Regulamin miejsc parkingowych

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKINGU
STOŁECZNEGO CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA
W OŚRODKU INFLANCKA ul. Inflancka 8, 00-189 Warszawa

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Parking położony w Warszawie przy ul. Inflanckiej 8 administrowany jest przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą w Warszawie przy ul. Rozbrat 26.
 2. Parking jest płatny, niestrzeżony, czynny w godzinach otwarcia Ośrodka.
 3. Do zawarcia umowy na odpłatne korzystanie z miejsca parkingowego dochodzi poprzez wjazd na teren parkingu. Jej zakończenie następuje wraz z uiszczeniem opłaty parkingowej w recepcji Ośrodka i wyjazdem z terenu parkingu.
 4. Każdy użytkownik pojazdu, zwany dalej „Korzystającym” poprzez wjazd na teren parkingu zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Do korzystania z miejsca parkingowego uprawnia zawarta umowa abonamentowa lub paragon. Korzystający zobowiązany jest do dokonania opłaty za faktyczny czas korzystania z miejsca parkingowego od momentu wjazdu do momentu wyjazdu z terenu Ośrodka. Dowodem zawarcia umowy jest paragon albo faktura.

II. CZAS PARKOWANIA I OPŁATY

 1. Korzystanie z miejsca parkingowego może odbywać się w 2 systemach:
 • godzinowym: poprzez uiszczenie opłaty za faktyczny czas przebywania na terenie parkingu;
 • abonamentowym: poprzez zawarcie umowy na korzystanie z miejsca parkingowego w określonym w umowie okresie.
 1. Opłata za korzystanie z miejsca parkingowego w systemie godzinowym naliczana jest za każdą rozpoczętą godzinę, zgodnie z Cennikiem za każde zajęte miejsce parkingowe („Opłata za parking”).
 2. Opłata za parkowanie w systemie godzinowym następuje przed wyjazdem z Parkingu w recepcji znajdującej się w budynku głównym lub w Kompleksie Saun.
 3. Korzystanie z miejsca postojowego dla klientów Ośrodka Inflancka jest bezpłatne.
 4. Pojazd może opuścić Parking tylko po dokonaniu opłaty za parkowanie.
 5. Cennik i Regulamin dostępne są do wglądu w recepcji Ośrodka oraz na stronie internetowej Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa: aktywnawarszawa.pl.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu odpowiedzialność stron umowy określają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 2. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA nie ponosi odpowiedzialności za szkody Korzystającego powstałe w wyniku kradzieży, utraty lub zniszczenia pojazdu, jak i rzeczy pozostawionych w pojeździe.
 3. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA jest upoważnione do usunięcia pojazdu na koszt i ryzyko Korzystającego w przypadku, gdy pozostawienie pojazdu stanowić będzie zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub mienia.
 4. Korzystający zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób niepowołanych oraz stosowania posiadanych systemów zabezpieczeń, a także  do nie pozostawiania rzeczy wartościowych w widocznym miejscu.
 5. Poprzez pozostawienie pojazdu na Parkingu nie dochodzi do zawarcia umowy przechowania pojazdu ani żadnej innej umowy, zobowiązującej Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA do sprawowania pieczy nad pojazdem Korzystającego.
 6. Osoba posiadająca wykupiony abonament miesięczny na korzystanie z miejsca parkingowego lub paragon fiskalny stwierdzający dokonanie opłaty za korzystanie z miejsca parkingowego jest uznawana przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA jako upoważniona do wjazdu na Parking, kierowania pojazdem na terenie Parkingu oraz wyjazdu z Parkingu. W razie wątpliwości Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA może zażądać okazania dokumentu tożsamości oraz dokumentów pojazdu.
 7. Korzystający odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na terenie Parkingu, w tym za szkody wyrządzone innym Korzystającym lub osobom trzecim.
 8. W  wypadku  spowodowania  lub  poniesienia  na  Parkingu  szkody  przez Korzystającego zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania pracownika recepcji Ośrodka o tym zdarzeniu i złożenia stosownego „oświadczenia” w formie pisemnej w 2 egzemplarzach, pod rygorem utraty uprawnień z tego tytułu.

IV. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Na terenie Parkingu obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2017 poz. 1260 z późn. zm.).
 2. Na terenie Parkingu obowiązuje prędkość maksymalna do 10 km/h.
 3. Na terenie Parkingu zabronione jest:
 • palenie i używanie otwartego ognia oraz picie alkoholu;
 • magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie;
 • tankowanie pojazdów;
 • pozostawienie samochodu z pracującym silnikiem;
 • parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układem: chłodzenia, paliwowym czy wydechowym;
 • przebywanie osób nieupoważnionych;
 • wykonywanie innych, nieopisanych wyżej czynności, które mogłyby naruszyć bądź zagrozić bezpieczeństwu osób przebywających na terenie Ośrodka lub mieniu;
 • naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, wymiana wody chłodzącej, paliwa lub oleju jak również zanieczyszczanie terenu parkingu.

V. WARUNKI UŻYTKOWANIA

 1. Pojazdy wolno pozostawiać tylko na wyznaczonych miejscach parkingowych w systemie 1 samochód – 1 miejsce. Jeżeli Korzystający nie zastosuje się do powyższych warunków, Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA jest uprawnione do odholowania pojazdu na koszt i ryzyko Korzystającego lub naliczania dodatkowej opłaty w wysokości odpowiadającej ilości faktycznie zajmowanych miejsc parkingowych przez pojazd (np. podwójnej w przypadku zajęcia 2 miejsc parkingowych).
 2. Niedozwolone jest parkowanie m.in. na wjazdach, wyjazdach, ciągach komunikacji pieszych oraz innych oznaczonych miejscach.
 3. Korzystający zobowiązany jest do respektowania zasad bezpieczeństwa oraz warunków użytkowania terenu parkingu, a także do stosowania się do poleceń pracowników ochrony oraz pracowników Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.
 4. W przypadku nie zastosowania się do wymogów z pkt. 4, właściciel danego pojazdu zostanie obciążony wszystkimi kosztami związanymi z powstaniem ewentualnej szkody w stosunku do Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA i innych korzystających.
 5. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA jest uprawnione do usunięcia pojazdu na koszt i ryzyko Korzystającego w przypadku, gdy pozostawienie pojazdu stanowić będzie zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub mienia.
 6. Zabrania się korzystania z miejsc parkingowych w czasie organizacji w Ośrodku imprez sportowych, podczas których organizator imprezy będzie tego wymagał.

VI. FAKTURY

Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA wystawia faktury VAT za korzystanie z miejsc parkingowych na żądanie Korzystającego zgłoszone uprzednio w recepcji Ośrodka,  w ciągu siedmiu dni od daty wystawienia paragonu. Faktura VAT może zostać przesłana na adres podany przez Korzystającego.

VII. SKARGI I WNIOSKI

Skargi i wnioski związane z korzystaniem z Parkingu Ośrodka należy zgłaszać niezwłocznie na adres mailowy: inflancka@aktywnawarszawa.waw.pl

Pliki do pobrania: