Lato w Mieście 2022 w Ośrodkach AKTYWNEJ WARSZAWY

7 czerwca 2022
Lato w Mieście 2022 w Ośrodkach AKTYWNEJ WARSZAWY

Szkoła zbliża się ku końcowi, zatem można planować wakacje. Mamy nadzieję, że będzie aktywnie! A jak już wrócicie z gór i znad morza, zapraszamy do naszych Ośrodków na Lato w Mieście 2022.

Miasto Stołeczne Warszawa i Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA zapraszają na Lato w Mieście 2022. Program, którego celem jest zapewnienie ciekawego, bezpiecznego i zdrowego spędzenia wolnego czasu jak największej liczbie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Startujemy w poniedziałek, 27 czerwca.  Na Lato w Mieście 2022 zapraszamy do następujących Ośrodków AKTYWNEJ WARSZAWY: Ośrodka Solec, Polonia, Inflancka, Rozbrat, Ośrodka Namysłowska, Jutrzenka, Grzybowska, Ośrodka Moczydło, Ośrodka Stegny, Górka Szczęśliwicką, Hutnik oraz Legia Korty!

Oto szczegółowy “rozkład jazdy” w ramach Lata w Mieście 2022:

Od 27 czerwca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r., w dni powszednie, w podanych niżej godzinach udostępniamy następujące obiekty sportowe (dalej jako obiekty), nie zapewniając opieki instruktorskiej (z wyłączeniem Ośrodka Solec i Ośrodka Legia Korty):

 1. Ośrodek Solec - Warszawa, ul Solec 71
  • w godz. 10.00-13.00 – korty tenisowe w dniach 27.06.2022 – 8.07.2022, 18.07.2022 – 19.08.2022 oraz 24.08.2022 – 31.08.2022.
 2. Ośrodek Polonia – Warszawa, ul. Konwiktorska 6
  • w godz. 9.00-14.30 – pływalnia kryta, w dniach 25.07.2022 – 31.08.2022
  • w godz.9.00-15.00 – hala sportowa; w dniach 01.08.2022 – 31.08.2022
  • w godz. 9.00 – 15.00 – boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią
 3. Ośrodek Inflancka – Warszawa, ul. Inflancka 8
  • w godz. 9.00-15.00 – pływalnia kryta
 4. Ośrodek Rozbrat – Jutrzenka Warszawa, ul. Rozbrat 26
  • w godz. 10.00-15.00 – pływalnia kryta; w dniach 27.06.2022 – 05.08.2022 z wyłączeniem śród i piątków w godz. 12.00 – 15.00
  • w godz. 12.00 – 16.00 -skatepark
 5. Ośrodek Namysłowska – Warszawa, ul. Namysłowska 8
  • w godz. 9.00-15.00 – pływalnia kryta; w dniach 27.06.2022 – 29.07.2022
 6. Ośrodek Grzybowska – Warszawa, ul. Grzybowska 35 A
  • W godz. 9.00-15.00 – pływalnia kryta; w dniach 27.06.2022 – 1.07.2022 oraz 25.07.2022 – 31.08.2022
 7. Ośrodek Moczydło – Warszawa, ul. Górczewska 69/73
  • w godz. 9.00 -13.00 – park wodny wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 8. Ośrodek Stegny – Warszawa, ul. Inspektowa 1
  • w godz. 10.00-13.00 – jazda rekreacyjna na rolkach
 9. Ośrodek Szczęśliwice – Warszawa, ul. Drawska 22
  • w godz. 10.00-13.00 – zjazdy na kolejce grawitacyjnej
 10. Ośrodek Hutnik – Warszawa, ul. Marymoncka 42
  • w godz.9.00-12.00 – korty tenisowe w dniach 4.07.2022 – 29.07.2022
 11. Ośrodek Legia Korty – Warszawa, ul. Myśliwiecka 4A
  • w godz. 10.00 - 14.00 – korty tenisowe w dniach 27.06.2022 – 1.07.2022, 4.07.2022 – 8.07.2022, 11.07.2022 – 15.07.2022 oraz 22.08.2022 - 26.08.2022

Uczestnicy indywidualni i grupy zorganizowane

 1. Uczestnicy indywidualni – uczestnikami indywidualnymi akcji są dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu m.st. Warszawy. Uczestnicy indywidualni mają wstęp do wymienionych wyżej Ośrodków Organizatora na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.
 2. Grupy zorganizowane (dalej jako grupa lub grupa zorganizowana) – w ramach akcji dopuszczony jest udział grup osób z jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy wraz z opiekunami grupy, prowadzącymi zajęcia oraz sprawującymi nadzór nad pozostałymi członkami grupy przebywającymi na terenie obiektów. W skład grup, nie licząc opiekunów mogą wchodzić wyłącznie uczniowie z klas I-VIII ze szkół podstawowych, z terenu m.st. Warszawy, posiadający ważną legitymację szkolną. Opiekun grupy/trener zobowiązany jest posiadać i okazać na wezwanie pracownika Organizatora dokumenty potwierdzające wymienione w tym punkcie okoliczności.
 1. Zasady uczestnictwa
 1. Ośrodek Solec – wyłącznie uczestnicy indywidualni na kortach tenisowych.
   
 2. Ośrodek Polonia – wyłącznie grupy zorganizowane co najmniej 10 osobowe.
   
 3. Ośrodek Inflancka – uczestnicy indywidualni i grupy zorganizowane co najmniej 6 osobowe na pływalni.
   
 4. Ośrodek Rozbrat – uczestnicy indywidualni i grupy zorganizowane co najmniej 6 osobowe.
   
 5. Ośrodek Namysłowska – uczestnicy indywidualni i grupy zorganizowane co najmniej 6 osobowe na pływalni.
   
 6. Ośrodek Grzybowska – uczestnicy indywidualni i grupy zorganizowane co najmniej 6 osobowe na pływalni.
   
 7. Ośrodek Moczydło – grupy zorganizowane co najmniej 10 osobowe.
   
 8. Ośrodek Stegny – uczestnicy indywidualni i grupy zorganizowane co najmniej 10 osobowe.
   
 9. Ośrodek Szczęśliwice – uczestnicy indywidualni i grupy zorganizowane od 10 osób.
   
 10. Ośrodek Hutnik – wyłącznie uczestnicy indywidualni na kortach tenisowych.
   
 11. Ośrodek Legia Korty - uczestnicy indywidualni i maksymalnie 16 osobowe grupy zorganizowane na kortach tenisowych.
   
 12. Indywidualnie i samodzielnie korzystać z obiektów mogą uczniowie, którzy ukończyli 13. rok życia. W przypadku uczniów poniżej 13. roku życia korzystanie z obiektów jest możliwe wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna, który ukończył 18 lat. Uczestników indywidualnych nie obowiązują wcześniej zapisy, a o wejściu na zajęcia decyduje kolejność przyjścia. (Niniejsze zdanie nie dotyczy Ośrodka Legia Korty, którego zasady rejestracji uczestników oraz limity uczestnictwa zostaną opublikowane wraz z ofertą akcji „Lato w Mieście”).
   
 13. Przed wejściem do obiektu uczestnik indywidualny zobowiązany jest do okazania w recepcji legitymacji szkolnej oraz pozostawienia własnoręcznie podpisanego, a w przypadku osób niepełnoletnich, podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego, oświadczenia (Załączniki Nr 2 i 3) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w akcji. Oświadczenie ważne jest na cały okres akcji.
   
 14. Każdy uczestnik indywidualny i/lub opiekun grupy zobowiązany jest do zapoznania się niniejszym regulaminem oraz z regulaminami obiektu, z którego zamierza skorzystać, w tym wytycznymi i zasadami korzystania z obiektu podczas zagrożenia epidemicznego lub epidemii i bezwzględnego ich przestrzegania Opiekun grupy zobowiązany jest zapoznać z powyższym również wszystkich członków grupy.
   
 15. Uczestnik indywidualny i każdy członek grupy zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania się do wspomnianych w punkcie 14 powyżej regulaminów, a także powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom epidemicznym lub epidemii.
   
 16. Maksymalna liczebność zarówno uczestników indywidulanych, jak i grup zorganizowanych a także osób wpuszczanych na widownię może być w każdym czasie zmieniona w związku z nakazami i zakazami związanymi z wystąpieniem stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Zmiany te wchodzą w życie, bez potrzeby modyfikacji niniejszego Regulaminu.
   
 17. W czasie pobytu grupy w obiekcie opiekunowie grupy są zobowiązani dopilnować, aby członkowie grupy zachowywali się właściwie i nie niszczyli urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu.
   
 18. Przedstawiciel SCSAW ma prawo i obowiązek zgłosić do opiekuna grupy zastrzeżenia do zachowania uczestnika akcji, jeśli nie przestrzega on regulaminów obowiązujących na terenie obiektu, używa słów powszechnie uznawanych za obelżywe, jak też zachowuje się agresywnie.
   
 19. Grupa zorganizowana przebywa na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekuna lub opiekunów grupy.
   
 20. Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo również w pomieszczeniach:
  • szatni,
  • toalet,
  • natrysków.
    
 21. Opiekun grupy ma obowiązek:
  • niepozostawiania bez opieki podopiecznych nie uczestniczących w zajęciach;
  • po upływie wyznaczonego czasu pobytu zarządzanie zbiórki, sprawdzenie stanu liczebnego grupy.
    
 22. Grupy zorganizowane bez opiekuna nie będą wpuszczone do obiektu.
   
 23. Grupy zorganizowane korzystają z obiektu na podstawie wcześniejszej rezerwacji.
   
 24. Opiekun grupy zorganizowanej ma obowiązek pozostawienia u pracownika recepcji przed rozpoczęciem korzystania z obiektu, imiennej listy osób biorących udział w akcji, wraz z danymi imiennymi opiekunów.
   
 25. Opiekun grupy składa pisemne oświadczenie (Załącznik Nr 4), że do korzystania z obiektu dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych w obiektach sportowych lub, które złożyły podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego, oświadczenie o braku przeciwwskazań do korzystania z obiektu. Oświadczenie ważne jest na cały okres trwania akcji.
   
 26. Uczestnicy indywidualni i grupowi zobowiązani są do posiadania właściwego stroju i obuwia sportowego (w zależności od specyfiki obiektu).
   
 27. Uczestnicy indywidualni oraz grupowi mają obowiązek podporządkowania się poleceniom obsługi obiektu w tym kierownikowi obiektu.
   
 28. Uczestnicy indywidualni oraz opiekunowie grup mają obowiązek zgłoszenia każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania na terenie obiektu obsłudze obiektu oraz kierownikowi obiektu.
   
 29. Nieprzestrzeganie przepisów niniejszego regulaminu przez uczestników, podczas akcji może skutkować usunięciem uczestnika indywidualnego i/lub członka grupy z terenu obiektu, a także zakazem dalszego korzystania z obiektu do końca trwania akcji.

Udanej zabawy!

Pliki do pobrania: