Regulamin siłowni

Stołeczne Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA
jednostka budżetowa m.st. Warszawy

 

REGULAMIN SIŁOWNI

 

Część ogólna

 1. Siłownia jest ogólnodostępnym obiektem sportowym m.st. Warszawy zarządzanym przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (dalej jako: „Zarządca”), działającym w ramach Ośrodka Inflancka (dalej jako: „Ośrodek”).     
 2. Każdy użytkownik siłowni zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu siłowni.
 3. Siłownia jest czynna codziennie w godzinach pracy Ośrodka zgodnie
  z harmonogramem udostępnionym na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Ośrodka.
 4. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany godzin i dni funkcjonowania siłowni.
 5. Ośrodek zastrzega sobie prawo do całościowej rezerwacji siłowni i braku możliwości korzystania z niej przez klientów indywidualnych Ośrodka zgodnie z obowiązującym harmonogramem pracy siłowni.
 6. Powierzchnia użytkowa siłowni wynosi 140 m2 i może z niej korzystać jednocześnie do 25 osób ćwiczących.                      
 7. Na siłowni wymagany jest czysty strój sportowy oraz obuwie przeznaczone do ćwiczeń m.in. z miękką podeszwą, nie pozostawiającą zabrudzeń i rys.
 8. Wstęp na siłownię odbywa się na podstawie transpondera ESOK.
 9. Kontrola czasu przebywania w strefie płatnej odbywa się samodzielnie przez użytkownika w oparciu o zainstalowany na siłowni zegar.

Zasady_korzystania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 1. Zabronione jest korzystanie z siłowni przez osoby, które nie ukończyły 16 lat.                                          
 2. Osoby, które nie ukończyły 18 lat powinny posiadać pisemną zgodę rodziców lub  opiekunów prawnych na odbywanie treningu siłowego oraz oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych.
 3. Wstęp na siłownię może być czasowo wstrzymany w przypadku osiągnięcia górnego limitu osób korzystających, o którym mowa w pkt 5 Części ogólnej.
 4. Ośrodek nie zapewnia opieki instruktorskiej w siłowni.
 5. Przed rozpoczęciem ćwiczeń w siłowni osoba korzystająca zobowiązana jest do sprawdzenia stanu technicznego urządzenia, z którego zamierza korzystać. W przypadku zauważenia usterki lub usterek należy niezwłocznie zgłosić ten fakt w recepcji Ośrodka.
 6. Odpowiedzialność za korzystanie z uszkodzonego urządzenia, ponosi użytkownik.   Dla zachowania bezpieczeństwa zabrania się korzystania z niesprawnego urządzenia lub sprzętu.
 7. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, instrukcjami obsługi lub komunikatami pracowników Ośrodka lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem. Wszelkie skutki powyższego działania lub zaniechania obciążają użytkownika siłowni.
 8. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z obciążeń niedostosowanych do możliwości fizycznych użytkownika oraz za stanu zdrowia użytkownika.
 9. Prowadząc trening siłowy i rekreacyjny użytkownik zobowiązany jest:
 • przed rozpoczęciem ćwiczeń sprawdzić stan urządzeń – wszelkie usterki, uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy niezwłocznie zgłosić pracownikom recepcji Ośrodka,
 • zapoznać się z instrukcjami użytkowania sprzętu znajdującymi się na każdym urządzeniu, przez wykorzystanie kodu QR lub obserwację na TV nadawanych instrukcji wideo przed przystąpieniem do jego użytkowania,
 • korzystać ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem w sposób nie zagrażający życiu i zdrowiu innych użytkowników,
 • wykonywać ćwiczenia tylko w miejscach do tego wyznaczonych, zabrania się wchodzenia na konstrukcję urządzeń i przyrządów w innych miejscach niż do tego celu przeznaczone,
 • po zakończeniu ćwiczeń odłożyć sprzęt we właściwe miejsce oraz dokonać dezynfekcji sprzętu, jak również przestrzegać zasad higieny osobistej,
 • rozpoczynać zajęcia po przeprowadzeniu ogólnorozwojowej rozgrzewki,
 • w przypadku pogorszenia stanu samopoczucia natychmiast przerwać ćwiczenia
  i opuścić teren siłowni,
 • przystępować do ćwiczeń ze spiętymi długimi włosami oraz bez biżuterii i ozdób mogących spowodować uszkodzenie ciała lub sprzętu sportowego,
 • używać obciążeń adekwatnych do swoich możliwości (korzystający powinien ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi jest w stanie zapanować),
 • ćwiczenia z większym obciążeniem wykonywać jedynie przy asekuracji partnera ćwiczącego, samodzielne podchodzenie do takiego ćwiczenia jest niedozwolone,
 • opuszczać ciężar umieszczony na stosach i sztangach w sposób bezpieczny
  i niegwałtowny powodujący nadmierny hałas,
 • odpoczynek pomiędzy ćwiczeniami robić w sposób, który umożliwi korzystanie
  z przyrządów innym użytkownikom siłowni,
 • zachować szczególną ostrożność podczas pobytu w siłowni w przypadku posiadania okularów korekcyjnych lub szkieł kontaktowych,
 • o wszelkich nieprawidłowościach związanych z bezpieczeństwem i stanem technicznym infrastruktury na siłowni należy poinformować pracowników recepcji Ośrodka.
 1. Osoby przebywające w siłowni zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania poleceń i komunikatów pracowników obsługi Ośrodka Inflancka.
 2. Wejścia grupowe muszą być wcześniej uzgodnione z sekretariatem Ośrodka Inflancka. Jeden opiekun grupy/instruktor może prowadzić zajęcia z grupą do 25 osób ćwiczących.
 3. Opiekun/instruktor grupy odpowiada za przestrzeganie Regulaminu oraz instrukcji obsługi sprzętu siłowego przez uczestników grupy.
 4. W przypadku wejścia grupy, opiekun zobowiązany jest do stałej obecności przy grupie (wprowadzenia i wyprowadzenia grupy). W sytuacji takiej do obowiązków opiekuna należy również:
 • dopełnienie w recepcji wszelkich formalności związanych z wejściem i wyjściem grupowym (w tym pobrania i rozliczenia transponderów w recepcji),
 • zapoznanie uczestników grupy przed wejściem na siłownię z obowiązującymi regulaminami i instrukcjami,
 • dopilnowanie umieszczenia rzeczy w szafkach, a po zakończeniu zajęć opróżnienia szafek oraz zabranie wszystkich rzeczy osobistych, sprawdzanie stanu liczebnego grupy przed zajęciami i po zakończonych zajęciach,
 • zgłoszenie każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania grupy w siłowni do recepcji Ośrodka lub poinformowanie ratowników pełniących dyżur na hali pływalni krytej w Ośrodku, kontrolowanie zachowania grupy w czasie pobytu na siłowni, utrzymanie dyscypliny w grupie oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń siłowni,
 1. Opiekun/instruktor grupy zobowiązany jest przed wejściem na siłownie zmienić obuwie, w przypadku gdy prowadzi zajęcia zobowiązany jest posiadać również właściwy strój sportowy.
 2. Ryzyko związane z amatorskim uprawianiem ćwiczeń siłowych ponosi użytkownik siłowni. W przypadku osób poniżej 18 roku życia odpowiedzialność taką ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 3. Punkt udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej znajduje się na stanowisku ratowniczym na hali pływalni krytej w Ośrodku.
 4. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy wynikające ze złego stanu zdrowia użytkownika siłowni, powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad przyjętych w niniejszym regulaminie oraz instrukcjach wykonywania ćwiczeń przekazywanymi przez opiekunów grup.
 5. Zabrania się prowadzenia na terenie siłowni, bez zezwolenia Zarządcy obiektu jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym rozprowadzania ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług, oraz prywatnych treningów personalnych za wynagrodzeniem.
 6. Obsługa Ośrodka ma prawo wyprosić osoby łamiące postanowienia niniejszego Regulaminu oraz co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, że będą naruszać niniejszy Regulamin lub przepisy prawa, nawet jeżeli korzystanie z siłowni zostało przez te osoby opłacone i niewykorzystane. Zwrot środków za niewykorzystane usługi odbywa się zgodnie z przepisami prawa.
 7. Użytkownicy siłowni będą ponosić odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone przez siebie zniszczenia/szkody na terenie siłowni, zgodnie z przepisami prawa.  

Postanowienia końcowe

 1. Jakiekolwiek roszczenia użytkowników siłowni spowodowane nieprzestrzeganiem postanowień Regulaminu Siłowni oraz Regulaminu Ośrodka Inflancka nie będą rozpatrywane.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub Regulaminem Ośrodka Inflancka decyzje podejmuje Dyrektor Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA ul. Rozbrat 26.  

 

Zgodnie z rozporządzeniem rady ministrów z dnia 11 marca 2021 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia ograniczeń i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii prosimy o zapoznanie się z aktualnymi zasadami korzystania z siłowni - dokument poniżej.

Pliki do pobrania: