Regulamin

I. Cel imprezy

Popularyzacja łyżwiarstwa wśród dzieci i młodzieży szkół warszawskich

II. Organizatorzy

Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Jednostka budżetowa m.st. Warszawy

ul. Rozbrat 26
00-429 Warszawa,
tel. (22) 16 – 27 – 204
Tel. kom.  +48 662 104 148, +48 510 206 417, +48 666 085 546

e–mail : imprezy@aktywnawarszawa.waw.pl

III. Miejsce

Ośrodek Stegny AKTYWNA WARSZAWA 
ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa

IV. Terminy i godzina rozpoczęcia

Terminy i godzina rozpoczęcia

  • 12,19 grudnia 2019 r.
  • 9,16,23 stycznia 2020 r.
  • 6,27 lutego 2020 r.
  • 5 marca 2020 r. /zakończenie/

Początek imprezy o godz. 14:30.  Wejście na lód od godz. 14:00. Zejście z lodu po zawodach. Uczestnicy startują na łyżwach krótkich. Istnieje możliwość wypożyczenia łyżew od godz. 14:00  na torze - odpłatnie.
Organizator zastrzega sobie prawo do rozegrania jednej z edycji w terminie rezerwowym lub też skrócenia ilości rozgrywanych edycji z powodu złych warunków atmosferycznych.

V. Punktacja drużynowa

Punktacja drużynowa

  1. Po zakończeniu imprezy odbywającej się w każdy czwartek, zgodnie z terminami i godzinami wskazanymi powyżej będzie prowadzona punktacja drużynowa. Suma punktów uzyskanych przez wszystkich zawodników reprezentujących daną szkołę stanowić będzie ilość punktów zdobytych przez szkołę..
  2. Dodatkowo przyznaje się jeden punkt za każdego uczestnika ze szkoły biorącego udział w imprezie w każdy czwartek.

W punktacji sztafet szkoła otrzymuje za:
1 miejsce             – 12 pkt
2 miejsce             – 11 pkt
3 miejsce             – 10 pkt

4 miejsce               – 9 pkt
5 miejsce               – 8 pkt
6 miejsce               – 7 pkt
7 miejsce               – 6 pkt
8 miejsce               – 5 pkt
9 miejsce               – 4 pkt
10 miejsce            – 3 pkt
11 miejsce            – 2 pkt
12 miejsce            – 1 pkt

VI. Punktacja indywidualna

1. Po zakończeniu imprezy w każdy czwartek będzie prowadzona punktacja indywidualna dla każdej kategorii wiekowej. Uczestnik startujący w imprezie reprezentuje w zawodach macierzystą szkołę.

1 miejsce              - 12 pkt
2 miejsce              - 11 pkt
3 miejsce              - 10 pkt

4 miejsce               - 9 pkt
5 miejsce               - 8 pkt
6 miejsce               - 7 pkt
7 miejsce               - 6 pkt
8 miejsce               - 5 pkt
9 miejsce               - 4 pkt
10 miejsce            - 3 pkt
11 miejsce            - 2 pkt
12 miejsce            - 1 pkt

 

2. Do łącznej punktacji będą brane pod uwagę najlepsze wyniki osiągnięte w trakcie imprez zorganizowanych w 5 czwartków z 7 rozegranych. Żeby być sklasyfikowanym należy wystartować minimum 5 razy.
3.Przy równej ilości zdobytych punktów o zajęciu wyższego miejsca decydować będzie:

  1. większa ilość zwycięstw,
  2. większa liczba lepszych miejsc,
  3. najlepszy czas.
VII. Kategorie wiekowe oraz dystanse (oddzielnie dla dziewcząt i chłopców)

Rocznik                                Dystans (metry)

2012 i młodsi                                 50
2011                                                50
2010                                              100
2009                                              200
2008                                              300
2007                                              300
2006                                              300
2005                                              300

 

Każda szkoła może wystawić dowolną ilość drużyn w sztafetach w danej grupie /dopuszcza się sztafetę mieszaną / chłopiec - dziewczynki

- grupa pierwsza – rocznik 2011, 2012 i młodsi,–  dystans 150 m /3 x 50 m/ (klasa 1-2)

- grupa druga - rocznik 2010, 2009– dystans 300 m /3 x 100 m/ (klasa 3-4)

- grupa trzecia - rocznik 2005, 2006, 2007, 2008 – dystans 300 m /3 x 100 m/ (klasa 5-8)

Jeden zawodnik może startować maksymalnie w dwóch sztafetach.

Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać kask w czasie trwania zawodów.

VIII. Zapisy

1. Podpisując deklarację uczestnictwa rodzic lub opiekun prawny Uczestnika zaświadcza, że stan zdrowia Uczestnika umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w Imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Deklaracji uczestnictwa dla niepełnoletnich” podpisanych przez rodzica lub prawnego opiekuna. Wzór tego dokumentu jest dostępny na stronie internetowej www.aktywnawarszawa.pl oraz w biurze zawodów.

IX. W czasie każdej imprezy będą się odbywały także konkurencje rekreacyjne

Po podsumowaniu wyników całego cyklu imprez w sezonie 2019/2020 przewidziano nagrody w postaci pucharów i sprzętu sportowego dla najlepszych 6 szkół. Zostaną również wręczone  puchary, medale i nagrody indywidualne za zajęcie miejsc 1-3  oraz puchary i medale pamiątkowe za zajęcie miejsc 4-6 dla zawodników i zawodniczek z każdej kategorii wiekowej. Dla wszystkich startujących Organizator zapewnia pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w deklaracji uczestnictwa w Łyżwiarskich Czwartkach jest Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa
z siedzibą przy ul. Rozbrat 26; 00-429 Warszawa, reprezentowane przez Dyrektora.
2. Może się z Pan/Pani z nami kontaktować poprzez numer telefonu 22 1627209 lub adres email: biuro@aktywnawarszawa.waw.pl
3. Może się Pani/Pan skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych Jaromirem Dylewskim pod adresem e-mail: odo@aktywnawarszawa.waw.pl
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1lit.a RODO w celu:

a)   uczestnictwa w Łyżwiarskich Czwartkach (przygotowanie list z wynikami Łyżwiarskich Czwartków; umieszczenie danych na listach osób do dekoracji medalowej);

b)   promocji Łyżwiarskich Czwartków na stronie internetowej SCS Aktywna Warszawa oraz w mediach społecznościowych - na profilu/fanpage SCS Aktywna Warszawa w serwisie Facebook (umieszczenie list startowych oraz list z wynikami imprezy na stronie internetowej Administratora oraz w serwisie społecznościowym Facebook na profilu SCS Aktywna Warszawa);

c)   upublicznienia wizerunku z imieniem i nazwiskiem Uczestników Łyżwiarskich Czwartków poprzez publikację wizerunku na stronie internetowej SCS Aktywna Warszawa i w mediach społecznościowych - na profilu/fanpage SCS Aktywna Warszawa w serwisie Facebook oraz bezpłatne przekazanie prasie, radiu, telewizji i innym mediom zdjęć z imprezy, nagrań filmowych, wyników imprezy oraz wywiadów.

5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO.
6. W momencie upublicznienia wizerunku uczestnika imprezy na fanpage Administratora w serwisie Facebook’u dane osobowe są przekazywane do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).Wszelkie informacje dotyczące udostępnianych danych osobowych w serwisie Facebook można znaleźć na stronach dotyczących regulaminu https://www.facebook.com/about/privacyshield oraz https://www.facebook.com/policy.php w pozostałych przypadkach dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
7. Dane osobowe będą przez nas przechowywane do momentu realizacji celu, w którym zostały zebrane lub odwołania zgody.
8. Ma Pani/Pan prawo do:

żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
przenoszenia danych osobowych,
cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie,
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku niepodania danych w celu uczestnictwa w Łyżwiarskich Czwartkach, niemożliwa będzie realizacja zadań związanych z celami wskazanymi w pkt. 4).
10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

XI. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
Niedopuszczalne jest łączenie 2- óch lub więcej szkół w jeden zespół.