Regulamin pontonów zjazdowych

I. Część ogólna
 1. Pontony zjazdowe są ogólnodostępną usługą będącą częścią oferty Ośrodka Szczęśliwice  zarządzanym przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą w Warszawie przy ul. Rozbrat 26.
 2. Pontony zjazdowe dostępne są w okresie wiosenno-letnim zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na tablicy informacyjnej obiektu oraz na stronie  internetowej SCS AW.
 3. W przypadku prac konserwacyjno-naprawczych w Ośrodku zjazdy pontonami mogą być czasowo niedostępne. 
 4. Osoby korzystające z pontonów zjazdowych powinny zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz ściśle się do niego stosować.
 5. Osoby naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje i nie stosujące się do postanowień niniejszego regulaminu będą usuwane z obiektu bez prawa do zwrotu wcześniej wniesionych opłat niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
 6. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
  • korzystania z urządzeń obiektu w sposób niezgodny z przeznaczeniem, 
  • przechodzenia i przeskakiwania przez bramki dostępu nie kasując karnetu / biletu wstępu, 
  • przeszkadzania innym użytkownikom w korzystaniu z pontonów,
  • niszczenia urządzeń i sprzętu, zaśmiecania terenu,
  • używania słów uznanych powszechnie za wulgarne i obraźliwe,
  • stwarzania wszelkich sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia i życia osób korzystających.
 7. Wykupienie biletu uprawniającego do korzystania z jazdy pontonem jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 8. Niniejszy regulamin stanowi integralną część Regulaminu Ośrodka Szczęśliwice. 

 

II. Warunki korzystania
 1. Do korzystania z pontonów zjazdowych uprawnia wykupienie biletu. 
 2. Opłata za przejazd pontonem pobierana jest z góry w wysokości przewidzianej w Cenniku i stanowi określony ekwiwalent punktowy.
 3. Integralną częścią regulaminu jest  Cennik usług Ośrodka Szczęśliwice.
 4. Wykupiona liczba zjazdów (punktów) odliczana jest poprzez zbliżenie biletu do czytnika kodu kreskowego i otwarcie bramki.
 5. Za usługę niewykorzystaną z winy klienta opłata nie jest zwracana.
 6. Bilet ważny jest 30 dni od daty zakupu.  
III. Bieżąca eksploatacja
 1. Z pontonów mogą korzystać:
  • osoby posiadające ważny bilet wstępu,
  • dzieci w wieku 4-8 lat podczas zjazdów pontonem muszą przebywać pod opieką i nadzorem osoby dorosłej która wykupiła bilet i uczestniczy w zjeździe na drugim pontonie, zaś samodzielnie powyżej 8 lat.
 2. Zakaz korzystania z pontonów zjazdowych przez:
  • kobiety w ciąży oraz dzieci do lat 4,
  • osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • osoby zachowujące się w sposób zagrażające innym użytkownikom pontonów zjazdowych.
 3. Podczas korzystania z pontonów zjazdowych należy bezwzględnie przestrzegać uwag i poleceń pracowników obsługi.
 4. W jednym pontonie zjazdowym może przebywać tylko jedna osoba.
 5. Podczas jazdy zaleca się korzystanie z kasków ochronnych na głowę. W przypadku użytkowników w wieku poniżej lat 16 wymóg korzystania jest obowiązkowy.
 6. Podczas zjazdu pontonem zabrania się:
  • brawurowej jazdy zagrażającej życiu i zdrowiu użytkownika i osób trzecich,
  • celowego najeżdżania na inne pontony,
  • jazdy powodującej kolizje i potrącanie innych pontonów,
  • spowalniania ruchu bądź zatrzymywania się,
  • wysiadania z pontonów w nieuzasadnionej okolicznościami sytuacji,
  • dotykania maty stoku za pomocą rąk i nóg podczas zjazdu.
 7. Po zakończeniu zjazdu i zatrzymaniu się pontonu należy niezwłocznie opuścić ponton i dolną stację.
 8. Osoby korzystające z pontonów zjazdowych robią to na własne ryzyko i odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność taką ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 9. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia oraz skutki zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników pontonów zjazdowych spowodowane nieprzestrzeganiem postanowień Regulaminu.
IV. Wymagania i odpowiedzialność
 1. O wszelkich zagrożeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu osób korzystających z pontonów zjazdowych, należy niezwłocznie poinformować pracownika obsługi lub ochronę obiektu.
 2. Osoby, których działanie spowodowało zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia i sprzętu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność taką ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 3. Za mienie prywatne przyniesione i pozostawione na terenie obiektu, właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
 4. W przypadku kradzieży należy niezwłocznie powiadomić pracowników Ośrodka lub ochronę obiektu.
 5. Skargi, wnioski i uwagi można składać w biurze Ośrodka przy ul. Drawskiej 22 bądź telefonicznie pod numerem 22 16 27 300 lub mailowo na adres szczesliwice@aktywnawarszawa.waw.pl
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor SCS AKTYWNA WARSZAWA.

Pliki do pobrania: