Regulaminy

Stołeczne Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA
Samorządowy Zakład Budżetowy m.st. Warszawy
 
REGULAMIN OŚRODKA INFLANCKA

 1. Ośrodek Inflancka jest ogólnodostępnym obiektem m.st. Warszawy zarządzanym przez Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (zwane dalej: SCS AW).              
 2. Ośrodek jest czynny codziennie. Dni i godziny, w których można korzystać z obiektu podane są na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej. Użytkownicy mogą przebywać na terenie Ośrodka tylko w godzinach jego otwarcia. Użytkownicy będą wpuszczani do obiektu nie później niż do godziny 19:30 (w przypadku biletu na 120 minut), 20:00 (w przypadku biletu na 90 minut) oraz 20:30 (w przypadku biletu na 60 minut).
 3. W wyjątkowych przypadkach czas pracy Ośrodka może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych lub niezależnych od SCS AW (np. imprezy sportowe, przerwy technologiczne, awarie), o czym klienci będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem.
 4. Pracownikom Ośrodka przysługuje tzw. prawo gospodarza Obiektu. Osoby znajdujące się na terenie Ośrodka są obowiązane podporządkować się instrukcjom oraz poleceniom pracowników Ośrodka. Wszelkie polecenia pracowników Ośrodka powinny być bezwzględnie przestrzegane. 
 5. Na terenie Ośrodka prowadzony jest system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminów oraz instrukcji. Administrator Danych gwarantuje, iż monitoring powadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników. Administratorem Danych z systemu monitoringu jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą w Warszawie przy ul. Rozbrat 26, stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
 6. Zapoznanie się i przestrzeganie cennika usług, instrukcji (w tym oznakowań na terenie całego Ośrodka) oraz regulaminów funkcjonujących na terenie Ośrodka jest obowiązkiem każdego użytkownika obiektu.  
 7. Zakup biletu, karnetu, podpisanie umowy lub korzystania z usług na innej podstawie jest równoznaczne z akceptacją warunków obowiązujących na terenie Ośrodka regulaminów.
 8. Użytkownik obiektu wyraża zgodę na dokumentowanie przebiegu pobytu na Ośrodku poprzez wykonanie zdjęć i filmów oraz zamieszczania ich na stronie internetowej, w mediach społecznościowych lub materiałach reklamowych w celu realizacji działalności statutowej SCS AW.
 9. Ze względu na zapewnienie zasad higieny i bezpieczeństwa osobom znajdującym się na terenie obiektu nie wolno
  1. wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służby ratowniczej oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej, 
  2. przebywać w stanie wskazującym na stan nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
  3. wnosić i spożywać napojów alkoholowych oraz środków odurzających,
  4. używać strojów i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych lub które mogą wchodzić w reakcje chemiczne z wodą, 
  5. wchodzić do wody w strefie niecek oznaczonych znakiem Niebezpieczna głębokość wody jeżeli nie umie się pływać,
  6. nurkować oraz skakać do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika,
  7. wnosić opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, 
  8. biegać, popychać i wrzucać do wody, krzyczeć oraz zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników obiektu,
  9. wszczynać fałszywych alarmów,
  10. wrzucać do wody jakichkolwiek przedmiotów,
  11. wykonywać ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych i poręczach,
  12. wchodzić i wychodzić z basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody),
  13. wchodzić na stanowiska ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego poza sytuacjami wypadkowymi,
  14. zaśmiecać i zanieczyszczać pomieszczeń oraz niecek basenowych,
  15. używać mydła i środków chemicznych na terenie hal basenowych,
  16. niszczyć urządzeń i wyposażenia obiektu oraz przemieszczać wyposażenia ruchomego bez zgody ratowników lub personelu,
  17. korzystać na terenie przebieralni, natrysków i hali basenowej z telefonów komórkowych, 
  18. palić tytoniu oraz papierosów elektronicznych,
  19. żuć gumy i spożywać pokarmów na hali basenowej, pomieszczeniach przebieralni i natrysków,
  20. pozostawiać klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów basenowych,
  21. wchodzić do strefy szatni basenowych i przebieralni bez zmiany obuwia zewnętrznego,
  22. wprowadzać zwierząt, pojazdów (rolek, rowerów, desek, wózków) oraz przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie,
  23. wchodzić na murki okalające basen, balustrady, liny torowe oraz inne elementy konstrukcyjne i urządzenia do tego nie przeznaczone znajdujące się na terenie Ośrodka,
  24. załatwiać potrzeby fizjologiczne poza WC,
  25. fotografować i filmować bez zgody SCS AW.
 10. Użytkownik obiektu biorąc udział w zajęciach oraz korzystając z oferowanych przez Ośrodek usług deklaruje tym samym, iż jego stan zdrowia pozwala na taką aktywność fizyczną i nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich na branie czynnego udziału w tego typu rekreacji ruchowej. Osoby po przebytych chorobach, osoby w podeszłym wieku oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z Ośrodka ze szczególną ostrożnością adekwatnie do samopoczucia i aktualnego stanu zdrowia.
 11. Za stan zdrowia uczestników zajęć szkolnych oraz innych grup zorganizowanych (w tym podczas zawodów, imprez) odpowiada ich organizator. Kierownictwo Ośrodka może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z obiektu.
 12. Osoby niepełnosprawne wymagające opieki mogą korzystać z Ośrodka wyłącznie pod nadzorem opiekuna znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie. Osobę towarzyszącą obowiązuje wykupienie biletu wstępu.
 13. Pracownicy Ośrodka mają prawo nie wpuścić na jego teren lub z niego wyprosić osoby, co do których zachodzi podejrzenie lub których zachowanie wskazuje na to, iż znajdują się w stanie nietrzeźwości lub są pod wpływem środka odurzającego, naruszają porządek publiczny, dobre obyczaje lub stwarzają zagrożenie dla siebie lub innych, a także nie stosują się do postanowień regulaminów, instrukcji, oznakowania na terenie obiektu lub poleceń obsługi. Wyżej wymienione zachowanie może spowodować podjęcie innych stosownych kroków przewidzianych prawem. Osoby takie będą usuwane z obiektu bez prawa do zwrotu wcześniej wniesionych opłat.
 14. Kierownictwo obiektu może czasowo ograniczyć możliwość wstępu na Ośrodek ze względu na bezpieczeństwo (w tym również w przypadku przekroczenia maksymalnej liczby osób korzystających).
 15. Osoby, których działanie spowodowało zniszczenie lub uszkodzenie mienia Ośrodka ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za powstałe szkody. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność taką ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 16. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z bezpieczeństwem osób przebywających na obiekcie należy niezwłocznie informować pracowników Ośrodka.
 17. Punkt udzielania pierwszej pomocy znajduje się przy stanowisku ratowniczym na hali basenowej.
 18. Wykaz telefonów alarmowych:
  • Pogotowie ratunkowe – 999
  • Straż Pożarna –  998
  • Policja – 997
 19. Przed wejściem do przebieralni (strefy czystej) obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na stosowne obuwie sportowe (np. w przypadku pływalni klapki) i pozostawienie okryć wierzchnich wraz z obuwiem w szatni Ośrodka. Niedozwolone jest przebieranie w innym miejscu niż przebieralnia. 
 20. Wszystkie przedmioty osobiste należy pozostawić w szafce ubraniowej zgodnej z wydanym w recepcji transponderem. Za rzeczy pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych lub w szafkach w których numer z transpondera nie odpowiada numerze szafki, kierownictwo Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności.
 21. Za przedmioty wartościowe, nieprzekazane do depozytu, a pozostawione na terenie obiektu, SCS AW nie ponosi odpowiedzialności.
 22. W przypadku kradzieży należy niezwłocznie powiadomić pracowników Ośrodka.
 23. Opłata za korzystanie z Ośrodka pobierana jest z góry za przebywanie w strefie płatnej według obowiązującego cennika. 
 24. Korzystanie z usług Ośrodka odbywa się za pomocą Elektronicznego Systemu Obsługi Klientów (ESOK). System umożliwia kontrolę ruchu klientów na terenie obiektu.
 25. Transponder upoważnia do korzystania z urządzeń i stref znajdujących się w obiekcie pływalni, na które został wykupiony i podlega rozliczeniu i zwrotowi przy wyjściu w recepcji Ośrodka. Za pobyt krótszy niż wykupiony opłata nie jest zwracana.
 26. Zabrania się celowego omijania i przechodzenie poza punktami dostępu ESOK takimi jak bramki uchylne i przejścia kołowrotowe przez klientów korzystających z wykupionych usług.
 27. Odebranie transpondera oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów, instrukcji i innych uregulowań, wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie
 28. Czas pobytu i związane z nim opłaty liczony jest od momentu aktywacji transpondera przy wejściu przez bramkę przy recepcji, do momentu odczytania przez pracownika recepcji pamięci transpondera i zdania go przy wyjściu przez bramkę przy recepcji. Strefa suszenia włosów znajduje się w strefie płatnej.
 29. Za każdą przekroczoną w strefie płatnej minutę, zostaje doliczona dopłata zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 30. Wykupienie usługi bez limitu czasowego upoważnia do jednokrotnego wejścia na teren Ośrodka. Przekroczenie bramki wyjściowej równoznaczne jest z zakończeniem korzystania z usługi. 
 31. Pełna należności za korzystanie z urządzeń oraz za ewentualny wydłużony czas pobytu na terenie obiektu musi być uregulowana w momencie opuszczenia obiektu.
 32. Karnety rejestrowane w ESOK są imiennie i nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Rejestracja polega na podaniu przez klienta podstawowych danych, tj. imienia i nazwiska. Podanie danych osobowych takich jak telefon kontaktowy oraz adres e-mail jest dobrowolne. Administratorem podanych danych osobowych jest: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa.
 33. Karnety posiadają określony termin ważności, po upływie którego nie wykorzystana wartość ulega kasacji jednak istnieje możliwość na nim w przyszłości zakodowania nowych usług. Wydanie nowego karnetu lub duplikatu skutkuje pobraniem dodatkowej opłaty zgodnej z cennikiem. 
 34. W przypadku kolejki do kasy istnieje możliwość zatrzymania czasu przebywania w strefie płatnej po przyłożeniu transpondera na czytniku zlokalizowanym przy kasie. System daje możliwość zatrzymania czasu pobytu na 15 minut. W przypadku nie dokonania rozliczenia w kasie w ciągu 15 minut od momentu zatrzymania czasu, system doliczy ten czas do czasu przebywania w strefie płatnej zgodnie z cennikiem.
 35. Istnieje możliwość przedłużenia ważności karnetu w przypadkach przewidzianych w aktualnie obowiązującym cenniku. Warunkiem przedłużenia jest posiadanie ważnego karnetu, na którym zakodowane usługi nie uległy kasacji z powodu przeterminowania karnetu.
 36. W przypadku remontów i przerw technologicznych uniemożliwiających korzystanie z Ośrodka zakupione karnety ulegają przedłużeniu o czas, w którym klient nie mógł korzystać z obiektu.
 37. W przypadku zagubienia lub zniszczenia paska z transponderem oraz uszkodzeniu szafki na odzież obowiązuje opłata zgodnie z cennikiem, płatna w recepcji Ośrodka. W przypadku wniesienia przez klienta opłaty za uszkodzony transponder nie przechodzi on na jego własność. 
 38. Rzeczy znalezione na terenie Ośrodka należy przekazać personelowi obsługującemu szatnie. Personel szatni wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela w okresie do 7 dni od daty pozostawienia.
 39. Zabrania się prowadzenia na terenie Ośrodka bez zezwolenia kierownictwa jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym rozprowadzania ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług, oraz prywatnej nauki pływania za wynagrodzeniem.
 40. Uwagi i wnioski można składać w biurze Ośrodka lub pocztą e-mail na jego adres. Przesłane informacje anonimowe nie będą rozpatrywane.  
 41. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.
 42. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor SCS AW.    

Pliki do pobrania: