Regulamin pływalni

Stołeczne Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA
Samorządowy Zakład Budżetowy m.st. Warszawy

REGULAMIN PŁYWALNI

 1. Pływalnia jest obiektem Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.
 2. Pływalnia jest czynna codziennie. Dni i godziny, w których można korzystać z obiektu podane są na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej. Hala basenowa zostaje zamknięta przez ratowników codziennie o godzinie 21:30. Do tego czasu klienci zobowiązani są opuścić halę basenową. 
 3. W skład pływalni wchodzi:
  • niecka sportowa o wymiarach 50 m x 25 m i głębokości 1,46 m do 2,10 m,
  • niecka rekreacyjna o wymiarach 37 m 10 m i głębokości 1,02 m do 1,14 m,
  • zjeżdżalnia wodna o długości ślizgu 35 m i wysokości 3,1 m,
  • wanna z hydromasażem (jacuzzi).
 4. Wstęp na halę basenów odbywa się na podstawie transpondera Systemu Elektronicznej Obsługi Klienta, który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym na pływalni cennikiem usług. Transponder należy przypiąć do nadgarstka.
 5. Kontrola czasu przebywania w strefie płatnej odbywa się przez zainstalowane na hali basenowej zegary.
 6. Osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:
  • a. zapoznania się z regulaminem ogólnym, regulaminem korzystania z pływalni i zainstalowanych w pobliżu urządzeń instrukcji stanowiskowych (np. atrakcji wodnych), a także ich przestrzegania,
  • b. stosowania się do znaków informacyjnych, nakazu i zakazu umieszczonych na pływalni,
  • c. stosowania się do poleceń oraz sygnałów dźwiękowych ratowników i pracowników pływalni, a także komunikatów podawanych przez megafony,
  • d. zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do własnych umiejętności i sprawności ogólnej oraz stanu zdrowia,
  • e. użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia,
  • f. bezzwłocznego informowania służb ratowniczych lub pracowników pływalni o zaistniałym wypadku, urazach oraz o innych zdarzeniach, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych osób.
 7. Dzieci do lat 13 mogą przebywać w obiekcie jedynie pod ustawicznym nadzorem osób pełnoletnich. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Opiekun płaci za pobyt na pływalni według obowiązującego cennika.
 8. Zabrania się pozostawiania w halach basenowych bez nadzoru dzieci nie umiejących pływać.
 9. Grupy zorganizowane przed wejściem na teren obiektu zobowiązane są zgłosić się do recepcji i uzgodnić warunki korzystania z obiektu i atrakcji wodnych. Grupy zorganizowane obowiązują dodatkowo zapisy Regulaminu dla grup zorganizowanych, dostępnego w recepcji Ośrodka.
 10. Na terenie pływalni obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa:
  1. seria krótkich sygnałów dźwiękowych – ALARM – wezwanie do natychmiastowego opuszczenia niecki basenowej przez wszystkich użytkowników i podporządkowania się dalszym poleceniom ratowników lub administracji obiektu,
  2. długi sygnał dźwiękowy – zakończenie zajęć – natychmiastowe wyjście z wody,
  3. krótki sygnał dźwiękowy – nakaz zwrócenia uwagi na komunikaty ratownika i personelu pływalni.
 11. Na akwenach pływalni wyznaczone są następujące strefy, do których po uwzględnieniu swoich umiejętności, należy dostosować własne plany aktywności:
  1. strefa dla nieumiejących pływać – o głębokości do 1,2 m,
  2. strefa dla umiejących pływać – o głębokości do 2,10 m.
 12. Faktyczne głębokości w poszczególnych strefach podane są w postaci piktogramów w pobliżu niecek basenowych.
 13. Osoby nie posiadające umiejętności pływackich mogą korzystać wyłącznie ze stref dla nieumiejących pływać.
 14. Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa się w przebieralniach.
 15. Za rzeczy pozostawione bez nadzoru na terenie pływalni kierownictwo obiektu nie odpowiada. 
 16. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do hali basenowej dokładne umycie całego ciała pod natryskiem przy pomocy odpowiednich kosmetyków lub środków myjących (także po skorzystaniu z WC) i dezynfekcja stóp.
 17. Na terenie hali basenowej obowiązuje wyłącznie czysty strój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne oraz estetyczne, nie posiadający zamków błyskawicznych albo innych wstawek metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia pływalni:
  1. dla kobiet jedno lub dwu częściowy, przylegający do ciała,
  2. dla mężczyzn kąpielówki o długości maksymalnie do połowy uda. 
 18. Na pływalni oraz w wannie z hydromasażem obowiązuję nakaz korzystania z czepka pływackiego.
 19. Na pływalni w ubraniu innym niż strój pływacki mogą przebywać wyłącznie ratownicy, instruktorzy oraz opiekunowie grup zorganizowanych. 
 20. Dzieci do lat 3 korzystające z basenu muszą posiadać na sobie jednorazowe pielucho majtki do kąpieli.
 21. Na teren obiektu zakazany jest wstęp osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi, chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników oraz z  plastrami i bandażami.
 22. Osoby niepełnosprawne korzystające z pływalni i poruszające się na wózkach, obowiązane są przesiąść się na wózek basenowy w przygotowanych dla nich pomieszczeniach. Pływalnia nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych.
 23. Ratownikami są osoby noszące strój w kolorze czerwonym z napisem RATOWNIK.
 24. Korzystanie z atrakcji wodnych odbywa się na własne ryzyko użytkowników. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem).
 25. Dozorem służby ratowniczej objęta jest niecka basenowa i atrakcje wodne. Nie zwalnia to opiekunów z bezpośredniego ustawicznego nadzoru nad dziećmi.
 26. Strefy obiektu i atrakcje wodne mogą być wyłączone czasowo z eksploatacji oznakowane są poprzez taśmy, słupki oraz znaki informacyjne i korzystanie z nich jest w tym czasie zabronione.
 27. W obrębie torów pływackich obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów. Zabrania się pływania w poprzek torów. Maksymalna liczba osób na jednym torze pływackim nie może przekraczać na basenie 50 m - 15 osób.
 28. Ze względu na zapewnienie zasad higieny i bezpieczeństwa osobom znajdującym się na terenie obiektu nie wolno
  1. wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służby ratowniczej oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej, 
  2. przebywać w stanie wskazującym na stan nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
  3. używać strojów i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych lub które mogą wchodzić w reakcje chemiczne z wodą, 
  4. wchodzić do wody w strefie niecek oznaczonych znakiem Niebezpieczna głębokość wody jeżeli nie umie się pływać,
  5. nurkować, skakać do wody i wykonywać ćwiczenia bezdechowe bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika,
  6. wnosić opakowań szklanych oraz puszek z napojami,
  7. biegać, popychać i wrzucać do wody, krzyczeć oraz zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników obiektu,
  8. wszczynać fałszywych alarmów, 
  9. wrzucać do wody jakichkolwiek przedmiotów,
  10. wchodzić i wychodzić z basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody),
  11. wchodzić na stanowiska ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego poza sytuacjami wypadkowymi,
  12. zaśmiecać i zanieczyszczać nieckę i halę basenową,
  13. używać mydła i środków chemicznych na terenie hal basenowych,
  14. niszczyć urządzeń i wyposażenia hali basenowej,
  15. przemieszczać wyposażenia ruchomego bez zgody ratowników lub personelu,
  16. żuć gumy i spożywać pokarmów na hali basenowej, 
  17. pozostawiać klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów basenowych,
  18. wchodzić na murki okalające basen, balustrady, liny torowe oraz inne elementy konstrukcyjne i urządzenia do tego nie przeznaczone,
  19. załatwiać potrzeby fizjologiczne poza WC.
 29. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W przypadku przebywania na hali basenowej w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.
 30. Korzystanie z suszarek i innego sprzętu elektrycznego może odbywać się jedynie w  strefie suchej obiektu.
 31. Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody Koordynatora Zmiany Ratowników.
 32. Korzystanie ze sprzętu pływackiego m.in. płetwy, łapki pływackie używanego do treningu sportowego powinno odbywać się z najwyższą ostrożnością w stosunku do pozostałych osób korzystających z pływalni. 
 33. Zabrania się prowadzenia na terenie pływalni bez zezwolenia kierownictwa jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym rozprowadzania ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług, oraz prywatnej nauki pływania za wynagrodzeniem.
 34. Uwagi i wnioski można składać w biurze Ośrodka lub pocztą e-mail na jego adres. Przesłane informacje anonimowe nie będą rozpatrywane.  
 35. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor SCS AW.
 36. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nie przestrzegania niniejszego regulaminu.

Pliki do pobrania: