Regulamin - wodny tor

Stołeczne Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA
Jednostka budżetowa m.st. Warszawy

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WODNEGO TORU PRZESZKÓD

 1. Zjeżdżalnia wodna jest częścią wyposażenia pływalni krytej.
 2. Korzystanie z wodnego toru przeszkód dozwolone jest wyłącznie dla osób umiejących pływać. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z wodnego toru przeszkód wyłącznie pod opieką i nadzorem osób dorosłych które wykupiły bilet wstępu.
 3. Opiekun dziecka korzystającego z wodnego toru przeszkód i jego atrakcji ma obowiązek zapoznania się z jego regulaminem, tablicami informacyjnymi, znakami oraz instrukcją użytkowania atrakcji oraz przekazania zasad bezpieczeństwa dziecku.
 4. Opiekunowie są zobowiązani do bezwzględnego nadzorowania dzieci podczas korzystania z wodnego toru przeszkód i jego atrakcji oraz przebywania w takim miejscu, z którego widzieliby podopiecznego i sami byli przez niego widziani.
 5. Z wodnego toru przeszkód jednorazowo może korzystać od 5 do 10 osób.
 6. Ostateczną decyzję o ilości osób mogących przebywać jednocześnie na wodnym torze przeszkód podejmuje Ratownik nadzorujący urządzenie.
 7. Na obszarze wodnego toru przeszkód zabrania się zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu lub innych osób, jak:
 • biegania w parach, szarpania, popychania, skakania do wody,
 • przepływania oraz nurkowania pod modułami wodnego toru przeszkód
 • skakania na wodny tor przeszkód z innych obiektów ( np. krawędzi basenu, rury zjeżdżalni),
 • wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów na wodny tor przeszkód,
 • korzystania z wodnego toru niezgodnie z przeznaczeniem.
 1. Wodny tor przeszkód należy opuszczać w sposób bezpieczny poprzez ześlizgnięcie się do wody.
 2. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń w tym nieprawidłowego mocowania wodnego toru przeszkód  należy bezwzględnie powiadomić Ratownika.
 3. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 4. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik lub opiekun.
 5. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszej instrukcji pełnią ratownicy i pracownicy pływalni. Wszystkie osoby korzystające z wodnego toru przeszkód są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.

Pliki do pobrania: