Instruktor pływania (instruktor sportu)

11 kwietnia 2017

Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA poszukuje instruktorów pływania posiadających ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy do pracy na pływalniach krytych w Ośrodkach: Inflancka, Grzybowska, Polonia, Namysłowska, Rozbrat-Jutrzenka
Praca zarówno w pełnym, jak również niepełnym wymiarze czasu pracy (od 40% do 100% etatu)

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku

 1. prowadzenie zajęć z nauki pływania zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz bieżące prowadzenie dzienników zajęć i list obecności potwierdzających odbycie zajęć,
 2. prowadzenie zajęć nauki i doskonalenie pływania z grupami zorganizowanymi,
 3. dobór ćwiczeń i metod prowadzenia zajęć w sposób zachęcający klientów do systematycznego uczestnictwa i rozwoju umiejętności pływackich,
 4. przeprowadzenie testów kwalifikujących do grup szkoleniowych,
 5. dbanie o sprzęt sportowy służący do nauki pływania, przechowywanie w miejscach do tego celu przeznaczonych, regularne przeglądanie, konserwacja i naprawa,
 6. ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni,
 7. pełnienie dyżuru na wyznaczonym stanowisku, stała kontrola powierzchni wody,
 8. bieżąca kontrola stanu wyposażenia apteczki pierwszej pomocy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dat ważności zawartych w niej środków medycznych,
 9. bieżąca kontrola stanu technicznego i umiejscowienie sprzętu ratowniczego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 10. kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu i wyposażenia basenu pod względem bezpieczeństwa osób korzystających i kąpiących się, a w razie potrzeby wyłączenie określonych obszarów pływalni,
 11. obecność w godzinach dyżuru na hali basenowej i ciągła obserwacja lustra wody oraz osób kąpiących się pod kątem bezpieczeństwa,
 12. nadzór nad przestrzeganiem przez uczestników zajęć grafiku rezerwacji torów, egzekwowanie ustaleń, zgłaszanie nadużyć ze strony osób i podmiotów korzystających z obiektu,
 13. natychmiastowe reagowanie na każdy sygnał wezwania pomocy i podejmowania akcji ratunkowej,
 14. bieżące sprawdzanie i oczyszczanie powierzchni wody oraz dna niecki z wszelkich nieczystości i przedmiotów, aby utrzymać czystość płyty basenowej zgodnie z wymaganiami sanitarnymi oraz obowiązującymi w tym względzie przepisami,
 15. prowadzenie dziennika pracy oraz rejestrowanie zaistniałych wypadków i monitorowanie zużycia środków medycznych oraz kontrola paramentów wody i powietrza,
 16. współpraca z opiekunami grup oraz ratownikami prowadzącymi zajęcia na pływalni pod kątem bezpieczeństwa uczestników zajęć,
 17. dbanie o porządek, czystość i estetykę stanowiska ratowniczego na płycie basenowej,
 18. dbanie o aktualny stan uprawnień niezbędnych do wykonywania zadań związanych z obowiązkami służbowymi w tym uprawnień z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku

praca w równoważnym systemie czasu pracy, praca na niecce basenowej, sprawowanie nadzoru nad osobami korzystającymi z pływalni, wykonywanie czynności instruktorskich.

Wymagania niezbędne

 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 2. wiedza i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich
 3. ukończony kurs na instruktora sportu Pływania
 4. ukończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
 5. wykształcenie średnie
 6. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 7. nieposzlakowana opinia
 8. stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zadań ratownika wodnego

Wymagania dodatkowe

 1. wykształcenie wyższe
 2. minimum roczne doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia zajęć nauki pływania
 3. znajomość aktów prawnych z zakresu samorządu terytorialnego, ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, ustawy o ochronie danych osobowych
 4. sumienność, zdyscyplinowanie, dokładność, samodzielność w działaniu, umiejętności komunikacyjne
 5. odporność na stres, umiejętność radzenia sobie w trudnych i stresujących sytuacjach

Wymagane dokumenty

 1. curriculum vitae
 2. list motywacyjny
 3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych
 4. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzonej rekrutacji
 6. oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie zadań ratownika wodnego
 7. oświadczenie o obywatelstwie
 8. kopie dokumentów potwierdzających aktualne zaświadczenie ukończenia Kursu Pierwszej Pomocy,
 9. kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia instruktora pływania,
 10. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego określony w przepisach o służbie cywilnej (dotyczy obcokrajowców)

Informacja o sposobie, miejscu i terminie dostarczenia dokumentów

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres kadry@aktywnawarszawa.waw.pl podając w tytule wiadomości: „Rekrutacja – instruktor pływania” albo dostarczyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie „Rekrutacja – instruktor pływania” do Działu Kadr i Płac Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA przy ul. Rozbrat 26 (pok. 112) bądź przesłać na adres Działu Kadr i Płac Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa).

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Stołecznym Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Pliki do pobrania: