Regulamin Pływalni

Stołeczne Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA
Samorządowy Zakład Budżetowy m.st. Warszawy

 

 1. Część ogólna

 

 1. Pływalnia jest ogólnodostępnym obiektem m.st. Warszawy zarządzanym przez Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa z siedzibą przy ul. Rozbrat 26  
 2. Pływalnia czynna jest codziennie w godz. 6.30 - 21.30  oraz  soboty i niedziele w godz. 7.30 – 19.00
 3. W wyjątkowych przypadkach czas pracy pływalni może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych niezależnych od właściciela,  o czym klienci pływalni będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem. 
 4. W skład pływalni wchodzi: kryta pływalnia z niecką sportową wymiarach 25m x 11,5m i głębokości 1,35m do 1,8m.
 5. Przed wejściem na teren pływalni osoby korzystające powinny zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz ściśle do niego stosować.
 6. Osoby naruszające porządek publiczny i nie stosujące się do postanowień Regulaminu będą usuwane z obiektu bez prawa do zwrotu wcześniej wniesionych opłat niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
 7. Na terenie pływalni obowiązuje zakaz: 
 • Wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających
 • Fotografowania i filmowania bez zgody kierownictwa obiektu
 • Prowadzenia działalności gospodarczej bez zgody Kierownictwa Ośrodka lub Dyrektora SCS Aktywna Warszawa
 • Zażywania używek i środków odurzających
 • Używania oraz pływania ze sprzętem z elementami szklanymi, ostrymi które mogą spowodować uszkodzenie ciała
 • Wprowadzania zwierząt
 • Spożywania jedzenia na płycie pływalni i w pomieszczeniach sanitarno-socjalnych
 • Biegania, hałasowania
 • Niszczenia urządzeń i sprzętu, zaśmiecania i brudzenia terenu pływalni
 • Wnoszenia ostrych narzędzi i innych przedmiotów niebezpiecznych    
 1.   Na pływalni obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa, której bezwzględnie trzeba się podporządkować:
 • 1 gwizdek krótki – uwaga: przekroczenie regulaminu
 • 3 krótkie gwizdki – alarm.
 • W przypadku alarmu należy wyjść z wody i opuścić halę basenu
 1. Ubranie i buty należy pozostawić w szatni. Zabrania się wchodzenia do szatni i na halę basenu w obuwiu przeznaczonym do użytku zewnętrznego.
 2. Zakup biletu lub karnetu jest równoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu Pływalni
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom na pływalni są zainstalowane i pracują urządzenia do monitoringu.

 

 1. Odpłatność
 1. W przypadku pływania rekreacyjnego opłata za korzystanie z pływalni pobierana jest z góry za przebywanie w strefie płatnej pływalni według obowiązującego cennika. Za pobyt krótszy niż wykupiony opłata nie jest zwracana.
 2. W przypadku nauki pływania opłata za korzystanie z pływalni pobierana jest z góry za 60 minut przebywania w strefie płatnej według cennika. Za pobyt krótszy opłata nie jest zwracana.
 3. Czas pobytu mierzony jest od momentu aktywacji transpondera przez kasjerkę do momentu ostatecznego rozliczenia w kasie i zdania transpondera. Strefa suszenia włosów znajduje się w strefie płatnej.
 4. Za każdą przekroczoną w strefie płatnej minutę, zostaje doliczona dopłata zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 

 1. Zasady korzystania
 1. Wstęp na pływalnię mają jedynie osoby, które posiadają ważny bilet bądź karnet wstępu lub będące uczestnikami grupy, która wykupiła czas pobytu na pływalni.
 2. Z  pływalni korzystać mogą osoby:
 • Umiejące pływać
 • Dzieci do lat 7 wyłącznie pod opieką i nadzorem osób dorosłych, które wykupiły bilet wstępu
 • Osoby biorące udział w zajęciach indywidualnych bądź grupowej nauce pływania lub ćwiczeniach usprawniająco rekreacyjnych w wodzie pod nadzorem instruktora.
 1. Osoby niepełnosprawne wymagające opieki mogą korzystać z pływalni wyłącznie pod nadzorem opiekuna znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie. Osobę towarzyszącą obowiązuje wykupienie  biletu wstępu.
 2.  Z pływalni nie mogą korzystać osoby:
 • Pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
 • Z przeciwwskazaniami medycznymi wykluczającymi korzystanie z publicznych pływalni,
 • Zachowujące się w sposób zagrażający innym osobom
 1. Korzystający z pływalni zobowiązani są do używania czepków oraz czystych, jedno lub dwuczęściowych strojów kąpielowych, bez kieszeni, przylegających do ciała.
 2. Osoby po przebytych chorobach, osoby w podeszłym wieku oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z pływalni ze szczególną ostrożnością adekwatnie do samopoczucia i aktualnego  stanu zdrowia.
 3. Przed wejściem na pływalnię należy starannie umyć całe ciało z użyciem środków myjących
 4. Skorzystanie z WC w trakcie pobytu na basenie obliguje do ponownego umycia ciała przed wejściem do wody. Dzieci do lat 3 przed wejściem do wody powinny mieć założony pampers i ceratowe majteczki.
 5. W przypadku korzystania z pływalni i urządzeń znajdujących się na jej terenie należy bezwzględnie przestrzegać Regulaminów lub Instrukcji korzystania znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie oraz do wszelkich oznakowań umiejscowionych w obiekcie.
 6. Wszelkie polecenia ratowników i instruktorów powinny być bezwzględnie przestrzegane.
 7. Podczas korzystania z kąpieli w basenie zabronione jest:
 • Skakanie do wody bez zgody i nadzoru ratownika
 • Wpychanie do wody, bieganie po płycie oraz stwarzanie wszelkich innych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób kąpiących
 • Wszczynanie nieuzasadnionych alarmów
 • Nurkowanie oraz wykonywania ćwiczeń bezdechowych bez zezwolenia i nadzoru ratownika
 • Pływanie w biżuterii, bransoletach i ozdobach metalowych mogących spowodować uszkodzenie ciała
 • Siadanie na linach torowych
 • Wchodzenie do wody z opatrunkami na ciele
 • Używanie płetw i innego wyposażenia do nurkowania
 • Zanieczyszczanie wody

 

 1.       Zajęcia zorganizowane i pływanie rekreacyjne
 1. Pływanie rekreacyjne  oraz zajęcia zorganizowane odbywają się w oparciu o opracowany grafik zajęć i wykorzystania torów na pływalni.
 2.  Pływanie odbywać się może tylko w obecności ratowników lub w przypadku zajęć nauki pływania oraz zajęć  sportowo-rekreacyjnych w grupach – ratowników i instruktorów. Jeden instruktor może prowadzić zajęcia z grupą maksimum 15 osobową, zgodnie z grafikiem.
 3. Zasady uczestnictwa w zajęciach zorganizowanych określają odrębne przepisy i regulaminy.
 4. Prowadzący zajęcia w grupach mają obowiązek sprawdzić stan liczebny uczestników przed i po wyjściu z wody.
 5. Skorzystanie z pływalni może być czasowo ograniczone w przypadku trwania zawodów, maksymalnej frekwencji bądź organizowania zajęć wykluczających pływanie rekreacyjne.
 6. Zabronione jest prowadzenie zajęć nauki pływania lub doskonalenia pływania przez osoby nie posiadające ważnej umowy z Ośrodkiem  Grzybowska  na wynajem i prowadzenie tego typu zajęć
 7. Instruktorów prowadzących zajęcia na płycie basenu obowiązuje strój sportowy i właściwe obuwie basenowe.
 8. Osoby korzystające z pływalni powinny zasięgnąć porady lekarskiej o braku przeciwwskazań do kąpieli i amatorskiego uprawiania pływania.
 9. Wykupienie biletu lub karnetu na pływalnię jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o braku przeciwwskazań do korzystania z pływalni.
 10. Za stan zdrowia uczestników zajęć szkolnych oraz organizowanych na pływalni zawodów i imprez odpowiada organizator.

 

 1.       Niecka sportowa – zasady użytkowania
 1. Basen sportowy przeznaczony jest dla osób umiejących pływać oraz osób uczących się pływać w obecności i pod nadzorem instruktora.
 2. W czasie pływania na torze obowiązuje ruch prawostronny.
 3. Zabrania się pływania w poprzek basenu.
 4. Tory skrajne przeznaczone są dla osób słabo pływających
 5. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z basenu wyłącznie pod opieką osób dorosłych i zaopatrzone w sprzęt utrzymujący na wodzie ( rękawki, kółka lub pływaki wypornościowe).
 6. W zależności od liczby uczestników na zajęcia grupowej nauki pływania lub zajęcia usprawniająco rekreacyjne w wodzie, mogą być przeznaczone dodatkowe tory.
 7. W basenie sportowym  może przebywać łącznie  do  35 osób  tj. 7  osób na torze, niezależnie od rodzaju zajęć.

 

 1.      Nadzór i odpowiedzialność

 

 1. Za bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni, odpowiedzialność ponoszą ratownicy, instruktorzy i opiekunowie. Poza płytą basenową np. szatniach odpowiedzialność ta  dotyczy opiekunów.
 2. Osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są przestrzegać poleceń i komunikatów  ratowników oraz instruktorów  prowadzących zajęcia.
 3. W trakcie zawodów lub imprez za bezpieczeństwo odpowiada ich organizator.
 4. Punkt udzielania pierwszej pomocy przed medycznej znajduje się przy stanowisku ratowniczym.
 5. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z bezpieczeństwem pływających należy niezwłocznie informować ratownika.
 6. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z pływalni.
 7. Wszystkie przedmioty osobiste należy pozostawić w  szafce ubraniowej. Za przedmioty pozostawione poza szafką lub w szafce niezamkniętej Ośrodek Grzybowska nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Za przedmioty wartościowe, nieprzekazane do depozytu, a pozostawione na terenie obiektu, właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Osoby, których działanie spowodowało zniszczenie lub uszkodzenie mienia Ośrodka ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za powstałe szkody. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność taką ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 10. W przypadku zagubienia lub zniszczenia paska z transponderem i numerem szafki obowiązuje opłata zgodnie z cennikiem, płatna w kasie Ośrodka.
 11. Osoby korzystające ze sprzętu należącego do pływalni mają obowiązek odłożyć go na wyznaczone miejsce.
 12. Integralną częścią regulaminu jest Cennik usług oferowanych przez Ośrodek.
 13. W przypadku kradzieży należy niezwłocznie powiadomić pracowników pływalni.
 14. Umieszczanie reklam, ogłoszeń bądź prowadzenie akcji promocyjnych na terenie pływalni wymaga formalnego zgłoszenia do właściciela obiektu i uzyskania jego zgody.
 15. Skargi i wnioski należy składać w biurze Ośrodka przy ul.  Grzybowskiej 35 A  bądź telefonicznie nr (22) 16 27 370  lub pocztą e-mail na adres grzybowska@aktywnawarszawa.waw.pl
 16. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.
 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor SCS Aktywna Warszawa.    

Pliki do pobrania:

Zamów nasz newsletter

Grzybowska

adres: ul. Grzybowska 35A, 00-855 Warszawa
tel. 22 162 73 70

e-mail: grzybowska@aktywnawarszawa.waw.pl

godziny otwarcia:
pon - pt: 6.30 – 21.30 
sob - nd: 7.30 – 19.00