Regulamin

I. NAZWA IMPREZY

30.  Warszawski Triathlon Zimowy, zwana dalej Imprezą.

II. ORGANIZATOR

Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
tel.: 22 16 27 244, 662 104 148, 666 085 543,
e-mail: imprezyaktywna@wp.pl

III. TERMIN, MIEJSCE ROZGRYWANIA IMPREZY
 1. Impreza odbędzie się 26 stycznia 2019 r. (sobota) w Ośrodku Stegny w Warszawie przy ulicy Inspektowej 1.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Impreza ma charakter otwarty.
 2. Zgłoszeń – zapisów do Imprezy można dokonywać od dnia 2.01.2019 r. od godz. 20.00 do dnia 25.01.2019 r. do godz. 20.00, elektronicznie za pośrednictwem strony  www.aktywnawarszawa.pl oraz osobiście w dniu Imprezy, w biurze zawodów w Ośrodku Stegny w Warszawie przy ulicy Inspektowej 1:

a) w godz. 8.00 – 10.00 w przypadku zgłoszeń do konkurencji drużynowej,

b) w godz. 9.00 – 12.00 w przypadku zgłoszeń do konkurencji indywidualnej.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej / zgłoszeń w momencie przekroczenia limitu ilości zgłoszonych Uczestników. Pierwszeństwo udziału w zawodach mają osoby, które zapisały się w pierwszej kolejności drogą elektroniczną, a następnie osoby, które zapisały się osobiście w dniu Imprezy w biurze zawodów.
 2. Organizator wprowadza limit 400 uczestników w zawodach indywidualnych i limit 90 drużyn w zawodach drużynowych. Po osiągnięciu limitu, dalsze zgłoszenia nie będą przyjmowane.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w Imprezie jest złożenie deklaracji uczestnictwa w biurze zawodów oraz uiszczenie opłaty startowej, zgodnie z ust. 6 Regulaminu.
 4. Opłat można dokonywać:
 1. przelewem na konto nr 75 1030 1508 0000 0005 5084 6005. Płatności należy dokonać w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia. Opłat przelewem można dokonywać w dniach od
  02.01.2019r. do 21.01.2019r. Dokonanie opłaty po 21 stycznia 2019 r. powoduje brak jej zwrotu. Obligatoryjna wysokość opłat dokonywanych przelewem:

- 100 PLN w przypadku drużyn, w treści przelewu OBOWIĄZKOWO należy podać: nazwę drużyny i miasto,

- 45 PLN w przypadku uczestników indywidualnych, w treści przelewu OBOWIĄZKOWO należy podać: imię, nazwisko, rok urodzenia Uczestnika, miasto zamieszkania,

- 20 PLN w przypadku dzieci i młodzieży z roczników 2001 i młodszych, w treści przelewu OBOWIĄZKOWO należy podać: imię, nazwisko, rok urodzenia Uczestnika, miasto zamieszkania.

 1. gotówką w biurze zawodów, w dniu Imprezy, w wysokości:

- 100 PLN w przypadku drużyn,

- 60 zł w przypadku uczestników indywidualnych,

- 20 PLN w przypadku dzieci i młodzieży z roczników 2001 i młodszych.

 1. Dopuszcza się start zawodników w obu konkurencjach: drużynowej oraz indywidualnej.
 2. W zawodach drużynowych startują drużyny składające się z 2-3 członków.
 3. Uczestnicy startujący w konkurencji drużynowej zobowiązani są do przekazania kolejnemu zawodnikowi z drużyny opaski elastycznej na rękę, otrzymywanej w pakiecie startowym. Opaska musi być nałożona na lewą rękę, na wysokości nadgarstka. Zgubienie opaski lub jej nieprzekazanie kolejnemu członkowi drużyny powoduje bezwzględną dyskwalifikację.
 4. Dla drużyn stosowana jest osobna klasyfikacja, nie obowiązuje podział na płeć.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Imprezie.
 6. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia zgody rodziców lub opiekuna prawnego na udział w Imprezie.
 7. Podpisując deklarację uczestnictwa lub dokonując zgłoszenia poprzez stronę internetową uczestnik a w przypadku osób niepełnoletnich Rodzic lub Opiekun Prawny zaświadcza, że stan jego zdrowia / stan zdrowia Uczestnika umożliwia mu udział w konkurencjach przewidzianych w ramach Imprezy.
 8. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. Nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 9. Każdy uczestnik startuje na własnym, sprawnym technicznie sprzęcie.
 10. Podczas wyścigu na rowerze obowiązuje jazda w kasku sztywnym.
 11. Podczas wyścigu na łyżwach obowiązuje jazda w kasku sztywnym.
 12. Organizator umożliwia wypożyczenie uczestnikowi kasku w miejscu zawodów. Koszt wypożyczenia kasku to 10 PLN. Dodatkowo w chwili wypożyczenia kasku pobrana będzie zwrotna kaucja w wysokości 50 PLN.
V. KONKURENCJE I DYSTANS

Drużynowo:

Triathlon główny                   start godz. 10.30   (łączny dystans ok. 16000 metrów)

Bieg  terenowy                       - dystans ok. 4000 m (2 okrążenia),

Bieg łyżwiarski                        - dystans ok. 2000 m (5 okrążeń),

Jazda na rowerze                  - dystans ok. 10000 m (5 okrążeń).

Indywidualnie:

Triathlon główny                   start godz. 12.30 (łączny dystans ok. 16000 metrów)

Bieg  terenowy                       - dystans ok. 4000 m (2 okrążenia),

Bieg łyżwiarski                        - dystans ok. 2000 m (5 okrążeń),

Jazda na rowerze                  - dystans ok. 10000 m (5 okrążeń).

 1. Obowiązuje limit czasowy 90 minut na cały Triathlon. Po upływie tego czasu zawodnicy będą usuwani z trasy przez sędziów.
 2. W przypadku trudnych warunków atmosferycznych Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany podanych dystansów lub trasy.
XVI. KATEGORIE WIEKOWE
 1. Kategorie wiekowe:

- rocznik 2001 i młodsi
- rocznik 2000 – 1989
- rocznik 1988 – 1979
- rocznik 1978 – 1969
- rocznik 1968 – 1959
- rocznik 1958 i starsi.

 1. W przypadku startu więcej niż 3 zawodników/czek w najstarszej kategorii wiekowej zostaną wprowadzone kategorie: rocznik 1958 – 1949 i rocznik 1948 i starsi.
XVII. PROGRAM IMPREZY

- godzina 8.00-10.00 – zgłoszenia do wyścigu drużynowego
- godzina 9.00-12.00 – zgłoszenia do wyścigu indywidualnego
- godzina 10.30 – start wyścigu drużynowego
- godzina 12.30 – start wyścigu indywidualnego
- godzina 14.30 – dekoracja zwycięzców i zakończenie 30. Warszawskiego Triathlonu Zimowego

XIII. ŚWIADCZENIA I NAGRODY
 1. Organizator zapewnia Uczestnikom:
 1. opiekę lekarską,
 2. napoje ciepłe,
 3. po zakończeniu ciepły posiłek,
 4. słodki posiłek,
 5. pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników.
 1. Zwycięzcy w kategoriach wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe (drobny sprzęt sportowy lub AGD) i puchary.
 2. W klasyfikacji drużynowej 3 pierwsze drużyny w klasyfikacji sztafet mężczyzn, kobiet i mieszanych otrzymają puchary i nagrody rzeczowe (sprzęt sportowy lub AGD).
 3. Nagrody i puchary zostaną również przyznane w kategorii OPEN dla zwycięzców triatlonu głównego w klasyfikacji kobiet i mężczyzn: za pierwsze miejsca rowery, drugie i trzecie miejsca sprzęt sportowy lub AGD.
 4. Każdy z uczestników będzie miał możliwość pobrania ze strony internetowej dyplomu pamiątkowego wraz z imieniem, nazwiskiem i osiągniętym wynikiem.
IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe Uczestników Imprezy będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród.
 2. Dane osobowe  Uczestników Imprezy będą wykorzystywane i przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) [Dz. Urz. UE z dnia 5 maja 2016 r. L 119/1] w szczególności wydrukowania list startowych i ich umieszczenia na stronie internetowej Organizatora; rozwieszenia list startowych w biurze zawodów; przygotowania, wydrukowania list z wynikami Imprezy i wywieszenia list w biurze zawodów; umieszczenia list z wynikami Imprezy na stronie internetowej Organizatora, w serwisie społecznościowym Facebook.
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być: pracownicy i współpracownicy Organizatora; podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący listy z wynikami Imprezy; osoby znajdujące się na terenie imprezy; użytkownicy strony internetowej, serwisu  społecznościowego Facebook.
 4. Administratorem danych osobowych Imprezy jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA ul. Rozbrat 26 00-429 Warszawa, reprezentowane przez Dyrektora.
 5. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 i 2 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w Imprezie obejmuje także publikację imienia i nazwiska Uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 6. Uczestnik / Rodzic lub Opiekun Prawny ma prawo wglądu do swoich danych osobowych/danych osobowych niepełnoletniego Uczestnika oraz ich poprawiania oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
 8. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Imprezie.
 9. Dane osobowe Uczestnika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane bezpłatnie i bezterminowo przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z pozn. zm.) w celu organizacji i promocji imprezy, na co Uczestnik oraz Rodzic lub Opiekun Prawny, wyraża zgodę wypełniając ”Deklarację uczestnictwa”.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Każdy Uczestnik otrzyma przed zawodami numer startowy wraz z chipem. Numer startowy posiada przyklejone od wewnątrz elektroniczne chipy pomiaru czasu, jest gotowy do użycia i należy przymocować go z przodu na odzieży wierzchniej za pomocą agrafek. Wszelkie modyfikacje, zginanie, odrywanie chipów i pianek zabezpieczających są zabronione i mogą spowodować dyskwalifikację.

 2. Zapisy oraz punkt informacyjny czynny będzie od godz. 8.00 w holu głównym budynku Toru Łyżwiarskiego „Stegny” ul. Inspektowa 1.

 3. Impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
 4. Sprawy sporne będzie rozstrzygać Organizator w porozumieniu z sędzią głównym.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione lub zniszczone w trakcie Imprezy.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu oraz wprowadzenia ewentualnych zmian, które zostaną podane do wiadomości w dniu Imprezy.