Lato w Mieście na Górce Szczęśliwickiej

29 czerwca 2020
Lato w Mieście na Górce Szczęśliwickiej

Świadectwa odebrane, zatem można planować wakacje. Mamy nadzieję, że będzie aktywnie! A jak już wrócicie z gór i znad morza, zapraszamy do naszych Ośrodków na Lato w Mieście 2020.

 

Miasto Stołeczne Warszawa i Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA zapraszają na Lato w Mieście 2020. Program, którego celem jest zapewnienie ciekawego, bezpiecznego i zdrowego spędzenia wolnego czasu jak największej liczbie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Startujemy w poniedziałek, 29 czerwca.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOLEJKI GRAWITACYJNEJ W OŚRODKU ŚZCZĘŚLIWICE Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA PODCZAS AKCJI „LATO W MIEŚCIE 2020”

 1. Organizator: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (dalej: SCS AW).
 2. Czas trwania akcji: od 29 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. w dni powszednie (poniedziałek - piątek), w godzinach: od 10.00 do 13.00 
 3. Cel akcji „Lato w Mieście 2020” (dalej: Akcja): popularyzacja sportu i rekreacji, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, zapobieganie problemom uzależnień.
 4. Zasady dla uczestników indywidualnych (dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z terenu m. st. Warszawy): 
  • Warunkiem otrzymania bezpłatnego wstępu jest okazanie ważnej legitymacji szkolnej.
  • Osoby indywidualne nie są objęte wcześniejszymi zapisami i mogą odebrać bezpłatny bilet w każdym momencie trwania akcji.
  • Bilet wstępu nie obejmuje zajęć indywidualnych i opieki podczas trwania Akcji.
  • Przed skorzystaniem z oferty Ośrodka uczestnik zajęć indywidualnych zobowiązany jest do okazania w recepcji/kasie legitymacji szkolnej oraz pozostawienia oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego - o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych. Oświadczenie ważne jest na cały okres trwania Akcji. Wzór Oświadczenia do pobrania poniżej.
  • Indywidualnie i samodzielnie uczestniczyć w zajęciach mogą uczestnicy, którzy ukończyli 13 rok życia. W przypadku uczestników  poniżej 13 roku życia wejście jest możliwe wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna, który ukończył 18 lat.
 5. Zasady dla uczestników grupowych (dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z terenu m. st. Warszawy): 
  • Warunkiem uczestnictwa grupy w zajęciach jest wcześniejsza rezerwacja terminu pod numerem tel. 22 16 27 300 lub mailowo: szczesliwice@aktywnawarszawa.waw.pl
  • Grupa zorganizowana powinna liczyć minimum 10 osób.
  • Grupa musi znajdować się pod opieką wychowawcy lub opiekuna.
  • Grupa musi być wpisana w harmonogram zajęć Akcji ,
  • Grupa wpisana w harmonogram akcji ma prawo do bezpłatnego skorzystania z kolejki grawitacyjnej.
  • Opiekun grupy zorganizowanej przed skorzystaniem z oferty Ośrodka ma obowiązek pozostawienia w recepcji/kasie imiennej listy osób biorących udział w zajęciach wraz z danymi imiennymi opiekunów.
  • Opiekun grupy składa pisemne oświadczenie, że do uczestnictwa w zajęciach dopuszczane są wyłącznie osoby posiadające oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub które złożyły podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach. Wzór Oświadczenia do pobrania poniżej.
  • Opiekun zobowiązany jest do zapoznania grupy z regulaminem Ośrodka i urządzeń w tym wytycznych i zasad korzystania z Ośrodka podczas epidemii  dostępnych do wglądu na terenie Ośrodków SCS AW (opracowanych przez SCS AW na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii; Dz.U.2020.1066) a także wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia oraz zobowiązanie uczestników do ich przestrzegania.
  • Opiekunowie grup mogą bezpłatnie wykonać wjazd/zjazd w ramach pomocy swoim podopiecznym podczas korzystania przez nich z urządzeń. Liczba osób uprawnionych do bezpłatnego skorzystania zależna jest od wielkości grupy:
   1. gdy grupa liczy 10 osób – dwóch opiekunów,
   2. gdy grupa liczy od 11 do 20 osób – trzech opiekunów,
   3. gdy grupa liczy od 21 do 28 osób – czterech opiekunów,
 6. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Ośrodka Szczęśliwice oraz stosowania się do poleceń załogi obsługującej urządzenia.
 7. Podczas trwania Akcji w Ośrodku:
 1. opiekunom grup oraz uczestników indywidualnych udostępniane jest co czwarte miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 2 m z tym, że nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności,
 2. w przypadku, gdy nie zostały oznaczone miejsca, opiekun grupy lub uczestnika indywidualnego zobowiązany jest zachować 2 m odległości od innego uczestnika Akcji,
 3. obowiązek, udostępniania co czwartego miejsca, o którym mowa w ust. 19 li. a) powyżej, oraz obowiązek, o którym mowa w ust. 19 lit b) powyżej nie dotyczy:
 1. opiekuna, który uczestniczy w Akcji, z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
 2. opiekuna, który uczestniczy w Akcji z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
 3. osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
 1. Za szkody wyrządzone w mieniu Ośrodka przez niepełnoletnich uczestników Akcji odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
 2. SCS AW nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki, kontuzje, urazy bądź inne uszkodzenia ciała oraz koszty leczenia wynikające z korzystania z Ośrodków, udziału w zajęciach lub dojazdów na i z zajęć oraz za skutki tych zdarzeń w czasie trwania i po zakończeniu Akcji.
 3. SCS AW nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w zajęciach, z dojazdami na i z zajęć Akcji włącznie, chyba że wynikają one z jego winy.
 4. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za zgłoszenie każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania grupy na terenie Ośrodka pracownikowi oraz Kierownikowi Ośrodka.
 5. Nieprzestrzeganie przepisów Regulaminu Akcji oraz Ośrodka i urządzeń przez uczestników, podczas Akcji, może skutkować usunięciem uczestnika z terenu Ośrodka, a także zakazem dalszego korzystania z tych zajęć do końca trwania akcji. Pracownicy SCS AW o każdej sytuacji niesubordynacji uczestnika, informuje koordynatora akcji lub kierownika Ośrodka, który sporządza stosowną notatkę ze zdarzenia. Decyzję o dalszym uczestniczeniu lub zakazie brania udziału w zajęciach podejmuje Dyrektor SCS AW.
 6. SCS AW, jako Administrator danych, przetwarza pozyskane z list uczestników oraz oświadczeń dane uczestników i opiekunów wyłącznie w celu zorganizowania i przeprowadzenia zajęć w Ośrodku Szczęśliwice oraz umożliwienia korzystania z niego uczestnikom w ramach akcji Akcji. Dane są chronione z najwyższą starannością i nie są przekazywane żadnym odbiorcom. Informacje o przetwarzaniu danych zawiera Załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu.
 7. W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyduje Dyrektor Stołecznego Centrum Sportu AW.

Zgodnie z uchwałą m.st. Warszawy, możliwość nieodpłatnego korzystania z obiektów, urządzeń oraz usług świadczonych przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy działające w zakresie sportu, turystyki i wypoczynku mają:

- dzieci i młodzież szkolna - uczniowie warszawskich szkół oraz uczniowie mający stałe miejsce zamieszkania w Warszawie, posiadający ważne legitymacje szkolne,

- zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej korzystające z nieodpłatnych form organizacji czasu wolnego - uczniowie warszawskich szkół oraz uczniowie mający stałe miejsce zamieszkania w Warszawie, posiadający ważne legitymacje szkolne.

Pliki do pobrania: