Regulamin pływalni krytej

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁYWALNI KRYTYCH
Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA

PODCZAS AKCJI „LATO W MIEŚCIE 2020”

 1. Organizator: M. St. Warszawa - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (dalej: SCS AW).
 2. Czas trwania akcji „Lato w mieście 2020”: w dni powszednie (od poniedziałku do piątku):
 • w Ośrodku Namysłowska od 01 lipca do 31 sierpnia 2020 w godz.
  od 9.00 do 15.00 (przerwa w godz.13.00-14.00),
 • w Ośrodku Rozbrat-Jutrzenka od 29 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. w godz.
  od 9.00 do 15.00,
 • w Ośrodku Grzybowska od 1 lipca 2020 do 28 sierpnia 2020 r. w godz.
  od 9.00 do 15.00,
 • w Ośrodku Polonia od 29 czerwca do 28 sierpnia 2020 r. w godz. 7.30 do 15.00
 1.    - w Ośrodku Inflancka od 29 czerwca 31 sierpnia 2020 r. w godz.
  od 9.00 do 15.00.
  Cel akcji „Lato w mieście 2020”: popularyzacja sportu i rekreacji, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci
  i młodzieży w czasie wakacji, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, zapobieganie problemom uzależnień.
 2.  Uczestnicy:
 • indywidualni (dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (ponadpodstawowych) z terenu m. st. Warszawy – wstęp na podstawie  ważnej legitymacji szkolnej);
 • grupy zorganizowane (dalej: „grupa” lub „grupa zorganizowana”) w ramach akcji „Lato w Mieście 2020” (grupy od 10 osób wraz z opiekunami sprawującymi nadzór nad grupami na terenie Ośrodków).

W zajęciach na pływalni krytej, w ramach grup zorganizowanych, podczas akcji „Lato w Mieście 2020” mogą uczestniczyć uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu m. st. Warszawy, posiadający ważną legitymację szkolną.

5. Indywidualnie i samodzielnie uczestniczyć w zajęciach w wodzie mogą uczestnicy, którzy ukończyli 13 rok życia. W przypadku uczestników poniżej 13 roku życia wejście do wody jest możliwe wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna, który ukończył 18 lat.

6. Uczestników indywidualnych nie obowiązują zapisy, a o wejściu na zajęcia decyduje obłożenie torów określone na podstawie szczegółowych zasad i wytycznych korzystania z pływalni w okresie epidemii dostępnych do wglądu na terenie Ośrodków SCS AW (opracowanych przez SCS AW na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii; Dz.U.2020.1066) a także wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartym.

 1. Przed wejściem na zajęcia uczestnik zajęć indywidualnych obowiązany jest do okazania w recepcji ważnej legitymacji szkolnej oraz pozostawienia własnoręcznie podpisanego, a w przypadku osób niepełnoletnich podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego, oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych w wodzie. Oświadczenie ważne jest na cały okres trwania akcji „Lato w Mieście 2020”.
 2. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół co najmniej 10 osób kąpiących się lub uprawiających ćwiczenia w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby, będący pod nadzorem opiekuna. Opiekun grupy zobowiązany jest do dostosowania liczby uczestników do panujących zasad korzystania z pływalni w czasie epidemii. Uczestnicy i opiekunowie grup nieprzestrzegający zasad i wytycznych korzystania z pływalni w czasie epidemii, o których mowa w pkt 6 powyżej a także wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z Ośrodka.
 3. Grupa zorganizowana przebywa na terenie pływalni pod stałym nadzorem opiekuna lub opiekunów grupy.
 4. Wraz z grupą na teren pływalni opiekunowie wchodzą bezpłatnie w zależności od liczebności grupy:

- grupa do 10 osób – jeden opiekun,

- grupa od 11 do 20 osób – dwóch opiekunów,

- grupa od 21 do 30 osób – trzech opiekunów,

- grupa powyżej 30 osób – czterech opiekunów.

 1. Grupy bez opiekuna nie będą wpuszczone na pływalnię.
 2. Grupy zorganizowane uczestniczą w zajęciach na podstawie wcześniejszej rezerwacji.
 3. Na wyznaczone zajęcia grupa zorganizowania wraz z opiekunem zgłasza się co najmniej na 15 min. przed uzgodnionym terminem rozpoczęcia zajęć.
 4. Opiekun grupy zorganizowanej ma obowiązek pozostawienia w recepcji pływalni przed rozpoczęciem zajęć imiennej listy osób biorących udział w zajęciach wraz z danymi imiennymi opiekunów.
 5. Opiekun grupy składa pisemne oświadczenie, że do uczestnictwa w zajęciach dopuszczane są wyłącznie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych na pływalni lub osoby które złożyły podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego, oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do korzystania i udziału w zajęciach.
 6. Opiekun grupy zobowiązany jest do zapoznania uczestników o nakazie bezwzględnego obowiązku zakrywania ust i nosa w szczególności przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy podczas przebywania na terenie Ośrodka.
 7. Opiekun grupy ma obowiązek dopilnować, aby każdy uczestnik zajęć zdezynfekował ręce płynem do dezynfekcji zabezpieczonym przez SCS AW przed wejściem do budynku oraz w miejscach do tego wyznaczonych.
 8. Podczas trwania Akcji w Ośrodku:
 1. opiekunom grup oraz uczestników indywidualnych udostępniane jest co czwarte miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 2 m z tym, że nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności,
 2. w przypadku, gdy nie zostały oznaczone miejsca, opiekun grupy lub uczestnika indywidualnego zobowiązany jest zachować 2 m odległości od innego uczestnika Akcji,
 3. obowiązek, udostępniania co czwartego miejsca, o którym mowa w ust. 19 li. a) powyżej, oraz obowiązek, o którym mowa w ust. 19 lit b) powyżej nie dotyczy:
 1. opiekuna, który uczestniczy w Akcji, z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
 2. opiekuna, który uczestniczy w Akcji z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
 3. osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

 

 1. SCS AW jako Administrator danych, przetwarza pozyskane z list i oświadczeń dane uczestników i opiekunów wyłącznie w celu zorganizowania i przeprowadzenia zajęć na pływalni i umożliwienia uczestnikom korzystania z pływalni w ramach akcji „Lato w Mieście 2020". Informacje o przetwarzaniu danych zawiera Załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu.
 2. Opiekun grupy ma obowiązek dokładnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem i innymi regulaminami obowiązującymi na danej pływalni a także zasad i wytycznych, o których mowa w pkt 9 powyżej i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartym.
 3. Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo na terenie Ośrodka, w tym:
 • pływalni,
 • szatni,
 • natrysków i toalet.
 1. W czasie pobytu grupy na pływalni opiekunowie są zobowiązani dopilnować, aby jej uczestnicy przestrzegali regulaminów a także zasad i wytycznych, o których mowa w pkt 9 powyżej, zachowywali się regulaminowo i nie niszczyli urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie Ośrodka.
 2. Opiekunowie grup, zobowiązani są do zmiany obuwia i przez cały czas pobytu grupy w Ośrodku przebywania razem z grupą oraz kontrolowania zachowania uczestników.
 3. Opiekun w czasie zajęć grupy w wodzie znajduje się na płycie basenowej w bezpośrednim sąsiedztwie grupy.
 4. Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności:
 1. zapoznanie uczestników grupy z niniejszym Regulaminem i regulaminami obowiązującymi na danej pływalni a także zasadami i wytycznymi, o których mowa w pkt 9 powyżej oraz zobowiązanie uczestników do ich przestrzegania;
 2.  pouczenie uczestników grupy o obowiązku korzystania z sanitariatów w czasie całego pobytu w Ośrodku;
 3. dopilnowanie by wszyscy podopieczni pozostawili w szatni okrycia zewnętrzne oraz obuwie i założyli klapki basenowe;
 4. niepozostawianie bez opieki podopiecznych nieuczestniczących w zajęciach;
 5. zgłoszenie ratownikowi lub Kierownikowi Ośrodka faktu wprowadzenia grupy do Ośrodka w celu ustalenia zasad korzystania z pływalni;
 6. zarządzanie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego grupy przed rozpoczęciem zajęć;
 7. stała kontrola zachowania uczestników grupy w czasie całego pobytu w Ośrodku i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń przez podopiecznych;
 8. po upływie wyznaczonego czasu pobytu zarządzanie zbiórki, sprawdzenie stanu liczebnego grupy;
 9. opiekun i członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się poleceniom ratowników.
 1. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za zgłoszenie każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania grupy na terenie pływalni ratownikowi oraz Kierownikowi Ośrodka.
 2. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez grupę podczas jej przebywania lub w związku z jej przebywaniem na terenie Ośrodka.
 3. Za szkody wyrządzone w mieniu Ośrodka lub osób trzecich przez indywidualnych niepełnoletnich uczestników odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
 4. SCS AW nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki, kontuzje, urazy bądź inne uszkodzenia ciała oraz koszty leczenia wynikające z korzystania z Ośrodków, udziału w zajęciach lub dojazdów do i z zajęć w ramach akcji oraz za skutki tych zdarzeń w czasie trwania i po zakończeniu akcji „Lato w Mieście 2020”.
 5. SCS AW nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody (w tym kradzieże, zaginięcie lub zgubienie rzeczy) powstałe w mieniu osób korzystających z Ośrodków lub biorących udział w zajęciach w ramach akcji „Lato w Mieście 2020”.
 6. W szatni nie należy pozostawiać rzeczy wartościowych. Przedmioty wartościowe należy zdeponować w depozycie.
 7. Uczestnicy indywidualni mają obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz odpowiednimi regulaminami obowiązującymi na danej pływalni, w tym wytycznymi i zasadami korzystania z Ośrodka podczas epidemii, o których mowa w pkt 6 powyżej. Nieprzestrzeganie przepisów Regulaminu przez uczestników zajęć, podczas akcji „Lato w Mieście 2020”, może skutkować usunięciem uczestnika z terenu pływalni, a także zakazem dalszego korzystania z tych zajęć do końca trwania akcji. Pracownik SCS AW o każdej sytuacji niesubordynacji uczestnika zajęć, informuje Kierownika Ośrodka, który sporządza stosowną notatkę ze zdarzenia. Decyzję o dalszym uczestniczeniu lub zakazie brania udziału w zajęciach podejmuje Dyrektor SCS AW.  
 8. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem obowiązują odpowiednie regulaminy obowiązujące na terenie danego Ośrodka, w tym Regulamin danej pływalni.
 9. W sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem, z zastrzeżeniem pkt 34, decyduje Dyrektor SCS AW.