Regulaminy Basenów Letnich

REGULAMIN PŁYWALNI LETNIEJ                                                                      

Część ogólna

 1. Pływalnia letnia wraz z terenem rekreacyjnym jest ogólnodostępnym obiektem m.st. Warszawy zarządzanym przez Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa (dalej: „SCSAW”), działającym w ramach Ośrodka Inflancka.             
 2. Pływalnia letnia jest czynna codziennie w dni słoneczne, tj. gdy temperatura powietrza jest powyżej 20 oC, w okresie od 01 czerwca do 31 sierpnia, a szczegółowe terminy i godziny podawane są na stronie internetowej i w mediach społecznościowych SCSAW i Ośrodka Inflancka.
 3. Pływalnia letnia jest zamykana codziennie o godz. 20:00. Do tej godziny klienci zobowiązani są do opuszczenia terenu rekreacyjnego przy pływalni letniej.
 4. W skład pływalni letniej wchodzą:
 • niecka rekreacyjna o wym. 25 m x 12 m i gł. 1,2 m – 1,4 m,
 • brodzik dla dzieci o gł. 0,4 m do 0,6 m,
 • kompleks zjeżdżalni wodnych Anakonda i Rodzinna,  
 • zjeżdżalnie dla małych dzieci.
 1. Wstęp na pływalnię letnią odbywa się na podstawie wykupionego biletu czego potwierdzeniem jest paragon z kodem QR umożliwiający wejście na obszar pływalni letniej przez punkty dostępu zlokalizowane przy Kompleksie Saun.
 2. Użytkownik pływalni letniej zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów i innych zarządzeń, wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom teren pływalni letniej jest kontrolowany i patrolowany przez pracowników ochrony, którzy czuwają nad przestrzeganiem porządku i mają prawo do kontroli przedmiotów wnoszonych na teren obiektu.
 4. Na terenie pływalni letniej i parkingu dla klientów funkcjonuje monitoring wizyjny CCTV przeznaczony do obserwowania i rejestrowania wszelkich zagrożeń i niebezpieczeństw dla osób przebywających na obiekcie oraz możliwości powstania szkód w odniesieniu do dóbr oraz mienia publicznego i prywatnego. Zasady funkcjonowania monitoringu CCTV określa Regulamin Ośrodka Inflancka.
 5. Zakupu biletu można dokonać w recepcji Ośrodka Inflancka w budynku głównym,
  oraz przez Internet na stronie internetowej Ośrodka.
 6. Na terenie pływalni letniej funkcjonuje Elektroniczny System Obsługi Klienta.
 7. Opłata za korzystanie i pobyt  na pływalni letniej pobierana jest z góry, czas za pobyt  liczony jest od momentu przyłożenia biletu do elektronicznego czytnika na wejściu do chwili zakończenia funkcjonowania obiektu w danym dniu.
 8. Opłata za korzystanie ma charakter wstępu jednorazowego tzn. bez możliwości wyjścia i ponownego powrotu w ramach wcześniej dokonanej opłaty.
 9. Kierownictwo obiektu może czasowo ograniczyć wstęp na pływalnię ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających.
 10. Bilet należy zachować do kontroli i okazywać na każde wezwanie upoważnionych pracowników.
 11. Na terenie pływalni letniej klienci powinni zachowywać się w sposób nie zagrażający zdrowiu i życiu w odniesieniu do własnej osoby jak i innych użytkowników, a w szczególności:
 • przed kąpielami umyć ciało i zdezynfekować stopy w brodzikach do tego celu przeznaczonych,
 • stosować się do znaków informacyjnych oraz nakazu i zakazu umieszczonych na pływalni,
 • przestrzegać poleceń ratowników oraz pracowników obiektu, stosować się do sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów,
 • oceniać swoje umiejętności oraz aktualny stan zdrowia adekwatnie do podejmowanego wysiłku fizycznego,
 • informować niezwłocznie ratowników i pracowników pływalni o wypadkach, urazach bądź zdarzeniach zagrażających życiu i zdrowiu osób przebywających na obiekcie.
 1. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych części i urządzeń obiektu regulują regulaminy stanowiskowe, umieszczone w pobliżu poszczególnych atrakcji wodnych. Każda osoba korzystająca z atrakcji wodnych jest obowiązana do zapoznania się
  z przepisami tych regulaminów i podporządkowania się ich zapisom.
 2. Na pływalni obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa, której bezwzględnie trzeba się podporządkować:
 • 1 gwizdek krótki – uwaga: przekroczenie regulaminu
 • seria krótkich gwizdków – alarm: natychmiastowe opuszczenie niecki basenowej
  i podporządkowanie się poleceniom ratowników  
 • 2 gwizdki krótkie – koniec zajęć: wyjście z wody.
 1. Ratownikami są osoby noszące strój w kolorze żółtym lub czerwonym z napisem RATOWNIK.
 2. Zabrania się pozostawiania na terenie pływalni bez nadzoru osób, które nie ukończyły
  18 roku życia, nie umiejących pływać.

Zasady korzystania

 1. Z  pływalni korzystać mogą wyłącznie osoby:
 • umiejące pływać,
 • nieumiejące pływać, pod warunkiem że przebywają tylko w brodziku w wyznaczonej strefie oznakowanej żółtą liną torową,
 • dzieci, które nie ukończyły13 roku życia wyłącznie pod opieką i nadzorem osób dorosłych które wykupiły bilet wstępu zgodnie z obowiązującym cennikiem. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Opiekun płaci za pobyt na pływalni według obowiązującego cennika,
 • osoby niepełnosprawne wymagające opieki tylko pod opieką i nadzorem opiekuna znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie,
 • uczestnicy zajęć grupowych i indywidualnych tylko pod opieką i nadzorem instruktora.
 1. Z pływalni nie mogą korzystać osoby
  z przeciwwskazaniami medycznymi wykluczającymi korzystanie z publicznych pływalni.
 2. Osoby korzystające z terenu rekreacyjnego i kąpieli obowiązuje noszenie stroju kąpielowego.
 3. Przed wejściem do wody należy starannie umyć całe ciało z użyciem środków myjących.
 4. Skorzystanie z WC w trakcie pobytu na basenie obliguje do ponownego umycia ciała przed wejściem do wody.
  Dzieci do lat 3 przed wejściem do wody powinny mieć założony pampers i ceratowe majteczki.  
 5. Ze względu na zapewnienie zasad higieny i bezpieczeństwa osobom znajdującym się na terenie obiektu nie wolno:
 • wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służby ratowniczej oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej,
 • rozkładać ręczniki i biesiadować w bezpośredniej strefie przybasenowej basenu rekreacyjnego – 25 m (żółta plaża) co może skutkować ograniczoną widocznością dla ratowników pełniących dyżur,
 • przebywać w stanie wskazującym na stan nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
 • wnosić i spożywać napojów alkoholowych oraz środków odurzających,
 • używać strojów i przedmiotów w sposób widocznie zabrudzonych lub które mogą wchodzić w reakcje chemiczne z wodą,
 • wchodzić do wody w strefie niecek oznaczonych znakiem „Niebezpieczna głębokość wody” jeżeli nie umie się pływać,
 • pływać na pontonach i materacach dmuchanych, nurkować oraz skakać do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika,
 • wnosić opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
 • biegać, popychać i wrzucać do wody, krzyczeć oraz zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników obiektu,
 • wszczynać fałszywych alarmów,
 • wrzucać do wody jakichkolwiek przedmiotów,
 • wykonywać ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych i poręczach,
 • wchodzić i wychodzić z basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody),
 • wchodzić na stanowiska ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego poza sytuacjami wypadkowymi,
 • zaśmiecać i zanieczyszczać terenu oraz niecek basenowych,
 • używać mydła i środków chemicznych w nieckach basenowych,
 • niszczyć urządzeń i wyposażenia obiektu,
 • przemieszczać wyposażenia ruchomego bez zgody ratowników lub personelu,
 • wnosić sprzętu muzycznego i grającego,
 • palić tytoniu poza miejscem do tego wyznaczonym,
 • żuć gumy i spożywać pokarmów na terenie ogrodzonym w sąsiedztwie niecek basenowych,
 • pozostawiać klapek basenowych w strefach komunikacji,
 • wprowadzać zwierząt, pojazdów (rolek, rowerów, desek,) oraz przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie,
 • wchodzić na balustrady, liny  torowe oraz inne elementy konstrukcyjne i urządzenia do tego nie przeznaczone,
 • załatwiać potrzeb fizjologicznych poza WC,
 • rozpalać grilli i ognisk,
 • przebywania na terenie pływalni letniej poza godzinami funkcjonowania.
 1. Zasady uczestnictwa w zajęciach zorganizowanych określają odrębne regulaminy prowadzenia zajęć na pływalni.
 2. Strefy obiektu mogą być wyłączone czasowo z eksploatacji. Strefy wyłączone znakowane są poprzez taśmy, słupki oraz znaki informacyjne. Korzystanie ze stref wyłączonych jest zabronione.
 3. Za pozostawione na terenie rekreacyjnym rzeczy SCSAW nie odpowiada. Wszystkie rzeczy osobiste nie powinny być pozostawiane bez opieki.
 4. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników pływalni mogą zostać usunięte z terenu obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.
 5. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 6. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi. Personel szatni wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela w okresie do 5 dni od daty pozostawienia.
 7. Zabrania się prowadzenia na terenie pływalni bez zezwolenia kierownictwa jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym rozprowadzania ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług, oraz prywatnej nauki pływania za wynagrodzeniem.
 8. W przypadku złej pogody (np. nagła nawałnica, burza, silny wiatr), osoby przebywające na terenie basenu, ze względu na swoje bezpieczeństwo, mają obowiązek opuścić ten teren zgodnie z komunikatami ratowników i pracowników obsługi. W takim przypadku osoby opuszczające teren basenu nie uzyskują prawa do częściowego lub całkowitego zwrotu pieniędzy za bilet lub innej formy odszkodowania.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu Pływalni Letniej  oraz Regulaminu Ośrodka Inflancka nie będą uwzględniane .
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub  Regulaminem Ośrodka Inflancka decyzje podejmuje Dyrektor Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (adres: ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa). 

REGULAMIN ZJEŻDŻALNI WODNYCH NA PŁYWALNI LETNIEJ

Część ogólna

 1. Zjeżdżalnie wodne typu Anakonda (55 m.) i Rodzinna (17 m.) są integralną częścią pływalni letniej i obowiązują na niej przepisy Regulaminu Pływalni Letniej oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
 2. Zjeżdżalnia dostępna jest dla wszystkich użytkowników pływalni umiejących pływać  z wyjątkiem
 • osób cierpiących na lęk wysokości,
 • osób z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego, neurologicznymi i gastrycznymi  oraz szczególnie wrażliwych na nagłe przeciążenia, 
 • uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna na podeście startowym zjeżdżalni osób poniżej 120 cm wzrostu.
 1. Dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod opieką i nadzorem osób dorosłych posiadających bilet wstępu.

​​Zasady korzystania

 1. Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność, zabrania się biegania po schodach, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce itp.
 2. Na schodach obowiązuje ruch prawostronny. Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba.
 3. Przed rozpoczęciem ślizgu należy upewnić się czy na sygnalizacji świetlnej zapaliło się zielone światło pozwalające rozpocząć ślizg. 
 4. Bezpośrednio przed zjazdem należy sprawdzić czy w rynnie zjazdowej płynie woda. Zjazd na sucho jest wzbroniony. 
 5. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni i pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
 • zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób, wpychania osób do wnętrza rynny zjazdowej,
 • wykonywania ślizgu parami, w grupie oraz z małymi dziećmi, a w szczególności trzymanymi w ramionach na brzuchu,
 • wnoszenia i wrzucania do rynny jakichkolwiek przedmiotów oraz zjeżdżania z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności: okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim (deskami, rękawkami i okularkami pływackimi, itp.),
 • wskakiwania do rynny zjeżdżalni z rozbiegu,
 • zatrzymywania się i stawania wewnątrz rynny zjazdowej,
 • nieuzasadnionego hamowania podczas zjazdu,
 • wchodzenia na balustrady, poręcze i inne elementy konstrukcyjne
 • wchodzenia do rynny zjazdowej od strony elementu końcowego oraz wspinania się wewnątrz rury w kierunku punktu startu,
 • nurkowania po zakończonym ślizgu w bezpośrednim sąsiedztwie lądowiska, 
 • biegania po klatce schodowej zjeżdżalni. 
 1. Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja leżąca na plecach z wyprostowanymi nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała. Pozycję tą należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne pozycje zjazdowe są zabronione.
 2. Po wykonaniu zjazdu należy opuścić niezwłocznie lądowisko zjeżdżalni w kierunku oznaczonym strzałkami.
 3. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy pływalni. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń. 
 4. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu zjeżdżalni wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 5. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych uszkodzonych lub przetartych w wyniku korzystania ze zjeżdżalni.
Postanowienia końcowe
 
 1. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego     Regulaminu  lub Regulaminu Ośrodka Inflancka nie będą uwzględniane. 
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, Regulaminem Pływalni Letniej lub Regulaminem Ośrodka Inflancka decyzje podejmuje Dyrektor Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (adres: ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa). 

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI WODNYCH NA PŁYWALNI LETNIEJ

Przed rozpoczęciem ślizgu należy upewnić się, że na sygnalizacji świetlnej zapaliło się zielone światło zezwalające na rozpoczęcie ślizgu.

Po czym należy:

 • spokojnie wejść na odcinek startowy,
 • wejść do rynny zjazdowej na jej początek,
 • zająć właściwą pozycję zjazdową - położyć się na plecach ze złączonymi nogami wyprostowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała,
 • lekko odepchnąć się rękoma od ścian rynny lub od drążka,
 • zjeżdżać swobodnie nie zatrzymując się w rynnie,
 • przez cały czas trwania zjazdu należy obserwować obszar przed nogami tak, aby w momencie jakiegokolwiek spotkania się poprzednikiem zjazdu w porę zahamować, nie doprowadzając do zderzenia,
 • po wykonaniu zjazdu niezwłocznie opuścić basen hamujący w kierunku oznaczonym strzałkami,
 • wszelkie zauważone usterki należy zgłosić ratownikowi natychmiast po opuszczeniu lądowiska.

REGULAMIN ZJEŻDŻALNI WODNYCH NA PŁYWALNI LETNIEJ DLA DZIECI

 1. Zjeżdżalnie: Słoń (niebieska) oraz Wielorybek (czerwona) - są integralną częścią brodzików basenów letnich i obowiązują na niej przepisy Regulaminu Pływalni Letniej oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
 2. Zjeżdżalnia dostępna jest wyłącznie dla dzieci od lat 3 do 7 pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 3. Rodzic lub opiekun dziecka korzystającego ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem.
 4. Podczas wchodzenia na platformę startową zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność.
 5. Na platformie startowej może przebywać tylko jedna osoba.
 6. Zabrania się podejmowaniu działań zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni lub pływalni, w szczególności:
 • zmuszania do wykonywania ślizgu,
 • wykonywania ślizgu parami lub w grupie,
 • zjazdu z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, w szczególności okularami optycznymi lub przeciwsłonecznymi, biżuterią (zegarkami, pierścionkami
  i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) lub sprzętem pływackim (deskami, rękawkami i okularkami pływackimi),
 • wchodzenia na zjeżdżalnię od strony elementu końcowego oraz wspinania się po zjeżdżalni w kierunku punktu startu,
 • zatrzymywania się oraz wstawania w rynnie lub na ślizgu zjeżdżalni.
 1. Zjazd odbywa się pojedynczo.
 2. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja leżąca na plecach,
  z wyprostowanymi  nogami skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała lub pozycja półsiedząca. Pozycję tą należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne pozycje zjazdowe są zabronione.
 3. Wskazane jest podtrzymywanie dziecka za rękę przez rodzica lub opiekuna w trakcie ześlizgu.
 4. Po wykonaniu ześlizgu należy niezwłocznie opuścić miejsce lądowania w basenie.
 5. Zabrania się przesuwania lub przenoszenia zjeżdżalni w inne miejsce.
 6. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 7. Wszelkie zauważone usterki należy niezwłocznie zgłosić ratownikowi, w szczególności natychmiast po opuszczeniu miejsca lądowania w basenie.
 8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność z tytułu użytkowania zjeżdżalni niezgodnego
  z regulaminem.
 9. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za zużycie strojów kąpielowych będące następstwem używania zjeżdżalni.
 10. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, Regulaminu Pływalni Letniej  oraz Regulaminu Ośrodka Inflancka nie będą uwzględniane.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub Regulaminem Ośrodka Inflancka decyzje podejmuje Dyrektor Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA  (adres: ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa). 

REGULAMIN PLACÓW ZABAW NA PŁYWALNI LETNIEJ

 1. Plac zabaw dla dzieci jest  integralną częścią pływalni letniej i obowiązują na niej przepisy Regulaminu Pływalni Letniej oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
 2. Elementy placu zabaw przeznaczone są wyłącznie dla dzieci od 3 lat do 14 lat.
 3. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod opieką dorosłych, którzy ponoszą za nie odpowiedzialność.
 4. Osoby przebywające na terenie placu zabaw zobowiązane są do zachowania porządku.
 5. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 6. Zabrania się: skręcania na łańcuchach, skakania z huśtawki, stawania na siedzisku.
 7. Nie wolno przechodzić między huśtającymi się, ani też przebywać w zasięgu osób korzystających z huśtawek aby uniknąć ryzyka zderzenia się i wypadku.
 8. Należy się huśtać na bezpieczną wysokość, zachowując przy tym ostrożność.
 9. W pobliżu urządzeń zabawowych zabronione jest plażowanie, gry zespołowe czy jazdą na rowerze lub hulajnodze.
 10. Zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych szczególnie dotyczy to huśtawek, dachu domku.
 11. Zabronione jest korzystanie z huśtawek, przez więcej niż jedno dziecko w jednym miejscu.
 12. Na placu zabaw obowiązuje zakaz:
 • zaśmiecania terenu,
 • dewastowania urządzeń zabawowo – rekreacyjnych,
 • zakłócania spokoju i porządku publicznego,
 • palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,
 • wprowadzania zwierząt,
 • spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
 • palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych,
 • przebywania osób nietrzeźwych
 • plażowania, rozkładania ręczników, biesiadowania.
 1. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia placu zabaw bądź ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub niszczenia należy niezwłocznie zgłosić u administratora ośrodka.
 2. Osoby przebywające na placu zabaw są zobowiązane do przestrzegania powyższego regulaminu.
 3. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, Regulaminu Ośrodka Inflancka oraz Regulaminu Pływalni Letniej nie będą uwzględniane.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, Regulaminem Pływalni Letniej lub Regulaminem Ośrodka Inflancka decyzje podejmuje Dyrektor Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (adres: ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa).  

REGULAMIN BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ

 1. Boiska do siatkówki plażowej są ogólnodostępnym obiektem m.st. Warszawy zarządzanym przez Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (zwane dalej: SCSAW).  
 2. Boisko do siatkówki plażowej jest integralną częścią pływalni letniej i obowiązują na niej przepisy Regulaminu Pływalni Letniej oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
 3. Każda osoba korzystająca z boisk do siatkówki plażowej jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem i podporządkowania się jego zapisom.
 4. W skład boisk do siatkówki plażowej wchodzi boisko do siatkówki plażowej o wymiarach pola gry 8x16m wraz z przylegająca piaszczystą strefą rekreacji.
 5. Dzieci do ukończenia 13 roku życia mogą korzystać z boisk do siatkówki plażowej tylko pod opieką rodziców bądź opiekunów prawnych.
 6. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z obiektu ze szczególną ostrożnością, dopiero po konsultacji ze swoim lekarzem.
 7. Z boisk do siatkówki plażowej należy korzystać w strojach sportowych bez obuwia lub
  w obuwiu sportowym, na płaskiej podeszwie.
 8. Kierownictwo Ośrodka Inflancka może czasowo ograniczyć wstęp na obiekt  ze względu na organizowane imprezy, zawody lub zajęcia, w trakcie prowadzonych prac konserwacyjnych oraz przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych.
 9. Osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane przed wejściem na teren boisk do siatkówki plażowej zobowiązane są zgłosić się do Kierownika Ośrodka Inflancka i uzgodnić warunki korzystania.
 10. Instytucje oraz osoby zainteresowane organizowaniem zawodów, turniejów, oraz innych form gry, mogą je przeprowadzić po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem Ośrodka Inflancka.
 11. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach zorganizowanych odpowiada prowadzący zajęcia. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest każdorazowo, przed rozpoczęciem zajęć, do sprawdzenia stanu technicznego używanych urządzeń. W przypadku stwierdzenia niesprawności sprzętu prowadzący zajęcia ma obowiązek zrezygnować z korzystania z niego podczas zajęć oraz powiadomić o zaistniałym fakcie pracowników Ośrodka Inflancka.
 12. Za kontuzje i inne obrażenia, każdy uczestnik gry w siatkówkę plażową odpowiada indywidualnie.
 13. Każda osoba korzystająca z boiska zobowiązana jest do poprawienia po skończonej grze taśm wyznaczających pole do gry w siatkówkę poprzez zakotwiczenia igieł w podłożu.
 14. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników oraz stanowi sanitarno-higienicznemu boisk do siatkówki plażowej,
  w szczególności:
 • palenie tytoniu i używanie otwartego ognia,
 • wnoszenie opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
 • zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenu obiektu,
 • niszczenie urządzeń i wyposażenia obiektu,
 • wprowadzanie zwierząt, pojazdów (rowerów, wózków, skuterów itp.) oraz innych przedmiotów utrudniających komunikację na terenie kompleksu i mogących zniszczyć nawierzchnię obiektu,
 • przechodzenie przez ogrodzenia i piłko chwyty,
 • wykorzystywanie sprzętu i urządzeń sportowych niezgodnie z ich przeznaczeniem,
 • plażowania, biesiadowania i rozkładania ręczników w obszarze boiska.
 1. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 2. Osoby przebywające na terenie boisk do siatkówki plażowej i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników  Ośrodek Inflancka mogą zostać usunięte z terenu obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.
 3. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 4. Ośrodek Inflancka nie ponosi odpowiedzialności za mienie prywatne przyniesione
  i pozostawione na terenie boisk do siatkówki plażowej.
 5. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik lub jego opiekun.

Postanowienia końcowe

 1. Skorzystanie z boiska może być czasowo ograniczone w przypadku dużej frekwencji zagrażającej bezpieczeństwu.
 2. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, Regulaminu Ośrodka Inflancka oraz Regulaminu Pływalni Letniej nie będą uwzględniane.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, Regulaminem pływalni letniej lub Regulaminem Ośrodka Inflancka decyzje podejmuje Dyrektor Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (adres: ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa).