Regulamin

I. Organizator

Organizatorem Łyżwiarskich Czwartków jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, jednostka budżetowa m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Rozbrat 26, 00-429 (zwana dalej: Organizatorem).

II. Cel

Łyżwiarskie czwartki (zwanej też: imprezą i imprezami) to cykl 8 zawodów sportowych  skierowanych do dzieci urodzonych w roku 2008 i młodszych. Celem Łyżwiarskich Czwartków jest popularyzacja łyżwiarstwa wśród dzieci i młodzieży szkół warszawskich.

 1. Lokalizacja

Ośrodek Stegny Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa

 1. Terminy i godziny rozpoczęcia
 1. Łyżwiarskie Czwartki odbędą się w następujących terminach:
 • 8, 15 grudnia 2022 r.
 • 12,19,26 stycznia 2023 r.
 • 2,9 luty 2023 r.
 • 2 marca (podsumowanie, wręczenie nagród ) 2023 r.
 1. Początek imprez wchodzących w skład cyklu Łyżwiarskie Czwartki o godz. 15.00. Wejście na lód od godz. 1430. Zejście z lodu bezpośrednio po zawodach.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów imprez z powodu złych warunków atmosferycznych oraz do zwiększenia lub zmniejszenia ilości imprez.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania dowolnej liczby zawodów składających się na cykl Łyżwiarskich Czwartków ze względu na rozwój sytuacji epidemiologicznej w Polsce.
 1. Sprzęt łyżwiarski
 1. Uczestnicy startują na łyżwach krótkich.
 2. Istnieje możliwość wypożyczenia łyżew w przeznczonym do tego miejscu w terminach odbywania się imprezy od godz. 1400 na terenie Ośrodka Stegny. Wypożyczenie łyżew jest odpłatne.
 3. Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać kask w czasie trwania zawodów.
 1. Zapisy i warunki uczestnictwa
 1. Udział w Łyżwiarskich Czwartkach mogą wziąć dzieci i młodzież ze Szkół Podstawowych z terenu m.st. Warszawy urodzone w 2008 r. i młodsze.
 2. Zgłoszeń mogą wyłączne dokonywać: opiekunowie grup szkolnych na podstawie deklaracji zebranych od rodziców lub opiekunów prawnych dzieci (zgłoszenia grupowe) oraz bezpośrednio rodzice lub opiekunowie prawni (zgłoszenia indywidualne).
 3. Zgłoszenia należy przesyłać na adres imprezy@aktywnawarszawa.waw.pl od dnia 15 listopada 2022 r. do dnia 6 grudnia.
 4. Zgłoszenie powinno zawierać:
 • Zgłoszenia grupowe: nazwa i nr Szkoły Podstawowej, lista zgłaszanych dzieci (imię, nazwisko, rocznik, płeć ), imię i nazwisko oraz kontakt do opiekuna grupy oraz skan deklaracji uczestnictwa każdego z dzieci podpisanego przez rodzica/opiekuna.
 • Zgłoszenia indywidualne: nazwa i nr Szkoły Podstawowej, imię, nazwisko, rocznik i płeć zgłaszanego dziecka, imię i nazwisko oraz kontakt do rodzica lub opiekuna prawnego, skan deklaracji uczestnictwa zgłaszanego dziecka.
 1. Deklaracja uczestnictwa, o której mowa powyżej to „Deklaracja uczestnictwa dla niepełnoletnich” podpisana przez rodzica lub prawnego opiekuna. Wzór tego dokumentu jest dostępny na stronie internetowej www.aktywnawarszawa.pl
 2. Podpisując deklarację uczestnictwa rodzic lub opiekun prawny Uczestnika zaświadcza, że stan zdrowia Uczestnika umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w Imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 3. Niedopuszczalne jest łączenie dwóch lub więcej szkół w jeden zespół.
 4. Uczestnik może reprezentować tylko jedną szkołę.
 1. Klasyfikacja indywidualna
 1. Po zakończeniu zawodów sportowych w każdy czwartek będzie prowadzona punktacja indywidualna dla każdej kategorii wiekowej z podziałem na płeć. Punkty przyznawane są za zajęcie określonego miejsca w zawodach, wg poniższego schematu:

Miejsce

Liczba punktów

1

12

2

11

3

10

4

9

5

8

6

7

7

6

8

5

9

4

10

3

11

2

12

1

 

 1. Do łącznej punktacji cyklu Łyżwiarskie Czwartki będzie brane pod uwagę 5 najlepszych wyników danego uczestnika. Żeby być sklasyfikowanym w klasyfikacji łącznej cyklu, należy wystartować minimum 5 razy (5 czwartków).
 2. Przy równej liczbie zdobytych punktów o zajęciu wyższego miejsca w klasyfikacji łącznej cyklu decydować będzie:
 1. większa ilość zwycięstw,
 2. większa liczba lepszych miejsc,
 3. najlepszy jednorazowy czas uzyskany przez uczestnika.
 4. Uczestnik startujący w imprezie reprezentuje jednocześnie w zawodach macierzystą szkołę – jeżeli został dopuszczony do zawodów w ramach zgłoszenia grupowego.
 1. Klasyfikacja drużynowa
 1. Równolegle do klasyfikacji indywidualnej prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa, w której liczba zdobytych punktów przez drużynę będzie sumą:
 2. punktów zdobytych przez daną szkołę uzyskaną przez wszystkich zawodników reprezentujących tę szkołę (schemat liczenia punktów opisany w rozdziale VII)
 3. punktów przyznawanych za sam udział w imprezie przez uczestnika (liczba imprez, w których dany uczestnik brał udział pomnożona przez 1 pkt, dla przykładu: udział zawodnika w pięciu Łyżwiarskich Czwartkach to łącznie 5 pkt)
 4. punktów zdobytych w rywalizacji sztafet. Każda szkoła może wystawić dowolną liczbę drużyn w sztafetach w danej grupie (dopuszcza się sztafetę mieszaną składającą się z pary chłopiec – dziewczynka)
 • grupa pierwsza – rocznik 2014, 2015 i młodsi,–  dystans 150 m /3 x 50 m/ (klasa 1-2)
 • grupa druga - rocznik 2012, 2013– dystans 300 m /3 x 100 m/ (klasa 3-4)
 • grupa trzecia - rocznik 2008, 2009, 2010, 2011 – dystans 300 m /3 x 100 m/ (klasa 5-8).
 • W rywalizacji sztafet punkty przyznawane są w następujący sposób:

 

Miejsce

Liczba punktów

1

12

2

11

3

10

4

9

5

8

6

7

7

6

8

5

9

4

10

3

11

2

12

1

 

 1. Kategorie wiekowe oraz dystanse

Rocznik

Dystans [m.]

2015 i młodsi

50

2014

50

2013

100

2012

200

2011

300

2010

300

2009

300

2008

300

 

 1. Podsumowanie wyników i nagrody

Po podsumowaniu wyników całego cyklu imprez w sezonie 2022/2023 przewidziano nagrody w postaci pucharów i sprzętu sportowego dla najlepszych 6 szkół. Zostaną również wręczone puchary, medale i nagrody indywidualne za zajęcie miejsc 1-3 oraz puchary i medale pamiątkowe za zajęcie miejsc 4-6 dla zawodników i zawodniczek z każdej kategorii wiekowej. Dla wszystkich startujących Organizator zapewnia pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.

 1. Ochrona danych osobowych
 1. Dane osobowe Uczestników imprezy/rodziców lub prawnych opiekunów będą wykorzystywane i przetwarzane w celu w którym zostały zebrane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 ) oraz na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) [Dz. Urz. UE z dnia 5 maja 2016 r. L 119/1].
 2. Administratorem danych osobowych jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa, reprezentowane przez Dyrektora.
 3. W sprawie danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych SCSAW Jaromirem Dylewskim pod adresem: odo@aktywnawarszawa.waw.pl.
 4. Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu zgłoszeniowym oraz deklaracji uczestnictwa będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1lit.a RODO w zależności od zakresu wyrażonej zgody w celach:
 1. zgłoszenia Uczestnika i uczestnictwa w cyklu Łyżwiarskich Czwartków (przygotowanie list z wynikami Łyżwiarskich Czwartków, umieszczenie danych na listach osób do dekoracji medalowej), w tym również kontaktu z Rodzicem/Opiekunem prawnym w sprawach dot. Uczestnika;
 2. promocji Łyżwiarskich Czwartków na stronie internetowej SCA AKTYWNA WARSZAWA oraz w mediach społecznościowych – na profilu/fanpage SCS AKTYWNA WARSZAWA w serwisie Facebook (umieszczenie list startowych oraz list z wynikami imprezami na stronie internetowej Administratora oraz w serwisie społecznościowym Facebook na profilu SCS AKTYWNA WARSZAWA);
 3. upublicznianie wizerunku Uczestnika Łyżwiarskich Czwartków z imieniem i nazwiskiem poprzez publikację wizerunku na stronie internetowej SCS AKTYWNA WARSZAWA i mediach społecznościowych na profilu/fanpage SCS AKTYWNA WARSZAWA w serwisie Facebook oraz bezpłatnie przekazanie prasie, radiu, telewizji i innym mediom zdjęć z imprezy, nagrań filmowych, wyników imprezy oraz wywiadów.
 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być Organy Państwowe na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO, w tym: przygotowujący i drukujący listy z wynikami zawodów.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku niepodania danych w celu zgłoszenia Uczestnika i uczestnictwa w Łyżwiarskich Czwartkach, niemożliwa będzie realizacja zadań związanych z celem wskazanym w pkt.4 a).
 3. Uczestnik / rodzic lub opiekun prawny ma prawo:
  1. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  3. przenoszenia danych osobowych,
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane osobowe będą przez nas przetwarzane do momentu realizacji celu, w którym zostały zebrane lub odwołania zgody.
 5. Dane osobowe rodzica / opiekuna prawnego / Uczestnika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 6. W momencie upublicznienie wizerunku Uczestnika Imprezy na Facebook’u dane osobowe są przekazywane do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na Facebook można znaleźć na stronach dotyczących regulaminu https://www.facebook.com/about/privacyshield oraz www.facebook.com/policy.php w pozostałych przypadkach dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 7. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane bezpłatnie i bezterminowo przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1062 ze zm.) w celu organizacji i promocji imprezy, na co Uczestnik oraz rodzic lub opiekun prawny, wyraża zgodę wypełniając odpowiednią deklarację uczestnictwa.
 1. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.