Ogłoszenie nr 2021.110.10 - instruktor sportu, Ośrodek Namysłowska

11 stycznia 2022

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE I OBSŁUGI
w Stołecznym Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
ul. Rozbrat 26, Warszawa

Instruktor sportu

Ogłoszenie nr 2021.110.10
Termin składania dokumentów: 31.05.2022 r.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie nauki pływania zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 • pełnienie dyżuru na wyznaczonym stanowisku, stała kontrola powierzchni wody,
 • bieżąca kontrola stanu wyposażenia apteczki pierwszej pomocy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dat ważności zawartych w niej środków medycznych,
 • bieżąca kontrola stanu technicznego i umiejscowienie sprzętu ratowniczego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni,
 • kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu i wyposażenia basenu pod względem bezpieczeństwa osób korzystających i kąpiących się, a w razie potrzeby wyłączenie określonych obszarów pływalni,
 • obecność w godzinach dyżuru na hali basenowej i ciągła obserwacja lustra wody oraz osób kąpiących się pod kątem bezpieczeństwa,
 • natychmiastowe reagowanie na każdy sygnał wezwania pomocy i podejmowania akcji ratunkowej,
 • bieżące sprawdzanie i oczyszczanie powierzchni wody oraz dna niecki z wszelkich nieczystości i przedmiotów, aby utrzymać czystość płyty basenowej zgodnie z wymaganiami sanitarnymi oraz obowiązującymi w tym względzie przepisami,
 • prowadzenie dziennika pracy oraz rejestrowanie zaistniałych wypadków i monitorowanie zużycia środków medycznych oraz kontrola paramentów wody i powietrza,
 • współpraca z opiekunami grup oraz instruktorami prowadzącymi zajęcia na pływalni pod kątem bezpieczeństwa uczestników zajęć,
 • dbanie o porządek, czystość i estetykę stanowiska ratowniczego na płycie basenowej.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

praca w równoważnym systemie czasu pracy, praca na niecce basenowej, sprawowanie nadzoru nad osobami korzystającymi z pływalni, wykonywanie czynności instruktorskich.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie: minimum średnie,
 • staż pracy: minimum 2 letni,
 • ukończony kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
 • przynależność do WOPR bądź innego podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego.

 

 

 

Wymagania dodatkowe:

 • minimum roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku ratownika wodnego i instruktora pływania,
 • sumienność, zdyscyplinowanie, samodzielność w działaniu, punktualność, dyspozycyjność.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji zawodowych
  i umiejętności,
 • dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski,
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego),
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie: o posiadanym obywatelstwie, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tego naboru oraz o zapoznaniu z zasadami przetwarzania danych osobowych.

 

Wzór oświadczenia do pobrania w załączniku

 

WARUNKIEM UDZIAŁU W NABORZE JEST DOSTARCZENIE POPRAWNIE UZUPEŁNIONEGO DRUKU OŚWIADCZENIA.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie kompletu wymaganych dokumentów i oświadczeń wymienionych w treści ogłoszenia na adres rekrutacja@aktywnawarszawa.waw.pl podając w tytule wiadomości „Ogłoszenie nr 2021.110.10” w terminie do 31.05.2022 r. albo dostarczyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Ogłoszenie nr 2021.110.10” do Sekretariatu Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA przy ul. Rozbrat 26 (pok. 209) bądź przesłać na adres Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa) w terminie do 31.05.2022 r.

Uwaga: Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres do dnia 31.05.2022 r.

 

Oferty niekompletne lub niespełniające wymagań niezbędnych bądź dostarczone po terminie wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data wpływu) nie będą rozpatrywane.

 

ZASADY I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA W ZWIĄZKU Z PROWADZONYM NABOREM NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE I OBSŁUGI ORAZ NA ZASTĘPSTWO

Udział w naborze (złożenie dokumentów) oznacza zapoznanie się z poniższymi zasadami przetwarzania danych osobowych.

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO, Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą w Warszawie informuje o zasadach i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą w Warszawie przy ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa, zwane dalej SCS AW.
2. W sprawie danych osobowych można kontaktować się z SCS AW pod adresem odo@aktywnawarszawa.waw.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem naboru na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi, w tym na zastępstwo.
4. Podstawą przetwarzania przez SCS AW danych jest zgoda kandydata biorącego udział w naborze.
5. W każdej chwili kandydat może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych:
a) pisząc na adres: ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
b) wysyłając e-maila na adres: odo@aktywnawarszawa.waw.pl
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w naborze.
6. Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Sprostowanie danych potwierdzających wymagania niezbędne wskazane w ogłoszeniu jest możliwe w terminie wskazanym w ogłoszeniu jako termin dostarczenia dokumentów. Po tym terminie sprostowanie jest możliwe o ile nie wpływa na ważność złożonej oferty.
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres prowadzonego naboru, a po jego zakończeniu przez okres oraz w zakresie określonym w przepisach prawa.
9. SCS AW nie przekazuje danych kandydatów do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania.
11. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez SCS AW danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje kandydatowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawie przetwarzania danych osobowych.
12. Podanie danych potwierdzających wymagania niezbędne wskazane w ogłoszeniu jest konieczne do prawidłowego przystąpienia do procesu naboru. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Brak podania numeru telefonu bądź adresu poczty elektronicznej (e-mail) może skutkować brakiem możliwości kontaktu ze strony SCS AW.
13. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

Pliki do pobrania: