Deklaracja dostępności serwisu aktywnawarszawa.pl

Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.aktywnawarszawa.pl.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Data publikacji strony internetowej: 2016-12-26
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-16
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-17

Deklarację sporządzono po wdrożeniu zmian, na które wskazał audyt Fundacji Widzialni oraz na podstawie samodzielnie wykonanego audytu według Listy kontrolnej do badania zgodności stron internetowych z wymaganiami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bartłomiej Stępień dostepnosc@aktywnawarszawa.waw.pl. Kontaktować się można również dzwoniąc na numer telefonu +48 22 162 72 04. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność Architektoniczna

Siedziba Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Ośrodek Rozbrat ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

 • Do budynku prowadzi 1 wejście od strony ul. Rozbrat. Do wejścia do budynku prowadzą schody
 • Recepcja znajduje się w holu głównym po lewej stronie wchodząc głównym wejściem do budynku
 • Wejście do budynku zostało przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda).

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

 • Wejście do szatni głównej znajdującej się na parterze umożliwia przejazd wózka;
 • Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze;
 • W budynku nie ma windy.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

 • Węzeł sanitarny (toaleta) dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, przy wejściu, obok recepcji
 • Dojście do obiektów sportowych, pomieszczenia zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz poszczególne obiekty sportowe (pływalnia, sala sportowa, siłownia) nie są przystosowane do użytku przez osoby niepełnosprawne, (siłownia znajduje się na piętrze 2, sala sportowa na poziomie -1, pływalnia na poziomie -2)
 • Pracownicy Ośrodka, tj. instruktorzy sportu są przygotowani do pomocy osobom z ograniczeniami ruchowymi (z wyjątkiem osób na wózkach, brak windy ogranicza poruszanie się między parterem, piętrem 1 (siłownia), a poziomem -1 (sala sportowa) i poziomem -2 (pływalnia i szatnie) w zakresie poruszania się po hali oraz wejścia i wyjścia z wody.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

 • Wyznaczono jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych
 • Od godziny 16:00 dostępny jest parking dla klientów ośrodka 

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • W budynku zapewnione prawo wstępu osobie korzystającej z pomocy psa asystującego i psa przewodnika

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

 • Możliwość kożystania z tłumacza polskiego języka migowego online
 • Mozliwość korzystania z pętli indukcyjnej
 • Brak - oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

7. Informacje dotyczące dojazdu

 • Dojście z przystanku Rozbrat, autobusy 107, 108, 109, 159, 162, 171
 • Dojazd ze stacji metra M1 Centrum autobusem 107, 109, 171
 • Dojazd ze stacji metra M2 Centrum Nauki Kopernik autobusem 162

Dostępność architektoniczna innych ośrodków Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA: