Ośrodek Hutnik: aktywność Młodego Warszawiaka

6 września 2022
Ośrodek Hutnik: aktywność Młodego Warszawiaka

W dniu 29 listopada 2021 r. Polskie Towarzystwo Naukowe Adaptowanej Aktywności Fizycznej podpisało umowę na realizację projektu pt. „Aktywność Młodego Warszawiaka”. Działania merytoryczne i organizacyjne prowadzone będą przy udziale pracowników i studentów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Beneficjentem projektu są uczniowie klas III warszawskich szkół podstawowych oraz nauczyciele i rodzice. Program obejmuje realizację zadań w ponad 100 szkołach podstawowych, w różnych dzielnicach Warszawy, w okresie od 30.10.2021 r. do 31.12.2022 r.

W ramach zadań projektu nauczyciele akademiccy oraz studenci AWF Warszawa prowadzić będą szereg spotkań studyjnych w szkołach, warsztatów online oraz zajęć plenerowych kierowanych do Beneficjentów. Zadania merytoryczne bazować będą na najnowocześniejszych osiągnięciach nauki w zakresie zdrowego, aktywnego stylu życia. Zajęcia praktyczne uwzględniać będą nowoczesne, atrakcyjne dla dziecka formy aktywności ruchowej i stanowić będą uzupełnienie realizowanych pomiarów rozwoju i sprawności fizycznej.

Wdrażanie nawyku zdrowego stylu życia poprzez regularne podejmowanie aktywności fizycznej i promocję zdrowych zachowań żywieniowych jest niezmiernie istotne dla prawidłowego rozwoju dzieci. Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom w zakresie aktywizacji ruchowej i prozdrowotnego stylu życia. Działania będą się koncentrować na wdrożeniu atrakcyjnych dla dzieci form ruchu, zwiększeniu świadomości znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia i jakości życia człowieka, zasad prawidłowego żywienia oraz integracji rodziny i środowiska szkolnego wokół tworzenia przyjaznych warunków do podejmowania wszelkich form aktywności fizycznej i promocji zdrowego stylu życia.

Projekt zakłada realizacje zadań w zakresie kontroli i oceny rozwoju fizycznego w tym oceny sprawności fizycznej oraz warsztaty studyjne realizowane bezpośrednio i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych, tzw. webinaria. Tematyka webinariów obejmuje zagadnienia dotyczące profilaktyki wad postawy, zasad zdrowego żywienia i zwalczania skutków nadwagi i otyłości wśród dzieci, oraz warsztaty psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców i nauczycieli w zakresie zdrowia psychicznego dzieci, radzenia sobie ze stresem oraz budowania relacji w grupie rówieśniczej. Ponadto, w ramach projektu dzieci zapoznają się z nowoczesnymi i atrakcyjnymi formami aktywności fizycznej oraz możliwościami ich realizacji w swojej okolicy.