Akcja „Zima w mieście 2020” w Ośrodku Szczęśliwice

7 lutego 2020
Akcja „Zima w mieście 2020” w Ośrodku Szczęśliwice

Zima w Mieście 2020

W okresie ferii zimowych w Ośrodku Szczęśliwice organizowana będzie Akcja „Zima w mieście 2020”. Akcja realizowana będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-13:00 w okresie od 10.02.2020 do 21.02. 2020 r. W ramach akcji zostanie udostępniony stok zjazdowy w celu rekreacyjnej jazdy na nartach i deskach snowboardowych. Dzieci oraz młodzież do lat 18 otrzymają bezpłatne bilet wstępu na stok zjazdowy w ww. terminach.

INFOMUJEMY, ŻE W AKCJI „ZIMA W MIEŚCIE 2020„ OŚRODEK SZCZĘŚLIWICE NIE PROWADZI ZAPISÓW NA ZAJĘCIA Z INSTUKTORAMI ORAZ NA  WYPOŻYCZNIE SPRZETU NARCIARSKIEGO.

PODSTAWOWE ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJI „ZIMA W MIEŚCIE” DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH:

1. Warunkiem otrzymania bezpłatnego biletu wstępu jest okazanie ważnej legitymacji szkolnej.
2. Osoby indywidualne nie są objęte wcześniejszymi zapisami i mogą odebrać bezpłatny bilet w każdym momencie trwania akcji.
3. Osoba indywidualna powinna posiadać własny lub wypożyczony sprzęt narciarski/snowboardowy.
4. Uczestnicy indywidualni zobowiązani są przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych na stoku narciarskim lub złożyć oświadczenie o zdolności do udziału w tych zajęciach podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych – gotowe druki znajdują się w kasie ośrodka lub można je pobrać ze strony AKTWNEJ WARSZAWY.

5. Osoby indywidulane nie posiadające umiejętności samodzielnej jazdy na nartach lub snowboardzie muszą przebywać pod opieką instruktora. Zapewnienie instruktora we własnym zakresie.

UWAGA! Bilet wstępu na stok i wyciągi narciarskie nie obejmuje zajęć indywidualnych i opieki instruktorskiej podczas trwania akcji.

PODSTAWOWE ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJI „ZIMA W MIEŚCIE” DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

1. Grupa musi znajdować się pod opieką wychowawcy lub opiekuna.

2. Warunkiem otrzymania bezpłatnych biletów dla Grup jest spełnienie warunków wskazanych w punkcie  3 i 4 poniżej.
3. Opiekun grupy zorganizowanej ma obowiązek pozostawienia w kasie ośrodka przed rozpoczęciem zajęć imiennej listy uczestników zajęć wraz z danymi imiennymi opiekunów.
4. Opiekun grupy składa pisemne oświadczenie, że do uczestnictwa w zajęciach dopuszczane są wyłącznie osoby posiadające oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub które złożyły podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach – gotowe druki znajdują się w kasie ośrodka lub można je pobrać ze strony AKTYWNEJ WARSZAWY.

5. Grupa na stoku zjazdowym musi znajdować się pod opieką instruktora. Zapewnienie instruktora we własnym zakresie.

 

Pliki do pobrania: