Lato w Mieście 2022 - Górka Szczęśliwicka

21 czerwca 2022
Lato w Mieście 2022 - Górka Szczęśliwicka

Lato w Mieście 2022 - Górka Szczęśliwicka

Szkoła zbliża się ku końcowi, zatem można planować wakacje. Mamy nadzieję, że będzie aktywnie! A jak już wrócicie z gór i znad morza, zapraszamy do naszych Ośrodków na Lato w Mieście 2022.

Miasto Stołeczne Warszawa i Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA zapraszają na Lato w Mieście 2022. Program, którego celem jest zapewnienie ciekawego, bezpiecznego i zdrowego spędzenia wolnego czasu jak największej liczbie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Startujemy w poniedziałek, 27 czerwca

Oto szczegółowy “rozkład jazdy” w ramach Lata w Mieście 2022:

Od 27 czerwca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r., w dni powszednie, w podanych niżej godzinach udostępniamy kolejkę grawitacyjną - nie zapewniając opieki instruktorskiej.

 1. Ośrodek Szczęśliwice – Warszawa, ul. Drawska 22
  • w godz. 10.00-13.00 – zjazdy na kolejce grawitacyjnej

Uczestnicy indywidualni i grupy zorganizowane

 1. Uczestnicy indywidualni – uczestnikami indywidualnymi akcji są dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu m.st. Warszawy. Uczestnicy indywidualni mają wstęp na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.
 2. Grupy zorganizowane (dalej jako grupa lub grupa zorganizowana) – w ramach akcji dopuszczony jest udział grup osób z jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy wraz z opiekunami grupy, prowadzącymi zajęcia oraz sprawującymi nadzór nad pozostałymi członkami grupy przebywającymi na terenie obiektów. W skład grup, nie licząc opiekunów mogą wchodzić wyłącznie uczniowie z klas I-VIII ze szkół podstawowych, z terenu m.st. Warszawy, posiadający ważną legitymację szkolną. Opiekun grupy/trener zobowiązany jest posiadać i okazać na wezwanie pracownika Organizatora dokumenty potwierdzające wymienione w tym punkcie okoliczności.
 1. Zasady uczestnictwa
 1. Ośrodek Szczęśliwice – uczestnicy indywidualni i grupy zorganizowane od 10 osób.
   
 2. Indywidualnie i samodzielnie korzystać z obiektów mogą uczniowie, którzy ukończyli 13. rok życia. W przypadku uczniów poniżej 13. roku życia korzystanie z obiektów jest możliwe wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna, który ukończył 18 lat.
 3. Uczestników indywidualnych nie obowiązują wcześniej zapisy, a o wejściu na zajęcia decyduje kolejność przyjścia. 
 4. Przed wejściem do obiektu uczestnik indywidualny zobowiązany jest do okazania w recepcji legitymacji szkolnej oraz pozostawienia własnoręcznie podpisanego, a w przypadku osób niepełnoletnich, podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego, oświadczenia (Załączniki Nr 2 i 3) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w akcji. Oświadczenie ważne jest na cały okres akcji.
 5. Warunkiem uczestnictwa grupy w zajęciach jest wcześniejsza rezerwacja terminu pod numer tel. 22 16 27 300. Korzystanie z kolejki grawitacyjnej odbywa się wraz z innymi uczestnikami indywidulanymi – kolejka do skorzystania z atrakcji jest jedna dla wszystkich uczestników.
   
 6. Każdy uczestnik indywidualny i/lub opiekun grupy zobowiązany jest do zapoznania się niniejszym regulaminem oraz z regulaminami obiektu, z którego zamierza skorzystać, w tym wytycznymi i zasadami korzystania z obiektu podczas zagrożenia epidemicznego lub epidemii i bezwzględnego ich przestrzegania Opiekun grupy zobowiązany jest zapoznać z powyższym również wszystkich członków grupy.
   
 7. Uczestnik indywidualny i każdy członek grupy zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania się do wspomnianych powyżej regulaminów, a także powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom epidemicznym lub epidemii.
   
 8. Maksymalna liczebność zarówno uczestników indywidulanych, jak i grup zorganizowanych a także osób wpuszczanych na widownię może być w każdym czasie zmieniona w związku z nakazami i zakazami związanymi z wystąpieniem stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Zmiany te wchodzą w życie, bez potrzeby modyfikacji niniejszego Regulaminu.
   
 9. W czasie pobytu grupy w obiekcie opiekunowie grupy są zobowiązani dopilnować, aby członkowie grupy zachowywali się właściwie i nie niszczyli urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu.
   
 10. Przedstawiciel SCSAW ma prawo i obowiązek zgłosić do opiekuna grupy zastrzeżenia do zachowania uczestnika akcji, jeśli nie przestrzega on regulaminów obowiązujących na terenie obiektu, używa słów powszechnie uznawanych za obelżywe, jak też zachowuje się agresywnie.
   
 11. Grupa zorganizowana przebywa na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekuna lub opiekunów grupy.
   
 12. Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo również w pomieszczeniach:
  • szatni,
  • toalet,
  • natrysków.
    
 13. Opiekun grupy ma obowiązek:
  • niepozostawiania bez opieki podopiecznych nie uczestniczących w zajęciach;
  • po upływie wyznaczonego czasu pobytu zarządzanie zbiórki, sprawdzenie stanu liczebnego grupy.
    
 14. Grupy zorganizowane bez opiekuna nie będą wpuszczone do obiektu.
   
 15. Grupy zorganizowane korzystają z obiektu na podstawie wcześniejszej rezerwacji.
   
 16. Opiekun grupy zorganizowanej ma obowiązek pozostawienia u pracownika recepcji przed rozpoczęciem korzystania z obiektu, imiennej listy osób biorących udział w akcji, wraz z danymi imiennymi opiekunów.
   
 17. Opiekun grupy składa pisemne oświadczenie (Załącznik Nr 4), że do korzystania z obiektu dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych w obiektach sportowych lub, które złożyły podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego, oświadczenie o braku przeciwwskazań do korzystania z obiektu. Oświadczenie ważne jest na cały okres trwania akcji.
   
 18. Uczestnicy indywidualni i grupowi zobowiązani są do posiadania właściwego stroju i obuwia sportowego (w zależności od specyfiki obiektu).
   
 19. Uczestnicy indywidualni oraz grupowi mają obowiązek podporządkowania się poleceniom obsługi obiektu w tym kierownikowi obiektu.
   
 20. Uczestnicy indywidualni oraz opiekunowie grup mają obowiązek zgłoszenia każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania na terenie obiektu obsłudze obiektu oraz kierownikowi obiektu.
   
 21. Nieprzestrzeganie przepisów niniejszego regulaminu przez uczestników, podczas akcji może skutkować usunięciem uczestnika indywidualnego i/lub członka grupy z terenu obiektu, a także zakazem dalszego korzystania z obiektu do końca trwania akcji.

Udanej zabawy!

Pliki do pobrania: