Regulamin basenów letnich

REGULAMIN PŁYWALNI LETNIEJ                                                                      

Część ogólna

 1. Pływalnia letnia wraz z terenem rekreacyjnym jest ogólnodostępnym obiektem m.st. Warszawy zarządzanym przez Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa (dalej: „SCSAW”), działającym w ramach Ośrodka Inflancka.             
 2. Pływalnia letnia jest czynna codziennie w dni słoneczne, tj. gdy temperatura powietrza jest powyżej 20 oC, w okresie od 01 czerwca do 31 sierpnia, a szczegółowe terminy i godziny podawane są na stronie internetowej i w mediach społecznościowych SCSAW i Ośrodka Inflancka.
 3. Pływalnia letnia jest zamykana codziennie o godz. 20:00. Do tej godziny klienci zobowiązani są do opuszczenia terenu rekreacyjnego przy pływalni letniej.
 4. W skład pływalni letniej wchodzą:
 • niecka rekreacyjna o wym. 25 m x 12 m i gł. 1,2 m – 1,4 m,
 • brodzik dla dzieci o gł. 0,4 m do 0,6 m,
 • kompleks zjeżdżalni wodnych Anakonda i Rodzinna,  
 • zjeżdżalnie dla małych dzieci.
 1. Wstęp na pływalnię letnią odbywa się na podstawie wykupionego biletu czego potwierdzeniem jest paragon z kodem QR umożliwiający wejście na obszar pływalni letniej przez punkty dostępu zlokalizowane przy Kompleksie Saun.
 2. Użytkownik pływalni letniej zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów i innych zarządzeń, wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom teren pływalni letniej jest kontrolowany i patrolowany przez pracowników ochrony, którzy czuwają nad przestrzeganiem porządku i mają prawo do kontroli przedmiotów wnoszonych na teren obiektu.
 4. Na terenie pływalni letniej i parkingu dla klientów funkcjonuje monitoring wizyjny CCTV przeznaczony do obserwowania i rejestrowania wszelkich zagrożeń i niebezpieczeństw dla osób przebywających na obiekcie oraz możliwości powstania szkód w odniesieniu do dóbr oraz mienia publicznego i prywatnego. Zasady funkcjonowania monitoringu CCTV określa Regulamin Ośrodka Inflancka.
 5. Zakupu biletu można dokonać w recepcji Ośrodka Inflancka w budynku głównym,
  oraz przez Internet na stronie internetowej Ośrodka.
 6. Na terenie pływalni letniej funkcjonuje Elektroniczny System Obsługi Klienta.
 7. Opłata za korzystanie i pobyt  na pływalni letniej pobierana jest z góry, czas za pobyt  liczony jest od momentu przyłożenia biletu do elektronicznego czytnika na wejściu do chwili zakończenia funkcjonowania obiektu w danym dniu.
 8. Opłata za korzystanie ma charakter wstępu jednorazowego tzn. bez możliwości wyjścia i ponownego powrotu w ramach wcześniej dokonanej opłaty.
 9. Kierownictwo obiektu może czasowo ograniczyć wstęp na pływalnię ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających.
 10. Bilet należy zachować do kontroli i okazywać na każde wezwanie upoważnionych pracowników.
 11. Na terenie pływalni letniej klienci powinni zachowywać się w sposób nie zagrażający zdrowiu i życiu w odniesieniu do własnej osoby jak i innych użytkowników, a w szczególności:
 • przed kąpielami umyć ciało i zdezynfekować stopy w brodzikach do tego celu przeznaczonych,
 • stosować się do znaków informacyjnych oraz nakazu i zakazu umieszczonych na pływalni,
 • przestrzegać poleceń ratowników oraz pracowników obiektu, stosować się do sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów,
 • oceniać swoje umiejętności oraz aktualny stan zdrowia adekwatnie do podejmowanego wysiłku fizycznego,
 • informować niezwłocznie ratowników i pracowników pływalni o wypadkach, urazach bądź zdarzeniach zagrażających życiu i zdrowiu osób przebywających na obiekcie.
 1. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych części i urządzeń obiektu regulują regulaminy stanowiskowe, umieszczone w pobliżu poszczególnych atrakcji wodnych. Każda osoba korzystająca z atrakcji wodnych jest obowiązana do zapoznania się
  z przepisami tych regulaminów i podporządkowania się ich zapisom.
 2. Na pływalni obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa, której bezwzględnie trzeba się podporządkować:
 • 1 gwizdek krótki – uwaga: przekroczenie regulaminu
 • seria krótkich gwizdków – alarm: natychmiastowe opuszczenie niecki basenowej
  i podporządkowanie się poleceniom ratowników  
 • 2 gwizdki krótkie – koniec zajęć: wyjście z wody.
 1. Ratownikami są osoby noszące strój w kolorze żółtym lub czerwonym z napisem RATOWNIK.
 2. Zabrania się pozostawiania na terenie pływalni bez nadzoru osób, które nie ukończyły
  18 roku życia, nie umiejących pływać.

Zasady korzystania

 1. Z  pływalni korzystać mogą wyłącznie osoby:
 • umiejące pływać,
 • nieumiejące pływać, pod warunkiem że przebywają tylko w brodziku w wyznaczonej strefie oznakowanej żółtą liną torową,
 • dzieci, które nie ukończyły13 roku życia wyłącznie pod opieką i nadzorem osób dorosłych które wykupiły bilet wstępu zgodnie z obowiązującym cennikiem. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Opiekun płaci za pobyt na pływalni według obowiązującego cennika,
 • osoby niepełnosprawne wymagające opieki tylko pod opieką i nadzorem opiekuna znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie,
 • uczestnicy zajęć grupowych i indywidualnych tylko pod opieką i nadzorem instruktora.
 1. Z pływalni nie mogą korzystać osoby
  z przeciwwskazaniami medycznymi wykluczającymi korzystanie z publicznych pływalni.
 2. Osoby korzystające z terenu rekreacyjnego i kąpieli obowiązuje noszenie stroju kąpielowego.
 3. Przed wejściem do wody należy starannie umyć całe ciało z użyciem środków myjących.
 4. Skorzystanie z WC w trakcie pobytu na basenie obliguje do ponownego umycia ciała przed wejściem do wody.
  Dzieci do lat 3 przed wejściem do wody powinny mieć założony pampers i ceratowe majteczki.  
 5. Ze względu na zapewnienie zasad higieny i bezpieczeństwa osobom znajdującym się na terenie obiektu nie wolno:
 • wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służby ratowniczej oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej,
 • rozkładać ręczniki i biesiadować w bezpośredniej strefie przybasenowej basenu rekreacyjnego – 25 m (żółta plaża) co może skutkować ograniczoną widocznością dla ratowników pełniących dyżur,
 • przebywać w stanie wskazującym na stan nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
 • wnosić i spożywać napojów alkoholowych oraz środków odurzających,
 • używać strojów i przedmiotów w sposób widocznie zabrudzonych lub które mogą wchodzić w reakcje chemiczne z wodą,
 • wchodzić do wody w strefie niecek oznaczonych znakiem „Niebezpieczna głębokość wody” jeżeli nie umie się pływać,
 • pływać na pontonach i materacach dmuchanych, nurkować oraz skakać do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika,
 • wnosić opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
 • biegać, popychać i wrzucać do wody, krzyczeć oraz zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników obiektu,
 • wszczynać fałszywych alarmów,
 • wrzucać do wody jakichkolwiek przedmiotów,
 • wykonywać ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych i poręczach,
 • wchodzić i wychodzić z basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody),
 • wchodzić na stanowiska ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego poza sytuacjami wypadkowymi,
 • zaśmiecać i zanieczyszczać terenu oraz niecek basenowych,
 • używać mydła i środków chemicznych w nieckach basenowych,
 • niszczyć urządzeń i wyposażenia obiektu,
 • przemieszczać wyposażenia ruchomego bez zgody ratowników lub personelu,
 • wnosić sprzętu muzycznego i grającego,
 • palić tytoniu poza miejscem do tego wyznaczonym,
 • żuć gumy i spożywać pokarmów na terenie ogrodzonym w sąsiedztwie niecek basenowych,
 • pozostawiać klapek basenowych w strefach komunikacji,
 • wprowadzać zwierząt, pojazdów (rolek, rowerów, desek,) oraz przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie,
 • wchodzić na balustrady, liny  torowe oraz inne elementy konstrukcyjne i urządzenia do tego nie przeznaczone,
 • załatwiać potrzeb fizjologicznych poza WC,
 • rozpalać grilli i ognisk,
 • przebywania na terenie pływalni letniej poza godzinami funkcjonowania.
 1. Zasady uczestnictwa w zajęciach zorganizowanych określają odrębne regulaminy prowadzenia zajęć na pływalni.
 2. Strefy obiektu mogą być wyłączone czasowo z eksploatacji. Strefy wyłączone znakowane są poprzez taśmy, słupki oraz znaki informacyjne. Korzystanie ze stref wyłączonych jest zabronione.
 3. Za pozostawione na terenie rekreacyjnym rzeczy SCSAW nie odpowiada. Wszystkie rzeczy osobiste nie powinny być pozostawiane bez opieki.
 4. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników pływalni mogą zostać usunięte z terenu obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.
 5. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 6. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi. Personel szatni wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela w okresie do 5 dni od daty pozostawienia.
 7. Zabrania się prowadzenia na terenie pływalni bez zezwolenia kierownictwa jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym rozprowadzania ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług, oraz prywatnej nauki pływania za wynagrodzeniem.
 8. W przypadku złej pogody (np. nagła nawałnica, burza, silny wiatr), osoby przebywające na terenie basenu, ze względu na swoje bezpieczeństwo, mają obowiązek opuścić ten teren zgodnie z komunikatami ratowników i pracowników obsługi. W takim przypadku osoby opuszczające teren basenu nie uzyskują prawa do częściowego lub całkowitego zwrotu pieniędzy za bilet lub innej formy odszkodowania.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu Pływalni Letniej  oraz Regulaminu Ośrodka Inflancka nie będą uwzględniane .
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub  Regulaminem Ośrodka Inflancka decyzje podejmuje Dyrektor Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (adres: ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa).