Regulamin basenów letnich

Stołeczne Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA
Samorządowy Zakład Budżetowy m.st. Warszawy

REGULAMIN PŁYWALNI LETNIEJ

 1. Pływalnia letnia jest czynny w okresie od czerwca do końca sierpnia, codziennie a godziny podane zostaną na tablicy ogłoszeń z wyjątkiem okresów niesprzyjających warunków atmosferycznych tj. opadów ciągłych lub temperatury powietrza poniżej 16°C.
 2. W przypadku sprzyjających warunków pogodowych pływalnia letnia może rozpocząć działalność w maju w wyznaczone dni.
 3. W przypadku gwałtownego załamania pogody uniemożliwiającego dalsze plażowanie i kąpiel tj. opady, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, koszty wstępu na pływalnie letnią nie będą zwracane.
 4. 4. W skład pływalni letniej wchodzą:
  • niecka rekreacyjna o wym. 12 m x 18 m i gł. 1,1 m – 1,4 m,
  • brodzik dla dzieci o gł. 0,4 m do 0,6 m,
  • zjeżdżalnia wodna o dł. ślizgu 50 m i wysokości 6 m,
  • zjeżdżalnia dla dzieci.
 5. Wstęp na pływalnię letnią mają jedynie osoby, które posiadają ważny bilet, karnet lub będące uczestnikami grupy, która nabyła prawo do przebywania na jej terenie.
 6. Opłata za korzystanie z pływalni letniej pobierana jest z góry za pobyt na niej liczony od momentu sprzedaży biletu do chwili zakończenia funkcjonowania obiektu w danym dniu.
 7. Opłata za korzystanie z pływalni letniej jest niezależna do czasu przebywania w strefie płatnej obiektu w dniu jego funkcjonowania.
 8. Opłata za korzystanie ma charakter wstępu jednorazowego tzn. bez możliwości wyjścia i ponownego powrotu w ramach wcześniej dokonanej opłaty.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom teren pływalni letniej jest kontrolowany i patrolowany przez pracowników ochrony, którzy czuwają nad przestrzeganiem porządku i mają prawo do kontroli przedmiotów wnoszonych na teren obiektu.
 10. Bilet należy zachować do kontroli i okazywać na każde wezwanie upoważnionych pracowników SCS AW.
 11. Na terenie pływalni letniej obowiązuje Elektroniczny System Obsługi Klienta.
 12. Przed skorzystaniem z obiektów pływalni letnich należy starannie umyć całe ciało pod natryskiem z użyciem środków myjących.
 13. Skorzystanie z WC w trakcie pobytu na pływalni obliguje do ponownego umycia ciała przed wejściem do wody. Dzieci do lat 3 przed wejściem do wody powinny mieć założony pampers i ceratowe majteczki.
 14. Osoby korzystające z kąpieli obowiązuje noszenie stroju kąpielowego.
 15. Za pozostawione na terenie rekreacyjnym rzeczy SCS AW nie odpowiada. Wszystkie rzeczy osobiste nie powinny być pozostawiane bez opieki.
 16. Z pływalni korzystać mogą osoby:
  • umiejące pływać,
  • nieumiejące pływać tylko w brodziku,
  • dzieci do lat 7 (zaopatrzone w sprzęt utrzymujący na wodzie) wyłącznie pod opieką w wodzie opiekuna prawnego lub osoby dorosłej wyznaczonej przez niego,
  • osoby biorące udział w zajęciach pod nadzorem instruktora,
  • osoby niepełnosprawne wymagające opieki tylko pod opieką i nadzorem opiekuna znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie.
 17. Na pływalni letniej obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa, której bezwzględnie trzeba się podporządkować:
  • 1 krótki gwizdek – uwaga: przekroczenie regulaminu,
  • 3 krótkie gwizdki – alarm: należy wyjść z wody i opuścić pływalnię.
 18. Wszelkie polecenia ratowników i instruktorów powinny być bezwzględnie przestrzegane. Za bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni letniej odpowiedzialni są ratownicy.
 19. Opiekun grupy zorganizowanej zobowiązany jest do zgłoszenia grupy do kąpieli ratownikowi. Podczas kąpieli grupy opiekun przebywa na płycie pływalni i czuwa nad porządkiem i przestrzeganiem przez podopiecznych zasad bezpieczeństwa. Po wyjściu grupy z wody opiekun sprawdza stan liczbowy.
 20. Za bezpieczeństwo grupy zorganizowanej poza płytą pływalni odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.
 21. Punkt udzielania pierwszej pomocy przed medycznej znajduje się na stanowisku ratowniczym.
 22. Zabrania się korzystania z pływalni osobom:
  • których stan higieniczny lub zdrowotny odbiega od ogólnie przyjętych norm,
  • które przed wejściem do wody nie umyły się pod prysznicem,
  • których zachowanie może stanowić zagrożenie dla osób korzystających z pływalni letniej.
 23. Podczas korzystania z kąpieli w basenie zabronione jest:
  • skakanie do wody,
  • wpychanie do wody, bieganie po płycie oraz stwarzanie wszelkich innych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób kąpiących,
  • wykonywanie ćwiczeń bezdechowych bez zezwolenia i nadzoru ratownika,
  • pływanie w biżuterii, bransoletach i ozdobach metalowych mogących spowodować uszkodzenie ciała,
  • wchodzenie do wody z opatrunkami na ciele,
  • zanieczyszczanie wody,
  • korzystanie w okularach korekcyjnych,
  • pozostawianie obuwia basenowego i innych rzeczy w ciągach komunikacyjnych,
  • pływanie w poprzek basenu,
  • kąpieli w okolicach lądowiska zjeżdżalni wodnej tj. ok. 3 metrów od wyrzutnika koryta ślizgu,
  • wchodzenia do wody w stroju innym niż obowiązujący na pływalni,
  • wchodzenie do wody z gumą do żucia.
 24. Na terenie pływalni letniej obowiązuje zakaz:
  • wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
  • fotografowania i filmowania bez zgody kierownictwa obiektu,
  • prowadzenia działalności gospodarczej bez zgody Kierownika Ośrodka lub Dyrektora SCS AW,
  • palenia papierosów i e-papierosów, wnoszenia i spożywania alkoholu i środków odurzających
  • wprowadzania zwierząt oraz rowerów i pojazdów mechanicznych,
  • jazdy lub ćwiczeń na rolkach, deskorolkach, hulajnogach itp.,
  • niszczenia urządzeń i sprzętu, zaśmiecania i brudzenia na terenie obiektu,
  • wnoszenia ostrych narzędzi i innych przedmiotów niebezpiecznych,
  • przebywania poza godzinami otwarcia, rozpalania grilli i ognisk,
  • korzystania z pływalni letniej (basenów zewnętrznych i zjeżdżalni) bez nadzoru ratownika.
 25. Wnoszenie i korzystanie z własnego sprzętu sportowego jest dopuszczalne po uprzednim uzyskaniu zgody ratownika. Używania sprzętu sportowego (np. płetw, materaców, dmuchawców) powinno się odbywać z ostrożnością z uwagi na bezpieczeństwo innych użytkowników.
 26. Skorzystanie z pływalni letniej może być czasowo ograniczone w przypadku dużej frekwencji zagrażającej bezpieczeństwu.
 27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor SCS AW.

Zasady korzystania ze zjeżdżalni

 1. Dzieci w wieku do lat 7 mogą korzystać ze zjeżdżalni tylko pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych. Na szczyt zjeżdżalni, tj. platformę startową, należy wchodzić pojedynczo, zachowując ustaloną kolejność. Dopuszczalne obciążenie schodów wynosi: 1 osoba na 1 stopień schodów.
 2. Na platformie może przebywać tylko jedna osoba.
 3. Ślizg następnej osoby może być rozpoczęty, gdy poprzednia osoba opuściła lądowisko zjeżdżalni.
 4. Zjeżdżać można tylko w pozycji siedzącej, lub leżąc na plecach, nogami skierowanymi w kierunku ślizgu.
 5. Zabrania się:
  • zjazdów w parach lub grupach,
  • ślizgów tzw. głową w dół,
  • zmiany pozycji ciała podczas zjazdu tj. wstawania, kucania, zatrzymywania się lub chwytania za obrzeża rynny,
  • wchodzenie pod prąd zjeżdżalni,
  • ślizgów bez uruchomionej zjeżdżalni,
  • biegania po schodach wieży zjeżdżalni.
 6. Po wykonaniu ślizgu należy niezwłocznie zrobić miejsce w niecce basenu pod lądowiskiem zjeżdżalni dla kolejnej osoby zjeżdżającej.
 7. Niedopuszczalne są zachowania powodujące zagrożenie życia i zdrowia osób korzystających, m.in.:
  • wchodzenie na platformę po elementach konstrukcji,
  • popychanie, nieprzestrzeganie porządku podczas wchodzenia, zeskakiwanie,
  • przebywanie w wodzie przy lądowisku w momencie trwania ślizgów innych osób,
  • nurkowanie i zabaw przy lądowisku.

Zasady korzystania z placu zabaw:

 1. Plac zabaw czynny jest w godzinach pracy pływalni letniej.
 2. Plac jest miejscem odpoczynku i rekreacji dla wszystkich użytkowników pływalni letniej.
 3. Plac zabaw wyposażony został w urządzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat.
 4. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na placu tylko pod opieką dorosłych.
 5. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają ich opiekunowie.
 6. Zabrania się niszczenia urządzeń i ławek.
 7. Wszyscy użytkownicy placu zabaw zobowiązani są do zachowania czystości i szanowania zieleni.
 8. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł:
  • w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerkach, rolkach, hulajnogach,
  • zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcyjne urządzeń,
  • zabronione jest korzystanie z urządzeń przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu.
 9. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych prosimy zgłaszać do pracowników SCS AW.

Pliki do pobrania: