Regulamin sali gimnastycznej

Stołeczne Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA
Jednostka budżetowa m.st. Warszawy

REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ

I. Część ogólna

 1. Sala gimnastyczna  jest ogólnodostępnym obiektem m.st. Warszawy zarządzanym przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA, działającym w ramach Ośrodka Inflancka.
 2. Sala  jest czynna codziennie w godzinach pracy Ośrodka zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć na sali.
 3. Powierzchnia użytkowa sali wynosi  100  m 2 i może z niej korzystać do 20 osób ćwiczących.
 4. Na sali gimnastycznej wymagany jest strój sportowy  oraz obuwie przeznaczone do ćwiczeń m.in.  z miękką podeszwą, nie pozostawiającą zabrudzeń i rys.
 5. Wstęp na salę odbywa się na podstawie transpondera ESOK. Na sali zainstalowany jest zegar do kontroli czasu przebywania w strefie przez klientów Ośrodka.

II. Zasady korzystania

 1. Korzystanie z sali i udział w organizowanych zajęciach wymaga obecności instruktora prowadzącego.
 2. Zajęcia na sali gimnastycznej mogą odbywać się wyłącznie pod opieką instruktora. Za bezpieczeństwo osób korzystających z sali gimnastycznej odpowiedzialni są instruktorzy. Instruktor ma prawo przerwać ćwiczenia, jeśli stan zdrowia osoby ćwiczącej nie pozwala na ich kontynuowanie. Instruktor ma prawo kontrolować trening osób, które przystępują do ćwiczeń.
 3. Przy korzystaniu z sali przez osoby poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
 4. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z sali tylko pod opieką i nadzorem osoby dorosłej.
 5. Jeden instruktor może prowadzić zajęcia z grupą maksimum 15 osobową. 
 6. Punkt udzielania pierwszej pomocy znajduje się przy oznaczonym stanowisku ratowniczym na płycie pływalni krytej.
 7. W czasie zajęć na sali gimnastycznej należy:
 • w przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia - poinformować o tym instruktora,
 • przed rozpoczęciem ćwiczeń sprawdzić stan sprzętu, który będzie wykorzystywany podczas ćwiczeń – wszelkie usterki, uszkodzenia sprzętu należy niezwłocznie zgłosić instruktorowi,
 • wykonywać ćwiczenia po wstępnym instruktarzu przeprowadzonym przez instruktora,
 • korzystać ze sprzętu zgodnie z instruktażem i jego przeznaczeniem w sposób nie zagrażający życiu i zdrowiu innych korzystających,
 • po zakończeniu ćwiczeń odłożyć sprzęt we właściwe miejsce,
 • przestrzegać zasad higieny osobistej,
 • bezwzględnie przestrzegać poleceń instruktora oraz konsultować z nim wykonywane ćwiczenia,
 • w przypadku pogorszenia stanu samopoczucia natychmiast przerwać ćwiczenia
  i powiadomić o tym instruktora,
 • zachować szczególną ostrożność podczas pobytu w przypadku posiadania okularów korekcyjnych lub szkieł kontaktowych,
 • o wszelkich nieprawidłowościach związanych z bezpieczeństwem i organizacją zajęć niezwłocznie informować instruktora,
 • konsultować z instruktorem wnoszenie i używanie sprzętu sportowego innego niż ten będący na wyposażeniu sali gimnastycznej.

III. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu sali gimnastycznej oraz Regulaminu Ośrodka Inflancka nie będą rozpatrywane
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub  Regulaminem Ośrodka   Inflancka decyzje podejmuje Dyrektor Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA ul. Rozbrat 26. 

Pliki do pobrania: