Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

ZASADY I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA*

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO, Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka Budżetowa m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie informuje poniżej o zasadach i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA  Jednostka Budżetowa m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa (zwane dalej SCSAW), co oznacza, że SCSAW odpowiada za wykorzystania Państwa danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 2. W sprawie danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z SCS AW pod adresem: odo@aktywnawarszawa.waw.pl.
 3. Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania numer telefonu, adres e-mail) będą przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia i realizacji umów oraz wykonania ciążących na SCSAW obowiązków prawnych, np. wystawianie i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, cele windykacyjne, dochodzenie roszczeń, obowiązek podatkowy, itp. W przypadku imprez biegowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach nie wykraczających poza czynności związane z organizacją i promocją imprez biegowych takich jak zapisy, rejestracja uczestników, przyjmowanie wpłat, wydawanie pakietów startowych, publikacja wyników, przetwarzanie wizerunku w postaci zdjęć, nagrań filmowych, wywiadów, w celu wykorzystania ich przez prasę, radio, telewizję i inne media.
  Jeśli wyrazili Państwo dodatkową zgodę, Państwa dane będą przetwarzane na cele marketingowe.
 4. Podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych jest zawarta z SCSAW umowa lub deklaracja uczestnictwa w imprezie biegowej (w przypadku imprez biegowych). Jeśli wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie Państwa danych osobowych na cele marketingowe, podstawą przetwarzania przez SCSAW Państwa danych jest Państwa zgoda.

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć tę zgodę:

a) pisząc na adres: ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa,
b) wysyłając e-maila na adres: odo@aktywnawarszawa.waw.pl,
c) 
telefonicznie dzwoniąc pod numer: 22 16 27 209.

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, z usług których SCSAW korzysta w celu realizacji umowy, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (np. do czasu przedawnienia roszczeń z tego wynikających) lub dla realizacji przez SCS AW uzasadnionego interesu administratora danych. W przypadku imprez biegowych Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji administratora danych.
 3. Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 4. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do Państwa profilowania.
 5. W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. W każdej chwili mogą Państwo żądać przeniesienia Państwa danych do innego administratora danych.
 7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez SCS AW dane osobowe narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych.
 8. Podanie Państwa danych do umowy jest konieczne w celu jej realizacji. Z kolei podanie adresu e-mail jest konieczne do celów windykacyjnych lub jeśli chcą Państwo otrzymywać newsletter. Podanie numeru telefonu do celów kontaktowych jest dobrowolne.
 9. Państwa dane osobowe nie są przez SCS AW wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Państwa sytuację prawną lub wywoływać dla Państwa inne podobnie doniosłe skutki.

Administrator
Danych Osobowych
Dyrektor SCSAW

*wypełnienie obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).