Regulamin

I. NAZWA IMPREZY

31. Warszawski Triathlon Zimowy, zwana dalej „Imprezą”.

II. ORGANIZATOR

Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
tel.: 662 104 148, 723 244 435, 510 206 417
e-mail: imprezy@aktywnawarszawa.waw.pl

III. TERMIN, MIEJSCE ROZGRYWANIA IMPREZY

Impreza odbędzie się w sobotę, 1 lutego 2020 r. (dalej „Dzień Imprezy”) w Ośrodku Stegny w Warszawie przy ulicy Inspektowej 1.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Impreza ma charakter otwarty.
 2. Uczestnikiem Imprezy, w rozumieniu niniejszego Regulaminu może być każdy, kto najpóźniej w Dniu Imprezy ukończył 15 lat i dokonał skutecznego zgłoszenia do udziału w Imprezie (dalej „Uczestnik”). Za skuteczne zgłoszenie do Imprezy uznaje się wypełnienie formularza rejestracyjnego w tym deklaracji uczestnictwa (dla uczestników indywidualnych w formie elektronicznej, dla uczestników rywalizacji drużynowej w formie wydrukowanych deklaracji pobieranych z formularza rejestracyjnego), akceptację niniejszego Regulaminu oraz dokonanie opłaty w sposób i w wysokości opisanej poniżej.
 3. Zgłoszeń – zapisów do udziału w Imprezie można dokonywać: elektronicznie za pośrednictwem strony www.datasport.pl - od dnia 16.01.2020 r. od godz. 20.00 do dnia 30.01.2020 r. do godz. 23.59 oraz osobiście w dniu Imprezy, w Biurze Zawodów w Ośrodku Stegny w Warszawie przy ulicy Inspektowej 1:

a) w godz. 8.00 – 10.00 w przypadku zgłoszeń do konkurencji drużynowej,

b) w godz. 9.00 – 12.00 w przypadku zgłoszeń do konkurencji indywidualnej.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej / zgłoszeń w momencie przekroczenia limitu ilości zgłoszonych Uczestników. Pierwszeństwo udziału w zawodach mają osoby, które zapisały się w pierwszej kolejności drogą elektroniczną, a następnie osoby, które zapisały się osobiście w Dniu Imprezy w biurze zawodów.
 2. Organizator wprowadza limit 400 Uczestników w zawodach indywidualnych i limit 90 drużyn  w zawodach drużynowych. Po osiągnięciu limitu, dalsze zgłoszenia nie będą przyjmowane.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w Imprezie jest złożenie deklaracji uczestnictwa w biurze zawodów (dla uczestników rywalizacji drużynowej) lub wypełnienie jej elektronicznie (podczas zapisu poprzez stronę www) oraz uiszczenie opłaty startowej, zgodnie z § 4 ust. 7 Regulaminu.
 4. Opłaty startowej można dokonywać za pośrednictwem szybkich, elektronicznych płatności bezpośrednich w wysokości:

- 100 PLN w przypadku drużyn, ,

- 45 PLN w przypadku Uczestników indywidualnych,

- 20 PLN w przypadku Uczestników indywidualnych niepełnoletnich

 1. gotówką w Biurze Zawodów, wyłącznie w dniu Imprezy, w wysokości:

- 100 PLN w przypadku drużyn,

- 60 zł w przypadku Uczestników indywidualnych,

- 20 PLN w przypadku Uczestników indywidualnych niepełnoletnich.

Zapisy w Biurze Zawodów będą możliwe jedynie w przypadku niewyczerpania się limitu uczestników.

 1. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 2. Dopuszcza się start zawodników w obu konkurencjach: drużynowej oraz indywidualnej.
 3. W zawodach drużynowych startują drużyny składające się z 2-3 członków, spełniających kryteria wskazane w § 4ust. 2 Regulaminu.
 4. Uczestnicy startujący w konkurencji drużynowej zobowiązani są do przekazania kolejnemu zawodnikowi z drużyny opaski elastycznej na rękę, otrzymywanej w pakiecie startowym. Opaska musi być nałożona na lewą rękę, na wysokości nadgarstka. Zgubienie opaski lub jej nieprzekazanie kolejnemu członkowi drużyny powoduje bezwzględną dyskwalifikację.
 5. Dla drużyn stosowana jest osobna klasyfikacja, nie obowiązuje podział na płeć.
 6. Podpisując „Deklarację uczestnictwa” lub dokonując zgłoszenia poprzez stronę internetową uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w biegu przewidzianym w ramach Imprezy. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia, w tym na życie i zdrowotnego oraz nie ponosi odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód osobowych, rzeczowych i majątkowych, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w Imprezie. Wzór ww.  dokumentu jest dostępny na stronie internetowej www.aktywnawarszawa.pl oraz w Biurze Zawodów.
 7. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Deklaracji uczestnictwa osoby niepełnoletniej” wraz ze zgodą na udział w Imprezie podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna. Dokonując zgłoszenia poprzez stronę internetową i podpisując „Deklarację uczestnictwa osoby niepełnoletniej” ww. osoby zaświadczają, że stan zdrowia niepełnoletniego umożliwia mu udział w biegu przewidzianym w ramach imprezy. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA nie zapewnia niepełnoletniemu Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia, w tym na życie i zdrowotnego oraz nie ponosi odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód osobowych, rzeczowych lub majątkowych, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie. Wzór ww. dokumentu jest dostępny na stronie internetowej www.aktywnawarszawa.pl oraz w Biurze Zawodów.
 8. Przebywanie na trasie Imprezy bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. Uczestnicy nieposiadający numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu, nie będą sklasyfikowani.
 9. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. Nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w Imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 10. Każdy Uczestnik startuje na własnym, sprawnym technicznie sprzęcie.
 11. Podczas wyścigu na rowerze obowiązuje jazda w kasku sztywnym.
 12. Podczas wyścigu na łyżwach obowiązuje jazda w kasku sztywnym.
 13.  Organizator nie prowadzi wypożyczalni sprzętu sportowego, na terenie Ośrodka Stegny istnieje możliwość płatnego wypożyczenia łyżew i kasków od podmiotu trzeciego, za co Organizator nie odpowiada.
V. KONKURENCJE I DYSTANS

Drużynowo:

Triathlon główny                    start godz. 10.30  (łączny dystans ok. 16000 metrów)

Bieg terenowy                        - dystans ok. 4000 m (2 okrążenia),

Bieg łyżwiarski                         - dystans ok. 2000 m (5 okrążeń),

Jazda na rowerze                   - dystans ok. 10000 m (5 okrążeń).

Indywidualnie:

Triathlon główny                    start godz. 12.30 (łączny dystans ok. 16000 metrów)

Bieg terenowy                        - dystans ok. 4000 m (2 okrążenia),

Bieg łyżwiarski                         - dystans ok. 2000 m (5 okrążeń),

Jazda na rowerze                   - dystans ok. 10000 m (5 okrążeń).

 1. Obowiązuje limit czasowy 90 minut na cały Triathlon. Po upływie tego czasu zawodnicy będą usuwani z trasy przez sędziów.
 2. W przypadku trudnych warunków atmosferycznych Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany podanych dystansów lub trasy.
VI. KATEGORIE WIEKOWE
 1. Kategorie wiekowe:

- rocznik 2002

- rocznik 2001 – 1990

- rocznik 1989 – 1980

- rocznik 1979 – 1970

- rocznik 1969 – 1960

- rocznik 1959 i starsi.

 1. W przypadku startu więcej niż 3 zawodników/czek w najstarszej kategorii wiekowej zostaną wprowadzone kategorie: rocznik 1958 – 1950 i rocznik 1949 i starsi.
VII. PROGRAM IMPREZY

- godzina 8.00-10.00 – zgłoszenia do wyścigu drużynowego

- godzina 9.00-12.00 – zgłoszenia do wyścigu indywidualnego

- godzina 10.30 – start wyścigu drużynowego

- godzina 12.30 – start wyścigu indywidualnego

- godzina 14.30 – dekoracja zwycięzców i zakończenie 30. Warszawskiego Triathlonu Zimowego

VIII. ŚWIADCZENIA I NAGRODY
 1. Organizator zapewnia Uczestnikom:
 1. opiekę lekarską,
 2. napoje ciepłe,
 3. po zakończeniu ciepły posiłek,
 4. pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników.
 1. Zwycięzcy w kategoriach wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe (drobny sprzęt sportowy lub AGD) i puchary.
 2. W klasyfikacji drużynowej 3 pierwsze drużyny w klasyfikacji sztafet mężczyzn, kobiet i mieszanych otrzymają puchary i nagrody rzeczowe (sprzęt sportowy lub AGD).
 3. Nagrody i puchary zostaną również przyznane w kategorii OPEN dla zwycięzców triatlonu głównego w klasyfikacji kobiet i mężczyzn: za pierwsze miejsca rowery, drugie i trzecie miejsca sprzęt sportowy lub AGD.
 4. Każdy z uczestników będzie miał możliwość pobrania ze strony internetowej dyplomu pamiątkowego wraz z imieniem, nazwiskiem i osiągniętym wynikiem.
IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników imprezy będą wykorzystywane i przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) [Dz. Urz. UE z dnia 5 maja 2016 r. L 119/1].

2. Administratorem danych osobowych jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA ul. Rozbrat 26 00-429 Warszawa, reprezentowane przez Dyrektora.

3. W sprawie danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych SCS AW Jaromirem Dylewskim pod adresem: odo@aktywnawarszawa.waw.pl.

4. Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu:

a. uczestnictwa w zawodach, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania odbioru i rozliczenia nagród,

b. upublicznienie wizerunku oraz imienia i nazwiska Uczestnika na stronie www i Facebooka Administratora, na podstawie oddzielnie wyrażonej zgody.

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być: pracownicy i współpracownicy Administratora; podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy przetwarzający dane osobowe na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO a w tym: przygotowujący i drukujący listy z wynikami Imprezy.

6. Przetwarzanie danych, w związku z udziałem w Imprezie jest na podstawie wyrażonej zgody umieszczonej w formularzu zgłoszeniowym i jest dobrowolne, jednakże nie wyrażenie zgody uniemożliwi udział w Imprezie.

a. Uczestnik / rodzic lub opiekun prawny ma prawo wglądu i prawo dostępu do własnych danych osobowych/danych osobowych dziecka;

b. prawo do sprostowania własnych danych osobowych/danych osobowych dziecka;

c. prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka lub Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

e. przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych;

f. prawo do przenoszenia danych osobowych.

7.Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.

8. Dane osobowe Rodzica/Opiekuna prawnego/Uczestnika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9. W momencie upublicznienie wizerunku Uczestnika Imprezy w serwisie Facebook dane osobowe są przekazywane do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na Facebook można znaleźć na stronach dotyczących regulaminu https://www.facebook.com/about/privacyshield oraz www.facebook.com/policy.php w pozostałych przypadkach dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

10. Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane bezpłatnie i bezterminowo przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.) w celu organizacji i promocji imprezy, na co Uczestnik oraz rodzic lub opiekun prawny, wyraża zgodę wypełniając odpowiednią deklarację uczestnictwa.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Każdy Uczestnik otrzyma przed zawodami numer startowy wraz z chipem. Numer startowy posiada przyklejone od wewnątrz elektroniczne chipy pomiaru czasu, jest gotowy do użycia i należy przymocować go z przodu na odzieży wierzchniej za pomocą agrafek. Wszelkie modyfikacje, zginanie, odrywanie chipów i pianek zabezpieczających są zabronione i mogą spowodować dyskwalifikację.
 2. Zapisy oraz punkt informacyjny czynny będzie od godz. 8.00 w holu głównym budynku Toru Łyżwiarskiego „Stegny” ul. Inspektowa 1.
 3. Impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
 4. Sprawy sporne będzie rozstrzygać Organizator w porozumieniu z sędzią głównym.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione lub zniszczone w trakcie Imprezy.
 6. Wyniki imprezy zostaną umieszczone na stronie internetowej www.aktywnawarszawa.pl.
 7. Protesty dotyczące wyników Imprezy, można składać w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni od zakończenia Imprezy drogą mailową na adres: biurozawodow@aktywnawarszawa.waw.pl. Organizator rozstrzygnie je w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu oraz wprowadzania ewentualnych zmian, które zostaną podane do wiadomości dniu Imprezy

Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.

MAPA SYTUACYJNA STREFY STARTU I METY ORAZ TRASY 31. WARSZAWSKIEGO TRIATHLONU ZIMOWEGO