowi,
  • sprawdzanie stanu liczebnego grupy przed zajęciami i po zajęciach,
  • zgłoszenie każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania grupy na terenie sali gimnastycznej instruktorowi,
  • kontrola zachowania grupy w czasie pobytu na sali gimnastycznej, utrzymanie dyscypliny w grupie oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń sali gimnastycznej,
 6. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przez Uczestników grupy obowiązujących regulaminów oraz wszelkie szkody spowodowane przez grupę podczas jej przebywania na terenie Ośrodka.
 7. Opiekunowie zobowiązani są przed wejściem na salę gimnastyczną zmienić obuwie, w przypadku gdy prowadzą zajęcia powinni posiadać również właściwy strój sportowy.

Pliki do pobrania: