Regulamin

§1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem 58 Turnieju Piłki Nożnej „Gramy o Złota Piłkę” [dalej Turniej] jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, 00 - 429 Warszawa, ul. Rozbrat 26 [dalej Organizator].
 2. Turniej przeznaczony jest dla dziewczynek i chłopców urodzonych w roku 2002 i młodszych.
 3. Celem Turnieju jest:
 •  popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 •  aktywne spędzanie czasu wolnego,
 •  integracja dzieci, młodzieży i dorosłych,
 •  rywalizacja sportowo - rekreacyjna zgodnie z zasadami fair play.
§2 Termin i miejsce

1. Turniej odbędzie się w następujących terminach:

 • I etap - /ELIMINACYJNY/ - planowane rozpoczęcie gier od 12 kwietnia 2018 roku,
 • II etap - /PUCHAROWY/ - planowane rozpoczęcie gier od 8 maja 2018 roku (w tym etapie planowane jest również przeprowadzenie meczy w kategorii dziewcząt).

Mecze I i II etapu będą odbywały się od poniedziałku do piątku, w godzinach 15.00 - 18.00. 

 • III etap - /FINAŁ/ - planowane przeprowadzenie gier w ciągu 1 dnia w terminie pomiędzy 1 a 5  czerwca 2018 r

2. Turniej będzie rozgrywany w następujących lokalizacjach:

I i II etap:

- VII Ogród Jordanowski, ul. Namysłowska 21,

- Ośrodek „Hutnik”, ul. Marymoncka 42.

III etap:

- Boisko Główne Stadionu Miejskiego przy ul. Łazienkowskiej 3.

W przypadku zgłoszenia się do rozgrywek mniej niż 6 drużyn w danej kategorii wiekowej, mecze finałowe zostaną rozegrane na terenie Ośrodka „Hutnik”.

3. Szczegółowy harmonogram gier wraz z podziałem na poszczególne lokalizacje będzie dostępny od dnia 10 kwietnia 2018 roku, na stronie internetowej i profilach na Facebooku Organizatora:

www.atywnawarszawa.waw.pl

www.facebook.com/StoleczneCentrumSportuAKTYWNAWARSZAWA/

www.facebook.com/TurniejPilkiNoznejGramyOZlotaPilke/  

Harmonogram będzie aktualizowany i uzupełniany na bieżąco w trakcie rozgrywek.

§3 Warunki uczestnictwa
 1. Udział w Turnieju jest bezpłatny.
 2. Turniej zostanie rozegrany w trzech kategoriach wiekowych, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców:
  • - roczniki 2002 – 2003,
  • - roczniki 2004 – 2006,
  • - roczniki 2007 i młodsi.
 3. Do Turnieju mogą zgłaszać się m.in. zespoły szkolne, domy dziecka, domy kultury, parafie oraz drużyny „podwórkowe” itp.
 4. W Turnieju nie mogą wziąć udziału drużyny KS i UKS, które są zgłoszone do rozgrywek Okręgowych Związków Piłki Nożnej.
 5. Każdy zespół ma prawo zgłosić do Turnieju 10 zawodników, z których 9, w okresie od dnia 1 sierpnia 2017 roku do dnia 20 marca 2018 r. nie brało udziału w żadnych rozgrywkach organizowanych przez Okręgowe Związki Piłki Nożnej.
 6. Dopuszczalny jest udział zawodników w rozgrywkach organizowanych przez Okręgowe Związki Piłki Nożnej bądź ich zgłoszenie od dnia 21 marca 2018 r.
 7. Zawodnicy zgłoszeni do Turnieju nie mogą występować w barwach więcej niż jednej drużyny.
§4 Zgłoszenia
 1. Zgłoszenia do udziału w Turnieju w poszczególnych kategoriach będą przyjmowane w terminie od dnia 20 marca 2018 roku do dnia 8 kwietnia 2018 roku do godziny 23.59.
 2. Każda z drużyn, na każdym meczu musi mieć pełnoletniego opiekuna [dalej Opiekun].
 3. Zgłoszenia do udziału w Turnieju należy dokonać w jeden z następujących sposobów:
 4. - internetowo, wypełniając formularz na stronie www.aktywnawarszawa.pl,

  - przesyłając wypełniony formularz (do pobrana na stronie internetowej Organizatora) na adres e-mail: imprezyaktywna@wp.pl,

  - osobiście, składając wypełniony formularz w siedzibie Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA przy ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa, w pokoju nr 213 w godzinach 8.30 - 15.30. 

  W przypadku zgłoszeń internetowych oraz przesłanych drogą mailową podpis Opiekuna na formularzu zostanie uzupełniony w miejscu rozgrywek, przed pierwszym meczem.

 5. Opiekun drużyny zobowiązuje się do sprawowania opieki nad młodzieżą oraz ponosi odpowiedzialność za właściwe zachowanie zawodników wraz z osobami towarzyszącymi, podczas pobytu na zawodach.
 6. W przypadku, kiedy Opiekun nie będzie mógł stawić się na zawodach, zespół ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Organizatora, i ten może jednorazowo dopuścić zespół do gry.
 7. Po rozegraniu I etapu /ELIMINACYJNEGO/, nie ma możliwości dokonywania zmian osobowych w składzie drużyny.
§5 System rozgrywek i przepisy gry
 1. Mecze Turniejowe zostaną rozegrane w następującym systemem, dopasowanym do liczby zgłoszonych drużyn:
 2. - I etap /ELIMINACYJNY/ - grupy, system „każdy z każdym”.

  Kolejność zespołów w rozgrywkach grupowych zostanie ustalona według zdobytych punktów, zgodnie z zasadą: zwycięstwo 3 pkt, remis 1 pkt, przegrana 0 pkt. Walkower przyznaje się za nie stawienie się zespołu na mecz w wyznaczonym terminie lub złamanie przepisów niniejszego Regulaminu.

  W przypadku równej liczby zdobytych punktów przez 2 lub więcej drużyn, o ostatecznej kolejności decyduje: wynik bezpośredniego spotkania, różnica bramek (strzelone/stracone) w rozgrywkach grupowych (przy identycznym wyniku, większa liczba strzelonych), losowanie. Do II etapu awansują 1 lub 2 drużyny (w zależności od liczby grup w poszczególnych kategoriach wiekowych).

  - II etap /PUCHAROWY/ - „system pucharowy”.

  Przegrywająca drużyna odpada z Turnieju. W przypadku remisu decydują rzuty karne (po 5 rzutów karnych, następnie do wyłonienia zwycięzcy).

 3. Mecze będą sędziowali sędziowie Mazowieckiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej lub osoby wyznaczone przez Organizatora.
 4. Mecze rozgrywane będą według zmodyfikowanych przepisów piłki nożnej.
 5. Dodatkowo będą obowiązywały następujące przepisy:
 6. - drużyny powinny stawić się na boisku 30 min przed rozpoczęciem meczu - Opiekun (lub kapitan, w przypadku braku Opiekuna) zgłasza obowiązkowo swoje przybycie                                u przedstawiciela Organizatora w celu odebrania oraz wypełnienia protokołu sędziowskiego,

  - w meczu uczestniczy bezpośrednio 4 zawodników w polu + bramkarz (maksymalna liczba rezerwowych wynosi 5 osób),

  - zawodników jednej drużyny obowiązuje jednolity strój sportowy (w miarę możliwości),

  - czas gry w I etapie /ELIMINACYJNYM/ wynosi 2 x 10 min (z przerwą 1 min), w II etapie /PUCHAROWYM/ 2 x 15 min (z przerwą 1 min), a w III etapie /FINAŁ/  2 x 20 min (z przerwą 5 min),

  - nie obowiązuje przepis o pozycji spalonej,

  - zmiany zawodników - lotne (liczba nieograniczona, bez konieczności zgłaszania ich sędziemu),

  - zawodnicy powinni występować w obuwiu sportowym - zakaz gry w obuwiu z wkręcanymi plastikowymi lub metalowymi kołkami,

  - rzut karny wykonywany jest z odległości 9 m.

§6 Przepisy porządkowe
 1. Organizator nie ma możliwości przekładania wcześniej podanych terminów spotkań. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, zespoły muszą porozumieć się co do tego między sobą i ewentualnie rozegrać mecz we własnym zakresie, a wynik przekazać Organizatorowi.    
 2. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania ważnej legitymacji szkolnej na każdym meczu, i okazywać ją na żądanie Organizatora - w przypadku podejrzenia oszustwa co do wieku zawodnika, legitymacje muszą być sprawdzone przed rozpoczęciem meczu, podczas prezentacji drużyn na boisku.
 3. W przypadku braku legitymacji u któregoś z zawodników, zostanie on dopuszczony do gry jedynie za zgodą Opiekuna drużyny przeciwnej (lub kapitana, w przypadku braku Opiekuna).

 4. Wystawienie do gry nieuprawnionego zawodnika (starszego, niezgłoszonego do Turnieju lub posiadającego licencję Okręgowego Związku Piłki Nożnej) powoduje wykluczenie drużyny z Turnieju.
 5. W przypadku spóźnienia drużyny do 15 min rozegranie meczu dopuszczane jest tylko za wspólną zgodą i decyzją drużyny przeciwnej i Organizatora. Spóźnienie powyżej 15 min oznacza walkower.
 6. W przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych Organizator dopuszcza możliwość rozegrania rzutów karnych zamiast spotkania.
§7 Nagrody
 1. Zespoły oraz ich opiekunowie,  które  zajmą miejsca I - IV  w  poszczególnych  grupach  wiekowych,  otrzymają  nagrody rzeczowe.
 2. Dla 3 opiekunów, którzy zgłoszą indywidualnie największą liczbę drużyn do udziału w Turnieju, Organizator przyzna nagrody rzeczowe.
§8 Ochrona danych osobowych i wykorzystanie wizerunku
 1. Administratorem danych osobowych uczestników Turnieju jest Organizator.
 2. Dane osobowe uczestników Turnieju będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).
 3. Opiekunowie zgłaszający drużynę do Turnieju oświadczają, iż posiadają zgodę wszystkich rodziców/prawnych opiekunów na udział w w/w imprezie zgłaszanych przez nich osób oraz na wykorzystywanie i przetwarzanie ich danych osobowych oraz wizerunku w zakresie obejmującym m.in. zdjęcia, obraz, podobiznę, a także imiona, nazwiska, nazwy miejscowości, nazwy szkoły/drużyn/klubów, w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Turnieju oraz realizacji działań promocyjnych Organizatora poprzez publikację na stronach internetowych, na portalu społecznościowym Facebook, lokalnej prasie, radiu i TV.
 4. Stosowne oświadczenie w tym zakresie składane jest przez Opiekuna na formularzu zgłoszeniowym do Turnieju. Oryginał lub kopia zgłoszenia drużyny do Turnieju, wraz z podpisem rodzica lub opiekuna prawnego zawodników biorących udział w turnieju przekazany zostanie Organizatorowi.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że ich niepodanie lub podanie chociażby częściowo nieprawdziwych, bądź nieprawidłowych danych osobowych uniemożliwia lub będzie podstawą do wykluczenia z udziału w Turnieju.
 6. Dane Osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie dla celów wskazanych w Regulaminie.
§9 Postanowienia końcowe
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział uczestników w Turnieju niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
 2. Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną uczestnikom Turnieju (nie pokrywa kosztów medycznych, leczenia, transportu itd.).
 3. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników Turnieju.
 4. Zgłoszenie się do Turnieju jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji oraz do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
 6. Organizator zapewni nieodpłatnie napoje dla startujących uczestników.
 7. We wszelkich sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuję Organizator.
 8. Wszelkie aktualności oraz dodatkowe informacje dot. Turnieju będą dostępne na stronie internetowej i profilach na Facebooku Organizatora:

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości Organizator prosi o kontakt z koordynatorem Turnieju:

Karol Gozdur

tel. (22) 162 72 44

tel. kom. 666 – 085 - 546 w godzinach 8.00 - 18.00

e-mail: imprezyaktywna@wp.pl

 

Pliki do pobrania: