Regulamin Stoku Narciarskiego

I. Część ogólna
 1. Stok narciarski jest ogólnodostępnym obiektem m.st. Warszawy zarządzanym przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą przy ul. Rozbrat 26 
 2. Ośrodek Szczęśliwice jest czynny zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na tablicy informacyjnej obiektu oraz stronie internetowej SCS AKTYWNA WARSZAWA. Z przyczyn organizacyjnych i technicznych godziny funkcjonowania obiektu mogą ulec zmianie. 
 3. Stok posiada powierzchnię całkowitą 9500 m2, wysokość 74,9 m, długość zjazdu 227 m, pokryty jest syntetyczną matą zjazdową i jest wyposażony w:
  • wyciąg talerzykowy,
  • kolej krzesełkową,
  • zjeżdżalnię grawitacyjną.
 4. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych niektóre urządzenia mogą być wyłączone z eksploatacji ze względów bezpieczeństwa: 
  • wyciąg talerzykowy i kolej krzesełkowa przy podmuchach wiatru ponad 15m/s lub 20 m/s,
  • zjeżdżalnia grawitacyjna podczas opadów deszczu i bezpośrednio po nich.
 5. W przypadku prowadzenia prac konserwacyjnych na stoku narciarskim lub wystąpienia awarii urządzeń możliwość korzystania z niektórych usług może być czasowo wstrzymana. 
 6. W przypadku odbywających się imprez, zawodów sportowych lub treningów dostępność stoku narciarskiego może być ograniczona. Zaleca się sprawdzanie dostępności obiektu na stronie internetowej Ośrodka.
 7. Przed wejściem na teren Ośrodka osoby korzystające powinny zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz ściśle się do niego stosować.
 8. Osoby naruszające porządek publiczny lub nie stosujące się do postanowień niniejszego regulaminu będą usuwane z obiektu bez prawa do zwrotu wcześniej wniesionych opłat niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
 9. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
  • wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
  • fotografowania i filmowania bez zgody kierownictwa obiektu,
  • prowadzenia działalności gospodarczej bez zgody Kierownika Ośrodka lub Dyrektora SCS AKTYWNA WARSZAWA,
  • wnoszenia oraz zażywania używek i środków odurzających,
  • palenia tytoniu oraz picia alkoholu poza  miejscami do tego wyznaczonymi,
  • wprowadzania zwierząt do budynku głównego i na  stok zjazdowy,
  • korzystania i używania sprzętu innego niż narciarski / snowboardowy,
  • niszczenia urządzeń i sprzętu, zaśmiecania i brudzenia na terenie obiektu,
  • wnoszenia ostrych narzędzi i innych przedmiotów niebezpiecznych,
  • stwarzania sytuacji mogących powodować zagrożenie dla życia i zdrowia innych osób korzystających ze stoku i urządzeń,
  • prowadzenia działalności handlowej lub umieszczania reklam, ogłoszeń bądź prowadzenie akcji promocyjnych na terenie Ośrodka wymaga formalnego zgłoszenia do administratora obiektu i uzyskania jego zgody,
  • używania otwartego ognia, palenia tytoniu w obrębie całego obiektu (poza miejscami do tego wyznaczonymi).
 10. Wejście na teren obiektu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu. 
 11. Na stoku wymagany jest odpowiedni strój narciarski chroniący przed urazami przy ewentualnych upadkach m.in. długie rękawy, spodnie oraz rękawice. 
 12. Osoby które nie ukończyły 16 roku życia zobowiązane są używać kasków ochronnych podczas jazdy na nartach lub snowboardzie.
 13. Zaleca się używanie kasków ochronnych wszystkim użytkownikom stoku narciarskiego.
 14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom korzystającym ze stoku narciarskiego i jego urządzeń teren Ośrodka zabezpieczony jest systemem monitoringu elektronicznego oraz posiada stałą ochronę fizyczną. 
II. Odpłatność za korzystanie
 1. Opłata  za korzystanie ze stoku narciarskiego oraz urządzeń Ośrodka Szczęśliwice pobierana jest z góry za:
  • określony w Cenniku czas przebywania w strefie płatnej i korzystania z wyciągów, 
  • określoną w Cenniku liczbę wjazdów/zjazdów (punktów, dotyczy wszystkich usług).
 2. Za pobyt krótszy niż wykupiony lub niewykorzystanie z winy klienta przysługującej ilości wjazdów opłata nie jest zwracana.
 3. W przypadku karnetów / biletów czasowych, czas pobytu mierzony jest od momentu aktywacji karnetu / biletu w czytniku bramki od pierwszego przejścia przez bramkę.
 4. W przypadku karnetów / biletów punktowych, wjazdy (punkty) odliczane są poprzez zbliżenie karnetu / biletu do czytnika bramki przy każdorazowym przejściu przez bramkę. 
 5. Terminy ważność karnetów / biletów na korzystanie z usług Ośrodka:
  • karnet / bilet czasowy na wyciągi narciarskie ważny jest wyłącznie w dniu zakupu
  • karnet / bilet punktowy na wyciągi narciarskie ważny jest przez rok od dnia zakupu
  • bilety na zjeżdżalnie grawitacyjną oraz pontony zjazdowe ważne są 30 dni od dnia zakupu
III. Zasady i obowiązki przy użytkowaniu stoku narciarskiego
 1. Do korzystania ze stoku narciarskiego i jego urządzeń uprawnione są osoby:
  • posiadające ważny bilet lub karnet wstępu,
  • umiejące  jeździć na nartach lub snowboardzie, łukami płużnymi i zatrzymywać się oraz korzystać z wyciągów narciarskich,
  • uczące się jeździć lecz wyłącznie pod opieką i nadzorem instruktora narciarstwa/snowboardu lub osoby umiejącej jeździć na nartach lub snowboardzie,
  • dzieci w wieku do lat 8 wyłącznie pod opieką i nadzorem osoby dorosłej, która wykupiła bilet/karnet i korzysta ze stoku.
 2. Zasady korzystania z wyciągów oraz innych urządzeń stoku odbywa się w oparciu o regulaminy korzystania z tych urządzeń znajdujące się na stacjach początkowych.
 3. Z obiektu nie mogą korzystać osoby:
  • których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub działanie środków odurzających,
  • z przeciwwskazaniami medycznymi do uprawiania narciarstwa i snowboardu,
  • zachowujące się w sposób zagrażający innym użytkownikom stoku.         
 4. Podczas korzystania ze stoku narciarskiego i jego urządzeń zabronione jest:
  • używania sprzętu narciarskiego lub snowboardowego oraz wyposażenia stoku niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  • jazdy po stoku „na wprost” oraz poruszania się poza wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi,
  • przechodzenia pod bramkami obrotowymi lub ich przeskakiwanie bez skasowania karnetu / biletu,
  • wynoszenia wypożyczonego sprzętu narciarskiego poza Ośrodek oraz używania go w sposób mogący spowodować uszkodzenie
  • korzystania z biletów ulgowych przez osoby nieuprawnione,
  • odstępowanie lub oddawanie innej osobie karnetu / biletu czasowego (po przejściu przez bramkę, karnet / bilet czasowy zabezpieczony jest blokadą na czas przejazdu po stoku),
  • podchodzenia pod górę stoku zjazdowego (bezpieczne użytkowanie stoku odbywa się za pomocą urządzeń wyciągowych). Wyjątkiem od tego zapisu są osoby znajdujące się pod opieką instruktora w strefie specjalnie wyznaczonej – podchodzenie wyłącznie poboczem trasy. W tym wypadku osoby przebywające na stoku zobowiązane są do posiadania ważnego i aktywnego karnetu/biletu czasowego, 
  • poruszania się po stoku zjazdowym w obuwiu innym niż narciarskie lub snowboardowe 
  • (nie dotyczy obsługi technicznej, medycznej i administracyjnej Ośrodka).
 5. Osoby korzystające z wyciągu po raz pierwszy powinny przed wjazdem poinformować o tym fakcie obsługę urządzenia. 
 6. Bilet lub karnet należy zachować do kontroli i okazywać na każde wezwanie upoważnionych pracowników Ośrodka lub pracowników ochrony.
 7. Za stan zdrowia i bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach nauki jazdy na stoku odpowiada osoba prowadząca naukę. 
 8. Osoby korzystające ze stoku zjazdowego Ośrodka Szczęśliwie i jego urządzeń robią to na własną odpowiedzialność i ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu. W przypadku osób poniżej 13 lat odpowiedzialność taką ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 9. Zaleca się szczególną ostrożność osobom noszącym szkła kontaktowe. Korzystanie z nich w czasie jazdy na nartach lub snowboardzie odbywa się na własne ryzyko.
 10. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z urządzeń obiektu oraz stoku zjazdowego ze szczególna ostrożnością, po konsultacji z lekarzem.
 11. Korzystanie ze stoku narciarskiego jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o braku przeciwwskazań do amatorskiego uprawiania narciarstwa również w odniesieniu do osób będących pod opieką osoby dorosłej.
IV. Nadzór i odpowiedzialność
 1. W związku z ograniczoną przepustowością stoku korzystanie z wyciągów może być czasowo wstrzymane w przypadku dużej frekwencji, celem bezpiecznego opuszczenia szczytu przez osoby zjeżdżające. 
 2. W związku z możliwością najmu lub rezerwacji, obowiązek sprawdzenia dostępności stoku, zjeżdżalni grawitacyjnej lub innych usług leży po stronie osoby lub grupy osób chcącej skorzystać z oferty. 
 3. Osoby korzystające zobowiązane są ściśle przestrzegać poleceń pracowników Ośrodka bezpośrednio odpowiedzialnych za obsługę urządzeń i  ruch na stoku.
 4. Punk medyczny znajduje się w budynku administracyjnym przy kasach i czynny jest w godzinach otwarcia Ośrodka.
 5. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z bezpieczeństwem osób przebywających na stoku oraz sytuacjach mogących powodować zagrożenia dla życia i zdrowia należy niezwłocznie informować pracowników Ośrodka lub ochronę obiektu.
 6. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie, właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Osoby, których działanie spowodowało zniszczenie lub uszkodzenie mienia Ośrodka lub straty w mieniu i zdrowiu osób trzecich, ponoszą pełną odpowiedzialność za powstałe szkody. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność taką ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 8. W przypadku kradzieży należy niezwłocznie powiadomić pracowników Ośrodka lub ochronę obiektu. 
 9. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest Cennik usług oferowanych przez Ośrodek oraz regulaminy korzystania z poszczególnych obiektów Ośrodka.
 10. Skargi, wnioski oraz uwagi można składać w biurze Ośrodka przy ul. Drawskiej 22 bądź telefonicznie pod numerem 22 16 27 300 lub mailowo na adres szczesliwice@aktywnawarszawa.waw.pl
 11. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu nie będą rozpatrywane.
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor SCS Aktywna Warszawa.

Pliki do pobrania: