Regulamin Wyciągu Talerzykowego

I. Część ogólna
 1. 1. Wyciąg talerzykowy jest ogólnodostępnym obiektem wchodzącym w skład stoku narciarskiego Ośrodka Szczęśliwice zarządzanym przez Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa z siedzibą w Warszawie przy ul. Rozbrat 26                                                                                                                                             
 2. Wyciąg talerzykowy jest czynny codziennie w godzinach funkcjonowania Ośrodka zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na tablicy informacyjnej obiektu oraz na stronie  internetowej SCS AW.
 3. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, tj. wiatru powyżej 15 m/sek. lub konserwacji  urządzeń wyciąg talerzykowy może być czasowo wyłączony z eksploatacji.
 4. Osoby korzystające z wyciągu powinny zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz ściśle się do niego stosować.
 5. Osoby naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje lub nie stosujące się do postanowień niniejszego regulaminu będą usuwane z obiektu bez prawa do zwrotu wcześniej wniesionych opłat niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego.
 6. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
  • korzystania z urządzeń obiektu w sposób niezgodny z przeznaczeniem, 
  • przechodzenia i przeskakiwania przez bramki dostępu nie kasując karnetu / biletu wstępu,
  • niszczenia urządzeń i sprzętu oraz zaśmiecania terenu,
  • używania słów uznanych powszechnie za wulgarne i obraźliwe,
  • stwarzania wszelkich sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia i życia osób korzystających.
 7. Wykupienie biletu uprawniającego do korzystania z wyciągu  jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu korzystania z wyciągu talerzykowego.
 8. Niniejszy regulamin stanowi integralną część Regulaminu Ośrodka Szczęśliwice. 
II. Warunki korzystania
 1. Do korzystania z wyciągu talerzykowego uprawnia wykupienie karnetu / biletu na określony czas przebywania w strefie płatnej i korzystania z wyciągu talerzykowego lub określoną w Cenniku liczbę wjazdów (punktów).
 2. Opłata pobierana jest z góry w wysokości przewidzianej w Cenniku Ośrodka.
 3. Integralną częścią regulaminu jest Cennik usług stoku narciarskiego O/Szczęśliwice.
 4. W przypadku karnetów / biletów czasowych, czas pobytu mierzony jest od momentu aktywacji karnetu / biletu w czytniku bramki od pierwszego przejścia przez bramkę.
 5. W przypadku karnetów / biletów punktowych, wjazdy (punkty) odliczane są poprzez zbliżenie karnetu / biletu do czytnika bramki przy każdorazowym przejściu przez bramkę. 
 6. Za usługę niewykorzystaną z winy klienta opłata nie jest zwracana.

 

III. Bieżąca eksploatacja
 1. Z wyciągu talerzykowego korzystać mogą samodzielnie osoby umiejące jeździć na nartach/snowboardzie, sprawne fizycznie, o masie ciała powyżej 20 kg. 
 2. Dzieci w wieku do lat 8 mogą korzystać z wyciągu pod opieką i nadzorem osoby dorosłej.
 3. Zakaz korzystania z urządzenia mają osoby:
  • będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • zachowujące się w sposób zagrażający innym osobom 
 4. Osoby niepełnosprawne winny uzgodnić warunki korzystania z urządzenia z pracownikiem Ośrodka obsługującym wyciąg na peronie dolnym.
 5. Podczas korzystania z wyciągu talerzykowego należy bezwzględnie przestrzegać uwag i poleceń pracowników obsługi oraz stosować się do treści znaków i tablic informacyjnych.
 6. Osoby rozpoczynające wyjazd na peronie dolnym powinny:
  • ustawić narty lub snowboard równolegle do trasy,
  • kijki trzymać w jednej ręce nie zakładając pasków na przeguby,
  • uchwycić  ręką orczyk i przełożyć  talerzyk pomiędzy nogami – do tyłu,
  • poczekać aż urządzenie holujące osiągnie pełną długość,
  • płynnie wystartować.
 7. Podczas wjazdu bezwzględnie należy:
  • stosować się do znaków i tablic informacyjnych,
  • nie wyprzęgać się na trasie podjazdu z wyłączeniem poszczególnych „półek”,
  • jechać śladem na wprost,
  • nie zaczepiać pustych urządzeń holujących,
  • zjeżdżać z trasy wyciągu jedynie w strefie wyznaczonej,
  • na peronie górnym podczas wyprzęgania nie rzucać urządzeniem holującym do przodu i w bok,
  • podczas upadku na trasie wyciągu natychmiast usunąć się z trasy,
  • po wyprzęgnięciu nie zatrzymywać się i opuścić strefę peronu górnego.
 8. W przypadku zatrzymania się wyciągu należy oczekiwać na ponowne uruchomienie lub na informacje i polecenia pracowników obsługujących urządzenie.
 9. Osoby korzystające z wyciągu robią to na własne ryzyko i odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność taką ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 10. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia oraz skutki zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników wyciągu  spowodowane nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu.
IV. Wymagania i odpowiedzialność
 1. O wszelkich zagrożeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu użytkowników wyciągu należy niezwłocznie poinformować pracownika obsługi lub ochronę obiektu.
 2. Osoby, których działanie spowodowało zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia i sprzętu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność taką ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 3. Za mienie prywatne przyniesione i pozostawione na terenie obiektu, właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
 4. W przypadku kradzieży należy niezwłocznie powiadomić pracowników Ośrodka lub ochronę obiektu.
 5. Skargi, wnioski i uwagi można  składać w administracji  Ośrodka przy ul. Drawskiej 22  bądź telefonicznie nr 22 16 27 300   lub pocztą e-mail na adres szczesliwice@aktywnawarszawa.waw.pl.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor SCS Aktywna Warszawa.  

Pliki do pobrania: