Regulamin Sali Fitness

Stołeczne Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA
Samorządowy Zakład Budżetowy m.st. Warszawy

 

 1. Część ogólna

 

 1. Sala gimnastyczna  jest ogólnodostępnym obiektem m.st. Warszawy zarządzanym przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą przy ul. Rozbrat 26.
 2. Sala gimnastyczna przeznaczona jest do prowadzenia zajęć gimnastycznych, ogólnorozwojowych i usprawniających,  w grupach lub indywidualnie.
 3. Sala  czynna jest w godzinach pracy Ośrodka według ustalonego harmonogramu zajęć na sali.
 4.  Powierzchnia użytkowa sali wynosi  64  m 2 i może z niej korzystać do 15 osób ćwiczących.  
 5. Osoby korzystające z sali powinny zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz ściśle go przestrzegać.
 6. Osoby naruszające porządek publiczny i nie stosujące się do postanowień regulaminu będą usuwane z obiektu bez prawa do zwrotu wcześniej wniesionych opłat niezależnie  od ewentualnego skierowania sprawy  na drogę postępowania karnego.
 7. Na sali gimnastycznej obowiązuje zakaz:

 

 • Fotografowania i filmowania bez zgody kierownictwa obiektu
 • Korzystania z urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem
 • Wnoszenia materiałów i używania sprzętu innego niż sprzęt sportowy będący na wyposażeniu sali
 • Spożywania jedzenia, biegania i hałasowania
 • Niszczenia urządzeń i sprzętu, brudzenia i zaśmiecania sali
 •  Stosowania używek i środków odurzających
 • Przebywania na sali poza godzinami zajęć

 

 1. Ubranie wierzchnie oraz buty należy pozostawić w szatni Ośrodka. Zabrania się wchodzenia do szatni i na salę gimnastyczną w obuwiu przeznaczonym do użytku zewnętrznego.
 2. Na sali gimnastycznej wymagany jest strój sportowy  oraz obuwie przeznaczone do ćwiczeń m.in.  z miękką podeszwą, nie pozostawiającą zabrudzeń i rys.
 3. Zakup biletu lub karnetu jest równoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu sali gimnastycznej.

 

 1. Odpłatność

 

 1. Opłata za korzystanie z sali gimnastycznej pobierana jest z góry  za 55 minut zajęć plus 25 minut na przygotowanie, według obowiązującego cennika. Za pobyt krótszy niż przewidziany w cenniku  opłata nie jest zwracana.
 2. Czas pobytu mierzony jest od momentu aktywacji transpondera przez kasjerkę do momentu ostatecznego rozliczenia w kasie i zdania transpondera. Strefa suszenia włosów znajduje się w strefie płatnej.
 3. Za każdą przekroczoną w strefie płatnej minutę, zostaje doliczona dopłata zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 

 1. Zasady korzystania

 

 1. Korzystanie z sali i udział w organizowanych zajęciach wymaga:

 

 • Obecności instruktora prowadzącego
 • Wykupienia biletu wstępu lub posiadania karnetu na zajęcia

 

 1. Z obiektu nie mogą korzystać osoby:

 

 • Których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub działanie środków odurzających
 • Z przeciwwskazaniami medycznymi do udziału w ćwiczeniach
 • Zachowujące się w sposób zagrażający innym osobom

 

 1. Jeden instruktor może prowadzić zajęcia z grupą maksimum 15 osobową.
 2. Przy korzystanie z sali przez osoby poniżej 18 roku życia wymagana jest  zgoda rodziców lub opiekunów prawnych oraz oświadczenia o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w zajęciach.
 3. Osoby korzystające z zajęć na sali gimnastycznej  powinny skonsultować swój udział w zajęciach z lekarzem..
 4. Osoby ćwiczące zobowiązane są do zachowania higieny osobistej.
 5. Osoby korzystające ze sprzętu będącego na wyposażeniu sali mają obowiązek odłożyć go na wyznaczone miejsce
 6. Wykupienie biletu lub karnetu na zajęcia organizowane na sali gimnastycznej jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o braku przeciwwskazań do korzystania z zajęć.

 

 1. Nadzór i odpowiedzialność

 

 1. Osoby przebywające na sali zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania poleceń instruktora.
 2. Za bezpieczeństwo osób korzystających z sali odpowiedzialność ponoszą instruktorzy prowadzący zajęcia  lub organizatorzy imprez w przypadku zawarcia odrębnej  umowy na  wynajem sali.
 3. W przypadku wystąpienia niekorzystnych zmian samopoczucia, osoba ćwicząca powinna przerwać zajęcia i powiadomić instruktora.
 4. Instruktor ma prawo przerwać i odmówić prowadzenia ćwiczeń, jeśli stan zdrowia uczestnika zajęć nie pozwala na ich kontynuowanie. 
 5. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z bezpieczeństwem i organizacją zajęć należy niezwłocznie informować instruktora prowadzącego.
 6. Punkt udzielania pierwszej pomocy przed medycznej znajduje się przy stanowisku ratowniczym na płycie pływalni.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom biorącym udział w zajęciach na sali zainstalowane są i pracują urządzenia do monitoringu.
 8. Osoby, których działanie spowodowało zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu i mienia ponoszą pełną odpowiedzialność  materialną za szkody. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 9. Integralna częścią regulaminu jest Cennik usług oferowanych przez Ośrodek Grzybowska.
 10. Za przedmioty wartościowe, nieprzekazane do depozytu, a pozostawione na terenie obiektu, właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności.
 11. W przypadku kradzieży należy niezwłocznie powiadomić pracowników Ośrodka.
 12. Prowadzenie działalności handlowej lub umieszczanie reklam, ogłoszeń lub prowadzenie akcji promocyjnych na terenie obiektu wymaga formalnej zgody właściciela obiektu.
 13. Skargi i wnioski należy składać w biurze Ośrodka przy ul. Grzybowskiej 35 A bądź telefonicznie pod numer  (22) 16 27 370  lub pocztą e-mail na adres  grzybowska@aktywnawarszawa.waw.pl.
 14. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.
 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor SCS Aktywna Warszawa.

Pliki do pobrania: