Oświadczenie dla grup zorganizowanych

Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA  

www.aktywnawarszawa.pl

Ośrodek ………………………, Warszawa, ul. ………………………….

………………………………………………………………………

(Imię i nazwisko opiekuna grupy)

………………………………………………………………………

(nr tel. kontaktowego)

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA GRUPY

Oświadczam, że do uczestnictwa w zajęciach, w ramach akcji „Lato w Mieście 2020”, dopuszczane są wyłącznie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tych zajęciach lub osoby, które złożyły podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego, oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem .…………………………………………………… dla uczestników akcji „Lato w Mieście 2020” oraz regulaminami obowiązującym w Ośrodku …………………….………………………………………………………………………………………………
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am z powyższymi Regulaminami uczestników akcji
„Lato w Mieście 2020”. W załączeniu przekładam listę uczestników zajęć

 

………..…………………………………..

Pliki do pobrania: