Regulamin pontonów zjazdowych

I. Część ogólna
 1. Pontony zjazdowe są ogólnodostępną usługą będącą częścią oferty Ośrodka Szczęśliwice  zarządzanym przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą w Warszawie przy ul. Rozbrat 26.
 2. Pontony zjazdowe dostępne są w okresie wiosenno-letnim zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na tablicy informacyjnej obiektu oraz na stronie  internetowej SCS AW.
 3. W przypadku prac konserwacyjno-naprawczych w Ośrodku zjazdy pontonami mogą być czasowo niedostępne.
 4. Osoby korzystające z pontonów zjazdowych powinny zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz ściśle się do niego stosować.
 5. Osoby naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje i nie stosujące się do postanowień niniejszego regulaminu będą usuwane z obiektu bez prawa do zwrotu wcześniej wniesionych opłat niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
 6. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
 • korzystania z urządzeń obiektu w sposób niezgodny z przeznaczeniem,
 • przechodzenia i przeskakiwania przez bramki dostępu nie kasując karnetu / biletu wstępu,
 • przeszkadzania innym użytkownikom w korzystaniu z pontonów,
 • niszczenia urządzeń i sprzętu, zaśmiecania terenu,
 • używania słów uznanych powszechnie za wulgarne i obraźliwe,
 • stwarzania wszelkich sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia i życia osób korzystających.
 1. Wykupienie biletu uprawniającego do korzystania z jazdy pontonem jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część Regulaminu Ośrodka Szczęśliwice.

 

II. Warunki korzystania
 1. Do korzystania z pontonów zjazdowych uprawnia wykupienie biletu.
 2. Opłata za przejazd pontonem pobierana jest z góry w wysokości przewidzianej w Cenniku i stanowi określony ekwiwalent punktowy.
 3. Integralną częścią regulaminu jest  Cennik usług Ośrodka Szczęśliwice.
 4. Wykupiona liczba zjazdów (punktów) odliczana jest poprzez zbliżenie biletu do czytnika kodu kreskowego i otwarcie bramki.
 5. Za usługę niewykorzystaną z winy klienta opłata nie jest zwracana.
 6. Bilet ważny jest 30 dni od daty zakupu. 
III. Bieżąca eksploatacja
 1. Z pontonów mogą korzystać:
 • osoby posiadające ważny bilet wstępu,
 • dzieci i młodzież w wieku 3 - 13 lat muszą przebywać pod opieką i nadzorem osoby dorosłej, która korzysta z usługi lub oczekuje przy stacji dolnej wyciągu narciarskiego.
 • osoby o wadze do 100 kg.
 1. Zakaz korzystania z pontonów zjazdowych przez:
 • kobiety w ciąży oraz dzieci do lat 3,
 • osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • osoby zachowujące się w sposób zagrażające innym użytkownikom pontonów zjazdowych.
 1. Podczas korzystania z pontonów zjazdowych należy bezwzględnie przestrzegać uwag i poleceń pracowników obsługi.
 2. Osoba korzystająca zobowiązana jest do samodzielnego podejścia wraz pontonem do miejsca rozpoczęcia zjazdu.
 3. Podchodzenie pod stok może odbywać się wyłączenie po wyznaczonej ścieżce wzdłuż skrajni stoku.
 4. Rozpoczęcie zjazdu może nastąpić wyłącznie z miejsc do tego wyznaczonych.
 5. W jednym pontonie zjazdowym może przebywać tylko jedna osoba.
 6. Osoba korzystająca zobowiązana jest do siedzenia na pontonie w sposób zgodny z grafiką zamieszczoną na pontonie oraz na tablicach informacyjnych.
 7. Podczas trwania zjazdu należy oburącz trzymać rączki znajdujących się na pontonie.
 8. Podczas jazdy zaleca się korzystanie z kasków ochronnych na głowę.
 9. Podczas zjazdu pontonem zabrania się:
 • brawurowej jazdy zagrażającej życiu i zdrowiu użytkownika i osób trzecich,
 • celowego najeżdżania na inne pontony,
 • jazdy powodującej kolizje i potrącanie innych pontonów,
 • spowalniania ruchu bądź zatrzymywania się,
 • wysiadania z pontonów w nieuzasadnionej okolicznościami sytuacji,
 • dotykania maty stoku za pomocą rąk i nóg podczas zjazdu,
 • jazdy we dwoje na pojedynczym pontonie, jazdy na brzuchu, jazdy na stojąco
 1. Po zakończeniu zjazdu i zatrzymaniu się pontonu należy niezwłocznie opuścić ponton i dolną stację.
 2. Osoba korzystająca z usługi zobowiązana jest do odstawienia pontonu zjazdowego w wyznaczonym miejscu.
 3. Osoby korzystające z usługi zobowiązane są do poruszania się wyłącznie w wyznaczonych ciągach pieszych na stoku, zgodnie z wywieszonymi komunikatami oraz poleceniami obsługi.
 4. Osoby korzystające z pontonów zjazdowych robią to na własne ryzyko i odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność taką ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia oraz skutki zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników pontonów zjazdowych spowodowane nieprzestrzeganiem postanowień Regulaminu.
IV. Wymagania i odpowiedzialność
 1. O wszelkich zagrożeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu osób korzystających z pontonów zjazdowych, należy niezwłocznie poinformować pracownika obsługi lub ochronę obiektu.
 2. Osoby, których działanie spowodowało zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia i sprzętu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność taką ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 3. Za mienie prywatne przyniesione i pozostawione na terenie obiektu, właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
 4. W przypadku kradzieży należy niezwłocznie powiadomić pracowników Ośrodka lub ochronę obiektu.
 5. Skargi, wnioski i uwagi można składać w biurze Ośrodka przy ul. Drawskiej 22 bądź telefonicznie pod numerem 22 16 27 300 lub mailowo na adres szczesliwice@aktywnawarszawa.waw.pl
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor SCS AKTYWNA WARSZAWA.  

Pliki do pobrania: