Regulamin siłowni

Stołeczne Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA
Samorządowy Zakład Budżetowy m.st. Warszawy

REGULAMIN SIŁOWNI

 1. Siłownia jest obiektem Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.
 2. Siłownia czynna jest codziennie w trakcie godzin pracy Ośrodka, dokładne godziny podane są na tablicy ogłoszeń.
 3. Powierzchnia użytkowa siłowni wynosi 140 m2  i może z niej korzystać jednocześnie do 20 osób ćwiczących. 
 4. Osoby naruszające porządek publiczny i nie stosujące się do postanowień regulaminu będą usuwane z obiektu, z możliwością wydania zakazu włącznie, bez prawa do zwrotu wcześniej wniesionych opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego. 
 5. Wstęp na siłownię odbywa się na podstawie transpondera Systemu Elektronicznej Obsługi Klienta, który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym na pływalni cennikiem usług. Transponder należy przypiąć do nadgarstka. Przy wejściu na siłownie należy aktywować transponder na czytniku zlokalizowanym przy drzwiach wejściowych. 
 6. Kontrola czasu przebywania w strefie płatnej odbywa się przez zainstalowane na siłowni zegary.
 7. Na siłowni wymagany jest strój sportowy oraz obuwie zakryte przeznaczone do ćwiczeń m.in. z miękką podeszwą, nie pozostawiającą zabrudzeń i rys. Ze względów higienicznych wymaga się posiadanie własnego ręcznika.
 8. Instruktor ma prawo odmówić wstępu na siłownię osobom bez odpowiedniego stroju sportowego i obuwia zakrytego.
 9. Za pozostawione na siłowni rzeczy SCS AW nie odpowiada. Wszystkie rzeczy osobiste powinny być pozostawione w szatni lub szafkach depozytowych znajdujących się w szatni Ośrodka.
 10. Punkt udzielania pierwszej pomocy znajduje się na hali basenowej. 
 11. Zajęcia na siłowni mogą odbywać się wyłącznie pod opieką instruktora. Za bezpieczeństwo osób korzystających z siłowni odpowiedzialni są instruktorzy. Instruktor ma prawo przerwać ćwiczenia, jeśli stan zdrowia osoby ćwiczącej nie pozwala na ich kontynuowanie. Instruktor ma prawo kontrolować trening osób, które przystępują do ćwiczeń.
 12. Korzystający z siłowni zobowiązani są do konsultacji lekarskiej, celem stwierdzenia braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach o wzmocnionym wysiłku fizycznym. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia nie powinny korzystać z siłowni.
 13. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z siłowni za wiedzą i pisemną zgodą opiekuna. Korzystanie z siłowni dozwolone jest dla osób powyżej 16 roku życia. Osoby niepełnoletnie winny posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na branie udziału w treningu siłowym oraz oświadczenie o pozytywnym stanie zdrowia.
 14. Zabrania się prowadzenia na terenie siłowni bez zezwolenia kierownictwa jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym rozprowadzania ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług, oraz prywatnych treningów personalnych za wynagrodzeniem.
 15. Prowadząc trening siłowy i rekreacyjny należy:
  • w przypadku wątpliwości co do swojego stanu zdrowia należy poinformować o tym fakcie instruktora,
  • przed rozpoczęciem ćwiczeń sprawdzić stan urządzeń – wszelkie usterki, uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy niezwłocznie zgłosić instruktorowi,
  • wykonywać ćwiczenia na przyrządach po wstępnym instruktarzu przeprowadzonym przez instruktora,
  • bezwzględnie przestrzegać poleceń instruktora oraz konsultować z nim wykonywane ćwiczenia,
  • korzystać ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem w sposób nie zagrażający życiu i zdrowiu innych korzystających (np. obciążenie na sztandze i sztangielki zabezpieczać zaciskami), 
  • wykonywać ćwiczenia tylko w miejscach do tego wyznaczonych, zabrania się wchodzenia na konstrukcję urządzeń i przyrządów w innych miejscach niż do tego celu przeznaczone,
  • po zakończeniu ćwiczeń odłożyć sprzęt we właściwe miejsce oraz dokonać dezynfekcji sprzętu, jak również przestrzegać zasad higieny osobistej,
  • rozpoczynać zajęcia po przeprowadzeniu rozgrzewki zalecanej przez instruktora w celu uniknięcia kontuzji,
  • w przypadku pogorszenia stanu samopoczucia natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić o tym instruktora,
  • przystępować do ćwiczeń ze spiętymi długimi włosami oraz bez biżuterii i ozdób mogących spowodować uszkodzenie ciała lub sprzętu sportowego,
  • używać obciążeń adekwatnym do swoich możliwości (korzystający powinien ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi jest w stanie zapanować),
  • ćwiczenia z większym obciążeniem wykonywać jedynie przy asekuracji partnera ćwiczącego lub instruktora,
  • opuszczać ciężar umieszczony na stosach i sztangach w sposób bezpieczny i niegwałtowny powodujący nadmierny hałas,
  • odpoczynek pomiędzy ćwiczeniami robić w sposób, który umożliwi korzystanie z przyrządów innym użytkownikom siłowni,
  • zachować szczególną ostrożność podczas pobytu na siłowni w przypadku posiadania okularów korekcyjnych lub szkieł kontaktowych,
  • o wszelkich nieprawidłowościach związanych z bezpieczeństwem i organizacją zajęć niezwłocznie informować instruktora.
 16. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy wynikające ze złego stanu zdrowia osoby ćwiczącej niezgodnie z zasadami przyjętymi w niniejszym regulaminie oraz instrukcjami wykonywania ćwiczeń przekazywanymi przez instruktorów. 
 17. Wykupienie usługi korzystania z siłowni jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o braku przeciwwskazań do korzystania z siłowni. 
 18. Wstęp na siłownie może być czasowo wstrzymany w przypadku osiągnięcia górnego limitu osób korzystających. 
 19. Integralną częścią regulaminu siłowni jest regulamin ogólny Ośrodka oraz cennik usług oferowany przez Ośrodek.  
 20. Uwagi i wnioski można składać w biurze Ośrodka lub pocztą e-mail na jego adres. Przesłane informacje anonimowe nie będą rozpatrywane.  
 21. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.
 22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor SCS AW.

Zajęcia zorganizowane

 1. Wejście grupowe musi być wcześniej uzgodnione z Ośrodkiem i odbywa się na zasadach w nim określonych.
 2. Jeden instruktor może prowadzić zajęcia z grupą maksimum 15 osobową.
 3. Wejście na siłownie grupy zorganizowanej powinno być 5 minut przed rozpoczęciem zajęć i zgodne z harmonogramem zajęć na siłowni. 
 4. Grupa zorganizowana przebywa na siłowni pod nadzorem instruktora. Instruktor ma obowiązek sprawdzić stan liczebny uczestników zajęć. 
 5. W przypadku wejścia grupy wraz z opiekunem zobowiązany jest on do stałej obecności przy grupie (wprowadzenia i wyprowadzenia grupy). W sytuacji takiej do obowiązków opiekuna należy również:
  • zapoznanie uczestników grupy przed wejściem na siłownie z panującymi na niej regulaminami i instrukcjami,
  • załatwienie w recepcji wszelkich formalności związanych z wejściem i wyjście grupowym (w tym pobrania  i rozliczenia transponderów w recepcji),
  • dopilnowanie umieszczenia rzeczy w szafkach a po zakończeniu zajęć opróżnienia szafek oraz zabranie wszystkich rzeczy osobistych,
  • po upływie wyznaczonego na zajęcia czasu, zarządzenie zbiórki i wprowadzenia grupy na siłownię z pomieszczeń natryskowych, jak również wyprowadzenia grupy z natrysków i przebieralni do holu głównego Ośrodka po zakończeniu zajęć,
  • zgłoszenie instruktorowi faktu wprowadzenia grupy oraz jeśli zachodzi taka konieczność przekazanie grupy instruktorowi,
  • sprawdzanie stanu liczebnego grupy przed zajęciami i po zajęciach,
  • zgłoszenie każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania grupy na terenie siłowni instruktorowi,
  • kontrola  zachowania grupy w czasie pobytu na siłowni, utrzymanie dyscypliny w grupie oraz  przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń siłowni,
 6. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przez uczestników grupy obowiązujących regulaminów oraz instrukcji, a także wszelkie szkody spowodowane przez grupę podczas jej przebywania na terenie Ośrodka.
 7. Opiekunowie zobowiązani są przed wejściem na siłownie zmienić obuwie, w przypadku gdy prowadzą zajęcia powinni posiadać również właściwy strój sportowy.

Pliki do pobrania: