Regulamin Kolejki Grawitacyjnej

I. Część ogólna
 1. Zjeżdżalnia grawitacyjna jest ogólnodostępnym obiektem wchodzącym w skład Ośrodka Szczęśliwice zarządzanym przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą w Warszawie przy ul. Rozbrat 26.
 2. Zjeżdżalnia grawitacyjna dostępna jest w okresie wiosna, lato, jesień zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na tablicy informacyjnej obiektu oraz na stronie  internetowej SCS AW.
 3. W przypadku opadów deszczu i bezpośrednio po nich oraz w przypadku prowadzenia prac konserwacyjnych zjeżdżalnia grawitacyjna może być czasowo wyłączona z eksploatacji.
 4. Osoby korzystające ze zjeżdżalni grawitacyjnej powinny zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz ściśle się do niego stosować.
 5. Osoby naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje i nie stosujące się do postanowień niniejszego regulaminu będą usuwane z obiektu bez prawa do zwrotu wcześniej wniesionych opłat niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego.
 6. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
  • korzystania z urządzeń obiektu w sposób niezgodny z przeznaczeniem, 
  • przechodzenia i przeskakiwania przez bramki dostępu nie kasując karnetu / biletu wstępu, 
  • przeszkadzania innym użytkownikom w korzystaniu ze zjeżdżalni grawitacyjnej,
  • niszczenia urządzeń i sprzętu oraz zaśmiecania terenu,
  • używania słów uznanych powszechnie za wulgarne i obraźliwe,
  • stwarzania wszelkich sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia i życia osób korzystających.
 7. Wykupienie biletu uprawniającego do korzystania ze zjeżdżalni grawitacyjnej jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 8. Niniejszy regulamin stanowi integralną część Regulaminu Ośrodka Szczęśliwice. 
II. Warunki korzystania
 1. Do korzystania ze zjeżdżalni grawitacyjnej uprawnia bilet zakupiony w kasie Ośrodka.
 2. Opłata za przejazd zjeżdżalnią grawitacyjną pobierana jest z góry w wysokości przewidzianej w Cenniku i stanowi określony ekwiwalent punktowy.
 3. Integralną częścią regulaminu jest Cennik usług Ośrodka Szczęśliwice.
 4. Wykupiona liczba zjazdów (punktów) odliczana jest poprzez zbliżenie biletu do czytnika kodu kreskowego i otwarcie bramki.
 5. Za każdorazowe przejście przez bramkę dostępu pobierany jest 1 punkt od osoby (przejazd dwóch osób wózkiem wynosi 2 pkt).
 6. Za usługę niewykorzystaną z winy klienta opłata nie jest zwracana.
 7. Bilet ważny jest przez okres 30 dni od daty zakupu.
III. Bieżąca eksploatacja
 1. Ze zjeżdżalni grawitacyjnej mogą korzystać osoby, które:
  • posiadają ważny bilet wstępu,
  • dzieci po skończeniu 3 roku życia. Dzieci młodsze niż 8 letnie mogą korzystać ze zjeżdżalni grawitacyjnej wyłącznie na saniach dwuosobowych w towarzystwie osoby starszej, powyżej 8 lat, które znają już zjeżdżalnię grawitacyjną i zostały poinstruowane o wszystkich obowiązujących zasadach przez personel nadzoru mogą zjeżdżać samodzielnie.
 2. Zakaz korzystania z urządzenia mają osoby:
  • kobiety w ciąży oraz dzieci do lat 3,
  • będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • zachowujące się w sposób zagrażający innym osobom.
 3. Osoby niepełnosprawne winny uzgodnić warunki korzystania ze zjeżdżalni grawitacyjnej z pracownikiem Ośrodka obsługującym i nadzorującym zjeżdżalnię.
 4. Podczas korzystania ze zjeżdżalni grawitacyjnej należy bezwzględnie przestrzegać uwag i poleceń pracowników obsługujących zjeżdżalnię grawitacyjną. Przed wjazdem, po zajęciu miejsca w wózku należy:
  • wysłuchać instrukcji pracownika obsługi na temat zachowania się na trasie i sterowania wózkiem,
  • zająć miejsce wskazane przez obsługę,
  • zapiąć pasy bezpieczeństwa.
 5. Podczas jazdy wózkiem po torze kolejki należy bezwzględnie:
  • stosować się do znaków i tablic informacyjnych,
  • nie wypinać pasów bezpieczeństwa,
  • utrzymywać odległość około 25 m od poprzedzającego pojazdu aby nie doprowadzić do zderzenia,
  • nie wystawiać rąk i nóg poza obręb wózka podczas zjazdu,
  • we wskazanej przez tablicę informacyjną strefie zmniejszyć prędkość wózka,
  • stosować się do zakazu brawurowej jazdy zagrażającej życiu i zdrowiu użytkownika i osób trzecich,
  • stosować się do zakazu spowalniania ruchu bądź zatrzymywania się.
 6. Osoby korzystające ze zjeżdżalni robią to na własne ryzyko i odpowiedzialność. W przypadku osób do lat 13 odpowiedzialność taką ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 7. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia oraz skutki zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników toru spowodowane nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu.
IV. Wymagania i odpowiedzialność
 1. O wszelkich zagrożeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu osób korzystających ze zjeżdżalni grawitacyjnej należy niezwłocznie poinformować pracownika obsługi lub ochronę obiektu.
 2. Osoby, których działanie spowodowało zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia lub sprzętu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność taką ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 3. Za mienie prywatne przyniesione i pozostawione na terenie obiektu, właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
 4. W przypadku kradzieży należy niezwłocznie powiadomić pracowników Ośrodka lub ochronę obiektu.
 5. Skargi, wnioski i uwagi  można składać w biurze Ośrodka przy ul. Drawskiej 22 bądź telefonicznie pod numerem 22 16 27 300 lub mailowo na adres szczesliwice@aktywnawarszawa.waw.pl
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor SCS AKTYWNA WARSZAWA.  

Pliki do pobrania: