Regulamin

Regulamin 29. Warszawskiego Triathlonu Zimowego

1. Nazwa imprezy
29.  Warszawski Triathlon Zimowy
 
2. Organizator
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
tel.: 22 16 27 204, 666 085 541, 666 085 546,
fax: 22 16 27 264
e-mail: imprezyaktywna@wp.pl www.aktywnawarszawa.pl 
 
Poland Bike Ewa Mulawa
al. Armii Krajowej 64/12 m. 49, 05-200 Wołomin
dyr. Grzegorz Wajs tel.: 502 319 213
e-mail: polandbike@polandbike.pl
www.polandbike.pl 
 
3. Termin i miejsce rozgrywania zawodów
1. Zawody odbędą się 27 stycznia 2018 r. (sobota) na Torze Łyżwiarskim "Stegny" 
w Warszawie przy ulicy Inspektowej 1.
 
4. Warunki uczestnictwa
1. Impreza ma charakter otwarty.
2. Zgłoszenia do imprezy przyjmowane są:
a) internetowo za pośrednictwem strony internetowej Warszawskiego Triathlonu Zimowego - www.triathlonzimowy.pl - od dnia 2.01.2018 r.  godz. 20.00 do dnia 26.01.2018 r. godz. 18.00. 
b) osobiście w dniu imprezy w godzinach:
- 8.00 - 10.00 w przypadku zgłoszeń do konkurencji drużynowej,
- 9.00 - 12.00 w przypadku zgłoszeń do konkurencji indywidualnej.
c) Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej / zgłoszeń w momencie przekroczenia limitu ilości zgłoszonych Uczestników. Pierwszeństwo udziału w zawodach mają osoby, które zapisały się przed zamknięciem listy startowej.
3. Organizator wprowadza limit 400 uczestników w zawodach indywidualnych i limit 90 drużyn w zawodach drużynowych. Po osiągnięciu limitu, dalsze zgłoszenia nie będą przyjmowane.
4. Warunkiem wzięcia udziału w Warszawskim Triathlonie Zimowym jest złożenie deklaracji uczestnictwa oraz uiszczenie opłaty startowej gotówką w dniu imprezy 
w wysokości:
a) 100 PLN w przypadku drużyn
b) 50 PLN w przypadku uczestników indywidualnych
c) 20 PLN w przypadku dzieci i młodzieży z roczników 2000 i młodszych.
5. Dopuszcza się start zawodników w obu konkurencjach: drużynowej oraz indywidualnej.
6. W zawodach drużynowych startują drużyny składające się z 2 lub 3 członków.
7. Uczestnicy startujący w konkurencji drużynowej zobowiązani są do przekazania kolejnemu zawodnikowi z drużyny opaski elastycznej na rękę, otrzymywanej 
w pakiecie startowym. Opaska musi być nałożona na lewą rękę, na wysokości nadgarstka. Zgubienie opaski lub jej nieprzekazanie kolejnemu członkowi drużyny powoduje bezwzględną dyskwalifikację.
8. Dla drużyn stosowana jest osobna klasyfikacja, nie obowiązuje podział na płeć.
9. Uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania konkurencji sportowych wchodzących w skład Warszawskiego Triathlonu Zimowego.
10. W przypadku braku zaświadczenia lekarskiego zawodnik może wystartować na własną odpowiedzialność, po złożeniu pisemnego oświadczenia.
11. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia zgody rodziców na udział 
w zawodach.
12. Podpisując deklarację uczestnictwa lub dokonując zgłoszenia poprzez stronę internetową uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział 
w konkurencjach przewidzianych w ramach imprezy.
13. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. Nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
14. Każdy uczestnik startuje na własnym, sprawnym technicznie sprzęcie.
15. Podczas wyścigu na rowerze obowiązuje jazda w kasku sztywnym. Organizator umożliwia wypożyczenie uczestnikowi kasku w miejscu zawodów. Koszt wypożyczenia kasku to 10 PLN. Dodatkowo w chwili wypożyczenia kasku pobrana będzie zwrotna kaucja w wysokości 50 PLN.
 
5. Konkurencje i dystans
Drużynowo:
Triathlon główny             start godz. 1030   Łączny dystans ok. 16000 metrów
·      Bieg  terenowy      - dystans   ok. 4000 m (2 okrążenia),
·      Bieg łyżwiarski      - dystans   ok. 2000 m (5 okrążeń),
·      Jazda na rowerze - dystans  ok. 10000 m (5 okrążeń).
 
Indywidualnie:
Triathlon główny               start godz. 1230  Łączny dystans ok. 16000 metrów
·      Bieg  terenowy        - dystans   ok. 4000 m (2 okrążenia),
·      Bieg łyżwiarski        - dystans   ok. 2000 m (5 okrążeń),
·      Jazda na rowerze   - dystans  ok. 10000 m (5 okrążeń).
 
1. Obowiązuje limit czasowy 90 minut na cały Triathlon. Po upływie tego czasu zawodnicy będą usuwani z trasy przez sędziów.
2. W przypadku trudnych warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie możliwość zmiany podanych dystansów lub trasy.
 
6. Kategorie wiekowe
 • rocznik 2000 i młodsi
 • rocznik 1999-1988
 • rocznik 1987-1978
 • rocznik 1977-1968
 • rocznik 1967-1958
 • roczniki 1957 i starsi.
W przypadku startu więcej niż 3 zawodników/czek w najstarszej kategorii wiekowej zostaną wprowadzone kategorie: 
 • rocznik 1956-1948 
 • rocznik 1947 i starsi
7. Program imprezy
 • godzina 8.00-10.00 – zgłoszenia do wyścigu drużynowego
 • godzina 9.00-12.00 – zgłoszenia do wyścigu indywidualnego
 • godzina 10.30 – start wyścigu drużynowego
 • godzina 12.30 – start wyścigu indywidualnego
 • godzina 14.30 – dekoracja zwycięzców i zakończenie 29. Warszawskiego Triathlonu Zimowego
 
8. Świadczenia i nagrody
1. Organizator zapewnia uczestnikom:
a) opiekę lekarską
b) napoje ciepłe,
c) po zakończeniu ciepły posiłek,
d) słodki posiłek,
e) pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników.
2. Zwycięzcy w kategoriach wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe (drobny sprzęt sportowy lub AGD) i pucharki.
3. W klasyfikacji drużynowej 3 pierwsze drużyny w klasyfikacji sztafet mężczyzn, kobiet i mieszanych otrzymają puchary i nagrody rzeczowe (sprzęt sportowy lub AGD).
4. Nagrody i puchary zostaną również przyznane w kategorii OPEN dla zwycięzców triathlonu głównego w klasyfikacji kobiet i mężczyzn: za pierwsze miejsca rowery, drugie i trzecie miejsca sprzęt sportowy lub AGD.
5. Każdy z uczestników będzie miał możliwość pobrania ze strony internetowej dyplomu pamiątkowego, wraz z imieniem, nazwiskiem i osiągniętym wynikiem.
 
9. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe uczestników imprezy będą przetwarzane w celach jej przeprowadzenia, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników imprezy będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w obu imprezach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w imprezie.
 
10. Postanowienia końcowe
1. Każdy uczestnik otrzyma przed zawodami numer startowy oraz chip, Numer startowy posiada przyklejone od wewnątrz elektroniczne chipy pomiaru czasu, jest gotowy do użycia i należy przymocować go z przodu na odzieży wierzchniej za pomocą agrafek. Wszelkie modyfikacje, zginanie, odrywanie chipów i pianek zabezpieczających są zabronione i mogą spowodować dyskwalifikację.
2. Zapisy oraz punkt informacyjny czynny będzie od godz. 800 w holu głównym budynku Toru Łyżwiarskiego „Stegny” ul. Inspektowa 1.
3. Impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
4. Sprawy sporne będzie rozstrzygać organizator w porozumieniu z sędzią głównym.
5. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikiem mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję oraz w innych mediach.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione lub zniszczone w trakcie zawodów.
7. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu oraz wprowadzenia ewentualnych zmian, które zostaną podane do wiadomości w dniu imprezy.