Ogłoszenie nr 2019.110.19 - główny specjalista ds. inwestycji i remontów, Dział Eksploatacji i Inwestycji

14 maja 2019

Ogłoszenie nr 2019.110.19
o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
główny specjalista ds. inwestycji i remontów

Podstawowe miejsce wykonywania zadań pracowniczych
Dział Eksploatacji i Inwestycji,
ul. Rozbrat 26, Warszawa
Wymiar czasu pracy
100,0% etatu
 


 Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku

 1. opracowywanie planów inwestycyjnych i remontowych (w szczególności w zakresie finansowym, koncepcji modernizacji obiektów Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (SCS AW) wraz z określeniem podstawowych założeń techniczno-ekonomicznych), nadzór nad ich realizacją zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami,
 2. organizowanie prac związanych z prowadzonymi przez SCS AW zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi,
 3. kontrola jakości i terminowości wykonania robót budowlanych, raportowanie,
 4. nadzór nad prawidłową realizacją umów inwestycyjnych i remontowych zawartych przez SCS AW  oraz prowadzenie rozliczeń rzeczowo – finansowych zrealizowanych zadań, 
 5. uczestniczenie w komisjach oceny stanu technicznego obiektów, sporządzanie protokołów oceny i zdawczo-odbiorczych,
 6. opiniowanie i weryfikowanie dokumentacji projektowych,
 7. przygotowywanie oraz kompletowanie materiałów do konkursów ofert i przetargów, uczestniczenie w komisji konkursowej/przetargowej,
 8. wykonywanie obowiązkowych kontroli okresowych obiektów oraz nadzór nad kontrolami, w przypadku ich wykonywania przez inne osoby.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku

Praca w pomieszczeniu i w terenie, wykonywanie prac biurowych, obsługiwanie podstawowych urządzeń biurowych, praca na wysokości powyżej 3 metrów.

Wymagania niezbędne

 1. obywatelstwo polskie - o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe techniczne minimum I stopnia z zakresu budownictwa lub architektury,
 6. minimum 4 letni staż pracy,
 7. umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 8. znajomość aktów prawnych z zakresu prawa budowlanego i warunków technicznych,
 9. obsługa programów biurowych (edytory tekstów, arkusze kalkulacyjne, programy do tworzenia prezentacji multimedialnych),
 10. obsługa programu do sporządzania kosztorysów „Norma”.

Wymagania dodatkowe

 1. uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania i nadzorowania robót budowlanych lub projektowania bez ograniczeń (przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego ),
 2. doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego,
 3. znajomość aktów prawnych z zakresu samorządu terytorialnego,
 4. doświadczenie zawodowe powyżej 2 lat na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru,
 5. doświadczenie zawodowe powyżej 2 lat na stanowisku związanym z prowadzeniem inwestycji budowlanych ( np. inżynier kontraktu/ kierownik projektu )
 6. sumienność, dokładność, samodzielność w działaniu, bardzo dobra organizacja czasu pracy.

Wymagane dokumenty

 1. curriculum vitae,
 2. list motywacyjny,
 3. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie potwierdzające umiejętność obsługi programu „Norma”,
 7. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,
 8. kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 9. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzonego naboru. 

Informacja o sposobie, miejscu i terminie dostarczenia dokumentów

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres rekrutacja@aktywnawarszawa.waw.pl podając w tytule wiadomości „Ogłoszenie nr 2019.110.19” w terminie do 27.05.2019 r. albo dostarczyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Ogłoszenie nr 2019.110.19” do Sekretariatu Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA przy ul. Rozbrat 26 (pok. 209) bądź przesłać na adres Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa) w terminie do 27.05.2019 r. do godz. 16:00.

 

Oferty niespełniające wymagań formalnych bądź dostarczone po terminie wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data wpływu) nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Stołecznym Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

ZASADY I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA

w związku z prowadzonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze

Udział w naborze (złożenie dokumentów) oznacza zapoznanie się z poniższymi zasadami przetwarzania danych osobowych.

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO, Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą w Warszawie informuje o zasadach i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą w Warszawie przy ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa, zwane dalej SCS AW.
 2. W sprawie danych osobowych można kontaktować się z SCS AW pod adresem odo@aktywnawarszawa.waw.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze.
 4. Podstawą przetwarzania przez SCS AW danych jest zgoda kandydata biorącego udział w naborze.
 5. W każdej chwili kandydat może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych:
  1. pisząc na adres: ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
  2. wysyłając e-maila na adres: odo@aktywnawarszawa.waw.pl

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w naborze.

 1. Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Sprostowanie danych potwierdzających wymagania niezbędne wskazane w ogłoszeniu jest możliwe w terminie wskazanym w ogłoszeniu jako termin dostarczenia dokumentów. Po tym terminie sprostowanie jest możliwe o ile nie wpływa na ważność złożonej oferty.
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres prowadzonego naboru, a po jego zakończeniu przez okres oraz w zakresie określonym w przepisach prawa.
 4. SCS AW nie przekazuje danych kandydatów do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 5. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania.
 6. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez SCS AW danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje kandydatowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawie przetwarzania danych osobowych.
 7. Podanie danych potwierdzających wymagania niezbędne wskazane w ogłoszeniu jest konieczne do prawidłowego przystąpienia do procesu naboru. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Brak podania numeru telefonu bądź adresu poczty elektronicznej (e-mail) może skutkować brakiem możliwości kontaktu ze strony SCS AW.
 8. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Pliki do pobrania: