Regulamin pływalni

REGULAMIN PŁYWALNI                                                                       
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Jednostka budżetowa m.st. Warszawy

I. Część ogólna

 1. Pływalnia kryta jest ogólnodostępnym obiektem m.st. Warszawy zarządzanym przez Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa, działającym w ramach Ośrodka Inflancka.                                 
 2. Pływalnia czynna jest codziennie zgodnie z harmonogramem udostępnionym na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Ośrodka.
 3. Hala basenowa zostaje zamknięta codziennie o godz. 21:30. Do tego czasu klienci zobowiązani są do opuszczenia hali.
 4. W skład pływalni wchodzi:
  • niecka sportowa o wymiarach 50 m x 25 m i głębokości 1,46 m do 2,10 m,
  • niecka rekreacyjna o wymiarach 37 m x 10 m i gł. 1,02 m do 1,14 m,
  • zjeżdżalnia wodna o długości ślizgu 35 m i wysokości 3,1 m,
  • wanna z hydromasażem (jacuzzi).
 5. Wstęp na pływalnię odbywa się na podstawie transpondera ESOK. Na hali basenowej zainstalowany jest zegar do kontroli czasu przebywania w strefie przez klientów pływalni.
 6. Na terenie pływalni klienci powinni zachowywać się w sposób nie zagrażający zdrowiu i życiu w odniesieniu do własnej osoby jak i innych użytkowników pływalni, a w szczególności:
  • stosować się do znaków informacyjnych oraz nakazu i zakazu umieszczonych na pływalni,
  • przestrzegać poleceń ratowników oraz pracowników pływalni, stosować się do sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów,
  • oceniać swoje umiejętności oraz aktualny stan zdrowia adekwatnie do podejmowanego wysiłku fizycznego,
  • informować niezwłocznie ratowników i pracowników pływalni o wypadkach, urazach bądź zdarzeniach zagrażających życiu i zdrowiu osób przebywających na obiekcie.
 7. Na pływalni obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa, której bezwzględnie trzeba się podporządkować:
  • 1 gwizdek krótki – uwaga: przekroczenie regulaminu
  • seria krótkich gwizdków – alarm: natychmiastowe opuszczenie niecki basenowej i podporządkowanie się poleceniom ratowników  
  • 2 gwizdki krótkie – koniec zajęć: wyjście z wody.
 8. Ratownikami są osoby noszące strój w kolorze żółtym z napisem RATOWNIK.

II. Zasady korzystania

 1. Z  pływalni korzystać mogą osoby:
  • umiejące pływać,
  • dzieci do lat 13 wyłącznie pod opieką i nadzorem osób dorosłych które wykupiły bilet wstępu zgodnie z obowiązującym cennikiem,
  • uczestnicy zajęć grupowych i indywidualnych tylko pod opieką i nadzorem instruktora.
 2. Z pływalni nie mogą korzystać osoby z przeciwwskazaniami medycznymi wykluczającymi korzystanie z publicznych pływalni.
 3. Korzystający z pływalni oraz jacuzzi zobowiązani  są do używania czepków oraz czystych, jedno lub dwuczęściowych strojów kąpielowych, bez kieszeni, przylegających do ciała.
 4. Przed wejściem na pływalnię należy starannie umyć całe ciało z użyciem środków myjących.
 5. Skorzystanie z WC w trakcie pobytu na basenie obliguje do ponownego umycia ciała przed  wejściem do wody. Dzieci do lat 3 przed wejściem do wody powinny mieć założony pampers i ceratowe majteczki.   
 6. Podczas korzystania z pływalni zabronione jest:
  • przeskakiwanie i omijanie nogo myjek przeznaczonych do wymycia i dezynfekcji obuwia basenowego,
  • wchodzenie do wody wbrew zakazowi służby ratowniczej, przy braku dyżurnego ratownika oraz podczas trwania akcji ratowniczej,
  • skakanie do wody bez zgody i nadzoru ratownika,
  • wpływanie pod wygrodzoną zjeżdżalnie, wpychanie do wody, bieganie po płycie, krzyczenie oraz  stwarzanie wszelkich innych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób kąpiących,
  • wszczynanie nieuzasadnionych alarmów,
  • nurkowanie oraz wykonywania ćwiczeń bezdechowych bez zezwolenia i nadzoru ratownika,
  • pływanie w biżuterii, bransoletach i ozdobach metalowych mogących spowodować uszkodzenie ciała,
  • siadanie na linach torowych, wchodzenia na stanowiska ratownicze oraz używanie sprzętu ratowniczego poza sytuacjami wypadkowymi,
  • wchodzenie do wody z opatrunkami na ciele, używanie mydła i innych środków chemicznych na płycie pływalni,
  • używanie płetw, masek, fajek i innego sprzętu pływackiego bez zgody ratownika
  • pozostawianie klapek, ręczników, podręcznych torebek itp. w strefach komunikacji i przelewów basenowych
  • pozostawianie na hali basenowej sprzętu sportowego i przyborów szkoleniowych bez wiedzy i zgody kierownictwa obiektu,
  • zanieczyszczanie wody, niecki basenowej oraz płyty basenu,
  • bezzwłocznego informowania służb ratowniczych lub pracowników pływalni
  • o zaistniałym wypadku, urazach oraz o innych zdarzeniach, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych osób.
 7. Pływanie rekreacyjne  oraz zajęcia zorganizowane odbywają się w oparciu o opracowany harmonogram zajęć i wykorzystania torów na pływalni.
 8.  Pływanie odbywać się  może tylko w obecności ratowników lub w przypadku zajęć nauki pływania oraz zajęć  sportowo-rekreacyjnych w grupach – ratowników i instruktorów. Jeden instruktor może prowadzić zajęcia z grupą maksimum 15 osobową, zgodnie z harmonogramem.
 9. Zasady uczestnictwa w zajęciach zorganizowanych określają odrębne regulaminy prowadzenia zajęć na pływalni.
 10. Prowadzący zajęcia w grupach mają obowiązek sprawdzić stan liczebny uczestników przed i po wyjściu z wody.
 11. Zabronione jest prowadzenie nauki pływania bez ważnej umowy z SCS AW na wynajem torów bądź umowy na prowadzenie zajęć instruktorskich. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji obsługa może usunąć korzystającego z krytej pływalni a także może odmówić wstępu na pływalnię jeśli wcześniej zachodziły takie sytuacje lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, ze korzystający zamierza wykonywać taką działalność w dalszym ciągu.
 12. Instruktorów prowadzących zajęcia na płycie basenu obowiązuje  strój sportowy i właściwe obuwie basenowe.
 13. W czasie pływania na torze obowiązuje ruch prawostronny. Zabrania się pływania w poprzek basenu.
 14. Na torze  może pływać  łącznie maksimum 15 osób niezależnie od rodzaju zajęć.

III. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu Pływalni  oraz Regulaminu Ośrodka Inflancka nie będą rozpatrywane.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub  Regulaminem Ośrodka Inflancka decyzje podejmuje Dyrektor Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA ul. Rozbrat 26.  

Pliki do pobrania: