Regulaminy uczestnictwa w zajęciach SCS AW

REGULAMIN

UCZESTNICTWA W ZORGANIZOWANYCH ZAJĘCIACH REKREACYJNYCH

 na Sali Fitness

 

Organizator – Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa

Miejsce zajęć – Ośrodek GRZYBOWSKA

 

 1. Wszystkie zajęcia rekreacyjne prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Imiona i nazwiska osób prowadzących zajęcia zostały ujęte w harmonogramie zajęć rekreacyjnych, dostępnym w recepcji/kasie Ośrodka. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany osoby prowadzącej zajęcia, bez uprzedniego powiadomienia osób uczestniczących w zajęciach (dalej Uczestnicy).
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wykupienie biletu jednorazowego lub karnetu. Karnet w zależności od jego rodzaju jest ważny przez okres wskazany w obowiązującym cenniku i upoważnia do uczestnictwa w jednych zajęciach w ramach kolejności przyjścia i ilości wolnych miejsc w grupie, z uwzględnieniem pkt 3 oraz 10.
 3. Osoby, które wykupiły karnety SCS AW mają pierwszeństwo wejścia na zajęcia pod warunkiem, że zarejestrują swoje wejście w kasie 15 min przed rozpoczęciem zajęć.
 4. Od uczestników zajęć „SENIOR STARSZY SPRAWNIEJSZY”  wymagane jest zameldowanie na terenie m. st. Warszawy, ukończenie 55-go roku życia, oraz przyznane świadczenie emerytalne (rentowe) potwierdzone stosownym dokumentem.
 5. Terminy zajęć zostały ujęte w harmonogramie zajęć rekreacyjnych. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów zajęć. W przypadku zmiany terminu zajęć, nowy termin zostanie podany przed zakończeniem trwania miesięcznego cyklu zajęć, a zmiana ta zostanie odnotowana w harmonogramie zajęć rekreacyjnych, dostępnym w recepcji/kasie lub na stronie internetowej Ośrodka.W sytuacjach wyjątkowych lub niezależnych od Organizatora, Organizatorowi przysługuje prawo odwołania zajęć w trybie natychmiastowym. W przypadku odwołania zajęć w następstwie sytuacji, o których mowa w zdaniu poprzednim ,osobom, które wykupiły karnety na zajęcia zostaną zaproponowane inne usługi świadczone przez Ośrodek.
 6. Uczestnik ma prawo do realizacji usługi w sposób zapewniający mu: bezpieczeństwo i właściwe warunki higieniczne oraz opiekę i nadzór instruktorów.
 7. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do wejścia na sale gimnastyczną co najmniej 5 minut przed ich rozpoczęciem, w celu przygotowania się do zajęć.
 8. Organizator dba o właściwe wyposażenie i stan techniczny sprzętu sportowego.
 9. Zajęcia (ćwiczenia) na sali trwają:

- 55 minut w przypadku fitness

- 50 minut w przypadku zajęć dla Seniorów                                                                                                   oraz dodatkowy czas techniczny na przygotowanie się do zajęć, przebranie się, suszenie włosów, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Po przekroczeniu czasu pobytu w strefie płatnej, Uczestnik zobowiązany będzie do wniesienia dodatkowej opłaty zgodnej  z Cennikiem     Ośrodka……………….. (www.aktywnawarszawa.pl)

 1. Każda grupa liczy maksymalnie 15 osób. Każda grupa prowadzona jest przez 1 instruktora. W przypadku wykupienia mniej niż 5 karnetów w danej grupie, Organizator zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy a osobom, które wykupiły karnety zaproponuje inne oferowane przez Ośrodek usługi lub zwróci pieniądze za zakupiony karnet.Zwrot pieniędzy możliwy jest jedynie na podstawie otrzymanego przy zakupie paragonu fiskalnego lub faktury.
 2. Zamiana karnetu na inny rodzaj usługi nie jest możliwa, z wyjątkiem sytuacji wskazanych w punkcie 5. Opłata za niewykorzystanie w pełni karnetu nie jest zwracana. Korzystanie z karnetu po okresie jego ważności nie jest możliwe.
 3. Uczestnik biorący udział w zajęciach  deklaruje, iż jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach sportowo - rekreacyjnych i nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich na branie czynnego udziału w zajęciach o wzmożonym wysiłku fizycznym. Deklaracja składana jest na piśmie według druku stanowiącego załącznik do Regulaminu. W imieniu osób niepełnoletnich deklarację składa opiekun prawny
 4. Instruktor prowadzący oraz SCS AW nie odpowiada za szkody i urazy, wynikające z niedostosowania się do wytycznych instruktora oraz obowiązujących regulaminów.
 5. Organizator zajęć zastrzega możliwość utrwalenia przebiegu zajęć w tym wizerunków uczestników celem prezentacji na stronie internetowej www.aktywnawarszawa.pl, w mediach społecznościowych oraz użycia w materiałach reklamowych. Wykorzystanie wizerunku jest nieodpłatne i wymaga każdorazowej zgody uczestnika zajęć w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1977 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku poz. 922 ze zmianami). 
 6. W przypadku wystąpienia powtarzających się problemów związanych z naruszeniem dyscypliny, które uniemożliwiają realizację programu, Ośrodek zastrzega możliwość wykluczenia danego Uczestnika z zajęć.
 7. Reguły zachowania się Uczestników w czasie realizacji zajęć:
 • Wszyscy Uczestnicy zajęć rekreacyjnych zobowiązani są do przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie Ośrodka. Zakup biletu lub karnetu na zajęcia jest równoznaczny z akceptacją postanowień w nich zawartych,.
 •  Potwierdzeniem  uczestniczenia w zajęciach  jest wykupiony bilet/karnet a w przypadku niektórych zajęć również karta numerowa otrzymana  w recepcji  Ośrodka.
 • Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do posiadania stroju sportowego. Wszystkie rzeczy osobiste powinny być pozostawione w szatni,
 • Wszyscy Uczestnicy zajęć rekreacyjnych zobowiązani są do wykonywania poleceń instruktora prowadzącego zajęcia. Uczestnicy nie mogą przystąpić do zajęć bez obecności instruktora.

 

 1. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w Warszawie z siedzibą przy ul. Rozbrat 26,             00-429 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora, jako Administrator danych przetwarza dane osobowe. Administrator danych zastosował środki bezpieczeństwa wynikające z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i nie udostępnia danych podmiotom innym, niż działającym na podstawie przepisów prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w zorganizowanych                                                                                                     zajęciach rekreacyjnych na Sali fitness

 

OŚWIADCZENIE

UCZESTNIKA ZAJĘĆ REKREACYJNYCH na Sali Fitness

 

Imię i Nazwisko

 

Numer telefonu

 

Adres poczty elektronicznej

 

Rodzaj zajęć

 

 

 

Ja niżej podpisany oświadczam, iż

 • zapoznałem się z regulaminem uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach rekreacyjnych na Sali fitness oraz zobowiązuję się do jego stosowania
 • jestem zdolny (nie mam przeciwskazań zdrowotnych) do udziału w zajęciach rekreacyjnych na Sali fitness organizowanych przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w Warszawie

 

 

 

                                                                …………………………………………

 

(data miejscowość)

 

 

 

…………………………………………..

(czytelny podpis: imię i nazwisko

 

 

                                                                                                                               

Uwagi

 

 

 

 

 

REGULAMIN

UCZESTNICTWA W ZORGANIZOWANYCH ZAJĘCIACH REKREACYJNYCH

W WODZIE

 

Organizator – Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa

Miejsce zajęć – Ośrodek GRZYBOWSKA

 

 

 1. Wszystkie zajęcia rekreacyjne w wodzie tj. nuka pływania, aqua aerobik, zajęcia dla Seniorów  prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Imiona i nazwiska osób prowadzących zajęcia, zostały ujęte w harmonogramie zajęć rekreacyjnych, dostępnym w recepcji  Ośrodka. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany osoby prowadzącej zajęcia, bez uprzedniego powiadomienia osób uczestniczących w zajęciach (dalej Uczestnicy).
 2. Zajęcia organizowane są w oparciu o przygotowany harmonogram a w przypadku grupowej nauki pływania w cyklach określonych przez Kierownika Ośrodka.
 3. Realizowane zajęcia są odpłatne. Wysokość płatności określona jest w cenniku dostępnym w recepcji  lub na stronie internetowej Ośrodka.
 4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wykupienie biletu jednorazowego lub karnetu.
 5. Karnety na grupową naukę pływania sprzedawane są na organizowane przez Ośrodek cykle szkoleniowe. Nabór na zajęcia rozpoczyna się w terminie wskazanym przez Kierownika Ośrodka i odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń. O kolejności zgłoszeń decyduje termin zgłoszenia i dokonania opłaty.  Przydział do grupy następuje po sprawdzeniu umiejętności w czasie testu kwalifikującego. Zapisanie do grupy możliwe jest po przedstawieniu w recepcji Ośrodka wyników testu kwalifikacyjnego. Karnety sprzedawane  są na konkretne terminy. Wstęp na zajęcia możliwy jest wyłącznie określonego dnia i godziny zgodnie z zakupionym karnetem. Zajęcia przeznaczone są dla osób powyżej 3 roku życia. Grupy dobierane są pod względem wieku oraz umiejętności w pływaniu, o czym decyduje instruktor pływania.
 6. Opłaty za zajęcia pobierane będą zgodnie z ilością zajęć ujętych w harmonogramie zajęć rekreacyjnych, dostępnym w recepcji  lub na stronie internetowej Ośrodka.
 7. Terminy zajęć zostały ujęte w harmonogramie zajęć rekreacyjnych. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów zajęć. W przypadku zmiany terminu zajęć, nowy termin zostanie podany przed zakończeniem trwania cyklu zajęć, a zmiana ta zostanie odnotowana w harmonogramie zajęć rekreacyjnych, dostępnym w recepcji lub na stronie internetowej Ośrodka.W sytuacjach wyjątkowych lub niezależnych od Organizatora, Organizatorowi przysługuje prawo odwołania zajęć w trybie natychmiastowym. W przypadku odwołania zajęć w następstwie sytuacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, osobom, które wykupiły karnety na zajęcia zostaną zaproponowane inne usługi świadczone przez Ośrodek.
 8. W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach organizator nie zwraca kosztów świadczenia usług, stwarza jednak możliwość „odrobienia” zajęć w okresie ważności karnetu, za zgodą Kierownika Ośrodka, na pisemny wniosek Uczestnika. Odrobienie zajęć możliwe jest w zależności od dostępności miejsc.
 9. Uczestnik ma prawo do realizacji usługi w sposób zapewniający mu bezpieczeństwo i właściwe warunki higieniczne oraz opiekę i nadzór instruktorów.
 10. Organizator zabezpiecza niezbędny sprzęt sportowy.
 11. Zajęcia w wodzie trwają:
 • 30 minut w zakresie nauki pływania oraz zajęć zumby
 • 50 minut w zakresie zajęć z programu „SENIOR STARSZY SPRAWNIEJSZY”
 • 40 minut w zakresie zajęć aqua aerobiku

i dodatkowy czas techniczny (na przygotowanie się do zajęć, przebranie się, suszenie włosów) zgodnie z obowiązującym cennikiem. Po przekroczeniu czasu pobytu w strefie płatnej Uczestnik zobowiązany będzie do wniesienia dodatkowej opłaty zgodnej z Cennikiem Ośrodka Grzybowska (www.aktywnawarszawa.pl)

 1. Każda grupa liczy maksymalnie 15 osób. Każda grupa prowadzona jest przez 1 instruktora. W przypadku wykupienia mniej niż 5 karnetów w danej grupie, Organizator zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy, a osobom, które wykupiły karnety, zaproponuje inne oferowane przez Ośrodek usługi lub zwróci pieniądze za zakupiony karnet.Zwrot pieniędzy możliwy jest jedynie na podstawie otrzymanego przy zakupie paragonu fiskalnego lub faktury.
 2. Zamiana karnetu na inny rodzaj usługi nie jest możliwa, z wyjątkiem sytuacji wskazanych w punkcie 7. Opłata za niewykorzystanie w pełni karnetu nie jest zwracana, Korzystanie z karnetu po okresie jego ważności nie jest możliwe.
 3. Uczestnik biorący udział w zajęciach deklaruje, iż jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach sportowo - rekreacyjnych i nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich na branie czynnego udziału w zajęciach o wzmożonym wysiłku fizycznym. Deklaracja składana jest  według druku stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. W imieniu osób niepełnoletnich deklarację składa opiekun prawny.
 4. Instruktor prowadzący oraz SCS AW nie odpowiada za szkody i  urazy, wynikające z niedostosowania się do warunków Regulaminu zajęć.

16.  Organizator zajęć zastrzega możliwość utrwalenia przebiegu zajęć w tym wizerunków uczestników celem prezentacji na stronie internetowej www.aktywnawarszawa.pl, w mediach społecznościowych oraz użycia w materiałach reklamowych. Wykorzystanie wizerunku jest nieodpłatne i wymaga każdorazowej zgody uczestnika zajęć w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1977 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku poz. 922 ze zmianami). 

17. W przypadku wystąpienia powtarzających się problemów związanych z naruszeniem dyscypliny, które uniemożliwiają realizację programu, Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia danego Uczestnika z zajęć bez zwrotu poniesionych kosztów.

18. Reguły zachowania się Uczestników w czasie realizacji zajęć:

 • Wszyscy Uczestnicy zajęć rekreacyjnych zobowiązani są do przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie Ośrodka. Zakup biletu lub karnetu na zajęcia jest równoznaczny z akceptacją postanowień w nich zawartych.
 • W celu przygotowania się do zajęć, Uczestnik zobowiązany jest do wejścia na płytę basenu na minimum 5 minut przed ich rozpoczęciem, a następnie zgłosić się do instruktora prowadzącego zajęcia.
 • Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do posiadania odpowiedniego stroju kąpielowego oraz czepka pływackiego (w przypadku zajęć na pływalni)
 • Zabrania się przebywania na płycie basenu opiekunów Uczestników, podczas nauki pływania. W przypadku konieczności pomocy Uczestnikowi w przebieraniu, Opiekun Uczestnika może wejść do strefy pływalni i przebywać w niej przez czas określony w cenniku. Po przekroczeniu tego czasu, pobierana będzie opłata za każdą minutę przebywania na pływalni zgodnie z cennikiem Ośrodka.
 • W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek problemów zdrowotnych, Uczestnik zajęć lub jego opiekun powinien poinformować o tym instruktora.
 • Każde zajęcia nauki pływania rozpoczynają się od sprawdzenia obecności na płycie basenu. Przed przystąpieniem do ćwiczeń przeprowadzany jest instruktarz (obejmujący m.in. zasady BHP, zakres merytoryczny zajęć).
 • Wejście Uczestników do wody możliwe jest tylko za zgodą instruktora.
 • Każde  wejście  i  wyjście  z  wody  w  czasie  zajęć może  odbywać  się  za  wiedzą  i  zgodą instruktora. Bez zezwolenia Instruktora, Uczestnik nie może opuszczać pływalni.
 • Dzieci biorące udział w zajęciach dla Przedszkolaków powinny stale przebywać pod nadzorem Opiekuna prawnego/przedszkolnego.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dziecko uczestniczące w zajęciach pozostawione bez opieki na  terenie Ośrodka po zakończonych  zajęciach.
 • Instruktor nauki pływania ma prawo przenieść Uczestnika zajęć do innej grupy ćwiczebnej, jeżeli jego umiejętności pływackie na to wskazują.
 • Wszyscy Uczestnicy zajęć rekreacyjnych zobowiązani są do wykonywania poleceń instruktora prowadzącego zajęcia. Uczestnicy nie mogą przystąpić do zajęć bez obecności Instruktora.
 • W przypadku zakłócania przez Uczestnika porządku na terenie Ośrodka, niedostosowywania się do postanowień Regulaminu lub powodowania zagrożenia dla innych osób przebywających na terenie Ośrodka, Instruktor może wykluczyć Uczestnika z dalszego udziału w zajęciach.

 

Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w Warszawie z siedzibą przy ul. Rozbrat 26,                          00-429 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora, jako Administrator danych przetwarza dane osobowe. Administrator danych zastosował środki bezpieczeństwa wynikające z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i nie udostępnia danych podmiotom innym, niż działającym na podstawie przepisów prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania

 

 

                                                                     Załącznik nr. 1 do Regulaminu uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach rekreacyjnych w wodzie

OŚWIADCZENIE

UCZESTNIKA ZAJĘĆ REKREACYJNYCH w WODZIE

 

Imię i Nazwisko

 

Numer telefonu

 

Adres poczty elektronicznej

 

Rodzaj zajęć

 

 

 

Ja niżej podpisany oświadczam, iż

 • zapoznałem się z regulaminem uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach rekreacyjnych w wodzie oraz zobowiązuję się do jego stosowania
 • jestem zdolny (nie mam przeciwskazań zdrowotnych) do udziału w zajęciach rekreacyjnych w wodzie organizowanych przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w Warszawie

 

 

 

 • zapoznałem się z Regulaminem uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach rekreacyjnych w wodzie oraz zobowiązuję się do jego stosowania
 • dziecko będąca pod moją opieką jest zdolne *) (nie ma przeciwskazań zdrowotnych) do udziału w zajęciach rekreacyjnych organizowanych przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w Warszawie 

 

                                                                                                                                   ……………………………………….

(data i miejscowość)

 

 

………………………………………

(czytelny podpis Opiekuna)

 

*)  opiekunowie przy nauce pływania

 

 

Uwagi

 

 

 

 

 

 

…………………………………………

(miejscowość, data)

 

………………………………………………

(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)

 

 

 

REGULAMIN

UCZESTNICTWA W ZORGANIZOWANYCH ZAJĘCIACH w WODZIE - ĆWICZENIACH REHABILITACYJNYCH

 

 

Organizator – Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa

Miejsce zajęć – Ośrodek GRZYBOWSKA

 

 1. Wszystkie zajęcia rehabilitacyjne prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Imiona i nazwiska osób prowadzących zajęcia, zostały ujęte w harmonogramie zajęć rekreacyjnych, dostępnym w recepcji/kasie Ośrodka. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany osoby prowadzącej zajęcia, bez uprzedniego powiadomienia osób uczestniczących w zajęciach (dalej Uczestnicy).
 2. Zajęcia organizowane są według harmonogramu określonego przez Kierownika Ośrodka.
 3. Zajęcia  rehabilitacyjne organizowane są w grupach przeznaczonych dla:
 • kobiet w ciąży i po ciąży – ćwiczenia relaksacyjne, wzmacniające mięśnie
 • dzieci i młodzieży – korektywa i kompensacja
 • dorosłych – usprawnianie po wypadkach i urazach narządów ruchu

4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest w przypadku zajęć dla kobiet w ciąży przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do ćwiczeń w wodzie, w przypadku zajęć korektywy i zajęć usprawniających - przedstawienie opinii lekarskiej o rodzaju wad postawy i skrzywień kręgosłupa lub opisu urazu i zaleceń z tym związanych.

     W przypadku braku opinii lekarskiej, Uczestnik zajęć ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne pogorszenie swojego stanu zdrowia którego skutkiem mogło być uczestniczenie  w zajęciach.

5.  W przypadku niemożności wykonania określonych ćwiczeń bądź złego samopoczucia uczestnik zajęć powinien zgłosić to do prowadzącego instruktora.

6.  Realizowane zajęcia są odpłatne. Wysokość płatności określona jest w cenniku dostępnym w recepcji lub na stronie internetowej Ośrodka.

7. Karnety sprzedawane na zajęcia są na konkretne terminy. Wstęp na zajęcia możliwy jest wyłącznie określonego dnia i godziny zgodnie z zakupionym karnetem/biletem.

W sytuacjach wyjątkowych lub niezależnych od Organizatora, Organizatorowi przysługuje prawo odwołania zajęć w trybie natychmiastowym. W przypadku  odwołania zajęć w następstwie sytuacji, o których mowa w zdaniu poprzednim osobom, które wykupiły karnety zaproponowany zostanie termin dodatkowy.

8. W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach organizator nie zwraca kosztów świadczenia usług, stwarza jednak możliwość „odrobienia” zajęć w okresie ważności karnetu  za zgodą Kierownictwa Ośrodka na pisemny wniosek Uczestnika. Odrobienie zajęć możliwe jest w zależności od dostępności miejsc.

9. Uczestnik ma prawo do realizacji usługi w sposób zapewniający mu bezpieczeństwo i właściwe warunki higieniczne oraz opiekę i nadzór instruktorów.

10. Organizator zabezpiecza niezbędny sprzęt sportowy.

11. Zajęcia trwają 50 minut i dodatkowo czas techniczny (na przygotowanie się do zajęć, przebranie się, suszenie włosów) zgodnie z obowiązującym cennikiem. Po przekroczeniu czasu pobytu w strefie płatnej Uczestnik zajęć zobowiązany będzie do wniesienia dodatkowej opłaty zgodnej z Cennikiem Ośrodka ……………… (www.aktywnawarszawa.pl)    

12. Każda grupa liczy maksymalnie 10 osób. Każda grupa prowadzona jest przez 1 instruktora. W przypadku wykupienia mniej niż 5 karnetów w danej grupie, Organizator zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy, a osobom, które wykupiły karnety zaproponuje inne oferowane przez Ośrodek usługi lub zwróci pieniądze za zakupiony karnet.

Zwrot pieniędzy możliwy jest jedynie na podstawie otrzymanego przy zakupie paragonu fiskalnego lub faktury.

13. Zamiana karnetu na inny rodzaj usługi nie jest możliwa, z wyjątkiem sytuacji wskazanych w punkcie 7. Opłata za niewykorzystanie w pełni karnetu nie jest zwracana, Korzystanie z karnetu po okresie jego ważności nie jest możliwe.

14. Instruktor prowadzący oraz SCS AW nie odpowiada za szkody i ewentualny uraz, wynikający z niedostosowania się do warunków Regulaminu zajęć lub uczestnictwa w zajęciach, pomimo przeciwwskazań lub zatajeniu informacji o stanie zdrowia.

15. Organizator zajęć zastrzega możliwość utrwalenia przebiegu zajęć w tym wizerunków uczestników celem prezentacji na stronie internetowej www.aktywnawarszawa.pl, w mediach społecznościowych oraz użycia w materiałach reklamowych. Wykorzystanie wizerunku jest nieodpłatne i wymaga każdorazowej zgody uczestnika zajęć w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1977 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku poz. 922 ze zmianami).

16. W przypadku wystąpienia powtarzających się problemów związanych z naruszeniem dyscypliny, które uniemożliwiają realizację programu, Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia danego Uczestnika z zajęć bez zwrotu poniesionych kosztów.

17. Reguły zachowania się Uczestników w czasie realizacji zajęć:

 • Wszyscy Uczestnicy zajęć rehabilitacyjnych zobowiązani są do przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie Ośrodka. Zakup biletu lub karnetu na zajęcia jest równoznaczny z akceptacją postanowień w nich zawartych.
 • W celu przygotowania się do zajęć Uczestnik zobowiązany jest do wejścia na płytę basenu na minimum 5 minut przed ich rozpoczęciem, a następnie zgłosić się do instruktora prowadzącego zajęcia.
 • Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do posiadania odpowiedniego stroju kąpielowego oraz czepka pływackiego.
 • Zabrania się przebywania na płycie basenu opiekunów Uczestników, podczas  zajęć rehabilitacyjnych. W przypadku konieczności pomocy Uczestnikowi zajęć w przebieraniu, Opiekun Uczestnika może wejść do strefy pływalni i przebywać w niej przez czas określony w cenniku. Po przekroczeniu tego czasu, pobierania będzie opłata za każdą minutę przebywania na pływalni, zgodnie z cennikiem Ośrodka.
 • Każde zajęcia rozpoczynają się od  przeprowadzania instruktarzu, a przed przystąpieniem do ćwiczeń przeprowadzany jest instruktarza obejmujący m.in. zasady BHP, zakres merytoryczny zajęć..
 • Wejście Uczestników do wody możliwe jest tylko za zgodą instruktora.
 • Każde  wejście  i  wyjście  z  wody  w  czasie  zajęć  może  odbywać  się  za  wiedzą  i  zgodą instruktora. Bez  zezwolenia Instruktora, Uczestnik nie może opuszczać pływalni.

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostawione bez opieki na  terenie Ośrodka po zakończonych zajęciach.

19. Wszyscy Uczestnicy zajęć rehabilitacyjnych zobowiązani są do wykonywania poleceń instruktora prowadzącego zajęcia. Uczestnicy nie mogą przystąpić do zajęć bez obecności Instruktora.

20. O wszelkich wypadkach w tym urazach i uszkodzeniach ciała należy niezwłocznie informować służby ratownicze bądź pracowników Ośrodka.

21. W przypadku zakłócania przez Uczestnika porządku na terenie Ośrodka, niedostosowywania się do postanowień Regulaminu lub powodowania zagrożenia dla innych osób przebywających na terenie Ośrodka, Instruktor może wykluczyć Uczestnika z dalszego udziału w zajęciach.

 

Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w Warszawie z siedzibą przy ul. Rozbrat 26,                         00-429 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora, jako Administrator danych przetwarza dane osobowe. Administrator danych zastosował środki bezpieczeństwa wynikające z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i nie udostępnia danych podmiotom innym, niż działającym na podstawie przepisów prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

 

 

                                                                                                    Załącznik nr. 1 do Regulaminu uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach w wodzie – ćwiczeniach rehabilitacyjnych

OŚWIADCZENIE

UCZESTNIKA ZAJĘĆ w wodzie – ćwiczeniach rehabilitacyjnych

 

Imię i Nazwisko

 

Numer telefonu

 

 

 

Ja niżej podpisany oświadczam, iż

 • zapoznałem się z regulaminem uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach rekreacyjnych „Zajęcia – ćwiczenia rehabilitacyjne” oraz zobowiązuję się do jego stosowani
 • przedkładam do wglądu zaświadczenie/opinię lekarską dotyczące stanu zdrowia zgodnie z punktem 4 Regulaminu zajęć w wodzie – ćwiczeniach rehabilitacyjnych *)

 

 • w związku z nieprzedłożeniem zaświadczenia/opinii lekarskiej oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za ewentualne pogorszenie się mojego stanu zdrowia którego skutkiem mogło być uczestniczenie w zajęciach.*)

 

*)  niepotrzebne skreślić

 

 

 

..................................................

(data, miejscowość)

 

 

 

 

…………………………………………..

(czytelny podpis: imię i nazwisko)

 

 

 

 

 

Uwagi

 

 

 

 

REGULAMIN

UCZESTNICTWA W INDYWIDUALNYCH ZAJĘCIACH REKREACYJNYCH

 W WODZIE

 

Organizator – Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa

Miejsce zajęć – Ośrodek GRZYBOWSKA

 

 1. Wszystkie zajęcia rekreacyjne prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Imiona i nazwiska osób prowadzących zajęcia zostały ujęte w harmonogramie zajęć rekreacyjnych, dostępnym w recepcji/kasie Ośrodka. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany osoby prowadzącej zajęcia, bez uprzedniego powiadomienia osób w nich uczestniczących.
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach indywidualnych w wodzie – nauka pływania jest wykupienie biletu jednorazowego lub karnetu. Karnet w zależności od jego rodzaju jest ważny przez okres wskazany w obowiązującym Cenniku Ośrodka Grzybowska (www.aktywnawarszawa.pl) i upoważnia do uczestnictwa w jednych zajęciach w ramach rezerwacji zajęć maksimum na 7 dni przed lekcją bądź pierwszeństwa przyjścia na co najmniej 5 minut przed zajęciami, z uwzględnieniem pkt 3 oraz 10 poniżej.      .
 3. Terminy zajęć zostały ujęte w harmonogramie zajęć rekreacyjnych – lekcje indywidualne. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów zajęć. W przypadku zmiany terminu zajęć, nowy termin zostanie podany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, a zmiana zostanie odnotowana w harmonogramie dostępnym w Recepcji bądź na stronie internetowej.W sytuacjach wyjątkowych lub niezależnych od Organizatora, Organizatorowi przysługuje prawo odwołania zajęć w trybie natychmiastowym. W przypadku odwołania zajęć w następstwie sytuacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, osobom, które wykupiły karnety na zajęcia zaproponowane zostaną inne terminy bądź inne usługi oferowane przez Ośrodek.
 4. Uczestnik ma prawo do realizacji usługi w sposób zapewniający mu bezpieczeństwo i właściwe warunki higieniczne oraz opiekę i  bezpośredni nadzór instruktora.
 5. Zajęcia indywidualne w wodzie trwają 30 minut  oraz dodatkowy czas techniczny na przygotowanie się do zajęć, przebranie się, suszenie włosów, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Po przekroczeniu czasu pobytu w strefie płatnej, Uczestnik zobowiązany będzie do wniesienia dodatkowej opłaty zgodnej  z Cennikiem Ośrodka Grzybowska (www.aktywnawarszawa.pl).
 6. Zamiana karnetu na inny rodzaj usługi nie jest możliwa, z wyjątkiem sytuacji wskazanych w punkcie 5. Opłata za niewykorzystanie w pełni karnetu nie jest zwracana. Korzystanie z karnetu po okresie jego ważności nie jest możliwe.
 7. Uczestnik zajęć indywidualnych deklaruje, że stan jego zdrowia  pozwala na udział w zajęciach indywidualnych i nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich na branie czynnego udziału w tych zajęciach o wzmożonym wysiłku fizycznym. Deklaracja składana jest na druku stanowiącym załącznik do Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich deklaracje składa Opiekun prawny.
 8. Instruktor prowadzący oraz SCS AW nie odpowiada za szkody i urazy, wynikające z niedostosowania się do wytycznych instruktora oraz obowiązujących regulaminów.
 9. W przypadku wystąpienia powtarzających się problemów związanych z naruszeniem dyscypliny, które uniemożliwiają realizację programu, Ośrodek zastrzega możliwość wykluczenia danego Uczestnika z zajęć.
 10. Reguły zachowania się Uczestników w czasie realizacji zajęć:
 • Wszyscy Uczestnicy zajęć rekreacyjnych zobowiązani są do przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie Ośrodka. Zakup biletu lub karnetu na zajęcia jest równoznaczny z akceptacją postanowień w nich zawartych.
 • W celu przygotowania się do zajęć, Uczestnik zobowiązany jest do wejścia na płytę basenu na minimum 5 minut przed ich rozpoczęciem, a następnie zgłoszenie się do instruktora prowadzącego zajęcia.
 • Uczestnik zajęć zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego stroju kąpielowego oraz czepka pływackiego.
 • Zabrania się przebywania na płycie basenu opiekunów Uczestników, podczas lekcji nauki pływania. W przypadku konieczności pomocy Uczestnikowi w przebieraniu, Opiekun Uczestnika może wejść do strefy pływalni i przebywać w niej przez czas określony w cenniku. Po przekroczeniu tego czasu, pobierana będzie opłata za każdą minutę przebywania na pływalni zgodnie z cennikiem Ośrodka.
 • W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek problemów zdrowotnych, Uczestnik zajęć lub jego opiekun powinien poinformować o tym instruktora.
 • Przed przystąpieniem do ćwiczeń przeprowadzany jest instruktarz (obejmujący m.in. zasady BHP, zakres merytoryczny zajęć).
 • Wejście Uczestnika zajęć do wody możliwe jest tylko za zgodą instruktora.
 • Każde  wejście  i  wyjście  z  wody  w  czasie  zajęć może  odbywać  się  za  wiedzą  i  zgodą instruktora.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dziecko uczestniczące w zajęciach pozostawione bez opieki na  terenie Ośrodka po zakończonych  zajęciach.
 • W przypadku zakłócania przez Uczestnika porządku na terenie Ośrodka, niedostosowywania się do postanowień Regulaminu lub powodowania zagrożenia dla innych osób przebywających na terenie Ośrodka, Instruktor może wykluczyć Uczestnika z dalszego udziału w zajęciach.
 • Wszyscy Uczestnicy zajęć indywidualnych zobowiązani są do wykonywania poleceń instruktora prowadzącego zajęcia. Uczestnicy nie mogą przystąpić do zajęć bez obecności instruktora.

 

Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w Warszawie z siedzibą przy ul. Rozbrat 26,             00-429 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora, jako Administrator danych przetwarza dane osobowe. Administrator danych zastosował środki bezpieczeństwa wynikające z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i nie udostępnia danych podmiotom innym, niż działającym na podstawie przepisów prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

 

 

OŚWIADCZENIE

UCZESTNIKA INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ REKREACYJNYCH w WODZIE

 

Imię i Nazwisko

 

Numer telefonu

 

Adres poczty elektronicznej

 

Rodzaj zajęć

 

 

 

Ja niżej podpisany oświadczam, iż

 • zapoznałem się z regulaminem uczestnictwa indywidualnych zajęciach rekreacyjnych w wodzie oraz zobowiązuję się do jego stosowania,
 • jestem zdolny (nie mam przeciwskazań zdrowotnych) do udziału w zajęciach rekreacyjnych w wodzie organizowanych przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w Warszawie,

 

 

                                                                …………………………………………

 

(data miejscowość)

…………………………………………..

(czytelny podpis: imię i nazwisko

 

 

 • zapoznałem się z Regulaminem uczestnictwa w indywidualnych zajęciach rekreacyjnych w wodzie oraz zobowiązuję się do jego stosowania,
 • dziecko będąca pod moją opieką jest zdolne *) (nie ma przeciwskazań zdrowotnych) do udziału w zajęciach rekreacyjnych w wodzie organizowanych przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w Warszawie,

 

                                                                                                                                   ……………………………………….

(data i miejscowość)

 

 

…………………………………………

 

(czytelny podpis Opiekuna)

 

*)  opiekunowie przy nauce pływania

 

 

Uwagi

 

Zamów nasz newsletter

Grzybowska

adres: ul. Grzybowska 35A, 00-855 Warszawa
tel. 22 162 73 70

e-mail: grzybowska@aktywnawarszawa.waw.pl

godziny otwarcia:
pon - pt: 6.30 – 21.30 
sob - nd: 7.30 – 19.00