Regulamin Sauny

Stołeczne Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA
Samorządowy Zakład Budżetowy m.st. Warszaw

 1. Część ogólna

 

 1. Sauna jest ogólnodostępnym obiektem m.st. Warszawy zarządzanym przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą przy ul. Rozbrat 26.
 2. Sauna jest czynna w godzinach wyznaczonych przez Kierownictwo Ośrodka.
 3. Sauna w Ośrodku Grzybowska jest samoobsługowa. Sauna jest sauną suchą typu fińskiego z temperaturą maksymalną do 1050C oraz wilgotnością względną 10–15%.
 4. Sauna składa się z jednej kabiny o powierzchni 6m2 i może z niej jednorazowo korzystać maksymalnie 5 osób.    
 5. Osoby korzystające z sauny powinny zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz ściśle do niego stosować.
 6. Osoby naruszające porządek publiczny i nie stosujące się do postanowień regulaminu będą usuwane z obiektu bez prawa do zwrotu wcześniej wniesionych opłat niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego.
 7. W saunie obowiązuje zakaz:
 • Fotografowania i filmowania bez zgody kierownictwa Ośrodka
 • Korzystania z urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem
 • Wnoszenia i używania środków innych niż wymienione w punkcie 16
 • Manipulowania przy piecach i innych zainstalowanych w saunie urządzeniach (m.in. wylewania jakichkolwiek płynów w kabinie w szczególności polewania wodą i innymi środkami pieca oraz rozgrzanych kamieni, przesuwania i dotykania gorących kamieni i pieca)
 • Spożywania jedzenia, picia w kabinach, hałasowania, nieobyczajnego zachowania bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe
 • Niszczenia wyposażenia, brudzenia w kabinach i na zapleczu sauny
 • Stosowania używek i środków odurzających
 • Przebywania w saunie poza godzinami jej otwarcia
 1. Ubranie wierzchnie oraz buty należy pozostawić w szatni Ośrodka.
 2. Zakup biletu lub karnetu jest równoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu sauny.

 

 1. Odpłatność
 1. Opłata za korzystanie z sauny pobierana jest z góry za przebywanie w strefie płatnej według obowiązującego cennika. Za pobyt krótszy niż przewidziany w cenniku opłata nie jest zwracana.
 2. Czas pobytu mierzony jest od momentu aktywacji transportera przez kasjera do momentu ostatecznego rozliczenia w kasie i zdania transportera. Strefa suszenia włosów znajduje się w strefie płatnej.
 3. Za każdą przekroczoną w strefie płatnej minutę, zostaje doliczona dopłata zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 

 1. Zasady korzystania
 1. Korzystanie z sauny wymaga wykupienia biletu lub karnetu wstępu.
 2. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z kąpieli w saunie tylko pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych i tylko na ich odpowiedzialność.
 3. Z obiektu nie mogą korzystać osoby:
 • Których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub działanie środków odurzających
 • Z przeciwwskazaniami medycznymi
 • Zachowujące się w sposób zagrażający innym osobom
 1. Osoby korzystające z sauny powinny posiadać ręcznik do wycierania ciała i ręcznik do położenia na siedzisko lub owinięcia tułowia, mydło oraz klapki na stopy.
 2. Przed wejściem do sauny należy:
 • umyć całe ciało mydłem również w celu zmycia z ciała wszelkich kosmetyków i osuszyć dokładnie ręcznikiem
 • zdjąć biżuterię oraz wszystkie inne przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyna poparzeń
 • zdjąć stroje kąpielowe z dodatkiem środków syntetycznych i sztucznych oraz klapki
 1. W czasie przebywania w saunie nie wolno smarować ciała żadnymi kremami, gdyż powoduje to zmniejszenie powierzchni ciała, która wydala pot.
 2. Z kąpieli w saunie należy korzystać w pozycji siedzącej lub leżąc. Na ławy w kabinach wchodzić można tylko gołą stopą.
 3. Zaleca się stosowanie cyklu pobytowego w kabinie polegającego na nagrzewaniu i krótkim schłodzeniu ciała (2 lub 3 wizyty w saunie 10-15 minut, po każdej wizycie należy schłodzić ciało – wziąć prysznic polewając się strumieniem wody począwszy od stóp i odpocząć. Maksymalny dzienny pobyt w saunie nie powinien przekroczyć ok. 30 minut).
 4. W trakcie pobytu w saunie nie wolno uzupełniać płynów, robi się to dopiero w czasie wypoczynku.
 5. Po zakończeniu kąpieli należy zostawić porządek w pomieszczeniu.

 

 1.  Zalecenia i przeciwwskazania do korzystania
 1. Z sauny nie powinny korzystać osoby z następującymi schorzeniami:
 • Choroby zakaźne, przeziębienie i gruźlica
 • Choroby przebiegające z ostrym stanem gorączkowym
 • Choroby nerek, wątroby i nowotworowe
 • Niektóre choroby krwi i układu krwiotwórczego
 • Padaczka, stany psychotyczne
 • Choroby układu krążenia, w tym szczególnie choroby serca
 • Schorzenia naczyń krwionośnych, stany po wylewach i udarach
 • Jaskra
 • Z dolegliwościami skórnymi oraz otwartymi ranami
 1. Nie jest zalecane korzystanie z sauny przez:
 • kobiety w ciąży
 • kobiety w czasie menstruacji
 • osoby po obfitym posiłku (wskazane jest 1,5-2 godziny odpoczynku po posiłku)
 • osoby po intensywnym wysiłku
 1. Z sauny mogą korzystać osoby, których stan zdrowia nie stanowi przeciwskazań do dokonywania tego typu zabiegów. Ocenę stanu zdrowia i możliwości uczęszczania do sauny powinien przeprowadzić lekarz.

 

 1. Nadzór i odpowiedzialność
 1. Korzystanie z sauny odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 2. Wykupienie biletu lub karnetu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o braku przeciwwskazań do korzystania z sauny.
 3. Osoby przebywające w saunie zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania poleceń pracowników Ośrodka.
 4. W przypadku wystąpienia niekorzystnych zmian samopoczucia (np. zawroty głowy, bicie serca, osłabienie), osoba korzystająca z sauny powinna przerwać pobyt  i niezwłocznie zgłosić się do pracowników Ośrodka lub włączyć przycisk alarmowy znajdujący się w pomieszczeniu sauny.
 5. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z bezpieczeństwem i pracą urządzeń należy niezwłocznie informować pracowników Ośrodka.
 6. Punkt udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej znajduje się na stanowisku ratowniczym na płycie pływalni.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym na zapleczu sauny zainstalowane są i pracują urządzenia do monitoringu.
 8. Osoby, których działanie spowodowało zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu i mienia ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 9. Integralna częścią regulaminu jest Cennik usług oferowanych przez Ośrodek.
 10. Za przedmioty wartościowe, nieprzekazane do depozytu, a pozostawione na terenie obiektu, Ośrodek Grzybowska nie ponosi odpowiedzialności.
 11. W przypadku kradzieży należy niezwłocznie powiadomić pracowników Ośrodka.
 12. Prowadzenie działalności handlowej oraz umieszczanie reklam, ogłoszeń lub prowadzenie akcji promocyjnych na terenie obiektu wymaga formalnej zgody Kierownictwa Ośrodka.
 13. Skargi i wnioski należy składać w biurze Ośrodka Grzybowska przy ul. Grzybowskiej 35A lub telefonicznie pod numerem (22) 16 27 370 lub pocztą e-mail na adres grzybowska@aktywnawarszawa.waw.pl
 14. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.
 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor SCS AKTYWNA WARSZAWA.

 

Pliki do pobrania:

Zamów nasz newsletter

Grzybowska

adres: ul. Grzybowska 35A, 00-855 Warszawa
tel. 22 162 73 70

e-mail: grzybowska@aktywnawarszawa.waw.pl

godziny otwarcia:
pon - pt: 6.30 – 21.30 
sob - nd: 7.30 – 19.00