Ogłoszenie nr 2019.110.1 - kierownik ośrodka, Ośrodek Inflancka

9 stycznia 2019

Ogłoszenie nr 2019.110.1
o naborze kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

kierownik ośrodka
Podstawowe miejsce wykonywania zadań pracowniczych
Ośrodek Inflancka
ul. Inflancka 8, Warszawa

Wymiar czasu pracy
100,0% etatu

 

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku

 1. wyznaczanie zadań i sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą podległych pracowników,
 2. operatywna i terminowa realizacja zadań wchodzących w zakres zadań komórki organizacyjnej,
 3. przeprowadzanie kontroli i sporządzanie sprawozdań z realizacji przyjętych planów,
 4. zapoznawanie pracowników z obowiązującymi przepisami, regulaminami i Zarządzeniami Dyrektora oraz zakresem zadań,
 5. sporządzanie umów cywilnoprawnych z kontrahentami Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA,
 6. przygotowywanie planu i harmonogramu wydatków i dochodów w zakresie realizowanych zadań, związanych z funkcjonowaniem podległej komórki organizacyjnej,
 7. tworzenie warunków do uprawiania sportu i rekreacji oraz popularyzacja kultury fizycznej poprzez opracowanie i realizację oferty programowej oferowanych usług, organizację imprez sportowych, udostępnianie bazy sportowej, prowadzenie strony internetowej Ośrodka i portali w mediach społecznościowych, w tym przygotowanie informacji o bieżącej działalności,
 8. dbanie o utrzymywanie wysokiej jakości świadczonych usług i zadowolenia klientów indywidualnych
  i zbiorowych korzystających z Ośrodka, w tym aktywna współpraca z  podmiotami działającymi na rzecz upowszechniania kultury fizycznej w zakresie związanym z działalnością Ośrodka,
 9. dbałość o powierzone mienie,
 10. ocena podległych pracowników,
 11. nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zapewnienie porządku, prawidłowej organizacji i dyscypliny pracy,
 12. dbałość o rozwój zawodowy pracowników oraz kształtowanie właściwej atmosfery w miejscu pracy,
 13. współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA oraz podejmowanie czynności i działań organizacyjnych w zakresie realizowanych zadań,
 14. wykonywanie innych czynności oraz reprezentowanie Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w ramach otrzymanych umocowań i pełnomocnictw.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku

Kierowanie zespołem ludzkim, praca w pomieszczeniu oraz na zewnątrz budynku, spotkania z klientami i kontrahentami, odpowiedzialność za środki pieniężne i powierzony majątek, wykonywanie prac biurowych, obsługiwanie podstawowych urządzeń biurowych, praca w równoważnym systemie czasu pracy.

Wymagania niezbędne

 1. obywatelstwo polskie o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe,
 6. co najmniej 5 lat stażu pracy lub wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
 7. sumienność, dokładność, samodzielność w działaniu, bardzo dobra organizacja czasu pracy, umiejętności komunikacyjne.

 

Wymagania dodatkowe

 1. wykształcenie wyższe z zakresu kultury fizycznej, sportu, turystyki, rekreacji, zarządzania zasobami ludzkimi,
 2. co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania ludźmi,
 3. co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w ośrodkach sportu i rekreacji,
 4. znajomość aktów prawnych z zakresu samorządu terytorialnego, sportu, finansów publicznych, prawa pracy,
 5. znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1,
 6. znajomość obsługi programów biurowych (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program
  do tworzenia prezentacji multimedialnych).

Wymagane dokumenty

 1. curriculum vitae,
 2. list motywacyjny,
 3. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego,
 7. kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzonego naboru.

Informacja o sposobie, miejscu i terminie dostarczenia dokumentów

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres rekrutacja@aktywnawarszawa.waw.pl podając w tytule wiadomości „Ogłoszenie nr 2019.110.1” w terminie do 25.01.2019 r. albo dostarczyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Ogłoszenie nr 2019.110.1” do Sekretariatu Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA przy ul. Rozbrat 26 (pok. 209) bądź przesłać na adres Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa) w terminie do 25.01.2019 r. do godz. 16:00.

 

Oferty niespełniające wymagań formalnych bądź dostarczone po terminie wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data wpływu) nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Stołecznym Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

ZASADY I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA

w związku z prowadzonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze

Udział w naborze (złożenie dokumentów) oznacza zapoznanie się z poniższymi zasadami przetwarzania danych osobowych.

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO, Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą w Warszawie informuje o zasadach i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
  z siedzibą w Warszawie przy ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa, zwane dalej SCS AW.
 2. W sprawie danych osobowych można kontaktować się z SCS AW pod adresem odo@aktywnawarszawa.waw.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze.
 4. Podstawą przetwarzania przez SCS AW danych jest zgoda kandydata biorącego udział w naborze.
 5. W każdej chwili kandydat może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych:
  1. pisząc na adres: ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
  2. wysyłając e-maila na adres: odo@aktywnawarszawa.waw.pl

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w naborze.

 1. Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Sprostowanie danych potwierdzających wymagania niezbędne wskazane w ogłoszeniu jest możliwe w terminie wskazanym w ogłoszeniu jako termin dostarczenia dokumentów. Po tym terminie sprostowanie jest możliwe o ile nie wpływa na ważność złożonej oferty.
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
  na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres prowadzonego naboru, a po jego zakończeniu przez okres oraz w zakresie określonym w przepisach prawa.
 4. SCS AW nie przekazuje danych kandydatów do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 5. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania.
 6. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez SCS AW danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje kandydatowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawie przetwarzania danych osobowych.
 7. Podanie danych potwierdzających wymagania niezbędne wskazane w ogłoszeniu jest konieczne
  do prawidłowego przystąpienia do procesu naboru. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Brak podania numeru telefonu bądź adresu poczty elektronicznej (e-mail) może skutkować brakiem możliwości kontaktu ze strony SCS AW.
 8. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Pliki do pobrania: