Klauzula informacyjna

Załącznik do Regulaminów Akcji „Lato w Mieście 2020”

Klauzula informacyjna, w tym informacja o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych i prawie ich poprawiania, przetwarzanych w celu umożliwienia uczestnictwa w zajęciach w ramach akcji „Lato w Mieście 2020”

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych (dotyczy też danych Pani/Pana dziecka, osoby pozostającej pod Pani/Pana opieką) jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA ul. Rozbrat 26 00-429 Warszawa, reprezentowane przez Dyrektora. Może się Pan/Pani z nami kontaktować poprzez numer telefonu 22 16 27 209 lub adresem e-email: biuro@aktywnawarszawa.waw.pl
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Jaromirem Dylewskim pod adresem e-mail: odo@aktywnawarszawa.waw.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:
  1. Umożliwienia uczestnictwa w zajęciach w ramach akcji LATO W MIEŚCIE 2020 na podstawie wyrażonej zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  2. Upublicznienia wizerunku z imieniem i nazwiskiem w celu promocji Administratora na podstawie oddzielnej zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit a RODO na stronach internetowych oraz Facebooku SCS AKTYWNA WARSZAWA.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z Administratorem zgodnie z art. 28 RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu wypełnienia celu przetwarzania danych osobowych określonych w punkcie 3.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
  3. przenoszenia swoich danych osobowych;
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednakże w przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w zajęciach w ramach akcji „Lato w Mieście 2020”, nie będzie możliwości skorzystania z oferowanych aktywności w ramach tej akcji.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu  podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.