Ogłoszenie nr 2019.110.3 - specjalista ds. finansowo-księgowych, Dział Finansowo-Księgowy

11 lutego 2019

Ogłoszenie nr 2019.110.3
o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

specjalista ds. finansowo-księgowych
Podstawowe miejsce wykonywania zadań pracowniczych
Dział Finansowo-Księgowy
ul. Rozbrat 26, Warszawa

Wymiar czasu pracy
100,0% etatu

 

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku

 1. dekretacja i księgowanie dokumentów księgowych,
 2. obsługa kasy głównej Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA,
 3. prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie z kontami księgi głównej,
 4. potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami,
 5. sporządzanie deklaracji podatkowych oraz innych sprawozdań dla instytucji zewnętrznych,
 6. przygotowywanie sprawozdań i raportów finansowych,
 7. sporządzanie przelewów bankowych,
 8. wystawianie dowodów księgowych,
 9. prowadzenie czynności windykacyjnych,
 10. analiza i weryfikacja umów pod względem zapisów dotyczących kwestii finansowych,
 11. archiwizowanie dokumentacji finansowej,
 12. współpraca z kontrahentami i komórkami organizacyjnymi Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku

praca w podstawowym systemie czasu pracy, praca w pomieszczeniu, wykonywanie prac biurowych, obsługiwanie podstawowych urządzeń biurowych.

Wymagania niezbędne

 1. obywatelstwo polskie - o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe, minimum I-go stopnia,
 6. co najmniej 4 letni staż pracy,
 7. minimum roczne doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z prowadzeniem spraw finansowo-księgowych.

Wymagania dodatkowe

 1. wykształcenie z zakresu ekonomii, finansów, rachunkowości,
 2. minimum roczne doświadczenie zawodowe w rachunkowości budżetowej,
 3. znajomość aktów prawnych z zakresu prawa samorządu terytorialnego, rachunkowości, finansów publicznych,
 4. znajomość obsługi programu Symfonia, moduły FK, handel, środki trwałe,
 5. biegła obsługa programów biurowych (edytory tekstów, arkusze kalkulacyjne, programy do tworzenia prezentacji multimedialnych),
 6. umiejętność obsługi urządzeń biurowych (drukarka, skaner, itp.),
 7. sumienność, zdyscyplinowanie, dokładność, samodzielność w działaniu, bardzo dobra organizacja czasu pracy, umiejętności komunikacyjne.

Wymagane dokumenty

 1. curriculum vitae,
 2. list motywacyjny,
 3. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. kopię dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
 7. kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 8. kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 9. kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzonego naboru.

 

Informacja o sposobie, miejscu i terminie dostarczenia dokumentów

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres rekrutacja@aktywnawarszawa.waw.pl podając w tytule wiadomości „Ogłoszenie nr 2019.110.3” w terminie do 22.02.2019 r. albo dostarczyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Ogłoszenie nr 2019.110.3” do Sekretariatu Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA przy ul. Rozbrat 26 (pok. 209) bądź przesłać na adres Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa) w terminie do 22.02.2019 r. do godz. 16:00.

 

Oferty niespełniające wymagań formalnych bądź dostarczone po terminie wskazanym w ogłoszeniu
(decyduje data wpływu) nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Stołecznym Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

ZASADY I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA

w związku z prowadzonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze

Udział w naborze (złożenie dokumentów) oznacza zapoznanie się z poniższymi zasadami przetwarzania danych osobowych.

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO, Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą w Warszawie informuje o zasadach i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
  z siedzibą w Warszawie przy ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa, zwane dalej SCS AW.
 2. W sprawie danych osobowych można kontaktować się z SCS AW pod adresem odo@aktywnawarszawa.waw.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze.
 4. Podstawą przetwarzania przez SCS AW danych jest zgoda kandydata biorącego udział w naborze.
 5. W każdej chwili kandydat może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych:
  1. pisząc na adres: ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
  2. wysyłając e-maila na adres: odo@aktywnawarszawa.waw.pl

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w naborze.

 1. Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Sprostowanie danych potwierdzających wymagania niezbędne wskazane w ogłoszeniu jest możliwe w terminie wskazanym w ogłoszeniu jako termin dostarczenia dokumentów. Po tym terminie sprostowanie jest możliwe o ile nie wpływa na ważność złożonej oferty.
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
  na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres prowadzonego naboru, a po jego zakończeniu przez okres oraz w zakresie określonym w przepisach prawa.
 4. SCS AW nie przekazuje danych kandydatów do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 5. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania.
 6. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez SCS AW danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje kandydatowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawie przetwarzania danych osobowych.
 7. Podanie danych potwierdzających wymagania niezbędne wskazane w ogłoszeniu jest konieczne
  do prawidłowego przystąpienia do procesu naboru. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Brak podania numeru telefonu bądź adresu poczty elektronicznej (e-mail) może skutkować brakiem możliwości kontaktu ze strony SCS AW.
 8. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Pliki do pobrania: