Ratownik

11 kwietnia 2017


Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA poszukuje ratowników posiadających ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy do pracy na pływalniach krytych w Ośrodkach: Inflancka, Grzybowska, Polonia, Namysłowska, Rozbrat-Jutrzenka
Praca zarówno w pełnym, jak również niepełnym wymiarze czasu pracy (od 40% do 100% etatu)

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku

 1. ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni,
 2. pełnienie dyżuru na wyznaczonym stanowisku, stała kontrola powierzchni wody,
 3. bieżąca kontrola stanu wyposażenia apteczki pierwszej pomocy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dat ważności zawartych w niej środków medycznych,
 4. bieżąca kontrola stanu technicznego i umiejscowienie sprzętu ratowniczego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 5. kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu i wyposażenia basenu pod względem bezpieczeństwa osób korzystających i kąpiących się, a w razie potrzeby wyłączenie określonych obszarów pływalni,
 6. obecność w godzinach dyżuru na hali basenowej i ciągła obserwacja lustra wody oraz osób kąpiących się pod kątem bezpieczeństwa,
 7. natychmiastowe reagowanie na każdy sygnał wezwania pomocy i podejmowania akcji ratunkowej,
 8. bieżące sprawdzanie i oczyszczanie powierzchni wody oraz dna niecki z wszelkich nieczystości i przedmiotów, aby utrzymać czystość płyty basenowej zgodnie z wymaganiami sanitarnymi oraz obowiązującymi w tym względzie przepisami,
 9. prowadzenie dziennika pracy oraz rejestrowanie zaistniałych wypadków i monitorowanie zużycia środków medycznych oraz kontrola paramentów wody i powietrza,
 10. wypraszanie wszystkich osób, którzy przebywają na hali basenowej bez stroju kąpielowego z wyjątkiem opiekunów i instruktorów grup zorganizowanych korzystających z obiektu zgodnie z harmonogramem,
 11. współpraca z opiekunami grup oraz instruktorami prowadzącymi zajęcia na pływalni pod kątem bezpieczeństwa uczestników zajęć,
 12. dbanie o porządek, czystość i estetykę stanowiska ratowniczego na płycie basenowej,

Informacja o warunkach pracy na stanowisku

praca w równoważnym systemie czasu pracy, praca na niecce basenowej, sprawowanie nadzoru nad osobami korzystającymi z pływalni.

Wymagania niezbędne

 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 2. wiedza i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich
 3. ukończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
 4. wykształcenie średnie
 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 6. nieposzlakowana opinia
 7. stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zadań ratownika wodnego

Wymagania dodatkowe

 1. wykształcenie wyższe
 2. minimum roczne doświadczenie zawodowe w zakresie ratownictwa wodnego
 3. znajomość aktów prawnych z zakresu samorządu terytorialnego, ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, ustawy o ochronie danych osobowych
 4. sumienność, zdyscyplinowanie, dokładność, samodzielność w działaniu, umiejętności komunikacyjne
 5. odporność na stres, umiejętność radzenia sobie w trudnych i stresujących sytuacjach

Wymagane dokumenty

 1. curriculum vitae
 2. list motywacyjny
 3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych
 4. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzonej rekrutacji
 6. oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie zadań ratownika wodnego
 7. oświadczenie o obywatelstwie
 8. kopie dokumentów potwierdzających aktualne zaświadczenie ukończenia Kursu Pierwszej Pomocy,
 9. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego określony w przepisach o służbie cywilnej (dotyczy obcokrajowców)

Informacja o sposobie, miejscu i terminie dostarczenia dokumentów

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres kadry@aktywnawarszawa.waw.pl podając w tytule wiadomości „Rekrutacja - ratownik” albo dostarczyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie „Rekrutacja - ratownik” do Działu Kadr i Płac Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA przy ul. Rozbrat 26 (pok. 112) bądź przesłać na adres Działu Kadr i Płac Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa).

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Stołecznym Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

Pliki do pobrania: