Regulamin Wyciągu Krzesełkowego

I. Część ogólna
 1. 1. Wyciąg krzesełkowy jest ogólnodostępnym obiektem wchodzącym w skład stoku narciarskiego Ośrodka Szczęśliwice zarządzanym przez Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa z siedzibą w Warszawie przy ul. Rozbrat 26                                                                                                                                                     
 2. Wyciąg jest czynny codziennie w godzinach funkcjonowania Ośrodka zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na tablicy informacyjnej obiektu oraz na stronie  internetowej SCS AW.
 3. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, tj. wiatru powyżej 20 m/sek. lub konserwacji  urządzeń, wyciąg krzesełkowy może być czasowo wyłączony z eksploatacji.
 4. Osoby korzystające z wyciągu krzesełkowego powinny zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz ściśle się do niego stosować.
 5. Osoby naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje lub nie stosujące się do postanowień niniejszego regulaminu będą usuwane z obiektu bez prawa do zwrotu wcześniej wniesionych opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego.
 6. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
  • korzystania z urządzeń obiektu w sposób niezgodny z przeznaczeniem,
  • przechodzenia i przeskakiwania przez bramki dostępu nie kasując karnetu / biletu wstępu,
  • niszczenia urządzeń i sprzętu oraz zaśmiecania terenu,
  • używania słów uznanych powszechnie za wulgarne i obraźliwe,
  • stwarzania wszelkich sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia i życia osób korzystających.
 7. Wykupienie biletu uprawniającego do korzystania z wyciągu  jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 8. Niniejszy regulamin stanowi integralną część Regulaminu Ośrodka Szczęśliwice.
II. Warunki korzystania
 1. Do korzystania z wyciągu krzesełkowego uprawnia wykupienie karnetu / biletu na określony czas przebywania w strefie płatnej i korzystania z wyciągu lub określoną w Cenniku liczbę wjazdów (punktów).
 2. Opłata pobierana jest z góry w wysokości przewidzianej w Cenniku Ośrodka.
 3. Integralną częścią regulaminu jest Cennik usług  O/Szczęśliwice.
 4. W przypadku karnetów / biletów czasowych, czas pobytu mierzony jest od momentu aktywacji karnetu / biletu w czytniku bramki od pierwszego przejścia przez bramkę.
 5. W przypadku karnetów / biletów punktowych, wjazdy (punkty) odliczane są poprzez zbliżenie karnetu / biletu do czytnika bramki przy każdorazowym przejściu przez bramkę. 
 6. Za usługę niewykorzystaną z winy klienta opłata nie jest zwracana.

 

III. Bieżąca eksploatacja
 1. Dzieci w wieku do lat 8 mogą  korzystać z wyciągu krzesełkowego tylko pod nadzorem i opieką rodzica bądź opiekuna prawnego który wykupił bilet.
 2. Zakaz korzystania z urządzenia mają osoby:
  • będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • zachowujące się w sposób zagrażający innym osobom.
 3. Osoby niepełnosprawne winny uzgodnić warunki korzystania z urządzenia z pracownikiem Ośrodka obsługującym wyciąg na peronie dolnym.
 4. Podczas korzystania z urządzenia należy bezwzględnie przestrzegać uwag i poleceń pracownika obsługi oraz stosować się do treści znaków i tablic informacyjnych.
 5. Na krzesełku wyciągu może zająć miejsce nie więcej niż 2 osoby.
 6. Zabrania się przewożenia dzieci na kolanach.
 7. Osoby korzystające z wyciągu przed rozpoczęciem wjazdu powinny:
  • skierować narty w kierunku toru wjazdu albo wypiąć tylną nogę z wiązania i ustawić deskę snowboardową w kierunku toru wjazdu,
  • kijki trzymać w jednej ręce,
  • ustawić się w wyznaczonym miejscy na peronie dolnym.
 8. Po zajęciu miejsca na krzesełku należy niezwłocznie opuścić poręcz zabezpieczającą.
 9. Podczas wjazdu wyciągiem krzesełkowym  należy:
  • trzymać stopy na podnóżku,
  • stosować się do znaków i tablic informacyjnych.
 10. Po wjeździe na peron górny należy:
  • zdjąć stopy z podnóżka krzesła,
  • podnieść poręcz ochronną,
  • opuścić krzesło w oznaczonym miejscu,
  • odejść (odjechać) zgodnie ze znakami.
 11. W czasie korzystania z wyciągu bezwzględnie zabronione jest:
  • opuszczanie krzesełka w trakcie wjazdu poza miejscami wyznaczonymi,
  • korzystanie z wyciągu bez opuszczenia poręczy zabezpieczającej,
  • kołysanie, wychylanie i zajmowania w krzesełku pozycji innej niż siedząca.
 12. W przypadku zatrzymania się wyciągu należy oczekiwać na ponowne uruchomienie lub na informacje i polecenia pracowników obsługujących urządzenie.
 13. Osoby korzystające z wyciągu robią to na własne ryzyko i odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność taką ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 14. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia oraz skutki zdarzeń  zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników wyciągu  spowodowane nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu.
IV. Wymagania i odpowiedzialność
 1. O wszelkich zagrożeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu użytkowników wyciągu należy niezwłocznie poinformować pracownika obsługi lub ochronę obiektu.
 2. Osoby, których działanie spowodowało zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia i sprzętu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność taką ponoszą rodzice lub opiekunowie. 
 3. Za mienie prywatne przyniesione i pozostawione na terenie obiektu, właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
 4. W przypadku kradzieży należy niezwłocznie powiadomić pracowników Ośrodka lub ochronę obiektu.
 5. Skargi, wnioski i uwagi można składać w administracji  Ośrodka przy ul. Drawskiej 22  bądź telefonicznie nr 22 16 27 300    lub pocztą e-mail na adres szczesliwice@aktywnawarszawa.waw.pl
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor SCS Aktywna Warszawa.

Pliki do pobrania: