Regulamin placów zabaw

REGULAMIN PLACÓW ZABAW NA PŁYWALNI LETNIEJ

 1. Plac zabaw dla dzieci jest  integralną częścią pływalni letniej i obowiązują na niej przepisy Regulaminu Pływalni Letniej oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
 2. Elementy placu zabaw przeznaczone są wyłącznie dla dzieci od 3 lat do 14 lat.
 3. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod opieką dorosłych, którzy ponoszą za nie odpowiedzialność.
 4. Osoby przebywające na terenie placu zabaw zobowiązane są do zachowania porządku.
 5. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 6. Zabrania się: skręcania na łańcuchach, skakania z huśtawki, stawania na siedzisku.
 7. Nie wolno przechodzić między huśtającymi się, ani też przebywać w zasięgu osób korzystających z huśtawek aby uniknąć ryzyka zderzenia się i wypadku.
 8. Należy się huśtać na bezpieczną wysokość, zachowując przy tym ostrożność.
 9. W pobliżu urządzeń zabawowych zabronione jest plażowanie, gry zespołowe czy jazdą na rowerze lub hulajnodze.
 10. Zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych szczególnie dotyczy to huśtawek, dachu domku.
 11. Zabronione jest korzystanie z huśtawek, przez więcej niż jedno dziecko w jednym miejscu.
 12. Na placu zabaw obowiązuje zakaz:
 • zaśmiecania terenu,
 • dewastowania urządzeń zabawowo – rekreacyjnych,
 • zakłócania spokoju i porządku publicznego,
 • palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,
 • wprowadzania zwierząt,
 • spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
 • palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych,
 • przebywania osób nietrzeźwych
 • plażowania, rozkładania ręczników, biesiadowania.
 1. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia placu zabaw bądź ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub niszczenia należy niezwłocznie zgłosić u administratora ośrodka.
 2. Osoby przebywające na placu zabaw są zobowiązane do przestrzegania powyższego regulaminu.
 3. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, Regulaminu Ośrodka Inflancka oraz Regulaminu Pływalni Letniej nie będą uwzględniane.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, Regulaminem Pływalni Letniej lub Regulaminem Ośrodka Inflancka decyzje podejmuje Dyrektor Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (adres: ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa).