Ogłoszenie nr 2022.110.2 - Sprzątaczka

23 listopada 2022

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE I OBSŁUGI
w Stołecznym Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
ul. Rozbrat 26, Warszawa

Sprzątaczka

Ogłoszenie nr 2022.110.2
Termin składania dokumentów: 31.12.2022 r.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • dbałość o czystość i porządek w Ośrodku sportu i rekreacji,
 • utrzymanie obiektów, zaplecza sanitarnego i ciągów komunikacyjnych wewnątrz budynku w należytym stanie higienicznym, 
 • sprzątanie obiektów i pomieszczeń wewnątrz budynku (hala sportowa, zaplecze szatni pływalni, budynek główny, pawilon szatniowy oraz kontenery szatniowo-sanitarne, biura)
 • sprzatanie łazienek, toalet, szatni (w tym szatni damskich), korytarzy, sanitariatów (w tym sanitariatów damskich) itp.,
 • dbałość o wyposażenie łazienek i toalet w środki czystości,
 • mycie okien,
 • dezynfekcja (COVID19) pomieszczeń i wyposażenia,
 • w razie potrzeby pomoc w pracach na terenie zewnętrznym.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w budynku i na terenie zewnętrznym. Praca fizyczna na dwie zmiany w równoważnym systemie czasu pracy. Praca na pełen etat, na podstawie umowy o pracę. Ośrodek czynny w godzinach 6:00 – 22:00 od poniedziałku do niedzieli. Dni pracujące przypadające w sobotę lub niedzielę są rekompensowane dniami wolnymi w dni powszednie zgodnie z grafikiem.
Wejście do budynku oraz ciągi komunikacyjne nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, poruszających się na wózkach. Toalety nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących

Wymagania niezbędne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • komunikatywna znajomość języka polskiego,
 • wykształcenie: minimum podstawowe,
 • staż pracy: nie wymagany.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność obsługi maszyn czyszczących (szarawarki, myjki ciśnieniowej),
 • przestrzeganie nakazów i rekomendacji dotyczących pandemii.
Oferujemy:
 
 • Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę,
 • Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy), nagrody jubileuszowe,
 • Pakiet socjalny: świadczenia socjalne wynikające z Regulaminu ZFŚS Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie: o posiadanym obywatelstwie, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tego naboru oraz o zapoznaniu z zasadami przetwarzania danych osobowych

 

(Wzór oświadczenia do pobrania w załączniku

https://aktywnawarszawa.waw.pl/pl/d/c542594a507e793ff1a130bc1ca26258 )

 

WARUNKIEM UDZIAŁU W NABORZE JEST DOSTARCZENIE POPRAWNIE UZUPEŁNIONEGO DRUKU OŚWIADCZENIA.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie kompletu wymaganych dokumentów i oświadczeń wymienionych w treści ogłoszenia na adres rekrutacja@aktywnawarszawa.waw.pl podając w tytule wiadomości „Ogłoszenie nr 2022.110.2” w terminie do 31.12.2022 r. albo dostarczyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Ogłoszenie nr 2022.110.2” do Sekretariatu Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA przy ul. Rozbrat 26 (pok. 209) bądź przesłać na adres Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa) w terminie do 31.12.2022 r.

Uwaga: Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres do dnia 31.12.2022 r.

 

ZASADY I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA W ZWIĄZKU Z PROWADZONYM NABOREM NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE I OBSŁUGI ORAZ NA ZASTĘPSTWO

Udział w naborze (złożenie dokumentów) oznacza zapoznanie się z poniższymi zasadami przetwarzania danych osobowych.

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO, Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą w Warszawie informuje o zasadach i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą w Warszawie przy ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa, zwane dalej SCS AW.
2. W sprawie danych osobowych można kontaktować się z SCS AW pod adresem odo@aktywnawarszawa.waw.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem naboru na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi, w tym na zastępstwo.
4. Podstawą przetwarzania przez SCS AW danych jest zgoda kandydata biorącego udział w naborze.
5. W każdej chwili kandydat może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych:
a) pisząc na adres: ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
b) wysyłając e-maila na adres: odo@aktywnawarszawa.waw.pl
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w naborze.
6. Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Sprostowanie danych potwierdzających wymagania niezbędne wskazane w ogłoszeniu jest możliwe w terminie wskazanym w ogłoszeniu jako termin dostarczenia dokumentów. Po tym terminie sprostowanie jest możliwe o ile nie wpływa na ważność złożonej oferty.
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres prowadzonego naboru, a po jego zakończeniu przez okres oraz w zakresie określonym w przepisach prawa.
9. SCS AW nie przekazuje danych kandydatów do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania.
11. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez SCS AW danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje kandydatowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawie przetwarzania danych osobowych.
12. Podanie danych potwierdzających wymagania niezbędne wskazane w ogłoszeniu jest konieczne do prawidłowego przystąpienia do procesu naboru. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Brak podania numeru telefonu bądź adresu poczty elektronicznej (e-mail) może skutkować brakiem możliwości kontaktu ze strony SCS AW.
13. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

Pliki do pobrania: