Regulamin

§1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorami 60. Turnieju Piłki Nożnej „Gramy o Złota Piłkę” im. Aleksandra Zaranka o puchar Kazimierza Deyny [dalej „Turniej” lub „Impreza”] są Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, 00 - 429 Warszawa, ul. Rozbrat 26 oraz Legia Warszawa S.A., 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 3 [dalej „Organizator” lub „Organizatorzy”].
 2. Turniej przeznaczony jest dla dziewczynek i chłopców (dalej „Zawodników” lub „Uczestników”) urodzonych w roku 2004 i młodszych.
 3. Celem Turnieju jest:
 • popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • aktywne spędzanie czasu wolnego,
 • integracja dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • rywalizacja sportowo - rekreacyjna zgodnie z zasadami fair play.
§2 Termin i miejsce
 1. Turniej zostanie podzielony na etapy: I etap - /ELIMINACYJNY/, II etap - /PUCHAROWY/, III etap - /FINAŁ/
 • I etap - /ELIMINACYJNY/ oraz II etap - /PUCHAROWY/ odbędą się w okresie: kwiecień-czerwiec 2020 r. 
  Mecze rozgrywane będą od poniedziałku do piątku w przedziale czasowym 13.00 - 17.00.
 • III etap - /FINAŁ/ - zostanie rozegrany 8 czerwca 2020 r. w przedziale czasowym 8.00 - 18.00
  Dokładny harmonogram I, II i III etapu Turnieju wraz z dokładnymi godzinami rozgrywanych meczów zostanie opublikowany na stronie www.aktywnawarszawa.pl
  Harmonogram będzie aktualizowany i uzupełniany na bieżąco w trakcie rozgrywek.
 1. Turniej będzie rozgrywany w następujących lokalizacjach:
 • I i II etap:
  Obiekty typu Orlik należące do Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy (ul. Kawęczyńska 44, 03-770 Warszawa), Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus (ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa) oraz na innych obiektach mieszczących się na terenie m. st. Warszawy wskazanych przez Organizatorów.
   
 • III etap:
  Boisko główne Stadionu Miejskiego przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie.
§3 Warunki uczestnictwa
 1. Udział w Turnieju jest bezpłatny. 
 2. Turniej zostanie rozegrany w pięciu  kategoriach wiekowych, oddzielnie dla dziewcząt  i chłopców:
 • roczniki 2005 - 2004,
 • roczniki 2007 - 2006,
 • roczniki 2009 - 2008
 • roczniki 2011 - 2010
 • roczniki 2012 - 2014
 1. Do Turnieju mogą zgłaszać się m.in. zespoły szkolne, domy dziecka, domy kultury, parafie oraz drużyny „podwórkowe” itp
 2.  W Turnieju nie mogą wziąć udziału drużyny KS i UKS, które są zgłoszone do rozgrywek Okręgowych Związków Piłki Nożnej.
 3. Każdy zespół ma prawo zgłosić do Turnieju 11 zawodników, z których 10, w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 roku do dnia 20 marca 2020 r. włącznie nie brało udziału w żadnych rozgrywkach organizowanych przez Okręgowe Związki Piłki Nożnej.
 4. Zawodnicy zgłoszeni do Turnieju nie mogą występować w barwach więcej niż jednej drużyny.
 5. Brak dostarczenia podpisanej deklaracji uczestnictwa w Turnieju wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych, powoduje brak możliwości udziału w Turnieju.
§4 Zgłoszenia
 1. Zgłoszenia do udziału w Turnieju w poszczególnych kategoriach będą przyjmowane w terminie od dnia 1 marca 2020 roku do dnia 3 kwietnia 2020 roku, z zastrzeżeniem pkt. 3 c).
 2. Każda z drużyn, na każdym meczu musi mieć pełnoletniego Opiekuna [dalej „Opiekun” lub „Opiekun Imprezy”]
 3. Zgłoszenia do udziału w Turnieju należy dokonać w jeden z następujących sposobów:

a.wypełniając formuarz zgłoszeniowy dostepny na stronie www.aktywnawarszawa.pl i  przesyłając wypełnione i podpisane deklaracje (do pobrana na stronie internetowej Organizatora) wraz z podpisanymi zgodami przez Opiekuna Imprezy, rodziców / opiekunów prawnych zawodników drużyny na adres e-mail: imprezy@aktywnawarszawa.waw.pl (do godz. 23:59 w dniu 3 kwietnia 2020 r.),

b. osobiście, składając wypełnione i podpisane deklaracje wraz z podpisanymi zgodami przez Opiekuna Imprezy, rodziców / opiekunów prawnych zawodników drużyny w siedzibie Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA przy ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa, do dnia 3 kwietnia 2020 r. w pokoju nr 213 w godzinach 8.30 - 15.30.

c. Organizator dopuszcza zgłoszenie drużyny przez Opiekuna [drużyny] i dostarczenie wypełnionych i podpisanych deklaracji wraz z podpisanymi zgodami przez Opiekuna Imprezy, rodziców lub opiekunów prawnych Uczestników i dostarczenia ich w dniu rozgrywek przed pierwszym meczem.

 1. Opiekun drużyny zobowiązuje się do sprawowania opieki nad młodzieżą oraz ponosi odpowiedzialność za właściwe zachowanie zawodników wraz z osobami towarzyszącymi, podczas pobytu na zawodach.
 2. W przypadku, kiedy Opiekun nie będzie mógł stawić się na zawodach, zespół ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Organizatora i ten może jednorazowo dopuścić zespół do gry.
 3. Po rozegraniu I etapu /ELIMINACYJNEGO/ nie ma możliwości dokonywania zmian osobowych w składzie drużyny.
§5 System rozgrywek i przepisy gry
 1. Mecze Turniejowe zostaną rozegrane następującym systemem, dopasowanym do liczby zgłoszonych drużyn:
 • I etap /ELIMINACYJNY/ - grupy, system „każdy z każdym”.
  Kolejność zespołów w rozgrywkach grupowych zostanie ustalona według zdobytych punktów, zgodnie z zasadą: zwycięstwo 3 pkt, remis 1 pkt, przegrana 0 pkt. Walkower przyznaje się za niestawienie się zespołu na mecz w wyznaczonym terminie lub złamanie przepisów niniejszego Regulaminu.

  W przypadku równej liczby zdobytych punktów przez 2 lub więcej drużyn, o ostatecznej kolejności decyduje: wynik bezpośredniego spotkania, różnica bramek (strzelone/stracone) w rozgrywkach grupowych (przy identycznym wyniku, większa liczba strzelonych), losowanie przeprowadzone przez Organizatora. Do II etapu awansują 1 lub 2 drużyny (w zależności od liczby grup w poszczególnych kategoriach wiekowych).
   
 •  II etap /PUCHAROWY/ - „system pucharowy”.
  Przegrywająca drużyna odpada z Turnieju. W przypadku remisu decydują rzuty karne (po 5 rzutów karnych, następnie do wyłonienia zwycięzcy).
 1. Mecze będą sędziowali sędziowie Mazowieckiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej lub osoby wyznaczone przez Organizatora.
 2. Mecze rozgrywane będą według zmodyfikowanych przepisów piłki nożnej.
 3. Dodatkowo będą obowiązywały następujące przepisy:
 • drużyny powinny stawić się na boisku 30 min przed rozpoczęciem meczu - Opiekun (lub kapitan, w przypadku braku Opiekuna) zgłasza obowiązkowo swoje przybycie  u przedstawiciela Organizatora w celu odebrania oraz wypełnienia protokołu sędziowskiego,
 •           w meczu uczestniczy bezpośrednio 5 Zawodników w polu + bramkarz (maksymalna liczba rezerwowych             Zawodników wynosi 5 osób), wyjątek stanowią kategorie wiekowe obejmujące roczniki 2010 i młodsze,               w  której meczach uczestniczyć będzie bezpośrednio 6 Zawodników w polu + bramkarz (maksymalna                 liczba rezerwowych Zawodników wynosi tu 4 osoby),
 • zawodników jednej drużyny obowiązuje jednolity strój sportowy (w miarę możliwości),
 • czas gry w I etapie /ELIMINACYJNYM/, w II etapie /PUCHAROWYM/ oraz w III etapie /FINAŁ/ wynosić będzie 2 x 10 lub 2 x 15 min. Decyzję o czasie spotkań podejmą Organizatorzy i poinformują o tym zapisane drużyny przed rozpoczęciem danego etapu rozgrywek.
 • nie obowiązuje przepis o pozycji spalonej,
 • zmiany zawodników - lotne (liczba nieograniczona, bez konieczności zgłaszania ich sędziemu),
 • zawodnicy powinni występować w obuwiu sportowym. Obowiązuje zakaz gry w obuwiu z wkręcanymi plastikowymi  lub metalowymi kołkami.
§6 Przepisy porządkowe
 1. Organizator ma możliwość przekładania wcześniej podanych terminów spotkań, po wcześniejszym poinformowaniu drużyn.
 2. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania ważnej legitymacji szkolnej na każdym meczu, i okazywać ją na żądanie Organizatora. W przypadku podejrzenia oszustwa co do wieku zawodnika, legitymacje muszą być sprawdzone przed rozpoczęciem meczu, podczas prezentacji drużyn na boisku.
  W przypadku braku legitymacji u któregoś z zawodników, zostanie on dopuszczony do gry jedynie za zgodą Opiekuna drużyny przeciwnej (lub kapitana, w przypadku braku Opiekuna).
 3. Wystawienie do gry nieuprawnionego zawodnika (starszego, niezgłoszonego do Turnieju lub posiadającego licencję Okręgowego Związku Piłki Nożnej) powoduje wykluczenie drużyny z Turnieju.
 4. W przypadku spóźnienia drużyny do 15 min rozegranie meczu dopuszczane jest tylko za wspólną zgodą i decyzją drużyny przeciwnej oraz Organizatora. Spóźnienie powyżej 15 min oznacza walkower.
 5. W przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych Organizator dopuszcza możliwość rozegrania rzutów karnych zamiast spotkania.
§7 Nagrody
 1. Zespoły oraz ich Opiekunowie, które zajmą miejsca I - IV w poszczególnych grupach wiekowych, otrzymają nagrody.
 2. Dla 3 Opiekunów, którzy zgłoszą indywidualnie największą liczbę drużyn do udziału w Turnieju, Organizator przyzna nagrody.
§8 Ochrona danych osobowych i wykorzystanie wizerunku
 1. Dane osobowe Uczestników, Opiekunów Imprezy oraz rodziców/opiekunów prawnych Uczestników  będą wykorzystywane i przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) [Dz. Urz. UE z dnia 5 maja 2016 r. L 119/1]
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników, Opiekunów Imprezy oraz rodziców/opiekunów prawnych Uczestników jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA ul. Rozbrat 26 00-429 Warszawa, reprezentowane przez Dyrektora. Mogą Państwo kontaktować się z nami poprzez numer telefonu 221627209 lub adres e-mail: biuro@aktywnawarszawa.waw.pl.
 3. W sprawie przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych SCS AW pod adresem: odo@aktywnawarszawa.waw.pl.
 4. Dane osobowe Uczestników i Opiekunów Imprezy w zakresie podanym w deklaracji uczestnictwa będą przetwarzane na podstawie wyrażonych zgód w celu:
  1. uczestnictwa w Imprezie, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru oraz rozliczenia nagród;
  2. upublicznienie wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem, na stronie na stronie internetowej SCS Aktywna Warszawa i w mediach społecznościowych - na profilu Facebook SCS Aktywna Warszaw;
  3. promocji Imprezy na stronie internetowej SCS AW oraz w mediach społecznościach  - na profilu Facebook SCS AW.
 5. Odbiorcami danych osobowych Uczestników, Opiekunów Imprezy oraz rodziców/opiekunów prawnych Uczestników mogą być podmioty, z usług których SCS AW korzysta w celu realizacji zadań na podstawie art. 28 RODO, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe Uczestników i Opiekunów Imprezy oraz rodziców/opiekunów prawnych  Uczestników przetwarzane będą przez okres realizacji Imprezy, a po jej zakończeniu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (np. do czasu przedawnienia roszczeń z tego wynikających) lub do momentu odwołania zgody.
 7. W momencie upublicznienie wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem Uczestnika i Opiekuna Imprezy na Facebook’u SCS AW dane osobowe są przekazywane do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na Facebooku można znaleźć na stronach: www.facebook.com/about/privacyshield oraz www.facebook.com/policy.php.
  W pozostałych przypadkach dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 8. Dane osobowe Uczestników, Opiekunów Imprezy oraz rodziców/opiekunów prawnych Uczestników  nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. W każdej chwili Opiekun Imprezy oraz rodzic/opiekun prawny Uczestnika ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i danych osobowych reprezentowanego przez siebie Uczestnika, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia do innego administratora danych.
 10. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez SCS AW danych osobowych narusza przepisy RODO, Opiekunowi Imprezy oraz rodzicowi/opiekunowi prawnemu Uczestnika przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawie przetwarzania danych osobowych go dotyczących lub danych osobowych reprezentowanego przez niego Uczestnika.
 11. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika i Opiekuna Imprezy, w związku z udziałem w Imprezie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody (umieszczonej w deklaracji uczestnictwa) i jest dobrowolne, jednakże niewyrażenie zgody uniemożliwi udział w Imprezie. Wyrażenie zgody na upublicznienie wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem (ust. 4 pkt. b) i wykorzystanie danych osobowych w celu określonym w ust. 4 c jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika odbywa się na podstawie przepisów prawa.
 12. Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami i Opiekunami Imprezy, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane bezpłatnie i bezterminowo przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.) w celu organizacji i promocji Imprezy, na co rodzic/opiekun prawny Uczestnika i Opiekun Imprezy, wyraża zgodę wypełniając odpowiednią deklarację uczestnictwa.
§9 Postanowienia końcowe
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział Uczestników w Turnieju niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
 2. Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną Uczestnikom Turnieju (nie pokrywa kosztów medycznych, leczenia, transportu itd.).
 3. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Turnieju.
 4. Zgłoszenie się do Turnieju jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji oraz do wprowadzenia zmian  w niniejszym Regulaminie.
 6. Organizator zapewni nieodpłatnie napoje dla startujących Uczestników.
 7. We wszelkich sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuję Organizator.
 8. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości Organizator prosi o kontakt z koordynatorem Turnieju:

Bartłomiej Stępień
tel. (22) 162 72 04
tel. kom. 723 - 244 - 435
e-mail: bstepien@aktywnawarszawa.waw.pl/imprezy@aktywnawarszawa.waw.pl