Regulamin siłowni

Stołeczne Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA
Jednostka budżetowa m.st. Warszawy

REGULAMIN SIŁOWNI

I. Część ogólna

 1. Siłownia jest ogólnodostępnym obiektem m.st. Warszawy zarządzanym przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA,  działającym w ramach Ośrodka Inflancka.     
 2. Siłownia jest czynna codziennie w godzinach pracy Ośrodka zgodnie
  z harmonogramem udostępnionym na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Ośrodka.
 3. Powierzchnia użytkowa siłowni wynosi 140 m2  i może z niej korzystać jednocześnie do 20 osób ćwiczących.                      
 4. Na siłowni wymagany jest czysty strój sportowy oraz obuwie przeznaczone do ćwiczeń m.in. z miękką podeszwą, nie pozostawiającą zabrudzeń i rys.
 5. Wstęp na siłownię odbywa się na podstawie transpondera ESOK
 6. Kontrola czasu przebywania w strefie płatnej odbywa się przez zainstalowany na siłowni zegar.

                                                                                II. Zasady korzystania                                                                         

 1. Z siłowni nie mogą korzystać osoby które nie ukończyły 16 lat.                                          
 2. Osoby które nie ukończyły 18 lat powinny posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na odbywanie treningu siłowego oraz oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych.
 3. Wstęp na siłownię może być czasowo wstrzymany w przypadku osiągnięcia górnego limitu osób korzystających.
 4. Prowadząc trening siłowy i rekreacyjny należy:
 • w przypadku wątpliwości co do swojego stanu zdrowia należy poinformować o tym fakcie instruktora,
 • przed rozpoczęciem ćwiczeń sprawdzić stan urządzeń – wszelkie usterki, uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy niezwłocznie zgłosić instruktorowi,
 • wykonywać ćwiczenia na przyrządach po wstępnym instruktarzu przeprowadzonym przez instruktora,
 • bezwzględnie przestrzegać poleceń instruktora oraz konsultować z nim wykonywane ćwiczenia,
 • korzystać ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem w sposób nie zagrażający życiu i zdrowiu innych korzystających (np. obciążenie na sztandze i sztangielki zabezpieczać zaciskami), 
 • wykonywać ćwiczenia tylko w miejscach do tego wyznaczonych, zabrania się wchodzenia na konstrukcję urządzeń i przyrządów w innych miejscach niż do tego celu przeznaczone,
 • po zakończeniu ćwiczeń odłożyć sprzęt we właściwe miejsce oraz dokonać dezynfekcji sprzętu, jak również przestrzegać zasad higieny osobistej,
 • rozpoczynać zajęcia po przeprowadzeniu rozgrzewki zalecanej przez instruktora
  w celu uniknięcia kontuzji,
 • w przypadku pogorszenia stanu samopoczucia natychmiast przerwać ćwiczenia
  i powiadomić o tym instruktora,
 • przystępować do ćwiczeń ze spiętymi długimi włosami oraz bez biżuterii i ozdób mogących spowodować uszkodzenie ciała lub sprzętu sportowego,
 • używać obciążeń adekwatnym do swoich możliwości (korzystający powinien ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi jest w stanie zapanować),
 • ćwiczenia z większym obciążeniem wykonywać jedynie przy asekuracji partnera ćwiczącego lub instruktora,
 • opuszczać ciężar umieszczony na stosach i sztangach w sposób bezpieczny
  i niegwałtowny powodujący nadmierny hałas,
 • odpoczynek pomiędzy ćwiczeniami robić w sposób, który umożliwi korzystanie
  z przyrządów innym użytkownikom siłowni,
 • zachować szczególną ostrożność podczas pobytu na siłowni w przypadku posiadania okularów korekcyjnych lub szkieł kontaktowych,
 • o wszelkich nieprawidłowościach związanych z bezpieczeństwem i organizacją zajęć niezwłocznie informować instruktora.
 1. Osoby przebywające na siłowni zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania poleceń i uwag instruktora.
 2. Wejścia grupowe muszą być wcześniej uzgodnione z sekretariatem Ośrodka. Jeden instruktor może prowadzić zajęcia z grupą do 15 osób ćwiczących.
 3. Opiekun/instruktor grupy odpowiada za przestrzeganie Regulaminu oraz instrukcji przez uczestników grupy.
 4. W przypadku wejścia grupy wraz z opiekunem zobowiązany jest on do stałej obecności przy grupie (wprowadzenia i wyprowadzenia grupy). W sytuacji takiej do obowiązków opiekuna należy również:
 • zapoznanie uczestników grupy przed wejściem na siłownie z panującymi na niej regulaminami i instrukcjami,
 • załatwienie w recepcji wszelkich formalności związanych z wejściem i wyjście grupowym (w tym pobrania  i rozliczenia transponderów w recepcji),
 • dopilnowanie umieszczenia rzeczy w szafkach a po zakończeniu zajęć opróżnienia szafek oraz zabranie wszystkich rzeczy osobistych,
 • po upływie wyznaczonego na zajęcia czasu, zarządzenie zbiórki i wprowadzenia grupy na siłownię z pomieszczeń natryskowych, jak również wyprowadzenia grupy
 • z natrysków i przebieralni do holu głównego Ośrodka po zakończeniu zajęć,
 • zgłoszenie instruktorowi faktu wprowadzenia grupy oraz jeśli zachodzi taka konieczność przekazanie grupy instruktorowi,
 • sprawdzanie stanu liczebnego grupy przed zajęciami i po zajęciach,
 • zgłoszenie każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania grupy na terenie siłowni instruktorowi,
 • kontrola  zachowania grupy w czasie pobytu na siłowni, utrzymanie dyscypliny
 • w grupie oraz  przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń siłowni,
 1. Opiekunowie zobowiązani są przed wejściem na siłownie zmienić obuwie, w  przypadku gdy prowadzą zajęcia powinni posiadać również właściwy strój sportowy
 2. Ryzyko związane z amatorskim uprawianiem ćwiczeń siłowych ponosi osoba korzystająca z siłowni. W przypadku osób poniżej 18 lat odpowiedzialność taką ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 3. W przypadku wystąpienia niekorzystnych zmian samopoczucia, osoba ćwicząca powinna przerwać zajęcia i powiadomić instruktora.
 4. Instruktor ma prawo przerwać ćwiczenia, jeśli stan zdrowia osoby ćwiczącej nie pozwala na ich kontynuowanie. Punkt udzielania pierwszej pomocy przed medycznej znajduje się na stanowisku ratowniczym na hali pływalni.
 5. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy wynikające ze złego stanu zdrowia osoby ćwiczącej niezgodnie z zasadami przyjętymi w niniejszym regulaminie oraz instrukcjami wykonywania ćwiczeń przekazywanymi przez instruktorów.
 6. Zabrania się prowadzenia na terenie siłowni bez zezwolenia kierownictwa jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowe i usługowej, w tym rozprowadzania ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług, oraz prywatnych treningów personalnych za wynagrodzeniem.

III. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień Regulaminu Siłowni oraz Regulaminu Ośrodka Inflancka nie będą rozpatrywane.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub  Regulaminem Ośrodka Inflancka decyzje podejmuje Dyrektor Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA ul. Rozbrat 26.  

Pliki do pobrania: