Lato w Mieście na Górce Szczęśliwickiej

31 sierpnia 2021
Lato w Mieście na Górce Szczęśliwickiej

Świadectwa odebrane, zatem można planować wakacje. Mamy nadzieję, że będzie aktywnie! A jak już wrócicie z gór i znad morza, zapraszamy do naszych Ośrodków na Lato w Mieście 2021.

 

Miasto Stołeczne Warszawa i Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA zapraszają na Lato w Mieście 2021. Program, którego celem jest zapewnienie ciekawego, bezpiecznego i zdrowego spędzenia wolnego czasu jak największej liczbie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Startujemy w poniedziałek, 28 czerwca.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOLEJKI GRAWITACYJNEJ W OŚRODKU ŚZCZĘŚLIWICE Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA PODCZAS AKCJI „LATO W MIEŚCIE 2021”

 1. Organizator: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (dalej: SCSAW).
 2. Czas trwania akcji: od 28 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. w dni powszednie (poniedziałek - piątek), w godzinach: od 10.00 do 13.00 
 3. Cel akcji „Lato w Mieście 2021” (dalej: Akcja): popularyzacja sportu i rekreacji, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, zapobieganie problemom uzależnień.
 4. Zasady dla uczestników indywidualnych (dzieci i młodzież ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu m. st. Warszawy): 
  • Warunkiem otrzymania bezpłatnego wstępu jest okazanie ważnej legitymacji szkolnej.
  • Osoby indywidualne nie są objęte wcześniejszymi zapisami i mogą odebrać bezpłatny bilet w każdym momencie trwania akcji.
  • Bilet wstępu nie obejmuje zajęć indywidualnych i opieki podczas trwania Akcji.
  • Przed skorzystaniem z oferty Ośrodka uczestnik zajęć indywidualnych zobowiązany jest do okazania w recepcji/kasie legitymacji szkolnej oraz pozostawienia oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego - o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych. Oświadczenie ważne jest na cały okres trwania Akcji. Wzór Oświadczenia do pobrania  na stronie internetowej.
  • Indywidualnie i samodzielnie uczestniczyć w zajęciach mogą uczestnicy, którzy ukończyli 13 rok życia. W przypadku uczestników  poniżej 13 roku życia wejście jest możliwe wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna, który ukończył 18 lat.
 5. Zasady dla uczestników grupowych (dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, i ponadpodstawowych z terenu m. st. Warszawy): 
  • Warunkiem uczestnictwa grupy w zajęciach jest wcześniejsza rezerwacja terminu pod numer tel. 22 16 27 300.
  • Grupa zorganizowana powinna liczyć minimum 10 osób.
  • Grupa musi znajdować się pod opieką wychowawcy lub opiekuna.
  • Grupa musi być wpisana w harmonogram zajęć Akcji ,
  • Grupa wpisana w harmonogram akcji ma prawo do bezpłatnego skorzystania z kolejki grawitacyjnej.
  • korzystanie z kolejki grawitacyjnej odbywa się wraz z innymi uczestnikami indywidulanymi – kolejka do skorzystania z atrakcji jest jedna dla wszystkich uczestników.
  • Grupy zobowiązane są do posiadania dokumentu potwierdzającego, że są grupami z jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy.
  • Opiekun grupy zorganizowanej przed skorzystaniem z oferty Ośrodka ma obowiązek pozostawienia w recepcji/kasie imiennej listy osób biorących udział w zajęciach wraz z danymi imiennymi opiekunów.
  • Opiekun grupy składa pisemne oświadczenie, że do uczestnictwa w zajęciach dopuszczane są wyłącznie osoby posiadające oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub które złożyły podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach. Wzór Oświadczenia do pobrania na stronie internetowej

 

     Opiekun zobowiązany jest do zapoznania grupy z regulaminem Ośrodka i urządzeń w tym wytycznych i zasad korzystania z Ośrodka podczas epidemii  dostępnych do wglądu na terenie Ośrodków SCSAW (opracowanych przez SCSAW na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja  2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 861 ze zm.) a także wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartym).

 • Opiekunowie grup mogą bezpłatnie wykonać wjazd/zjazd w ramach pomocy swoim podopiecznym podczas korzystania przez nich z urządzeń. Liczba osób uprawnionych do bezpłatnego skorzystania zależna jest od wielkości grupy:
  1. gdy grupa liczy 10 osób – dwóch opiekunów,
  2. gdy grupa liczy od 11 do 20 osób – trzech opiekunów,
  3. gdy grupa liczy od 21 do 28 osób – czterech opiekunów,
 1. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Ośrodka Szczęśliwice oraz stosowania się do poleceń załogi obsługującej urządzenia.
 2. Podczas trwania Akcji w Ośrodku:
 1. opiekunom grup oraz uczestników indywidualnych udostępniane jest co czwarte miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 2 m z tym, że nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności,
 2. w przypadku, gdy nie zostały oznaczone miejsca, opiekun grupy lub uczestnika indywidualnego zobowiązany jest zachować 2 m odległości od innego uczestnika Akcji,
 3. obowiązek, udostępniania co czwartego miejsca, o którym mowa w ust. 7 lit. a) powyżej, oraz obowiązek, o którym mowa w ust. 7 lit b) powyżej nie dotyczy:
 1. opiekuna, który uczestniczy w Akcji, z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
 2. opiekuna, który uczestniczy w Akcji z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
 3. osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
 1. Za szkody wyrządzone w mieniu Ośrodka przez niepełnoletnich uczestników Akcji odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
 2. SCSAW nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki, kontuzje, urazy bądź inne uszkodzenia ciała oraz koszty leczenia wynikające z korzystania z Ośrodków, udziału w zajęciach lub dojazdów na i z zajęć oraz za skutki tych zdarzeń w czasie trwania i po zakończeniu Akcji.
 3. SCSAW nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w zajęciach, z dojazdami na i z zajęć Akcji włącznie, chyba że wynikają one z jego winy.
 4. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za zgłoszenie każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania grupy na terenie Ośrodka pracownikowi oraz Kierownikowi Ośrodka.
 5. Nieprzestrzeganie przepisów Regulaminu Akcji oraz Ośrodka i urządzeń przez uczestników, podczas Akcji, może skutkować usunięciem uczestnika z terenu Ośrodka, a także zakazem dalszego korzystania z tych zajęć do końca trwania akcji. Pracownicy SCSAW o każdej sytuacji niesubordynacji uczestnika, informuje koordynatora akcji lub kierownika Ośrodka, który sporządza stosowną notatkę ze zdarzenia. Decyzję o dalszym uczestniczeniu lub zakazie brania udziału w zajęciach podejmuje Dyrektor SCSAW.
 6. SCSAW, jako Administrator danych, przetwarza pozyskane z list uczestników oraz oświadczeń dane uczestników i opiekunów wyłącznie w celu zorganizowania i przeprowadzenia zajęć w Ośrodku Szczęśliwice oraz umożliwienia korzystania z niego uczestnikom w ramach akcji Akcji. Dane są chronione z najwyższą starannością. Informacje o przetwarzaniu danych zawiera Załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu
 7. Grupy komercyjne – uczestnicy odpłatnych półkolonii lub innych zajęć zorganizowanych przez podmioty prywatne zobowiązane są do uiszczenia opłaty zgodnie z cennikiem usług Ośrodka.
 8. W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyduje Dyrektor SCSAW.

Pliki do pobrania: