Regulamin boiska do siatkówki plażowej

REGULAMIN BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ

 1. Boiska do siatkówki plażowej są ogólnodostępnym obiektem m.st. Warszawy zarządzanym przez Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (zwane dalej: SCSAW).  
 2. Boisko do siatkówki plażowej jest integralną częścią pływalni letniej i obowiązują na niej przepisy Regulaminu Pływalni Letniej oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
 3. Każda osoba korzystająca z boisk do siatkówki plażowej jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem i podporządkowania się jego zapisom.
 4. W skład boisk do siatkówki plażowej wchodzi boisko do siatkówki plażowej o wymiarach pola gry 8x16m wraz z przylegająca piaszczystą strefą rekreacji.
 5. Dzieci do ukończenia 13 roku życia mogą korzystać z boisk do siatkówki plażowej tylko pod opieką rodziców bądź opiekunów prawnych.
 6. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z obiektu ze szczególną ostrożnością, dopiero po konsultacji ze swoim lekarzem.
 7. Z boisk do siatkówki plażowej należy korzystać w strojach sportowych bez obuwia lub
  w obuwiu sportowym, na płaskiej podeszwie.
 8. Kierownictwo Ośrodka Inflancka może czasowo ograniczyć wstęp na obiekt  ze względu na organizowane imprezy, zawody lub zajęcia, w trakcie prowadzonych prac konserwacyjnych oraz przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych.
 9. Osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane przed wejściem na teren boisk do siatkówki plażowej zobowiązane są zgłosić się do Kierownika Ośrodka Inflancka i uzgodnić warunki korzystania.
 10. Instytucje oraz osoby zainteresowane organizowaniem zawodów, turniejów, oraz innych form gry, mogą je przeprowadzić po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem Ośrodka Inflancka.
 11. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach zorganizowanych odpowiada prowadzący zajęcia. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest każdorazowo, przed rozpoczęciem zajęć, do sprawdzenia stanu technicznego używanych urządzeń. W przypadku stwierdzenia niesprawności sprzętu prowadzący zajęcia ma obowiązek zrezygnować z korzystania z niego podczas zajęć oraz powiadomić o zaistniałym fakcie pracowników Ośrodka Inflancka.
 12. Za kontuzje i inne obrażenia, każdy uczestnik gry w siatkówkę plażową odpowiada indywidualnie.
 13. Każda osoba korzystająca z boiska zobowiązana jest do poprawienia po skończonej grze taśm wyznaczających pole do gry w siatkówkę poprzez zakotwiczenia igieł w podłożu.
 14. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników oraz stanowi sanitarno-higienicznemu boisk do siatkówki plażowej,
  w szczególności:
 • palenie tytoniu i używanie otwartego ognia,
 • wnoszenie opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
 • zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenu obiektu,
 • niszczenie urządzeń i wyposażenia obiektu,
 • wprowadzanie zwierząt, pojazdów (rowerów, wózków, skuterów itp.) oraz innych przedmiotów utrudniających komunikację na terenie kompleksu i mogących zniszczyć nawierzchnię obiektu,
 • przechodzenie przez ogrodzenia i piłko chwyty,
 • wykorzystywanie sprzętu i urządzeń sportowych niezgodnie z ich przeznaczeniem,
 • plażowania, biesiadowania i rozkładania ręczników w obszarze boiska.
 1. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 2. Osoby przebywające na terenie boisk do siatkówki plażowej i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników  Ośrodek Inflancka mogą zostać usunięte z terenu obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.
 3. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 4. Ośrodek Inflancka nie ponosi odpowiedzialności za mienie prywatne przyniesione
  i pozostawione na terenie boisk do siatkówki plażowej.
 5. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik lub jego opiekun.

Postanowienia końcowe

 1. Skorzystanie z boiska może być czasowo ograniczone w przypadku dużej frekwencji zagrażającej bezpieczeństwu.
 2. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, Regulaminu Ośrodka Inflancka oraz Regulaminu Pływalni Letniej nie będą uwzględniane.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, Regulaminem pływalni letniej lub Regulaminem Ośrodka Inflancka decyzje podejmuje Dyrektor Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (adres: ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa).